Vai ticīgajam būtu jāsaista sava dzīve ar neticīgo?

rose summer flower 231222  laulības ar neticīgo pdf

Šis jautājums ir sāpīgs tiem, kas tic Dievam nošķirtībā no reliģijas. Tiem, kas pieder kādai no reliģijām, šis jautājums var neizteikt neko, jo reliģija pati par sevi bieži vien ir diezgan tālu no tā, ko māca Dievs.

Tāpēc no sākuma novilksim skaidru līniju starp patiesu ticīgo un 'baznīcā gājēju.'

Vienkāršs baznīcā gājējs nejutīs un neredzēs iemeslu izvairīties no laulībām ar kādu, kas pieder kādai no denominācijām, kas ir reliģisks, sekojot to likumiem/ tradīcijām, un neredzēs draudošās briesmas noslēdzot laulību pat, ja Dievs saka lielu "NĒ."

Patiess ticīgais, kas seko Dieva komandām dzīvos un savas izvēles balstīs uz Dieva Vārdu. Mēs visi zinām, ka katrs Vārds, kas nāk no Dieva mutes ir tikai un vienīgi mūsu labā. Viss, ko Viņš ir teicis ir ar nolūku, lai brīdinātu mūs un mācītu tā, ka sekojot Viņa komandām mums ir mierīgas un laimīgas dzīves; tā, ka sekojot Viņa komandām mēs esam spējīgi saskatīt briesmas un tādējādi izvairīties no sāpīgām dzīves pieredzēm. Nekad nesekojiet savam jūtām. Sekojot savām jūtām vēlāk vienmēr būs nožēla, vai nepieciešamība sadzīvot un pielāgoties situācijai, kas ir radusies balstīta uz jūtu pasauli, bet ne Dieva Vārdu. Tikai Dieva Vārdā ir pastāvīgs miers un prieks, un mīlestība.

 

Tātad, vai ticīgajam Kristum (ne reliģiskai personai) vajadzētu stāties laulībā ar kādu, kas nav patiess Kristietis (tāds, kas nedzīvo saskaņā ar Dieva mācībām)?

 

Saskaņā ar Dieva Vārdu pilnīgi noteikti NĒ! Kāpēc? Jo "...kas gan kopīgs taisnībai un ļaundarībai, kas kopīgs gaismai ar tumsu? (2.Kor.6:14).

Taisnīgs jeb taisnais ir tas, kam ir Kristus; ļaunais ir tas, kam Kristus nav.

"...un es tevi nozvērinu pie Kunga, debesu Dieva un zemes Dieva, ka tu neņemsi manam dēlam sievu no kanaāniešu meitām..." (1.Moz.gr.24:3).

"Nepiedalieties neauglīgos tumsības darbos, bet gan atmaskojiet tos!" (Efez.5:11).

 

Ja esat nevis vienkārši baznīcas apmeklētāji, bet gan ticat Kristum un vēlaties dzīvot pēc Dieva komandām; ja esat saņēmuši piedošanu un esat attaisnoti, ne tikai tādi, kas dzīvo pēc augstiem morāliem standartiem sekojot dažādiem religiskiem likumiem un noteikumiem; ja esat taisni, svēti un bezvainīgi Dieva acīs, bet ne vienkārši Viņa Vārda sludinātāji ārēji, tad jūs noteikti stingri piedomāsiet pirms noslēgsiet laulību ar kādu, kas nepieder Kristum.

Zinu, ka reliģija bieži sludina lietas, ko Dievs nav mācījis vai pat brīdina pret tām. Zinu, ka mūsdienu pasaulē, ne tikai Latvijā, šis jautājums daudziem šķiet gandrīz vai aplams. Bet katrā gadījumā iedrošinu un iesaku pirms jebkādu (laulība ir viens no vissvarīgājiem lēmumiem jūsu dzīvē) svarīgu lēmumu izdarīšanas ļoti nopietni studēt Bībeli jūsu pašu labā, un nekā cita.

Kā arī, biežākais iebildums šim jautājumam ir tāds, ka - "es mīlu šo personu." Bet atkal saku,- padomājiet divreiz - vislielākā kļūda ir apprecēt kādu mīlestības dēļ nepadomājot par sekām kādas vienmēr rodas pēc tam, kad "iemīlēšanās" sajūta ir saplakusi. "Iemīlēšanās" sajūta ir kaisle, kas var pārņemt cilvēkus visos vecumos neatkarīgi ne no kā.

 

Visas nelaimīgās un šķirtās laulības ir sākušās ar dziļām "mīlestības/ kaisles" sajūtām vienam pret otru. Bet pilnīgi visos gadījumos pienāk diena, kad "iemīlēšanās" sajūta sāk izbālēt un "dzīve" sākas.

L. Tolsojs ir teicis, ka: "visas laimīgās ģimenes ir laimīgas vienā noteiktā veidā; visas nelaimīgās ģimenes ir nelaimīgas katra pa savam, savā veidā."

 

Jo ir tikai viens veids kā saglabāt ģimeni un dzīvot mierā izbaudot prieku, saticību un laimi. Tas ir - turot Kristu pirmo pāri visam laulāto starpā nepārtraukti. Mācoties no Viņa un darot to, ko Dievs pavēlējis darīt.

Dzīvot Viņa Gaismā un ar Viņa Vārdu sirdī.

 

Tas, kas pieder Kristum un zina Dieva Vārdu, un vēlas sekot Viņa komadām,- apprecot vienkārši reliģisku personu, kas neseko Kristus patiesajai mācībai, vēlāk atradīs sevi lielā postā, jo neticīgais, vai vienkārši reliģisks baznīcā gājējs nebūs spējīgs pat apjaust, vai saskatīt patiesību, kas, ja ievērota attiecībā uz dievbijīgu laulību, sniedz dziļu mieru, prieku, laimi, vienotību un savienību starp partneriem.

Laulība ir saistības, kas būtu noslēdzamas vienreiz mūžā. Vīrs mājās ir valdnieks un priesteris pār savu māju. Dievbijīgam vīram jāpakļaujas Kristum visā pilnībā, jo Dievs ir viņa galva. Sieviete ir karaliene mājās. Dievbijīgai sievietei jāpakļaujas vīram, jo vīrs ir viņas galva.

Vīram sava sieva ir jāmīl, kā sevi pašu; sievai vīrs jāciena. 

 

Šis temats ir dziļš, bet ja pareizi saprasts, tad neiedomājamām svētībām pilns tā, ka sieva pie sava vīra sāna "plaukst kā roze" un nekas nav spējīgs izbojāt divu cilvēku savienību, kad Jēzus ir to starpā. Bet pirmām kārtām, abiem partneriem jābūt ciešā saistībā ar Kristu un jāpakļaujas Viņam it visā.

 

Vispirms Kristus, tikai pēc tam vīrs; vispirms Kristus, tikai pēc tam sieva.

 

Vīram sava sieva jāmīl tāpat, kā Kristus mīl savu miesu (draudzi). Sievai savs vīrs ir jāciena un jāpalīdz viņam it visā. Kā gan jebkurš, kas neseko Kristum un Viņa komandām, būs spējīgs piepildīt kaut daļu no šā visa? Ja piemēram sieviete seko Kristum, bet viņas vīrs nē, tad viņa būs lielā postā un cietīs cenšoties dzīvot zem divām autoritātēm - Kristus un pasaulīgā vīra. Jāpiebilst, ka daudzi 'reliģiski' cilvēki ir pasaulīgi un diemžēl nav spējīgi zināt Kristus mīlestību pret viņiem pašiem, tāpēc arī nespēj mīlēt nedz savas sievas, nedz citus tā, kā Kristus mīl.

Visas attiecības, kādas vien šinī pasaulē pastāv, ir Dieva ieviestas un nostiprinātas jau no pašiem pasaules sākumiem. Neviens nav spējīgs ne tās uzlabot, ne izmainīt pievienojot savus likumus tam, kas ir pilnīgs. Dievs ieviesa laulības, tāpēc laulāto attiecības pieprasa ievērot noteiktus standartus, kas, ja ievēroti sniedz laulātajiem  laimi un saskaņu to dzīvē par spīti šai kritušajai pasaulei. Ticīgā dzīve kopā ar neticīgo būs nepārtraukta sevis laušana kārtībā, lai kaut nedaudz ievērotu Dieva noliktos likumus; tā būs pastāvīga pielāgošanās situācijām, kuras tiks neticīgā kontrolētas. Tie, kas nepieder Kristum nav spējīgi apjaust un pildīt noteikumus, ko Dievs ir devis, lai pāris, tos ievērojot, spētu dzīvot kā paradīzē.

Pat tie, kas ir ar Kristu jau ilgāku laiku zina, ka "laulības dzīve" ir nepārtraukta mācīšanās. Neticīgie ir ar aizplīvurotām sirdīm un viss, ko tie spēj, ir vienkārši dzīvot un rīkoties saskaņā ar savu pieredzei, šīs pasaules mācībām, personīgajām sajūtām, savām vēlmēm, Savu ES un gribu.

 

Ja ticīgais patiesi seko Kristus komandām, bet neticīgais vai vienkārši reliģiska persona ir pārliecināta, ka Kristus klātbūtne (un tā mācība) nav nepieciešama visos dzīves aspektos, tad laulāto starpā nebūs patiesas saskaņas un vienotības; atbalsts vienam pret otru būs iztrūkstošs. Mīlestības sajūta drīz vien izgaist un tā vietā nāk - pienākums, pieradums, vainas apziņa, plus arī asaras, nožēlas un sāpīgas brūces...

Ja mīlat Dievu un sevi, tad sekojiet Viņa komadai un tikai tad miers, prieks, mīlestība, laipnība, labestība un visi pārējie dzīves prieki būs jūsu. Kārtībā, lai spētu radīt ilglaicīgu, laimīgu un piepildītu laulību, ticīgajam nav jāprec neticīgais, jo dzīve zem divām autoritātēm ir gandrīz neiespējama.

 

"Tādēļ izejiet no viņu vidus un nošķirieties no viņiem, saka Kungs; nekam nešķīstītam nepieskarieties; un es jūs pieņemšu" (2.Kor.6:17).

"Nepievilieties: ļauna sabiedrība samaitā krietnus tikumus" (1.Kor.15:33).

 

 Tiem, kam ir Kristus, nav jāiet nesaderīgā jūgā kopā ar neticīgajiem kārtībā, lai spētu dzīvot pēc Kristus principiem, kas personīgājā dzīvē var ienest paliekošu mieru un prieku (2.Kor.6:14).

Dzīvojiet kā Dieva bērni. Attiecības ar neticīgo to nekad nepieļaus un galu galā nolaupīs bagātīgu un svētīgu dzīvi.

Dārgais Dieva bērns, sevis paša labā seko Dieva komandām, jo tās ir dotas, lai tu nepieļautu kļūdas un būtu pasargāts no daudzām dzīves nebūšanām. Ja Kristus grib, lai tu stātos laulībā ar neticīgo, tad Viņš skars tās personas sirdi un pievērsīs to Sev. Ja nē, tad tā ir Dieva griba tavai dzīvei; atstāj to. Dieva prātā ir kaut kas daudz, daudz labāks; tikai nesasteidz un gaidi.

Pakļaujiet sevi visā pilnībā Dievam, izturiet ļauno un viņš bēgs no jums. Esiet klusi un pacietīgi, un gaidiet uz Dievu. Lūdziet no visas sirds un meklējiet Viņa gribu attiecībā pret šo un citiem jūsu dzīves aspektiem. Viņš vienīgais ir spējīgs izveidot lielceļu pat tur, kur nav takas. Viņš vienīgais ir spējīgs nodrošināt visu jums vajadzīgo pat saules izdedzinātā zemē. Viņš vienīgais ir spējīgs apmierināt visas jūsu sirds vēlmes. Tikai klausiet un dariet to, ko Viņš saka. Neticiet savām sajūtām un savai sirdi, jo Dievs saka, ka cilvēka sirds ir maldinoša, ļauna, melīga un nodevīga pār visiem mēriem, un zāļu pret tās sniegtajiem maldiem nav (Jer.gr.17:9).

 

M. Luters teica, ka no savas sirds viņš baidās vairāk nekā no visiem priesteriem un bīskapiem ņemot tos visus kopā.

Sirds padoms ne vienmēr ir tas, kas noved pie labvēlīgiem iznākumiem.

Tāpēc studējiet Dieva Vārdu un nevelciet jūgu kopā ar neticīgajiem. Jo, ja to darīsiet, jūs būsiet spiesti pieņemt to paradumus un dzīves stilu. Jūs būsiet spiesti noraidīt Jēzus komandas.

 

Lūdziet un jums tiks dots, meklējiet un jūs atradīsiet, klauvējiet un jums tiks atvērts (Mt.ev.7:7).

 

Mana lūgšana par tiem, kas jau velk nesaderīgu jūgu ar neticīgo ir, lai Dievs palīdz jums it visā. Lai Viņš stiprina jūs ikdienu un sniedz padomu ik katrā situācijā.
Par tiem, kas vēlas stāties nesaderīgā laulībā, es lūdzu lai Dievs vada jūs un pasargā no katras vājas izvēles; lai Viņš ir žēlīgs un mīlošs. Lai Viņš apgaismo jūsu siržu acis; lai jūs caur izturību, turot Viņa Vārdu savā sirdī un savu acu priekšā, esat spējīgi vienmēr saskatīt briesmas, no kurām Dievs brīdina; un lai jūs nesasteidzat neko bez Viņa padoma, bet tā vietā lai esat pacietīgi un gaidāt uz Viņu. Viņš vienīgais ir spējīgs novest jūs tur, kur Viņš vēlas jūs būt. Un tā ir vislabākā vieta, kāda vien var būt. Jēzus Vārdā es lūdzu un lai tā notiek.

Es lūdzu, lai debesu Tēvs jums dod to, ko grib jūsu sirds saskaņā ar to, kas ir vislabāk priekš jums, un lai Viņš dod jums veiksmi it visā.

(Psalmi 20:4). Āmen.