Kas Ir Dievs Un Kur Viņu Atrast?

beautiful blue sky hd picture 166005ebrejuPDF - KAS IR DIEVS

 

El Shaddai. Visvarenais!

 

 

 

“Liels mūsu Kungs un varens spēkā, Viņa gudrībai nav mēra” (Psalmi 147:5).

“Es esmu Alfa un Omega,” saka Dievs Kungs, “kas ir, bija un nāk, Visuvaldītājs” (Atkl.gr.1:8).

“Es esmu Kungs, nav neviena cita, nav cita Dieva, tik Es..” (Jes.gr.45:5).

“Jūs meklēsiet Mani un atradīsiet – ja meklēsiet Mani no visas sirds” (Jer.gr.29:13).

”Lūdziet, un jums tiks dots, meklējiet, un jūs atradīsiet, klaudziniet, un jums atvērs” (Mt.ev.7:7).

Pirmkārt Dievs ir visas pasaules ar visu, kas tanī un mūsu visu Radītājs Tēvs.

Dievs ir visa Radītājs un Uzturētājs. Bet tie, kas nāk pie Viņa personiski, nāk kā pie Tēva. Cilvēks var iegūt milzīgas zināšanas, bet kamēr vien cilvēkam nav attiecību ar savu debesu Tēvu, nebeidzami meklējumi, iekšējās cīņas, nepiepildījuma sajūta, kaut kāda veida neapmierinātība ar sevi, vienmēr traucēs attiecībās un liks vainot citus;  vienmēr būs klātesoša. Mums visiem ir vajadzīgs mūsu Tēvs, mūsu dvēseles ilgojas pēc Viņa. Pāri visam, pats svarīgākais ir saprast to, ka debesu un zemes Radītājs ir mūsu mīlošais Tēvs. Pēc tam visas lietas sakārtosies pašas par sevi, daudzi jautājumi izzudīs, tā vietā sirdī un līdz ar to domās ienāks miers.

Mēs saprotam caur ticību, ka zeme, debesis un viss, kas tanī, tika radīts caur Dieva Vārdu un bez Viņa nekas, kas radīts, nav radies.


No Sākuma bija Vārds un tas Vārds bija Jēzus Cristus no paša sākuma.

Jāņa.ev.1:1-3, 1:10; Kolosiešiem 1:16; Ebrejiem 11:3; Psalmi 33:6,9; Jesajas gr. 45:18; Jeremijas gr.10:12; Atklāsmes gr.4:11

 

Viņā ir radītas visas lietas debesīs un virs zemes, redzamās un neredzamās, gan troņi, gan kundzības, gan valdības, gan varas. Viss ir radīts caur Viņu un uz Viņu. Jo Jēzū un caur Jēzu visas lietas, kas ir debesīs un virs zemes, gan redzamās, gan neredzamās, gan valdības, gan varas, gan valdnieki, gan autoritātes - viss ir radīts caur Viņu, nāk no Viņa un ir priekš Viņa.

Dievs ir mīlestība un kas to meklē, tas noteikti atradīs. Dievs ir liels, varens un zina pilnīgi (1.Jņ.vēst.3:20) visu un mēs, būdami limitētas radītas būtnes, nespējam to ne saprast, ne pat iedomāties. Pat putniņš gaisā zina vairāk, nekā mēs. Bet visu, ko mēs esam spējīgi saprast un visu, ko mums vajag zināt, Dievs ir uzrakstījis Savā mīlestības vēstulē mums – Bībelē. Par godu un slavu Sev, un mūsu visu labā.

“Viss pieder Dievam. Visas lietas un visas dvēseles, “jo no Viņa un caur Viņu, un uz Viņu ir viss; Viņam ir gods mūžīgi! Āmen!” (Rom.11:36).

Dievs vēlas, lai mēs veidojam attiecības ar Viņu.

Radot mūs, Viņš radīja plaisu, ne ar ko nepiepildāmu tukšumu mūsu dvēselēs; vietu, paredzētu tikai Viņam. Kamēr vien mēģinām šo vietu aizpildīt ar šīs pasaule neskaitāmajām baudām vai reliģiju – tukšuma un nepiepildījuma sajūta paliek. Dievs neradīja cilvēkus būt vergiem, bet gan būt brīviem. Šī brīvība ir saņemama caur Viņa Dēlu. Dievs neradīja reliģiju un Viņš nevēlas, ka viņa cilvēki kalpo tai. Cilvākam ir jākalpo Dievam, jāslavina Dievs un jāpateicas Viņam. Bet kā var kalpot Dievam no sirds un dvēseles? Kalpojot citiem, saviem tuvākajiem.

Dievs nodrošina un apgādā mūs ar visu nepieciešamo. Viss, kas tev un man ir, ir no Viņa. Dievs vēlas katru no mums pasargāt no elles briesmām, bet savu likteni varam izvēlēties tikai mēs paši. Dievs neradīja mūs kā paklausīgus robotus, bet gan piešķīra brīvo gribu izvēlēties labo vai ļauno. Dievs nekad neuzspiež Savu gribu, bet Sātans to dara nepārtraukti.

Dievs ir atklājis Sevi visā pilnībā caur Bībeli un Savu Dēlu Jēzu Kristu (Ebr.1:1-2).

Dievs ir svēts, žēlīgs un bezgala mīlošs.

Dievs nīst grēku. Dievs ir taisns un godīgs (Hab.1:13).

Dievs ir vienīgā, augstākā būtne pār it visu visā plašajā visumā.

Dievs ir Gars (Jņ.ev.4:24).

Dievam nav ne sākuma, ne beigu, ne arī Viņš var pārstāt eksistēt.

Dievs ir absolūti izcils, perfekts un nemainīgs. Nav nekā, kas ir lielāks vai varenāks par Viņu.

Dievam visas lietas ir iespējamas. Dievs ir žēlīgs un līdzjūtīgs, svēts un mūžīgs, visuvarens un visuzinošs, visuresošs, piedodošs un neredzams; taisnīgs, mīlošs… Dievs ir perfekts.

”Tu vienīgais Kungs, Tu veidoji debesis, debesu debesis, visus to pulkus, zemi un visu uz tās, jūru un visu tajā – visu Tu dari dzīvu! Tev zemojas debesu pulki!” (Neh.9:6; Ap.d.gr.2:24).

Pirms Tu radīji kalnus, pirms radīji un izveidoji zemi, no mūžu mūžiem Tu biji un esi Dievs! (Ps.90:2).

”Tā saka Kungs, tavs Izpircējs, kas tevi veidojis kopš mātes klēpja: "Es, Kungs, esmu radījis visu, viens pats izstiepis debesis un izpletis zemi – kas bija kopā ar mani?!"  (Jes.gr.44:24).

“Debesis ir mans tronis, un zeme ir mans kājsols! Kādu gan namu jūs man varat uzcelt, kādā gan vietā es varētu apmesties?! Mana roka taču radījusi itin visu, tā

radies viss, saka Kungs, taču es uzlūkoju nabagu un to, kam satriekts gars, kas mana vārda bīstas” (Jes.gr.66:1-2).

 

Ir bezgala svarīgi meklēt un atrast Viņu, kamēr Viņš vēl ir atrodams. “Jūs meklēsiet mani un atradīsiet – ja meklēsiet mani no visas sirds”. (Jer.gr.29:13). Neviens no mums nezina savu pēdējo dzīves mirkli, tāpēc ir tik svarīgi meklēt un atrast Viņu, kamēr Viņš ir atrodams.

Dievs nav tālu...(Ap.d.gr.17:27). Viņš ir atrodams mūsu pašu mutēs un sirdīs.

Dievs ir visu mūsu sirdīs. Dievs nav ne baznīcā, ne uz ielas, ne kādā no vietām, kur mēs domājam Viņu esam. Dievs bieži vien nav pat tur, kur cilvēks lūdz uz Viņu un ziedo Viņam, un loka ceļus dažādu tēlu priekšā. Dievs teica:

“Netaisi sev tēlus un atveidus ne no tā, kas debesīs augšā, ne no tā, kas uz zemes apakšā un ūdenī apakš zemes” (2.Moz.gr.20:4; 5.Moz.gr.4:16,  5:8; 3.Moz.gr.26:1; ).

Dievs bieži vien nav arī tur, kur cilvēki min Viņa Vārdu un izpilda bezjēdzīgus pašu izdomātus rituālus it kā par godu Viņam. Tas viss ir zaimi Viņa acīs.

Dievs nedzīvo ar cilvēka rokām celtos tempļos un vienīgais veids, kā varam Viņu atrast un pielūgt – ir caur mūsu pašu sirdīm, garā un patiesībā.

Dievs ir tikai tavā un visu mūsu sirdīs. Dievs ir mūsu mutēs. (Jer.gr.23:23).

Pats Dievs saka: “Kas Mani mīl, tos Es mīlu, kas Mani meklē, tie Mani atradīs” (Sak.8:17).

“Pievērsieties Man, un jūs būsiet glābti, jūs, kas visās zemes malās, jo Es Esmu Dievs un nav cita.

” Pats Jēzus saka: “Skaties uz Mani! Vērs savas acis uz Mani, bet ne uz savām dzīves nastām. Izvēlies labo un skaties uz Mani, pagriezies pret Mani un topi glābts, skaties uz Mani un tu būsi apmierināts” (Jes.gr.45:22-25; Mt.ev.11:28; Jņ.ev.7:37 ).

 

Jo katrs, kas lūdz, tam tiks dots, jo katrs, kas meklē, tas atradīs; un katrs, kas klauvē, tam tiks atvērts.

 

(Mt.ev.7:8).