winter landscape hd picture 5 166116 

Ceļš Pie Dieva. PDF 

 

Kā atrast ceļu pie Dieva?

 

Ceļš pie Dieva ir tikai viens. Jēzus pateica skaidri, ka pie Dieva Tēva mēs varam nākt tikai caur Viņu:

 

”ES ESMU ceļš, patiesība un dzīvība. Neviens nenāk pie Tēva kā vien caur MANI” (Jņ.ev.14:6).

 

Tas nozīmē, ka ne baznīcas apmeklējums, ne dažādu rituālu izpildīšana, ne lūgšanas kaut kam citam izņemot vienīgo dzīvo Dievu, ne ticība kaut kādai sistēmai vai kaut kam, kas ir atšķirīgs no Kristus un Viņa atstātās mācības, ti. Evaņģēlija, - nav ceļš pie Dieva, no kā izriet; ka tas arī nav ceļš uz debesīm. Nav iespējams kalpot Dievam, ne arī tuvoties Viņam nekādā citādākā veidā, kā vien caur Viņa Dēlu Jēzu Kristu. Kristum ir jābūt mūsu sirdīs, mūsu prātos, mūsu mutēs.

 

Pats Kristus teica, ka daudzi vēlēsies tikt debesīs; ka nāks un centīsies pārliecināt Viņu ar vārdiem: ”Kungs, Kungs! Vai mēs Tavā vārdā nepravietojām? Vai mēs Tavā vārdā neizdzinām dēmonus? Vai Tavā vārdā daudzus brīnumainus darbus nedarījām?” (Mt.ev.7:22). Bet Jēzus skaidri norādīja, ka ceļš pie Dieva ir tikai viens - Viņš Pats. Debesīs nonāks tie, kas dara Viņa un visu mūsu Svētā debesu Tēva gribu esot šeit uz zemes. Bet visiem, kas rīkojas pretēji Viņa mācītajam, tanī dienā atbildēs: ”ES jūs nekad neesmu pazinis, nost no Manis, jūs ļauna darītāji!” (Mt.ev.7:23).

 

Bez Kristus mūsu ceļš ir ne uz debesīm, bet gan mūžīgo pazušanu (Mt.ev.25:46). Visi, kas dzīvo bez Dieva, vai seko iedomātiem dieviem un neklausa, vai izkropļo Jēzus Kristus Evaņģēliju, var saņemt par to negaidītu, un negribētu maksu  - mūžīgo nošķirtību no Viņa (2.Tes.1:8-9).

 

Tāpēc Jēzus Jes.gr.45:22 sauc: ”Pievērsieties Man, un jūs būsiet glābti, jūs, kas visās zemes malās, jo Es esmu Dievs un nav cita!”

 

Jēzus saka arī šo: ”kas MANI apliecinās cilvēku priekšā, arī ES apliecināšu Sava debesu Tēva priekšā” (Mt.10:32; Lk.ev.12:8).

 

Ir jāsaprot, ka visi esam grēkojuši un mums visiem trūkst dievišķās godības (Rom.3:23). Caur grēku mēs visi esam nošķirti no Dieva un tur, kur ir nošķirtība no Viņa, tur ir tikai ļaunums, tumsība, bezcerība un nepārtrauktas dzīves cīņas uz katra mūsu soļa, pat, ja tās vietas un laika reliģija ir pārņēmusi tautu prātus un tiek cildināta... (Jes.gr.59:2). Tāpēc, ka esam nošķirti no Dieva, ”alga par grēku ir nāve” (Rom.6:23).

 

Mēs visi grēkojam un ”nav virs zemes tāda taisna cilvēka, kas labu vien dara un nekad negrēko” (Māc.7:20).

Bet, ja kāds no mums saka, ka ir bez grēka, tad tas cilvēks maldina pats sevi un patiesība nav viņā (1 Jāņa.vēst.1:8). Tāpēc visiem, kam rūp savas un apkārtējo dzīves ir jāmeklē patiesība.

 

Dievs mīl visu Savu radību un vēlas, lai visi tiktu izglābti (2.Pēt.3:9). Galu galā elle ir radīta Sātanam, un viņa eņģeļiem, ne cilvēkiem. Tāpēc Dievs sauc visus cilvēkus atgriezties pie Viņa.

 

“Laiks ir piepildīts, un Dieva valstība ir klāt. Atgriezieties no grēkiem un ticiet evaņģēlijam!” (Mk.ev.1:15; Mt.4:17).

 

Tici Jēzum Kristum, atļauj Viņam nākt savā sirdī un saņem par brīvu Dieva vislielāko dāvanu, kāda vien var būt – ceļu pie Viņa, pie sava debesu Tēva; dzīvi tagad un uz mūžu mūžiem. Apustulis Pēteris, Svētā Gara piepildīts, skaidri paziņoja, ka

”nav pestīšanas nevienā citā, nedz cits vārds zem debess ir cilvēkiem dots, kurā mums lemta pestīšana” (Ap.d.gr.4:12).

 

Tici savā sirdī, paziņo ar savu muti, ka Jēzus ir KUNGS un, ka Dievs Viņu uzcēla no miroņiem trešajā dienā, un tu būsi izglābts no mūžīgās pazušanās, un ieiesi mūžīgajā dzīvībā (Rom.10:9-10, 10:13).

Tici Jēzum, pieņem Viņu savā sirdī, jo nav cita ceļa pie mūsu visu Radītāja, Dieva Tēva, kā vien caur Viņu.

 "ES ESMU durvis – kas caur Mani ieiet, tas taps izglābts un ieies un izies, un ganības atradīs" (Jņ.ev.10:9).