september in the forest 208135

 

Dievs dziedē.

Dievišķais Dziedinošais Spēks.

“Viņš dziedē tos, kam satriektas sirdis, un apsaitē viņu brūces”

Psalmi 147:3.

 

Ne tikai.

Dievs ir galējais dziednieks visam mūsu ķermenim. Viņš bieži dziedē mūs mums pašiem to pat nezinot. Viņš dziedē mūs vadot ārstus un farmaceitus. Dievs dziedē mūsu ķermeņus, dvēseles un prātus. Ļoti maz cilvēku zina, ka lasot Dieva Vārdus mūsu ķermeņi un dvēseles saņem dziedinošu spēku. Mums visiem jālūdz Jēzum, lai Viņš skar katru mūsu sāpi. Vai tas ir fiziska slimība, garīga, emocionāla, vai arī kāds cits dzīves aspekts, mums ir jālūdzas lai Viņa dziedinošais spēks ieplūst mūsos. Patiesība ir tāda, ka mēs esam ieguvuši visas Ābrahama svētības caur Kristu. Caur Viņu arī mūsu slimības tiek dziedētas. Tāpēc lūdziet Dievu par visu. Šīs pasaules valdnieks darbojas nepārtraukti, tāpēc lūdziet pēc visas iespējamās aizsardzības katru dienu.

Daudzi cilvēki uzskata, ka Dievam Pašam jāzina mūsu vajadzības, bet Jēzus teica, ka mums jālūdz to, kas mums ir vajadzīgs. (Jņ.ev.16:26). Katru dienu mums jālūdz savam Tēvam to, ko mums visvairāk vajag. Viņš gaida, lai mēs nākam pie Viņa ar savām vajadzībām ikdienā, bet ne tikai tad, kad dzīve piespiež pie zemes.

Kā arī, daudzi cilvēki uzskata, ka Dievs neārstē, nepalīdz vai arī, ka Viņš nevēlas mūs ārstēt vai palīdzēt visos mūsu dzīves jautājumos. Bet es jums silti iesaku lasīt zemāk dotos pantus, ko Viņš ir devis. Meditējiet pār pantiem jeb vārdiem, kuri runā uz jūsu sirdīm. Neviens no mums nav spējīgs izpelnīties Dieva mīlestību. Viņš mīl jūs tikai tāpēc, ka jūs esat. Viņš vēlas, lai jūs būtu stipri, spirgti un veseli kārtībā, lai spētu darīt Viņa darbu. Mums ir arī jātic, ka Viņš vēl mums visu to labāko, jo tā ir taisnība.

Lasiet, ja variet, tad skaļi un ticiet tam, ka katrs Viņa Vārds ir patiess un dziedinoša dzīvības spēka pilns.

“Teic, mana dvēsele, Kungu un neaizmirsti balvas, ko Viņš tev devis – Viņš, kurš piedod visas tavas vainas, kurš dziedē visas tavas kaites, kurš tev dzīvību izglābj no bedres, kronē tevi ar žēlastību un žēlsirdību.” (Psalmi 103:2-4).

“Dievs mums patvērums un spēks, vienmēr rodams palīgs briesmās.” (Psalmi 46:1).

“Dziedini mani, Kungs, un es būšu dziedēts, glāb mani, un es būšu glābts, jo tu esi mana slava!” (Jer.gr.17:14).

Dievs “sūtīja Savu vārdu un dziedēja viņus, izpestīja ikvienu no viņa bedres!” (Psalmi 107:17-22).

“Viņš tika caururbts mūsu pārkāpumu dēļ, sists mūsu vainu dēļ – mūs glāba pārmācība, kas nāca pār Viņu, ar Viņa brūcēm mēs dziedināti.” (Jes.gr.53:5).

“Kungs, mans Dievs, es brēcu uz tTvi, un Tu mani dziedināji!” (Psalms 30:3).

“Es nenomiru, es paliku dzīvs, lai izstāstītu Kunga darbus” (Psalmi 118:17).

Šinī psalmā Dāvids slavēja un pateicās Dievam par izglābšanu no posta. Lai arī Dievs viņam bija uzlicis daudzas smagas nastas par viņa nepaklausību, tomēr Dāvids zināja, ka Dievs viņu izglābs no visa. Visos citos tulkojumos ir teikts: “Es nenomiršu, es palikšu dzīvs un visiem stāstīšu par Dieva varenajiem darbiem manā labā!”

“Žēlo mani, Kungs, jo esmu novārdzis, dziedini mani, Kungs, kaulus man lauž!” (Psalms 6:3).

“Neliecies gudrs pats savās acīs, bīsties Kunga un vairies ļauna, lai spēcināta tava miesa un spirdzināti tavi kauli!” (Sakv.3:7-8).

“Dēls, vērīgi klausies manās runās, manām valodām pievērs ausi, lai nezūd tās tavam skatienam, glabā tās dziļi sirdī, tās – dzīvība tam, kurš tās atrod, tās dziedina visu viņa miesu!” (Sakv.4:20:22). Dieva Vārdam pieder dziedinošs spēks!

“Redzi, es došu tiem nākamību un dziedināšanu, es tos dziedēšu un dāvāšu tiem bagātību, mieru un drošību.“ (Jer.gr.33:6).

Tad nu izsūdziet cits citam savus grēkus un lūdziet cits par citu, ka jūs topat dziedināti! Taisna lūdzēja lūgšanas spēj panākt daudz.” (Jēk.vēst.5:16). Mums vienmēr ir jālūdz par citiem un mums vienmēr ir jāpiedod un jālūdz piedošana tiem, kam paši esam nodarījuši pāri. Mums ir jābūt tikpat žēlīgiem, kā Dievs ir žēlīgs pret mums. Mums vienmēr ir jāpiedod tiem, kas darījuši pāri mums un jālūdz piedošana, ja mēs esam rīkojušies slikti.

“Tādēļ lai Tevi lūdz visi uzticīgie posta stundā - kaut milzu ūdeņi veltos, tie viņus neaizsniegs!” (Psalms 32:6).

Šinī pantā ir teikts - “KUNGS aizsargā un tur tevi drošībā.

Visiem tiem, kas cer uz vareno pasaules Radītāju visu mūsu Tēvu jātic, ka Viņš ir un, ka atalgo tos, kas Viņu meklē. Visi Dieva apsolījumi ir doti, lai mēs pēc tiem dzīvotu. Visi Viņa apsolījumi ir un norāda uz evaņģēliju (Viņa Dēla atstāto ziņu), kas nozīmē to, ka visi apsolījumi ir patiesi un saņemami caur Viņa Dēlu Jēzu Mesiju. Caur varenā Dieva Dēlu šie visi Viņa apsolījumi jau ir jūsu.

Lasiet Viņa Vārdu un atjaunojiet savus prātus katru dienu, lai zinātu Viņa perfecto un labo gribu attiecībā uz jūsu dzīvēm.

(Rom.12:2).

Ticiet,  tam, ka Viņš vēlas, lai jūs būtu veseli, jo tā ir patiesība. 

Ticiet, ka Viņš, jūsu debesu Tēvs, dziedē cilvēkus un palīdz katram, kas nāk pie Viņa patiesībā un garā. Viņam ir plāns uz jūsu dzīvi; plāns sniegt veselību un labklājību.

(Jer.gr.29:11).

Pievērsieties Dievam un sauciet uz Viņa Vārdu. Atmetiet savus vecos ceļus un klausieties visā, ko Viņš saka. Ticiet Viņa teiktajam Vārdam, jo Viņš saka, ka tāpat kā "līst lietus un sniegs krīt no debesīm, un turp vairs neatgriežas, bet gan veldzē zemi, uzplaucē to un diedzē, dod sēklu sējējam un maizi ēdējam, tā būs ar manu vārdu, kas iziet no manas mutes un nenāk pie manis nepiepildīts, bet gan dara, ko es esmu gribējis, paveic to, kādēļ es to sūtījis." Jo priekā jūs iziesiet un mierā tiksiet vadīti, jūsu priekšā kalniem un pakalniem izlauzīsies gaviles, un visi lauka koki sitīs plaukstas! Ērkšķu vietā pacelsies cipreses, dadžu vietā sliesies mirtes – Kungam par slavu, par mūžīgu zīmi, kas nekad nezudīs!" (Jes.gr.55:10-13). 

Viņš ir tas, pie kā mums jāgriežas vajadzības brīžos. Viņš ir tas,  kas ārstē.

 

“Taisns Kungs, visās savās gaitās un svēts visā, ko viņš dara. Tuvs Kungs visiem, kas sauc viņu, visiem, kuri sauc viņu patiesi.

Viņš dod, ko tie kāro, kas bīstas viņa, Viņš dzird tos brēcam un izglābj tos. Sargā Kungs visus, kas viņu mīl, bet visus ļaundarus viņš iznīcinās!

Lai slavē Kungu mana mute, lai teic visa radība viņa svēto vārdu mūžīgi mūžos!”

(Psalms 145:17-21).