beautiful blue sky hd picture 166005Dieva Mīlestība

raksts PDF formātā

Dievs ir Mīlestība! Dievs mīl tevi!

“Un mēs esam atzinuši un ticam mīlestībai, kas Dievam ir uz mums. Dievs ir mīlestība, un, kas paliek mīlestībā, tas paliek Dievā un Dievs viņā” 1.Jņ.vēst. 4:16. 

”Jo Dievs tā pasauli mīlēja, ka deva savu vienpiedzimušo Dēlu, lai ikviens, kas viņam tic, nepazustu, bet tam būtu mūžīgā dzīvība” (Jņ.ev.3:16).

 

Dievs mīl mūs visus un Savā nebeidzamajā, pāriplūstošajā beznosacījumu mīlestībā Viņš vienmēr ir gatavs piedot visiem, kas dziļi sirdī nožēlo katru nošķirtības mirkli no Viņa un pieņem Viņa par velti sniegto dāvanu - Jēzus upuri pie krusta. Visiem, kam ir Kristus Jēzus sirdīs, ir piedots balstoties ne uz to, ko cilvēks dara, ir darījis vai darīs, bet tikai un vienīgi tāpēc, ka Dievs mīl savus cilvēkus un dāvā, pilnīgi par velti nošķirtībā no jebkādiem darbiem, piedošanu par grēkiem. Grēku piedošana ir DĀVANA no Dieva. 

Dievs mīl tevi. Tu esi Viņa acuraugs un vislielākā Dieva sirds vēlēšanās ir, lai tu taptu izglābts, lai tev nevajadzētu pavadīt mūžību bez Viņa (Mt.ev.25:41).

Dievs saka – es tevi mīlu tādu, kāds tu esi, jo ES tevi radīju tādu, kāds tu esi. Dievs vēlas, lai mēs visi dzīvotu piepildītas dzīves; lai izvēlētos Viņa ceļus, kas var pasargāt mūs no šīs pasaules ļaunuma; lai mēs zinātu, kas ir labs un darot Viņa gribu, dzīvojot saskaņā ar Viņa teikto, - izbaudītu sava darba augļus bez sāpēm un nožēlas, kas tik bieži piemeklē cilvēkus, kuri dzīvo pretēji Viņa dotajiem padomiem.

Nošķirtībā no Dieva, no Viņa mīlestības, no Viņa atbalsta un palīdzības, mēs dzīvojam kā nu prasdami – maldoties, vergojot dažādām lietām, iekārēm, baudām un dzīvojam ļaunumā, ko paši bieži vien pat neapjaušam. Dzīvojam grēkā, maldinām sevi un vedam pa iznīcības ceļu sevi, un tos, kurus mīlam.

Kā arī, Dievs zina, ka mūsu domas bieži vien ir tukšas un muļķīgas, Viņš zina to, ka mūsu sirdis ir ļaunas bez mēra (Jer.gr.17:9; Mt.ev.13:15; Psalmi 94:11; 1.Kor.3:20).

Dievs zina, ka visi esam grēcinieki, kas pelnījuši elli, tāpēc Savā milzīgajā beznosacījumu mīlestībā pret mums visiem, nepārtraukti aicina mūs nākt atpakaļ pie Viņa, kur ir drošība un miers, zināšanas un sapratne, prieks un svētīas.

Neviens no mums nav spējīgs nopelnīt vai izpelnīties Dieva mīlestību ar saviem labajiem darbiem. Viņš mūs mīl tāpēc, ka mēs vienkārši esam un tāpēc, ka Viņš ir Mīlestība (1 Jņ.4:7-8).

Un Dievs Pats nodemonstrēja Savu mīlestību pret mums ar to, ka ļāva Savam vienīgajam, mīļotajam Dēlam mirt pie krusta ciešanu un kauna pilnā nāvē vēl tad, kad bijām grēcinieki (Rom.5:8).

Dievs

”Viņu, kas grēka nepazina, mūsu dēļ padarīja par grēku, lai mēs Viņā taptu par Dieva taisnību” (2.Kor. 5:21).

Dieva mīlestība nav ne izmērojama, ne ar kaut ko salīdzināma, ne pat apjaušama, cik dziļa un liela tā ir.

 

Dievs mīl visus cilvēkus un vēlas, lai visi tiktu izglābti saprotot un pieņemot savās sirdīs Patiesību, ka tikai un vienīgi caur Jēzu Kristu varam tikt izglābti no mūžīgā soda (1.Tim.2:4; Ec.18:23; Jņ.ev.3:17).

Dievs Savā mīlestībā ir tik bezgalīgi pacietīgs, ka sniedz vienu iespēju pēc otras, tā, ka vēlāk nevienam nebūs iespējams pateikt, ka viņš vai viņa nezināja, jo Dievs par Sevi ir atklājis it visu (2.Pēt.3:9; Rom.1:20).

 

Visiem tiem, kuri mīl Dievu, kuri jau ir Viņa paspārnē, Viņš ir devis nebeidzamus apsolījuma un uzmundrinājuma vārdus. Viņš saka, ka glābs un palīdzēs vienmēr visiem tiem, kas ir atgriezušies pie Viņa. 

Dievs sargā visus tos, kas mīl Viņu. Ja mēs dzīvojam nošķirtībā no Viņa, tad Viņš pat gribēdams nav spējīgs mums palīdzēt, jo Dievs ir nemainīgs (Psalmi 91:14-16; 145:20; Rom.8:28).

 

Dievs ir gatavs iesaistīties katra cilvēka dzīvē, bet tas ir iespējams tikai tad, ja mēs nākam pie Viņa caur Viņa Dēlu. Tikai caur Jēzu mums ir atļauts nākt pie Dieva un izbaudīt visus Viņa apsolījumus. Tikai caur Jēzu Kristu mēs varam iepazīt Viņa mīlestību uz mums. Un tikai caur Jēzu Kristu mums ir miers un dzīve tagad, un mūžīgi. Bez Viņa mēs esam pakļauti šīs pasaules valdniekam un princim.

 

Zinot cik ļoti Dievs mūs mīl; zinot, ka ”nevis mēs esam mīlējuši Dievu, bet Viņš ir mīlējis mūs un sūtījis Savu Dēlu – izlīgumu par mūsu grēkiem” (1.Jņ.vēst.4:10), vienīgais, ko varam darīt ir atgriezties pie Viņa nožēlojot (mainīt domas par Viņu, mainīt savu sirds un prāta attieksmi par Viņu atrodot patiesību par to,  kas Viņš ir), ka tik ļoti ilgi esam dzīvojuši noraidījumā un beidzot pieņemt Viņa sniegto dāvanu.

Dievam ir brīnišķīgs plāns attiecībā uz visu mūsu dzīvēm. Katram no mums vajadzētu izvēlēties labo un dzīvot dzīvi tādu, kādu Dievs to ir paredzējis no pašiem laiku sākumiem (Jņ.ev.10:9-11).

 

Mīlot mūs, Dievs upurēja Savu vienīgo Dēlu mūsu labā un tagad caur Viņu esam attaisnoti, un padarīt svēti, un mums tiek dāvāta dzīve gan tagad, gan mūžu mūžos (Ef.1:7; Rom.3:24-25). Lai slava un gods ir Dievam, mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvam, jo Viņš vienīgais ir mūsu iepriecinājums, miers un balsts.

Pārdomā Dieva teiktos vārdus un klausies savā sirdī. Tici Kungam Jēzum, lai tiec atsvabināts no Sātana valgiem. Izvēlies labo un dzīvo dzīvi Dieva paspārnē, Viņa mīlestības aizsegā (Ap.d.gr.16:31; Mk.ev.16:16). Meklē Dievu, kamēr Viņš vēl ir atrodams, jo ”Ikviens, kura vārds nebūs ierakstīts dzīvības grāmatā, tiks iemests uguns ezerā”( Atkl.gr.20:15).

“Patiesi, patiesi ES jums saku: kas manus vārdus dzird un tic Viņam (Dievam Tēvam), kas mani ir sūtījis, tam ir mūžīgā dzīvība un tas nenāk tiesā, bet no nāves ir pārgājis dzīvībā” (Jņ.ev.5:24). 

 

Jo žēlastībā jūs esat izglābti caur ticību, tas nenāk no jums, tā ir Dieva dāvana, tas nav arī no darbiem, lai kāds nesāk dižoties” (Ef.2:8-9).

Šie vārdi ir rakstīti ”lai jūs ticētu, ka Jēzus ir Kristus, Dieva Dēls, un lai jums, kas ticat, būtu dzīvība Viņa vārdā” (Jņ.ev.20:31).

Dievs Savā nebeidzamajā mīlestībā ,visiem cilvēkiem pilnīgi par brīvu, piedāvā dārgu DĀVANU, kuru cilvēks pieņemot tiek izglābts jau tagad un mūžīgi.

Viņš sniedz šo, tik vērtīgo, dāvanu pilnīgi par brīvu sakot:

 

”Ak! Visi, kam slāpst, nāciet pie ūdens, kam nav sudraba –nāciet, pērciet un ēdiet, nāciet un pērciet, sudraba nevajag – par velti ņemiet vīnu un pienu!

Kādēļ jums maksāt sudrabu par to, kas nav maize, atdot savas pūles par to, kas nedod sāta? Klausieties, klausieties uz mani, tad ēdīsiet krietni, līksmos treknumā jūsu

dvēseles”

Jes.gr.55:1-2.

Cik neizsakāmi vērta ir Tava nemitīgā mīlestība pret mums, ak, Dievs!!!

(Psalmi 36).