debesis

DZIEDINĀŠANAS PANTI

 Bībeles panti slimības un grūtību laikos.

 Bieži gadās, ka cilvēka dvēsele ir tik ļoti nomākta, ka pat nezina ko un kā lūgt. Tikai smagas nopūtas un vaimanas nāk no dziļākās cilvēka būtības.

Tāpēc, kad ir tik smagi, kad smagāk vairs nevar būt, mums var palīdzēt paša Dieva dotie vārdi.

Protams, jūs varat runāt ar Dievu ar jūsu pašu vārdiem un meditēt pār tiem. Tomēr, katram gadījumam sakopoju dažus pantus, kuri ceru, ka jums noderēs un palīdzēs.

“…bet mēs ceram un gaidām uz to, ko vēl neredzam; mēs pacietīgi gaidām uz to, ko vēlamies iegūt. Tādā pat veidā, Svētais Gars palīdz, kad esam vāji. Mēs nezinām ko mums lūgt, bet Gars Pats iestājas par mums caur bezvārdu nopūtām.” Romieš.8:25-27.

Un tagad, “Gars ,kuru esat saņēmuši, nepadara jūs par vergiem tā, ka sākat atkal dzīvot bailēs. Drīzāk, Gars, kuru saņēmāt, atnesa jums mantinieka tiesības. Un caur Viņu mēs saucam: ‘Abba, Tēti.” Romieš.8:15.

Vēl gribās piebilst, ka meditēt nozīmē vienkārši domāt. Un ir ļoti svarīgi pār ko mēs meditējam. Vai pār to, kas uz šo brīdi liek ciest; par rūpēm, bažām, nelaimēm utt.

Vai arī izvēlamies meditēt pār Dieva doto Vārdu ar cerību, ka tas izdarīs to, ko saka un ir apsolījis.

Tomēr labāk ir meditēt pār labo, jo kā jau kaut kur rakstīju, mūsu domas un vārdi nekur nepazūd. Ja domājam par slikto, sliktais vēl dubultā var pienākt klāt un otrādi.

Tāpēc brāļi un māsas, ar pateicīgu sirdi, par visu, kas mums ir, lūgsim Dievu runājot ar Viņu visā patiesībā un savā garā.

Domāsim par visu, kas ir patiess un pareizs; par visu, kas cēls, taisnīgs, tīrs, nesamaitāts un pilnīgs; par visu, kas jauks un burvīgs, par visu, kas apbrīnas vērts. Jebkas, kas ir lielisks, izcils un teicams vai slavējams un cildināms, - domāsim par tādām lietām. Filip.4:6-8.

 

Bībelē rakstītie vārdi ir dzīvība un veselība visam ķermenim. Sal.pam.4:22.

“Es atjaunošu tavu veselību un izdziedēšu tavas brūces, saka KUNGS, jo tu esi saukts par izstumto, Ciānu par kuru neviens nerūpējas.” Jerem.gr.30:17.

Par spīti visam lai tava dvēsele slavina Kungu, jo “Viņš piedod visus tavus grēkus, Viņš dziedē visas tavas slimības un kaites. Viņš izglābj tavu dzīvi no piķa melnas bedres un vainago tevi ar mīlestību un līdzjūtību, Viņš apmierina tavas sirds vēlmes ar labām lietām tā, ka tava jaunība tiek atjaunināta kā ērglim.” Psalmi 103:1-5.

“Kungs ārstē salauztās sirdis un apsaitē viņu brūces.” Ps. 147:3.

“Ak KUNGS mans Dievs, es lūdzos un raudāju, lai Tu man palīdzi, un Tu izārstēji mani.” Ps.30 :2.

“Viņš sūtīja savu vārdu un tos dziedināja; Viņš tos izglāba no bedres. Psalms 107: 20. “

“…Tu atjaunoji manu veselību un ļāvi man dzīvot. Pilnīgi noteikti, ka manā paša labā atļāvi man piedzīvot tādas ciešanas. Bet Tu savā mīlestībā turēji mani no iznīcības bedres, un visus manus grēkus esi nolicis Sev aiz muguras.” Jesajas 38: 16-17.

Dievs ir visuvarošs, visuspēcīgs, visu zinošs, visu saprotošs…. Tici Viņa teiktajam:

“Viņš dod spēkus panīkušajam un palielina nogurušā spēku. Pat jaunekļi var pagurt un piekust; vīri savos spēka gados klupt un krist ; bet tie, kuru cerība ir likta Kunga, atjaunos savus spēkus. Viņi laidīsies kā ērgļi uz spārniem; viņi skries un nenogurs, viņi ies un nepiekusīs.” Jesajas 40: 29-31.

“Par savu ganāmpulku Viņš rūpējas, pieskata un uzrauga kā (labs) Gans; Viņš savāc Savus jērus Savās Rokās un nes tos Sev tuvu pie Savas sirds; Viņš maigi vada tos, kas vēl jauni…” Jes.gr. 40:11.

”…Bet jūs visi, kas cienāt Manu Vārdu, taisnīguma saule lēks pār jums, uz kuras stariem būs izdziedēšana no jūsu kaitēm. Un jūs iziesiet ārā un kā labi baroti teļi lēkāsiet no prieks….” Malah.gr. 4: 2.

Bet Jēzus nevarēja darīt daudz brīnumu TUR, tanī vietā (kur nav ticības) viņu ticības trūkuma dēļ. Mateja 13:58. Marka 6: 5-6.

 

“Tagad, kad Jēzus bija ienācis Pētera namā, Viņš redzēja Pētera sievas māti guļot gultā slimu ar drudzi. Viņš pieskārās viņas rokai un drudzis viņu atstāja. Un viņa piecēlās un viņiem kalpoja. Kad pienāca vakars, viņi atveda pie Viņa daudzus dēmonu apsēstos. Un Viņš ar vārdu izdzina garus un dziedināja visus slimos, lai piepildītos tas, ko teica pravietis Jesaja, sacīdams: “Viņš Pats paņēma mūsu nespēkus un nesa mūsu slimības.” Mateja 8: 14-17.

“Un Jēzus apstaigāja visu Galileju, mācīdams viņu sinagogās, sludinādams valstības evaņģēliju un dziedinādams visu veidu slimības un visdažādākās slimības. Tad Viņa slava izpaudās visā Sīrijā; un viņi atveda pie Viņa visus slimos cilvēkus, kurus skārušas dažādas slimības un mokas, kā arī tos, kuri bija apsēsti ar dēmoniem, epilepsijuun paralizētos; un Viņš tos dziedināja. ” (Mateja 4: 23—24).

”Un Jēzus viņam sacīja:“ Es nākšu un viņu dziedināšu. ” Mateja 8: 7.

“Viņa tēvs bija slims gultā, ciešot no drudža un dizentērijas. Pāvils ieejot viņu redzēja un pēc lūgšanas uzlika viņam rokas un dziedināja. ” Apustuļu darbi 28: 8-9.

“Sīmaņa vīramāte gulēja gultā ar drudzi, un viņi tūlīt par viņu pastāstīja Jēzum. Jēzus viņu dziedināja. ” Marka 1: 30-31.

"Jēzus Kristus ir tas pats vakar un šodien, un mūžīgi." Ebrejiem 13: 8.

“Jo visi Dieva apsolījumi ir ‘JĀ’ Kristū. Un tāpēc caur Viņu mūsu "Āmen" tiek teikts Dievam par godu. " 2. Korintiešiem 1: 19–20.

“Jēzus gāja cauri visām pilsētām un ciemiem, mācīdams viņu sinagogās, sludinot labo vēsti par valstību un dziedinot katru slimību un slimību.” Mateja 9:35.

“Tāpēc izsūdziet viens otram savus grēkus (tiem, kurus esat sāpinājuši; kuriem pāri nodarījuši) un lūdzieties viens par otru, lai jūs tiktu dziedināti. Taisnīga cilvēka lūgšana ir spēcīga un efektīva. ” Jēkaba ​​5:16.

Kad sirds ir smaga un gars nospiests; kad dvēsele raud un prāts nomākts, izstāsti savas bēdas Jēzum un lūdz pēc palīdzības.

“Apžēlojies par mani, Kungs, jo esmu vājš un nespēcīgs ; ārstē, Kungs, mani, jo mani kauli ir mokās un sāpēc. Mana dvēsele ir dziļās ciešanās. Cik ilgi, Kungs, cik ilgi vēl? Pagriezies pret mani un izglāb mani ; izglāb mani savas nekad nebeidzamās, uzticamās un pastāvīgās mīlestības dēļ. Starp mirušajiem neviens neslavina Tavu Vārdu. Kas slavēs Tevi no kapa? Esmu nomocījies no saviem vaidiem un smagām nopūtām. Visu nakti es pārpludinu savu gultu ar raudām un izmērcēju guļamvietu ar asarām. Manas acis kļūst vājas no bēdām….” Psalms 6: 2-7.

Esi žēlsirdīgs pret mani, Kungs, jo es esmu nomocīts…” Psalms 31: 9.

”Manas acis kļūst neskaidras no skumjām. Es tevi katru dienu saucu, ak, Kungs; Es pastiepu rokas pret tevi. ” Psalms 88: 9.

"Mana sirds dauzās, spēki gaist, un pat acu gaisma ir izbalējusi." Psalms 38:10.

"Atjauno mūs, Dievs, un liec Tavai sejai atspīdēt, lai mēs tiktu izglābti." Psalms 80: 3.

Es staigāšu Tā Kunga priekšā dzīvajo zemē. Jo Tu esi atbrīvojis manu dvēseli no nāves, manas acis no asarām, kājas no klupšanas. ” Psalms 116: 8-9.

"Priecīga sirds ir labas zāles visai miesai, bet sagrauzts gars žāvē kaulus." Salamana Pamācības 17:22.

"Dievs mums patvērums un spēks, vienmēr rodams palīgs briesmās un nelaimes brīžos. Tāpēc nebīsimies, kaut apvērstos zeme un kalni iegāztos jūras dzīlē, kaut krāktu un putotu ūdeņi, kaut drebētu kalni, tai dižojoties!" (Psalmi 46:2-4).

“Kungs stiprinās viņu slimības gultā; Viņš viņu uzturēs…” Ps.41:3.

Nobeigumā:

”Nāciet, atgriezīsimies pie Tā Kunga. Jo Viņš mūs ir saplosījis, bet Viņš mūs dziedinās; Viņš mūs ir ievainojis, bet apsaitēs mūsu brūces. ” Hozea 6: 1.

Un skaļi sakiet:

"Es nemiršu, bet dzīvošu un sludināšu, ko Tas Kungs ir darījis." Psalms 118: 17.

“Neviens un nekāds no ieročiem, kas darināts pret mums, zels vai plauks; un katra mēle, kas sacelsies pret mums būs nosodīta. Šis ir mantojums no KUNGA visiem Viņa kalpiem, un viņu taisnīgums ir no Manis, saka KUNGS.” Jes.gr.54:17.

Tāpēc nebaidieties, neuztraucieties! Uzticieties tam, ko saka tavs debesu Tētis, un dzīvo Viņa aizsardzībā, vadībā un gādībā. Psalms 34: 7; 37: 3.

"Mīļie, es lūdzu, lai jums viss izdotos un viss ir labi ar jums. Lai jums visiem būtu laba veselība un lai jūsu dvēseles zeļ un plaukst. Jāņa 3 vēst. 1: 2.