ebreju

Izcila Mācība Mums Visiem - Solomona Sirds Attieksme

Raksts pdf formātā

 

Es lūdzu, lai neviens no vārdiem, kurus lasāt, nenokrīt uz zemes; lai jums ir pacietība un izturība lasot. Lai Dieva Svētais Gars runā uz jūsu sirdīm un vada jūs pašos pamatos tā, ka jūs sadzirdat Viņa balsi un nobaudāt to, ka Dievs ir labs. Jēzus Vārdā, Āmen.

 

Lai arī ķēniņš Salamans bija viedākais un bagātākais cilvēks kāds vien ir dzīvojis uz šīs pasaules, tomēr viņš bija tāds pat grēcinieks kā visi un pieļāva kļūdas tāpat kā visi cilvēki. Lai arī mums patīk iet savus ceļus un domāt, ka "es zinu labāk," tomēr vienmēr labāk ir mācīties no citu kļūdām, nekā pieļaut savas, ignorējot citu kļūdas, un tādējādi ciest no sekām no kurām ļoti viegli būtu varējuši izvairīties.

Solomona nemitīgie  laimes un piepildījuma meklējumi, nošķirtībā no Dieva, bija viņa klupšanas akmens tāpat, kā visu gadsimtu laikā dzīvojošie cilvēki ir meklējuši, meklē, un tikpat nesekmīgi meklēs to, kas ir iegūstams tikai un vienīgi atgriežoties pie Dieva sava Tēva.

Dieva Gara iedvesmots Izraēlas ķēniņš Solomons sarakstīja "Sakāmvārdus" un pretēji šīs pasaules gudrībām, kas pārsvarā nes sāpes, ciešanas, nožēlas un sagrautas dzīves, - šinī grāmatā  (kā arī visā Bībelē) teiktais nodrošina cilvēku ar zināšanām, kas, ja ievērotas palīdz dzīvot tā, ka visi cilvēka ceļi  un darītais atnes mieru, prieku, ilglaicīgu laimi, pārticību un garu dzīvi.

 

Ja cilvēks jau no agras jaunības ievēro Sakāvārdu grāmatā sniegtos principus, es galvoju, ka viss un it visā tam cilvēkam nesīs veiksmi.

 

Skatoties atpakaļ vēsturē, Solomons kļuva par Israēlas Ķēniņu apmēram 967 p.m.ē. Solomons bija Dāvida un Batsebas dēls, trešais Israēlas nācijas ķēniņš (pirmais bija Sauls, otrais bija Dāvids Solomona tēvs). Lai arī Solomons bija jauns gados (gandrīz vai pusaudzis), kad uzsāka valdīt pār Israēlu, viņš drīz vien kļuva slavens par savu gudrību un neizsakāmo bagātību, jo Viņš lūdza Dievam ne bagātības un slavu, bet gan gudrību. Bez gudrības ir grūti kļūt bagātam. Bez gudrības tas, kas ir bagāts, savu bagātību var viegli zaudēt.

 

Naktī, kad Dievs uzrunāja Solomonu pirmo reizi:

"Dievs parādījās Salamanam un sacīja viņam: "Lūdz, ko lai Es tev dodu!" "Un Salamans atbildēja Tam Kungam: "Tu esi manam tēvam Dāvidam parādījis lielu žēlastību, un Tu esi mani cēlis par ķēniņu viņa vietā. Tad nu tagad, Kungs, mans Dievs, liec piepildīties Savam apsolījumam, ko Tu esi devis manam tēvam Dāvidam, jo Tu esi mani cēlis par ķēniņu pār lielu tautu, kuru ir tik daudz kā zemes pīšļu. Tad nu dod man gudrību un izpratni, ka es šo tautu varētu vadīt, jo kas gan citādi spētu šo Tavu lielo tautu valdīt?"

Tad Dievs sacīja Salamanam: "Tā kā šāda vēlēšanās ir tavā sirdī un tu neesi lūdzis pārticību un bagātību, un godu, un savu ienaidnieku nāvi, un ilgu mūžu, bet esi lūdzis sev gudrību un zināšanas, lai tu spētu spriest tiesu pār Manu tautu, pār kuru Es esmu tevi iecēlis par ķēniņu, tad tev arī tiks piešķirta gudrība un zināšanas; taču arī pārticību, bagātību un godu tev došu, kā nav bijis nevienam ķēniņam pirms tevis un nebūs nevienam pēc tevis."
Tad Salamans nokāpa no augstienes Gibeonā un devās no Saiešanas telts laukuma atpakaļ uz Jeruzālemi un sāka valdīt pār Israēlu"

((2 Laiku gr.1:7-13; 1 Ķēn.gr.3:5).

 

Šī ir lūgšana, ko mums visiem vajadzētu lūgt, bet nevis kārot pēc pasaulīgām mantām. Lūgšana pēc gudrības un sapratnes. Cilvēkam jāmeklē Dievs un Viņa Valstība, un Viņa Taisnīgums vispirms. Jēzus, kas bija un ir daudz pārāks, un viedāks par Solomonu, teica, lai

meklējam Dieva Valstību un Viņa Taisnīgumu vispirms; un tad visas lietas, ko mūsu sirdis kāro, tiks pievienotas (Mt.ev.6:33).

 

 "Bet, ja kādam no jums trūkst gudrības, tas lai to lūdz no Dieva, kas visiem dod devīgi un nepārmezdams, un viņam taps dots" (Jēk.1:5).

 

Nodrošināts ar Dieva svētībām Solomons bija viedākais un bagātākais vīrs kāda cita uz šīs zemes nav bijis un arī nekad nebūs.

 

Kā arī viņam bija 700 sievas un 300 konkubīnes (1.Ķēn.gr.11). To starpā daudzas bija svešzemnieces, kas kalpoja elkiem (savu zemju dieviem), un tas bija viens no lielākajiem Solomona klupšanas akmeņiem viņa gaitā ar Dievu.

Tomēr savu 40 valdīšanas gadu laikā Solomons paveica daudz izcila un viņa valdīšanas laikā Israēlā bija miera laiki. Solomona lielākais un izcilākais darbs bija Svētā Tempļa uzcelšanas Jeruzalemē. Solomona lielākais un graujošākais grēks bija tas, ka viņš pieņēma un tolerēja savu sievu dievus/ elkus aizgriežoties no vienīgā dzīvā Dieva. 

 

BET - Šīs pasaules prieku dēļ Solomons aizgriezās no Dieva. UN  šis ir brīdinājums mums visiem. Staigāt ar Dievu, dzīvot ar Dievu un Viņā, lai tad, kad mūsu dzīves tuvojas nobeigumam, mums nebūtu žēli jāatskatās atpakaļ uz savu dzīvi. Bībele ir vienīgais, drošais avots, kas pārpildīta ar mācībām, kā nodzīvot patiešām LABU DZĪVI. 

Tāpat, kā visu laiku un gadsimtu cilvēki dzenas pēc šīs pasaules bagātībām un priekiem kārtībā, lai apmierinātu nekad nerimstošās ilgas pēc kaut kā (Dieva), kas gruzd sirdī un dvēselē, arī Solomons mēģināja ar visiem spēkiem sajust laimi un apmierinājumu nošķirtībā no Dieva.

Neviens nav spējīgs dzīvot patiesā laimē, priekā, mierā, veselībā bez Dieva; bet šo mācību Solomons saprata daudz par vēlu.


Mēs visi varam mācīties ne tikai no Solomona vieduma, bet arī no viņa grēkiem kārtībā, lai spētu nodzīvot savu dzīvi uz šīs zemes zem Dieva paspārnes - Viņa žēlastības, labestības un Viņa mīlestības aizsargā (grēks ir aizgriešanās no Dieva un dzīvošana pēc savas paša sapratnes).

Grāmatā Mācītājs 12:13, kuru arī sarakstīja Solomons, beigās viņš saka: 

"Saņemot kopā visu dzirdēto: bīsties (tas ir-cieni) Dieva un ievēro Viņa baušļus, jo tas ir viss, kas cilvēkam jādara!"

 

Solomons beigās saprata, ka Dievs ir tas, kas valda pār pasauli (šās grāmatas virsraksts "Mācītājs" nāk no vārda Ecclesiastes, kas apzīmē personu, kas sasauc un vada sapulci).

 

Par spīti visiem viņa neiedomājami lielajiem sasniegumiem, viņa nepārspējamajai gudrībai, viņa neiedomājami lielajām bagātībām un viņa slavai, viņš bija nelaimīgs, depresīvs un viņa dzīvei nebija piepildījuma tieši tā iemesla dēļ, ka viņš nedzīvoja pēc Dieva noliktā likuma -

 

"Dievs vispirms..."

 

Jo tas ir Dievs, kas dod gan pārticību, gan laimi, gan veselību. Viņš vienīgais padara mūs spējīgus izbaudīt pasaulīgās lietas neatkarīgi no tā cik daudz vai maz mums to ir. Nošķirtībā no Dieva ne zelts, ne sudrabs, ne sieviete, ne vīrietis, ne arī visa pasaule ar tās milzīgajām bagātībām un iespējām, ja tev tās tiktu dotas, nav spējīgas sniegt paliekošu mieru, laimi un dziļu piepildījumu.

 

Kad Dievs nāca pie Solomona otro reizi, Viņš nāca ar brīdinājumu:

 

"Ja tu staigāsi Manā priekšā tāpat kā tavs tēvs Dāvids, godīgi no sirds darīdams visu, ko Es tev pavēlēju, turēdams Manus likumus un tiesas, Es nostiprināšu tavu ķēniņa troni pār Israēlu mūžīgi, kā Es Esmu runājis ar tavu tēvu Dāvidu, sacīdams: tev nekad netrūks, kas sēž Israēla tronī. Bet, ja tu vai tavi dēli novērsīsies no Manis un neturēs Manus baušļus un likumus, kurus Es jums devu, un ies kalpot citiem dieviem un tiem zemoties, tad es iznīdēšu Israēlu no zemes, kuru Es tam devu, un Es atmetīšu namu, ko Es svētīju Savam Vārdam, un Israēls kļūs par parunu un izsmieklu visām tautām" (1.Ķēn.gr.9:4-7).

 

Bet Solomons gāja savu ceļu pretēji Dieva teiktajam. Dievs kļuva dusmīgs, jo Solomona sirds aizgriezās no vienīgā, patiesā un dzīvā Dieva, Israēlas Dieva, kas tika runājis ar viņu personīgi, un caur Žēlastību bija sniedzis Solomonam visu, kas viņam bija. Dievs brīdināja viņu no kalpošanas citiem cilvēku izdomātiem dieviem, bet Solomons neturēja par vajadzīgu klausīties Dievā, visas pasaules Radītājā. Tāpēc Dievs teica Solomonam trešo un pēdējo reizi:

 

"kopš šī ir tavas sirds attieksme un tu neuzskati par vajadzību turēt Manus likumus, ko Es tev pavēlēju, Es atņemšu no tevis valdīšanu un došu to tavam kalpam. Tomēr Es to nedarīšu tavas dzīves laikā tava tēva Dāvida dēļ. Es to atņemšu tavam dēlam! Taču visu valsti Es neatņemšu – vienu cilti Es došu tavam dēlam Mana kalpa Dāvida un Jeruzālemes dēļ, ko Es Esmu izvēlējies!" (1.Ķēn.gr.11:9-13).

 

Izcila mācība mums visiem! Kā Jēzus teica: "kam ausis ir, tas lai dzird."

 

Turies pie sava Kunga Dieva katru savas dzīves minūti. Staigā Viņa ceļos un izbaudi Viņa svētības. Esi kā ķēniņš Dāvids, kas bija "vīrs, ko dievs mīlēja" neskatoties uz viņa neskaitāmajiem  grēkiem.

 

Visas pasaules Radītājs caur Savu Paša Dēlu un tavu vienīgo Glābēju Jēzu Kristu tagad ir kļuvis par tavu un mūsu visu mīlošo Tēvu.

Izbaudi dzīvi zem Viņa mīlošās gādīgās rokas. Nenoraidi Viņu, kad Viņš runā uz tevi, kā tas ir tagad.

 

"Dienā, kad tu piedzimi, tev nabassaiti nepārgrieza, ar ūdeni tevi nemazgāja, lai tu būtu tīra, arī ar sāli tevi nenoberza un autos tevi neietina" (Ecehiēla 16:4).

 

Pat nelasot visu Bībeli kopumā, Sakāmvārdu grāmata vien jeb tanī teiktais, ir spējīgs pārgriezt jūsu nabassaiti ar šo pasauli un atgriezt jūs pie Dieva caur Svēto Garu; nomazgāt jūs ar tīru ūdeni (Paša Dieva Vārdu), noberzt ar sāli (ar Jēzus asinīm) un autos ietīt (Pestīšanas drānās) tā apklājot jūsu kaunpilno kailumu (apklāt jūs ar taisnīguma sagšu).

Visas Bībeles Vārdi kopumā ir

"dzīvība tam, kas tos atrod, un veselība visam ķermenim"

(Sakv.4:22).