Mūsu debesu Tēva Vārds.

ebreju

Kāds ir Viņa Vārds?

Tādēļ Manai tautai jāpazīst Mans vārds, lai tajā dienā zinātu, ka ES ESMU tas, kas runā, – redzi,

ES!"

(Jes.gr.52:6).

 

  ”Bet Mozus teica Radītājam:

"Redzi, es atnākšu pie Izraēla dēliem un teikšu tiem: jūsu Tēvu Radītājs sūta tagad mani pie jums! – Bet viņi man jautās: kāds ir Viņa Vārds? – Ko lai es tiem saku?” Un Radītājs teica Mozum: ‘ES ESMU, KAS ES ESMU!’ Saki izraēliešiem, ka ‘ES ESMU sūta tevi pie viņiem.’ Radītājs teica Mozum arī šo: ‘saki izraēliešiem, ka YHWH (Yahuah) jūsu tēvu Radītājs (Elohims) – Ābrahama Radītājs, Īzaka Radītājs un Jēkaba Radītājs – sūta tevi pie viņiem. Un šis ir Mans Vārds uz mūžu mūžiem, un tā Mani ir jāpiesauc paaudžu paaudzēs!” (2.Moz.gr.3:13:15).

”Radītājs teica Mozum arī šo: Es esmu YHWH, Yahuah.” (2.Moz.gr.6:2).

 

Piezīme - Šis temats ir daudz apspriests, bet patiesībā, ja mēs zinām Dievu kā savu Tēvu, tad ar to pilnīgi pietiek, jo Pats Dieva Dēls Jēzus mums to atklāja. Augsti mācīti cilvēki joprojām turpina strīdēties par Dieva Vārdu, tāpēc es jums piedāvāju, ja vēlaties un uzskatāt sev par labu, rakstu, kas varbūt ienesīs nedaudz skaidrības attiecībā uz šo jautājumu. Bet turiet prātā, ka patiesā, vecā ebreju valoda ir izzudusi un neviens īsti nezina kā izrunāt senajos ebreju papīros rakstīto. Es nezinu patiesību attiecībā uz šo jautājumu. Bet skaidri zinu to, ka saskaņā ar Jēzus teikto, visa pasaule ir zem Sātana varas. Sātans aptumšo prātus, saprašanu un vada cilvēkus pa daudziem nepareiziem ceļiem. Tāpēc, ja vēlaties lasiet tālāk, bet turiet prātā, ka Dievs ir jūsu Tēvs un tā jums Viņš ir jāuzrunā. Tas ir pats galvenais.

 

Gadsimtu gaitā, daudzu iemeslu dēļ, ir pazaudēts visas pasaules Radītāja, visu mūsu Tēva personiskais Vārds. Un šķiet, ka jo vairāk cilvēki pieliek pūļu zināt Viņa Vārdu, jo vairāk viņi sarežģī vienkāršas lietas tā, ka beigās paši vairs neredz izeju. Bet tomēr, par spīti visam tam, ka katra nācija ir izdomājusi Viņam vārdu savā valodā, mums ir jāzina Viņa īstais personiskais Vārds. Un tas ir - kā jau Viņš norādīja pašā pasaules sākumā - YHWH (Yahuah).

Katra nācija ir izdomājusi savu variantu, kā saukt Radītāju - latviešiem tas ir “Dievs,” angļiem “God,” krieviem “бог,” itāļiem “Dio” un tā tālāk.

Ja skatāmies uz 10 baušļiem, tad trešajā bauslī YHWH (Yahuah), pats varenais zemes Radītājs, teica: “Nelieto Kunga (YHWH), sava Dieva (Elohim, kas nozīmē varenais, Radītājs), vārdu velti, jo Kungs (YHWH) neatstās nesodītu to, kurš velti lieto viņa vārdu!” (2.Moz.gr.20:7).

Ja vārda “velti” nozīmi un pielietojumu analizē dziļāk, tad tas skaidri saka arī to, ka nepareiza šī vārda lietošana arī nav pieļaujama. Tātad, mums patiesībā nav atļauts (kā tas gadsimtu laikā ir noticis) izmainīt Viņa Vārdu līdz nepazīšanai. Nekur Svētajos Rakstos nav teikts, ka pasaules un visu mūsu Radītājs ir atļāvis saukt Sevi izdomātos vārdos. Viņš nekur un nekad nav teicis, ka mēs drīkstam Viņu saukt vārdos, kādi vien mums nāk prātā. Par Savu Vārdu Viņš vienmēr runā vienskaitlī. Viņš nekad nav teicis – tie ir mani vārdi. Bet gan tikai to, ka mums jāzina Viņa Vārds, tas ir vienskaitlī.

Lai arī izglītoti valodas pratēji nespēj atrast vienotību šinī jautājumā, tomēr mums visiem ir jāsaprot, ka visas pasaules Radītāja Vārds nav apmaināms pret kaut ko citu, Vārds ir tāds, kāds tas ir. Kā tas būtu, ja kāds izkropļotu jūsu personisko vārdu līdz nepazīšanai pēc viņu pašu vēlmes neskatoties uz to, kas ir rakstīts jūsu pasē? Jā, mēs nespējam ārzemju vārdus izrunāt perfekti, tomēr uz papīra mēs tos rakstām tā, kā tas ir ierakstīts pasē. Tad kāpēc mēs visi pieņemam par labu esam to, ka katra nācija ir izdomājusi kaut kādu vārdu savā valodā un pasniedz to, kā mūsu visu Varenā Radītāja vārdu? Lai vieglāk būtu saprast, tad iedomājaties kādu jums labi zināmu personu – jūs zināt tās personas personisko vārdu. Katru reizi kad jūs to dzirdat, (nav svarīgi kādā valodā) tad jūs uzreiz zināt, kas tā persona ir, ko viņš vai viņa dara un tt.

Tieši šis pats princips attiecas arī uz visu mūsu debesu Tēvu. Mums ir jāzina Viņa Vārds. Zinot Viņa patieso Vārdu ir arī daudz vienkāršāk izprast Svētos Rakstu, kas ir Viņa Paša rakstīti.

Vecā Testamenta grāmatas bija uzrakstītas ebreju valodā un mūsu Radītāja personiskais Vārds ir YHWH (Yahuah). Latviešu valodas tulkojumos Bībelē ir tulkots kā “KUNGS.”

Kad mēs lasām savas Bībeles un redzam vārdu “KUNGS” ar lieliem burtiem, tad mums jāzina, ka šajā gadījumā ir domāts YHWH (Yahuah), jo Viņš Pats atklāja Savu Vārdu 2.Moz.gr.3:13:15. Jāpiebilst, ka tajos laikos tika lietota senebreju valoda. Tātad, neskatoties uz to, ka pasaule attīstās un modernizējas, mūsu Radītāja Vārds bija, ir, un uz mūžīgiem laikiem būs YHWH (Yahuah). Un personiskās attiecības ar Viņu ir veidojamas zinot šo Viņa īsto, personisko Vārdu (tomēr griežoties pie Viņa kā pie Tēva, tēta, nekad nebūs nepareizi, bet gan vispareizāk). Tātad, tā tam arī ir jābūt rakstītam visas pasaules Bībelēs un visās valodās. Diemžēl gadsimtu gaitā dažādu iemeslu dēļ cilvēki ir nomainījuši Viņa Vārdu pret neskaitāmām iesaukām.

Kad mēs lasām savās Bībelēs un redzam vārdu ”Kungs” ar pirmo lielo un pārējiem mazajiem burtiem, tad mums jāzina, ka šajā gadījumā ir domāts tāpat YHWY -  ĪPAŠNIEKS, SAIMNIEKS, KUNGS. Ebreju valodā tas ir ”Adonai” un tiek tulkots kā tāds, kas valda; īpašnieks, kungs utt. Tas nozīmē, ka mēs visi esam Viņa īpašums un Viņš ir vienīgais Kungs, kam mēs klausām. 1.Moz.gr.15:2 mēs redzam, ka Ābrams savu Radītāju (Elohimu) sauca par Kungu (Adonai). Ābrams zināja Viņa Vārdu – YHWH (Yahuah). Ābrams Viņu uzrunāja – ”mans Kungs Yahuah...” Ābrams saprata visā pilnībā to, ka zemes un debesu Radītājs, Yahuah Elohims ir Viņa Kungs un cita nav.

Bet, kad lasot savas Bībeles mēs redzam vārdu ”Dievs,” tad mums jāzina tas, ka šajos gadījumos ebreju rakstos vienmēr ir domāts ”varenais, spēcīgais, visuvarošais Radītājs, valdnieks utt” ti. Elohims.

Piem. Psalmā 4:2 mēs lasām: ”Kad saucu, atbildi, Dievs, mana taisnība...” Pareizs lasījums ir: ”kad saucu, atbildi, manas taisnības Radītāj.” No šā panta mēs saprotam, ka Elohims (Radītājs) rada taisnīgumu. Neviens cilvēks uz šīs zemes nav spējīgs būt taisnīgs. Taisnīgumu jeb taisnumu mēs saņemam no Viņa – Viņš to rada mūsos un nostiprina, un tur nav ne vismazākā mūsu nopelna. Yahuah ir Elohims (Viņš ir Radītājs). Viņš rada visas labas lietas. Viņš ir radījis it visu, tai skaitā arī jūs, neskatoties uz to, kam ticat.

Īsā apkopojumā to var teikt šādi:

YHWH (Yahuah) – Bībelē vienmēr ir rakstīts ”Kungs; gan ar lieliem, gan maziem burtiem.” YHWH (Yahuah) ir tas, kas Viņš ir. Tas ir tāpat kā jūsu tēvam vai mātei ir vārds, kas ne pie kādiem apstākļiem nemainās. Piem. Manis radītājs, mans tēvs ir Pēteris. Tāpat arī - manis radītājs (Elohims), mans Tēvs ir YHWH (Yahuah).

Elohim – Bībelē vienmēr ir rakstīts “Dievs.” Vārds Elohim norāda uz to, ko Viņš (mūsu valodā - Dievs) dara; Viņa darbība. (piem. Viņš mīl, Viņš rada kaut ko fizisku, Viņš palīdz, dziedē utt.)

Vecajā Testamentā katru reizi lasot "Kungs" mēs saprotam, ka domāts ir YHWH. Jaunajā Testamentā vairs nav tik vienkārši. Kad lasām Kungs Jēzus Kristus, tad pārsvarā ebreju valodā tas ir bjis rakstīts - Kungs YAHUSHA MESIJA. Nav viegli izprast kas kuro reizi ir domāts, bet būtība ir tāda, ka mums jāzina Viņa personiskais vārds - Yahuah.

Lai arī šis ir ļoti īss izklāsts, bet turpmākajos darbos es centišos atgriezties pie šā jautājuma.

Kā arī, ja mēs zinām sava Radītāja patieso Vārdu, tad lasot Bībeli ir vieglāk saprast, kas kuro reizi ir teikts un domāts.

Yahuah (YHWH) norādīja Mozum un visiem mums: “Yahuah, jūsu tēvu Elohims (Radītājs)... - tas ir Mans Vārds mūžīgi, to atcerieties uz audžu audzēm (2.Moz.gr.3:15).

Tātad, mūsu debesu Tēva personiskais Vārds ir YHWH (Yahuah) un Viņa Dēla personiskais Vārds ir Yahusha.

Vārds “Jēzus” parādījās tikai apmēram 500 gadus atpakaļ. Yahuah (Tas Kungs) teica Jāzepam, lai viņš savam dēlam dod Vārdu “Yahusha,” bet ne “Jēzus.” (Mt.ev.1:21). Runājot par Yahuah (Tā Kunga) un Yahusha (Jēzus) vārdiem nav ieteicams balstīties uz grieķu valodu, bet gan uz ebreju. Mesija (Kristus) bija ebrejs, Viņs piedzima ebreju ģimenē Izraēlas zemē un vietējās valodas tajā laikā bija aramiešu un ebreju.

Zemāk sniegtā piktogramma rāda oriģinālos ebreju burtus vārdiem “YAHUAH” un zem tā “YAHUSHA.” Lasot šos vārdus no labās puses uz kreiso mēs uzreiz varam atpazīt, ka pirmie 3 burti ir vieni tie paši (tos izrunā kā YOD – HAY – UAU), “YAHU.” Laikā no 6 – 11 gadsimtam tā sauktā sekta “Masoretes” (tradicionālisti) manipulēja ar patskaņiem tik ļoti, ka forma “YAHU” tika pārtaisīta par “YEHO.” Un tas nav vienīgais, ko viņi nodarīja valodai. Uz šodienu cilvēki tiek vadīti (stūrēti) pēc viņu sniegtās versijas un lieto VĀRDA patskaņus ar latīņu burtiem.

Tomēr visā pasaulē ir sācies atmodas laiks, kas ir dots, lai sagatavotu cilvēku sirdis Yahushas (Kunga) Dēla pirmajiem augļiem tā, ka tās būs neuzņēmīgas pret augošajiem maldiem.

Un šis laiks ir dots nevis, lai rastos vēl lielākas šķelšanās, bet gan lai tiktu atjaunota vienotība Viņa Vārdā.

“Es vairs neesmu pasaulē, bet viņi ir pasaulē. Un Es nāku pie Tevis. Svētais Tēvs, sargā Savā vārdā tos, ko Tu Man esi devis, lai viņi būtu viens, tāpat kā Mēs” (Jņ.ev.17:11).

 

   torah                    

 

Tā saka YAHUAH, kas radīja un izveidoja zemi. YAHUAH to radīja un ieviesa, un nostiprināja tajā noteiktu kārtību – YAHUAH ir Viņa vārds: sauc Mani, un ES tev atbildēšu, un ES vēstīšu tev lielas un apslēptas lietas, ko tu nezini. (Jer.gr.33:2).

YHWH (Yahuah) atsedzis savu svēto elkoni visu tautu acu priekšā – tad visas zemes malas redzēs mūsu Elohima pestīšanu!” (Jes.gr.52:10).

“Kurš ir uzkāpis debesīs un nokāpis atpakaļ? Kurš ir savācis vēju savās saujās? Kurš ir ūdeņus iesējis drānā? Kurš ir nolicis zemei malas? Kāds Viņa Vārds un Viņa Dēla Vārds – vai tu to zini?” (Sak.gr.30:4).

“Un nav pestīšanas nevienā citā, nedz cits vārds zem debess ir cilvēkiem dots, kurā mums lemta pestīšana” (Ap.d.gr.4:12).

“Es esmu Yahuah – tas ir Mans Mārds, Mavu godu nevienam Es nedošu, nedz Savu slavu elkiem!” (Jes.gr.42:8).

Secinājumā:

Tomēr, neskatoties uz visu šo, vissvarīgākais vārds ir tas, ko Jēzus Pats mums atklāja Jaunajā Testamentā. Vārds, kas mums pilnīgi noteikti ir jāzina ir – Tēvs, ABBA!. YHWH debesu un zemes Radītājs ir mūsu Tēvs, tētis. Tagad mēs drīkstam nākt pie Viņa ar to pašu pārliecību un drošību ar kādu Viņa Dēls tuvojās Viņam. Tagad mēs tāpat kā Jēzus varam saukt uz Viņu – “Aba, Tēvs!” Ebrejiem “Aba” nozīmē “Tētis.” Ja mēs zinām šo vienīgo vārdu – Tēvs, Tētis, tad tas ir viss, kas mums ir vajadzīgs. Viņš ir mūsu Tētis.

Jēzus atklāja to mums un tāpēc mēs tagad to zinot dzīvojam Viņa mīlestībā.

“Tavu vārdu es esmu atklājis (paziņojis, nepārprotami izskaidrojis, parādījis) tiem cilvēkiem, kurus no pasaules Tu man devi. Tie bija Tavi, un Tu devi tos man, un Tavus vārdus tie ir turējuši.” (Jņ.ev.17:6).

Debesu Tēvs jūs mīl. Viņa Dēls jūs mīl. No paša pasaules sākuma, kad mūsu pirmie vecāki sacēlās pret Vareno Radītāju mūsu debesu Tēvs nolēma mūs izglābt tieši tāpēc, ka Viņš mūs mīl.

Jo Viņš tik ļoti mīlēja pasauli, ka sūtīja Savu vienīgo, dārgo Dēlu

(Jņ.ev.3:16).

Un tagad

"Jūs neesat saņēmuši verdzības garu, lai atkal baidītos,

bet esat saņēmuši dēlu tiesības un Garu,

kurā mēs saucam: Aba! Tēvs!"

(Rom.8:15).