field shooting wallpaper photo manipulated nature wallpaper 1171         Dieva raksturs.          ebreju

Dieva raksturs PDF

Vislabākais ko varam darīt šinī jautājumā ir ļaut Dievam runāt Pašam par Sevi. Kā jūs jau zināt, Bībele ir Viņa Paša Vārds, tāpēc atvērsim to un paskatīsimies, ko Dievs ir atklājis par Sevi. Bībelē Viņš ir pateicis pilnīgi visu – kāds Viņš ir un ko sagaida no mums – Saviem, tik ļoti mīlētajiem bērniem.

 Bet zini to, ka Dievs ir visuvarens, svēts, mūžīgs, līdzjūtīgs, visu zinošs, visuresošs, piedodošs, laipns, žēlīgs...bet arī taisns.

Lai “YHWY (Tas Kungs) tevi svētī, lai tevi sargā” (4.Moz.gr.6:22-27) un lai ”miera Dievs ir ar jums visiem! Āmen!” (Rom.15:33).

Un tā, Dieva raksturs:

Dievs ne tikai mīl Savu radību, Viņš ir Pati Mīlestība. ”Līdzcietīgs un žēlīgs ir Kungs, gauss dusmās, bet dāsns žēlastībā un mīlestībā” tāpēc ”Mēs esam atzinuši un ticam mīlestībai, kas Dievam ir uz mums. Dievs ir mīlestība, un, kas paliek mīlestībā, tas paliek Dievā un Dievs viņā” (1 Jņ.vēst.4:16, 4:8; Psalmi 62:12, 86:15, 100-5, 103:8).

Dievs ir visa Radītājs. ”Kas ar sauju ūdeņus izmērījis, kas debesis rokām aptvēris, kas zemes pīšļus mērtraukā sabēris, kas kalnus svaros nosvēris un ar atsvariem pakalnus?” Dievs sēd tronī un lūkojas pāri visai plašajai zemei, un tās cilvēki ir kā sienāži. Viņš izstiepj debesis kā pārsegu un izpleš to kā telti, kurā dzīvot! (Jes.gr.40:12,22,26; Psalms 102:26-27; Jes.gr.42:5; Ap.d.gr.17:24; ).

Dievs ir viens. “Jo ir viens vienīgs Dievs un viens vidutājs starp Dievu un cilvēkiem – cilvēks Kristus Jēzus” (1.Tim.2:5; 5.Moz.gr.6:4, 1.Ķēn.gr.8:60).

Dievs ir pāri visam, Dievs tas Kungs ir kungu Kungs. “Kungs, jūsu Dievs, ir dievu Dievs un kungu Kungs, lielais, varenais un briesmīgais Dievs, kas neliekuļo kādam par labu un neņem kukuļus!” (5.Moz.gr.10:17; 1.Tim.6:15; Psalms 10:16).

Dievs ir Glābējs, Viņš nes mūsu nastas, Viņš rūpējas par mums. “Slavēts lai Kungs diendienā, mūsu nastu Viņš nes, Dievs ir mūsu glābiņš! Dievs ir mūsu glābšanas Dievs un Dievam Kungam pieder izeja no nāves! (Psalms 68:20-21; 1.Pēt.5:7; Mat.ev.6:25-34; Sak.30:5).

Dievs ir mūsu Palīgs. Psalmā 54:6 ir teikts, ka Dievs ir palīgs it visā, Kungs ir tas, kas spēcina, stiprina un uztur (Jes.gr.41:10).

Dievs ir Dziednieks, Viņš ārstē mūsu ķermeņus, mūsu dvēseles un apmierina mūsus siržu vēlmes; Dievs striprina tos, kas vāji. “Teic, mana dvēsele, Kungu, viss, kas manī, – Viņa svēto vārdu! Teic, mana dvēsele, Kungu un neaizmirsti balvas, ko Viņš tev devis – Viņš, kurš piedod visas tavas vainas, kurš dziedē visas tavas kaites, kurš tev dzīvību izglābj no bedres, kronē tevi ar žēlastību un žēlsirdību, kurš tavu mūžu pilda ar labu, ka tu kā ērglis atkal jauns!” (Psalms 103:1-5; Lk.ev.9:11; Mt.ev.9:35).

Dievs ir miera Dievs. “Un pats miera Dievs lai dod jums mieru visur un visā! Kungs lai ir ar jums visiem” (2.Tes.3:16; 1.Kor.14:33; Jņ.ev.14:27).

Dievs ir piedodošs, Viņš piedod visus grēkus.“Kungs, mūsu Dievs, ir žēlsirdīgs un piedod mums – pret Viņu mēs sacēlāmies.” Kristū mums ir izpirkšana caur Viņa asinīm, pārkāpumu (grēku) piedošana pēc Dieva bagātīgās žēlastības.” Var teikt – mums ir piedots saskaņā ar Viņa neizmērojami bagāto žēlastību, ko Viņš ir izlējis pār mums (Dan.9:9, Ef.1:7; Psalmi 86:5-6; Ebr.8:12).

Dievs ir žēlīgs, žēlsirdīgs. “Žēlīgs un līdzcietīgs Kungs, gauss dusmās, bet dāsns žēlastībā, labs Kungs pret visiem, jūt līdzi katram, ko viņš radījis” (Psalms 145:8:9; Ef.2:4).

Dievs ir uzticīgs, Viņš ir pati Patiesība un Viņš vienīgais ir vienmēr slavināms. “Slavējiet Kungu, visas tautas, cildiniet viņu, visas ciltis, jo varena pār mums Viņa žēlastība un Kunga patiesība uz mūžiem! Slavējiet Kungu!” (Psalmi 117:2; Jer.gr.10:10).

Dievs ir visuzinošs, neierobežots laikā un telpā, bez jebkādiem limitiem, un mēs visi esam atbildīgi Viņa priekšā. “Nav tāda radījuma, kas Dieva priekšā būtu apslēpts, viss ir kails un atsegts Viņa priekšā, Viņam mēs dosim norēķinu” (Ebr.4:13; 1.Jņ.vēst.3:20; Psalmi 147:5).

Dievs ir taisnīgs un taisns. Viņš ir objektīvs un tiesā pēc tā, kas ir cilvēka sirdī, Viņš ir ar tiem, kas ir taisni un godīgi, Dievs ir uzticams. “Kungs ir taisns un taisnību mīl - sirdsskaidrie uzlūkos viņa vaigu.” “Bet Kungs ir uzticams, viņš jūs stiprinās un pasargās no ļauna” (2.Tes.3:3; Psalmi 50:6; Ebr.6:10; 1.Kor.1:9).

Dievs ir visuvarens, Viņš ir visuvarošs un Viņš ir mūžīgi mūžos. “Tu, baiss esi tu! Kurš nostāvēs tavā priekšā, kad tu dusmo?!” Citos tulkojumos ir teikts: “Tu, Dievs, esi Vienīgais no kā jābīstas...” (Psalmi 76:8, 33:8; Vaim.dz.5:19; Jer.gr.32:17).

Dievs ir laipns, žēlsirdīgs un līdzjūtīgs. “Baudiet un redziet, cik Kungs labs! Svētīts vīrs, kurš tveras pie Viņa” (Psalmi 34:9, 145:7-11, 1.Pēt.2:3).

Dievs ir mūžīgs. “Mans Kungs, Tu esi bijis mums mājoklis audžu audzēs! Pirms kalni dzima un pirms Tu dzemdēji zemi un pasauli, no mūžiem līdz mūžiem Tu – Dievs! (Psalmā 90:1-4 ir teikts, ka mūžīgais Dievs ir patvērums visiem, drošības sala). Psalmā 91 vispār ir dots tāds atbalsts un pamats, un drošība, ka Dieva bērns būs pasargāts, paglābts un ar garu mūžu aplaimots.

Dievs ir Gars. Dievs ir tuvu visiem, bet atbildēs tikai tiem, kas sauks uz Viņu garā un patiesībā. “Dievs ir Gars, un, kas viņu pielūdz, tiem to būs pielūgt Garā un patiesībā” (Jņ.ev.4:24).

Dievs ir gaisma. “Un šī ir vēsts, ko esam no Viņa dzirdējuši un ko jums pasludinām – ka Dievs ir gaisma un Viņā nemaz nav tumsas” (1.Jņ.1:5).

Ne visi un ne vienmēr Dieva ceļi ir izdibināmi. Viņš ir pārāks par visu un mūsu prātiem daudz kas ir vienkārši neaptverams.. “Kāds Dieva   bagātības un gudrības, un atziņas dziļums! Cik neizprotamas ir viņa tiesas un neizdibināmi ir viņa ceļi!” (Rom.11:33).

Dievs ir it visur un Viņš ir mūžīgs. “It visur Kunga acis –tās pamana (vēro) ļaunu un labu.” Kā arī “Liels mūsu Kungs un varens spēkā,Viņa gudrībai nav mēra (Sak.15:3; Ebr.4:13; Psalms 139:6-12).

Dievs var būt arī dusmīgs un nikns. “Kungs ir kaismīgs un atriebīgs Dievs, Kungs atriebj, viņam dusmu gana, saviem pretiniekiem Kungs atriebj, viņš saviem naidniekiem piemin!” (Rom.1:18; Kol.3:6).

Dievs ir greizsirdīgs, Viņš ir iznīcinoša uguns, Viņš necieš elku pielūdzējus. “Jo Kungs, tavs Dievs, ir rijoša uguns, viņš ir greizsirdīgs Dievs” (5.Moz.gr.4:24; Ebr.12:29).

Dievs ir ar aci neredzams, Dievs ir Gars. “Gods un slava lai ir mūžības Ķēniņam, neiznīcīgajam, neredzamajam vienīgajam Dievam uz mūžu mūžiem! Āmen!” (1.Tim.1:17).

Dievs ir absolūti perfekts. “Viņa darbs – vienlaidus klints! (Viņš ir klints un patvērums). Visi Viņa ceļi ir patiesi! Patiesības Dievs, kam nav vainas (visi Viņa darbi ir perfekti), taisns un taisnīgs viņš ir! (5.Moz.gr.32:4; Psalms 139).

Dievs vēlas sniegt tev laipnību, Viņš ir pacietīgs ar tevi, Viņš ilgojas pēc tevis. “Vai varbūt tu nicini Viņa labestības, pacietības un lēnprātības bagātību, nesaprazdams, ka Dieva labestība tevi vada uz atgriešanos” (Rom.2:4; 2.Pēt.3:9).

Dievs ir atriebīgs Dievs. “Mīļotie, neatriebieties paši, bet ļaujiet nākt Dieva dusmībai, kā ir rakstīts: man pieder atriebšana, es atmaksāšu, – saka Kungs” (Rom.12:19).

Dievs attaisno. “Kas apsūdzēs Dieva izredzētos? – Dievs tos attaisno!” (Rom.8:33; Rom.8:1).

Dievs nav mainīgs, Viņš nemainās. “Jēzus Kristus ir tas pats vakar, šodien un mūžos!” (Ebr.13:8; Jēk.1:17).

Dievs darbojas saskaņā ar Savu gribu, mēs dzīvojam tikai no Viņa vēlības, žēlastības un žēlības pret mums. “Un mēs zinām, ka tiem, kas Dievu mīl un kas pēc viņa iepriekšējā nodoma ir aicināti, viss nāk par labu” (Ef.1:9-11).

Dievs ir pārpilns ar labestību un mīlestību. “Cik liela ir tava labvēlība! Tu glabā to tiem, kas Tevi bijā, Tu dāvā to tiem, kas tveras pie Tevis, visu cilvēku priekšā!” (Psalm 31:20; Rom.11:22).

Dievs dāvā cerību un ir tuvu tiem, kam salauztas, sāpīgas sirdis.Bet, kas cer uz Kungu, atgūst spēku, ceļas spārnos kā ērgļi, skrej un nepiekūst, iet un nepagurst,” jo Dievs Tas Kungs saka: “Es mītu augstumos un svētumā, un arī pie tiem, kas satriekti, kam noplacis gars, lai ar garu dzīvinātu noplakušos, lai dzīvinātu sirdī satriektos” (Psalms 34:18-19, 147:3-4).

Dievs apbalvo, atlīdzina. “Ja teiksi: mēs taču nezinājām! – vai Tas, kurš vērtē sirdis, nemanīs? Tas, kurš uzrauga tavu dvēseli, zinās, Viņš dos katram pēc nopelniem!” (Sak.24:12; Ebr.11:6; Ef.6:7-8).

Dievs ienīst grēku, Viņš nespēj to pieciest un neviens nav spējīgs nākt Viņa priekšā ar grēku sirdī. “Tu esi Dievs, kam netīk ļaunprātība, ļaunums pie tevis nemājo. Tavā priekšā nestāj lielmutis tu nīsti visus, kas dara netaisnību” (Psalms 5:5-7; Jņ.ev.9:31).

Dievs ir svēts un taisns. “Un tie sauc: "Svēts, svēts, svēts Pulku Kungs – visa zeme pilna viņa godības!” (Jes.gr.6:3; 1.Pēt.1:15-17).

Dievs ir vienīgais, ko drīkstam pielūgt, slavināt, godināt un mīlēt. Tikai vienīgajam, dzīvajam Dievam mēs drīkstam kalpot. Viss, kas ir ārpus Dieva ir elku pielūgšana un slavināšana. “Mūsu Kungs un Dievs, Tu esi cienīgs saņemt slavu un godu, un spēku, jo Tu esi radījis visu, ar Tavu gribu viss tapis un pastāv” (Atkl.gr.4:11; Jes.gr.42:8).

 

Jo ES ESMU KUNGS, un nav neviena cita, nav cita DIEVA. ES stiprināšu tevi (visus, kas vēlas nākt atpakaļ pie Tēva, visus, kas guruši no gara vienpatības ceļa; visus, kas nomocīti šīs dzīves rūpestos; visus, visus, kas tāpat kā pazudušais dēls atgriezās pie sava tēva un bija laipni sagaidīts, tāpat arī mūsu debesu Tēvs gaida mūs visus ar atplestām rokām). VIŅŠ saka,- kaut arī tu mani neesi atzinis, es tomēr stiprināšu tevi, darīšu to tāpēc, lai no austrumiem līdz malai, kur saule sēstas cilvēki zina, ka BEZ MANIS NAV CITA DIEVA. ES ESMU KUNGS un cita nav. ES veidoju gaismu un radu tumsu. ES dāvinu labklājību, un radu postu. ES, KUNGS, daru visas šīs lietas. Ak, augstās debesis, izlejiet taisnīgumu, lai mākoņi to bagātīgi laista pār zemi. Lai zemes mute atveras plati, lai pestīšana plaukst, lai taisnīgums aug kopā ar to; ES, TAS KUNGS esmu radījis to visu. (Jes.gr.45:5-8).

Jo no Viņa un caur Viņu, un uz Viņu ir viss; Viņam ir gods mūžīgi! Āmen! (Rom.11:36).