pujene vislabaka

 

 

Jēzus teica: “Es esmu īstais vīna koks un Mans Tēvs ir dārznieks. Viņš izgriež no Manis katru zaru, kas nenes augļus;  bet katru zaru, kas jau nes augļusViņšizcērpj,tasbūtu vēl auglīgāks. Jūs jau esat atzaroti un attīrīti caur to Vārdu (ziņu), ko Es esmu runājis uz jums. Palieciet Manī, kā Es arī palieku jūsos. Neviens zars nav spējīgs nest augļus pats par sevi esot nošķirts no koka; zaram jāpaliek pie koka un kokā. Tāpat arī jūs nevarat nest augļus, ja nepaliekat Manī. Es esmu koks, jūs esat zari. Ja jūs paliksiet Manī un Es jūsos, jūs būsiet ļoti auglīgi, jūs nesīsiet daudz augļu; nošķirtībā no Manis jūs neko nevarat izdarīt.”

Jņ.ev.15:1-5.


 
Tāpēc paliksim Viņa Vārdā. Ņemsim ikdienu rokās Bībeles. Lasīsim Dieva teikto tā mazgājot savus prātus, kurus ikdiena, Sātans un pasaule ar tās Dievam nepieņemamām mācībām piesārņo. Ticēsim tikai tam, ko Dievs saka un nekad tam, ko Sātans, pasaule un mūsu grēcīgā daba čukst mūsu ausīs.
Paliksim pie tā, ko Jēzus mācīja. Paliksim Viņā un zināsim droši caur ticību, ka Viņš ir mūsos. Būsim Jēzus rokas un kājas. Mēs esam Viņa vēstnieki šeit uz zemes. Ņemsim Viņa doto autoritāti mums un nesīsim Viņa vārdu arī pasaulē.

Klausīsim tam, ko saka Viņš. 
 
Ņemot Dieva Vārdu prātos, sirdīs un uz lūpām, nesīsim Jēzus Labās Ziņas tiem, kas vēl tumsā. 

 Lūgsim, lai Dievs velk pie sevis visus tos, kuri vēl nav nocietinājuši savas sirdis pāri mēram. Lūgsiem, lai viss ļaunais tiek sadragāts un iznīcināts Jēzus Vārdā. Lūgsim, lai Latvijas cilvēki, mūsu tauta sāk saskatīt patiesību un atgriežas pie Dieva, sava Radītāja. Dievs nav reliģiskajos rituālos un cilvēku izdomātajās mācībās, likumos, rituālos un visā, ko reliģiskā sistēma cilvēkiem uzspiež. Dievs ir mūsu sirdīs un mutēs. Viņš nav tālu ne no viena no mums. Viņš gaida, lai katrs cilvēks atgriežas pie Viņa. 
 
Uz šodienu ir tik ļoti daudz par ko uztraukties un baidīties. Šī kritusī pasaule ir pārpildīta ar nepatiesām ziņām, negatīviem apgalvojumiem, kuri ir it kā patiesība. Tik daudz notikumu un pavērsienu, ka rītdiena šķiet mulsinoša un aptumšota.. Bet Dievs mums saka, lai neļaujam savām sirdīm satrūkties vai bīties. Viņš ir kontrolē pār visu. 

 Ja Jēzus Kristus ir KUNGS pār jums un jūsu dzīvēm, stāviet droši ar augsti paceltām galvām. Dievs, visas pasaules Radītājs, ir jūsu Glābējs un Palīgs it visos laikos. Ja un kad zināt Viņu, jums nav no kā bīties.
 
Lūgšana: Svētais Tēvs, turi mūs visus vienotībā tā, ka mūsu siržu lūgšanas un meditācija pār Tavu Vārdu ir auglīga un Tev patīkama. Paldies Tev par visām svētībām, žēlastību, žēlsirdību un mīlestību ar kuru jau esi apveltījis! Paldies, ka darīsi to arī turpmāk. Lai kas arī notiek mūsos, ap mums un visā Latvijā, mūsu acis skatās uz Tevi, Jēzu. Tu esi KUNGS pār mums un mūsu dzīvēm. Tu esi KUNGS pār mūsu zemi! Topi par KUNGU pār visiem tiem, kas vēl nav Tevis izglābti; velc viņus pie sevis, skar viņu sirdis un glāb.
Dārgajā, varenajā Jēzus Vārdā mēs lūdzam ticot, ka Tu dzirdi. Amen.
 
“Dievs ir (tagad un vienmēr) mūsu patvērums, aizsargs un spēks, vienmēr gatavs palīdzēt grūtību un bēdu laikos. Tāpēc mēs nebīsimies ne no kā; pat ja zeme pazudīs un kalni iekritīs jūras sirdī. Nebīsimies pat, ja jūras ūdeņi krāks un viļņi celsies, un no to trakošanas visi kalni drebēs. KUNGS ir ar mums, tāpēc nebīsimies ne no kā.”
Psalms 46:1:4.
 
Svētais, dārgais Dieva bērns! Paļaujies un tici Jēzum vienīgajam. Viņš ir tavs miers; un Bībelē ir atrodamas atbildes uz visiem taviem jautājumiem.
 
Ja tev, kas lasi, ir jebkāda lūgšanu vajadzība, nešaubies, bet raksti. Lūgsim kopā. Garā nav nekādas distances. Dievs ir varens un spējīgs mūs nosargāt un izglābt no visa, kas notiek un no visa, kas vēl tikai nāks.
Lai Dievs jūs svētī ar mieru un ar visām svētībām, kuras nepieciešamas tieši jums.
 
Jēzus mīlestībā lūdzot par jums...