images2C341FTB

 

  Kā mēs saņemam Pestīšanu, grēku piedošanu?

Raksts pdf formātā

 

Šis īpašais jautājums daudziem Kristiešiem ir klupšanas akmens. Tas ir mūsu visu apsūdzētājs, Sātans, kas nepārtraukti čukst Kristiešu ausīs, ka Pestīšana un grēku piedošana caur Dieva laipnību, vēlību un žēlastību vien nav iespējama, ka kaut kas ir jāpievieno šai Dieva, absolūti par brīvu, dotajai dāvanai.

 

 

Pretēji tam Dievs saka: "ikviens, kas piesauks Kunga (Jēzus) vārdu, tiks izglābts" (Ap.d.gr.2:21).
Arī - Ap.d.gr.3:19, 16:31, 26:20, 10:43; Efez.2:4-5.

 

Izklausās vienkārši, bet lielākā daļa cilvēku, kurus Dievs mīl ar absolūtu beznosacījuma mīlestību, pūlas un cenšas darīt labu paļaujoties uz saviem spēkiem; šausta sevi tā, ka nespēj saredzēt gaismu un prieku, ko Evaņģēlijs piedāvā; nepieredz brīvību, kas nāk no pilnīgas un absolūtas grēku piedošanas saņemšanas; un nerada augļus, ko viņi radītu caur Dieva Svēto Garu, ja dzīvā Dieva Vārds mājotu viņos; ne reliģiskie stāsti.

Tāpēc, apklusiniet jebkuru domu, ko Sātans cenšas ielikt jūsu prātos un pieņemiet dzīvību dodošos Dieva Vārdus caur ticību.

Grēki tiek piedoti un mēs tiekam izglābti ne caur mūsu centieniem darīt labu, ne caur iešanu uz baznīcu, ne tāpēc, ka kāds ir piedzimis kristīgā ģimenē, ne tāpēc, ka varbūt bērnībā ir kristīts, ne tāpēc, ka grēki "tiek izsūdzēti mācītājam,"  ne arī kaut kādā citādā veidā, kā vienīgi un tikai caur Dieva žēlastību un laipnību pieņemot Viņa nosacījumus.

Jebkurš labais darbs, iekļaujot kristības, ja kāds to izvēlas veikt, nāk pēc atgriešanās pie Dieva, ko Viņš jau bija sagatavojis katram no mums vēl pirms pasaules radīšanas, lai mēs augtu Viņā un dzīvotu svētītu, svētīgu un Viņu cienošu dzīvi.

 

Vēl viena svarīga lieta - mēs nekļūstam par grēciniekiem tāpēc, ka rīkojamies slikti, vai domājam sliktas domas. NĒ! Mēs jau piedzimstam par grēciniekiem un rīkojamies atbilstoši tam, un tāpēc neviens nav spējīgs padarīt mūs par svētiem piedodod mūsu grēkus, kā vien Dievs caur Viņa paša nodrošināto veidu. Mēs esam grēcinieki jau no paša mūsu ieņemšanas brīža (Psalmi 51:5). Jo tāpat kā caur Ādamu visi cilvēki tika padarīti par grēciniekiem, tāpat tagad caur Jēzu Kristu visi tiek padarīti par taisniem un pasludināti par pilnīgi nevainīgiem. Mēs tiekam padarīti par taisniem, svētiem Dieva bērniem pieņemot Jēzu Kristu savās sirdīs un dzīvojot saskaņā ar Dieva mācību, bet ne to, ko tik bieži dzirdam no kanceles.

Tieši tādā pašā veidā kā mēs piedzimstam ar noteiktām īpašībām, ko iemantojam no vecākiem, un ko nespējam mainīt, tāpat ir arī ar mūsu grēcīgo dabu, kuru mēs no paaudzes paaudzē pārmantojam no saviem pirmajiem vecākiem - Ādama un Ievas. Viņi atļāva grēkam ieiet šinī pasaulē, kas kā lipīga slimība izplatījās pār visiem cilvēkiem (1.Moz.gr.3).

Vēstulē Romiešiem 5:12 varat lasīt: "kā caur vienu cilvēku grēks ir ienācis pasaulē un caur grēku nāve, tā arī nāve ir iespiedusies visos cilvēkos, jo visi ir grēkojuši."

Patiesībā tas ir diezgan "sāpīgi" mūsu cilvēciskajam EGO pieņemt, ka par spīti mūsu labajiem darbiem un godīgajai dzīvei, bez Jēzus mēs esam miruši savos pārkāpumos un grēkos. Bez Jēzus mēs, pat darot labus darbus 24/7, esam  jau nosodīti kā bezcerīgi grēcinieki uz mūžiem un nav nekādas nozīmes cik labi un "dievbijīgi" esam.

"Visi cilvēki bez izņēmuma ir zem grēka varas. Kā ir rakstīts: nav neviena taisna, neviena paša" (Rom.3:9-10).

"Un alga par grēku ir nāve. Mūžīgā nošķirtība no Dieva" (Rom.6:23).

Bet Dievs!!! Bet Dievs jau 1.Moz.gr.3 (uzreiz pēc cilvēku krišanas) apsolīja, ka Ādama un Ievas sabojāto pavērsīs mums par labu. Un Viņš to izdarīja.

"Jo Dievs tik ļoti pasauli mīlēja, ka atdeva Savu vienīgo, mīļoto Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet gan dabūtu mūžīgo dzīvi; jo Dievs nesūtīja Savu Dēlu pasauli nosodīt, bet gan to izglābt." (Jņ.ev.3:16).

 

Redzat nu, Dievs bija pirmais, kas sludināja Evaņģēliju - Labās Ziņas.

Tagad piedāvāju jums Bībeles pantus attiecībā uz šo jautājumu. Un vēlos piebilst, ka Bībele nav kaut kāda reliģiska vai theoloģiska grāmata, kā daudzi domā. (vārds "teoloģija" sastāv no diviem vārdiem. TEO - Dievs un LOGO - mācība. Tātad, mācība par Dievu.)

Bībele ir dzīvā Dieva Vārdi mums. Dieva, kuram ir noteikts plāns attiecībā uz katra cilvēka dzīvi. Bībelē pats Dievs ir atklājis mums,  kāpēc mēs esam šeit uz zemes un kāds ir mūsu mērķis, mūsu dzīves jēga. Bībelē ir atklāts kas mēs esam un kāpēc cilvēki ir tik ļauni. Caur Bībeli Dievs māca kā dzīvot, lai ar mums viss ietu labi. Starp citu, mūsu visu dzīves, neatkarīgi no tā, kam ticam vai neticam, būs veiksmīgas vai nevaiksmīgas no tā, cik lielā mērā ievērojam Dieva dotos padomus un morālos likumus, ko atrodam Bībelē. Tā bija neliela atkāpe no temata.

 

Tātad, Pestīšanu, kas nozīmē izglābšanu/ atbrīvošanu no Grēka varas, cilvēks saņem tikai un vienīgi tāpēc, ka Dievs ir žēlīgs un laipns, un mīl mūs. Dievs izglāba/ atbrīvoja jūs, kad noticējāt Jēzum un Viņa ziņai, un tanī pašā acumirklī jūs kļuvāt par Dieva bērniem. Un ne jūs pats, ne arī kāds cits nav atbildīgs par šo. Pestīšana (izglābšana) nav un nekad nebūs atlīdzība jeb apbalvojums par to, ka esat labi un darāt labus darbus. Sāpīgākais un es pat teiktu, ka ļaunākais ļaunums no visiem ļaunumiem ir cilvēkos dziļi 'iepotētie' meli par to, ka viņi tiks kaut kādā veidā glābti izejot caur šķīstītavu, vai darot labus darbus. Nē, tas nav Bībelisks koncepts; šķīstītava ir katoļu izdomāta kārtībā, lai (agrākos laikos) iekasētu vairāk naudas no cilvēkiem.

 

Mums katram ir dota tikai viena dzīve, viena iespēja nožēlot (atgriezties pie Dieva), viena iespēja saņemt piedošanu un iegūt mūžīgo dzīvi. Katram cilvēkam ir lemts mirt tikai vienreiz, un pēc tam tiek saņemta taisnīga atmaksa par visu darīto šeit uz zemes. Mums ir dota tikai viena iespēja dzīvot un izvēlēties labo, vai ļauno.

 

Tāpēc, atgriezieties pie Dieva, "Jo žēlastībā jūs esat izglābti caur ticību, tas nenāk no jums, tā ir Dieva dāvana, tas nav arī no darbiem, lai kāds nesāk dižoties" (Efez.2:8-9; Rom.3:28).

"Jo Dievs mūs ir izglābis un aicinājis ar svēto aicinājumu (uz svētu dzīvi) ne pēc mūsu darbiem, bet pēc Sava nodoma un svētības, kas mums dota Kristū Jēzū vēl pirms mūžības laikiem, bet tagad darīta redzama, kad atklājies mūsu glābējs Kristus Jēzus, kas ir apstādinājis nāvi un caur Evaņģēliju gaismā vedis dzīvību un neiznīcību" (2.Timot.1:9-10).

Un "ikviens, kas piesauks Kunga (Jēzus Kristus) Vārdu, tiks izglābts" (Rom.10:13).

Šis apsolījums tika dots sen atpakaļ pirms Jēzus dzimšanas, ko varam lasīt Joēla grāmatā 2:32. Diemžēl latviešu tulkojuma Bībelē Joēla grāmata beidza ar 27 pantu.

Apustuļu grāmatā 2:38 varat lasīt Pētera atbildi uztrauktajiem cilvēkiem: "atgriezieties no grēkiem, un lai jūs ikviens topat kristīti Jēzus Kristus vārdā grēku piedošanai, un jūs saņemsiet Svētā Gara dāvanu.

Ceru, ka jūs saskatāt no šiem pantiem, ka cilvēks nav spējīgs izpelnīties grēku piedošanu ne kādā citā veidā, kā vien pieņemot Paša Dieva par brīvu sniegto dāvanu.

Jo "Pestīšana nav atrodam nevienā citā, nedz cits vārds zem debess ir cilvēkiem dots, kurā mums lemta Pestīšana" (Ap.d.gr.4:12).

Tikai un vienīgi caur Dieva Dēlu Jēzu Kristu, ar pateicīgām sirdīm par to, ko Viņš uzņēmās mūsu dēļ pie krusta, mēs varam saņemt piedošanu un tapt atbrīvoti no grēka varas pār mums.Mums tiek piedoti pagātne, tagadnes un nākotnes grēki, pāridarījumi, visa veida nepaklausība, sacelšanās un viss pārējais, kas iznāk no cilvēka.

Tikai un vienīgi Dievs var attaisnot cilvēku (Rom.8:33; Jes.gr.50:8).

Tikai un vienīgi Dievs var piedot grēkus (Lk.ev.5:21; Jes.gr.43:25; Psalmi 103:12).

Nevienam cilvēkam uz zemes nav bijusi un nebūs varas piedot grēkus. Mēs piedodam cilvēkiem, kad tie nodara mums pāri, bet to, ko esam noziegušies pret Dievu (dzīvojuši pretēji Viņa teiktajam nošķirtībā no Viņa), var piedod tikai Dievs caur Viņa Paša nodrošināto veidu.

 

Visi Vecā Testamenta pravieši liecina par Jēzu, ka katrs, kas tic Viņam saņem piedošanu caur Viņa Vārdu (Ap.d.gr.10:43).

Nav darbi jāpievieno, lai saņemtu piedošanu un ieeju debesīs. Darbi nāk pēc tam.

Jums jātic Jēzum. Jums caur ticību jāpieņem un jāpadara Jēzus par Jūsu personisko Glābēju. Šī rīcība ir tikai un vienīgi starp jums un Dievu.

"Dievs Pats ir iedevis mums mūžīgo dzīvi, un šī dzīve ir Viņa Dēlā" (1.Jņ.ev.5:11).

 

700 gadus atpakaļ pirms vēl Jēzus bija nācis pasaulē Jesaja liecināja par Viņu:

"...Viņš nesa mūsu sērgas un uzņēmās mūsu brūces, bet mēs Viņu uzskatījām par piemeklētu, Dieva sistu un pazemotu. Viņš tika caururbts mūsu pārkāpumu dēļ, sists mūsu vainu dēļ – mūs glāba pārmācība, kas nāca pār Viņu, ar Viņa brūcēm mēs dziedināti..." (Jes.gr.53:4-6).

Paša Jēzus vārdi: "ikviens, kas tic un tiks kristīts (ne kā zīdainis, ne vecāku gribas dēļ, ne tāpēc, ka citi tā saka vai dara, vai kāda cita iemesla pēc, bet gan tikai un vienīgi, kad cilvēks saprot savu kritušo stāvokli un pieņem Jēzu kā savu personīgo Glābēju) būs izglābts, bet visi, kas netic, tiks nosodīti" (Mk.ev.16:16).

"Vārds ir tev tuvu - tas ir tavā mutē un tavā sirdī, - jo ar savu paša sirdi tu tici un tiec attaisnots (pasludināts par nevainīgu). Un, ja tu ar savu muti apliecināsi Jēzu par Kungu un savā sirdī ticēsi, ka Dievs viņu uzmodinājis no mirušajiem, tu tiksi glābts" (Rom.10:10).
Arī Ap.d.gr.8:26-40.

 

Cilvēks, kas izglābts no grēka varas ir pilnībā attaisnots; ir pasludināts par nevainīgu, taisnu,
svētu Dieva bērnu tikai un vienīgi balstoties uz Kristus Jēzus paveikto darbu pie krusta.

 

Kopsavilkums:
Tici Jēzum Kristum, ka Viņš cieta un mira pie krusta par taviem grēkiem un tu būsi glābts (Ap.d.gr.16:31; Mk.ev.16:16).

Dievs ir padarījis visu darbu un tev nav jādara nekas cits, kā vien jāpieņem Jēzus par savu personisko Glābēju. Tā ir dāvana no Dieva visiem cilvēkiem saņemama par brīvu tikai caur ticību (Efez.2:8-9; Ap.d.gr.15:11; Rom.3:24).

Tici Jēzum vienīgajam, tici Dievam un tev jau ir mūžīgā dzīve (Jņ.ev.3:15).

Jēzus ir vienīgais veids kā iegūt/ saņemt grēku piedošanu. (Ap.d.gr.4:12). Jēzus ir vienīgais ceļš pie tava debesu Tēva. Jēzus ir vienīgais ceļš uz debesīm (Jņ.ev.14:6).

Jēzus teica: "Es Esmu Ceļš un Patiesība, un Dzīve. Neviens nevar nākt pie Dieva kā vien caur Mani!"

Es lūdzu, lai Dievs atver jūsu sirds acis un noved jūs tur, kur Viņš vēlas, lai jūs būtu. Paldies Viņam. Jēzus Vārdā. Āmen.