for site CHILDRENLŪGŠANA PAR BĒRNIEM

 

Mīļā mamma, dārgais tēti; arī vecmāmiņas un vectēvi!

 

 

 

 Jūsu bērni ir izcilas, lieliskas, unikālas un dārgas Dieva dāvanas jums. Lūgsim, lai mums, vecākiem, viemēr pietiktu gudrības, zināšanu un saprašanas neturēt savus bērnus prom no Dieva, tā vietā, lai mums visiem tiek dotas viedas sirdis ļaut saviem bērniem būt bērniem un slavināt Dievu viņiem vien zināmā veidā. Tā, kā viņi to grib.

 

Zīdainītis piedzimstot jau automātiski zina Dievu. Katrs bērns zina, ka ir Dievs, tikai, kad mēs tam neticam (vai apkārtējā pasaule iejaucas), tad bērnā šīs zināšanas var tikt apslāpētas, pieklusinātas vai pavisam izdeldētas. Par tiem, kas netic Dievam un Viņa Dēlam, es lūdzu, lai Dievs atver jūsu acis un pieskaras jūsu sirdij. Vismaz jūsu nevainīgo bērniņu labā.

Lai Dievs dod mums zināšanas kā neapspiest bērnā to, kas dots no Dieva, kā nesalauzt bērnu caur savu neziņu vai sapratnes trūkumu.

Lūgsim, lai mūsu bērniem ir laimīgas bērnības; lai viņi tiek sargāti no šīs pasaules sāpēm un ciešanām cik vien tas ir iespējams. Lai Jēzus asinis apklāj katru bērnu aizsargājot viņus no šīs pasaules ļaunā.

Lai Dievs liek viņu sirdīs lielus sapņus un kad bērni būs izauguši, lai viņiem tiek dotas iespējas darīt to, kas viņiem būs visvairāk pie sirds.

Lai mums visiem ir daudz pacietības un milzīga izturība ļaut saviem bērniem būt tādiem, kādi viņi ir.. Lai mēs zinām, kā viņus mācīt par labo un ļauno. Lai mēs visi, ar Dieva žēlastību un palīdzību, audzinām savus bērnu tā, ka izauguši viņi pateiks mums ‘paldies’ par pacietību. Lai viņi izauguši mīl Dievu mūsu Kungu Jēzu Kristu un sasniedz dzīvē visu, kas viņiem ir nolikts no Dieva bez pēc iespējas mazākiem šķēršļiem.

Lūgsim, lai mēs esam labi vecāki saviem bērniem. Lai mūsu bērni un mazbērni aug veseli, laimīgi un ļaunā neskarti zem Jēzus aizsardzības. Lai viņu uzvedība ir pārpludināta ar gudrību dotu no Dieva.

 

Jēzus teica: “Ļoti patiesi, atkal Es jums saku, ka, ja divi no jums ir pilnīgā saskaņā par kaut ko, ko tie lūdz, to Mans Tēvs debesīs darīs viņu labā.”

(Mt.ev.18 :19).

 

LŪGŠANA:

Dārgais Tēvs, kas debesīs! Mēs slavinām Tevi un visu godu dodam Tev. Mēs ar pateicīgām sirdīm – ticot uz Tavu Dēlu mūsu KUNGU Jēzu Kristu; mīlot vienos otru un visiem piedodot; atlaižot katru rūgtumu, nepatiku un jebkādu citu negatīvu sajūtu – tagad lūdzam kopā saskaņā viens ar otru, lai Tava žēlsirdība, žēlastība un labvēlība klājas pār katru zīdaini, katru bērnu un pusaudzi Šodien un visu laiku turpmāk no šā brīža.

Tēvs, vēro pār viņiem katru brīdi; aizsargā no jebkāda un jebkura ļaunā, kas šinī pasaulē; uzcel uzguns aizsargjoslu ap viņiem tā, ka nekāda no šīs pasaules ļaunajām varām nevar bērnus sāpināt vai nodarīt viņiem pāri no Šīs dienas un turpmāk.

Tu zini viņus visus – to, kas tikko dzimis un to, kas jau pārvēršas par pieaugušu cilvēku. Tu zinu viņus jau no tā laika, pirms viņi tika ieņemti to māšu dzemdēs; Tu, Tēvs, viņus radīji un saviji kopā. Viņi visi ir Tavi bērni un mēs lūdzam – neļauj šīs pasaules ļaunajām varām skart viņu garus, dvēseles, prātus un ķermenīšus.

Dārgo Tēti, Jēzus vārdā mēs lūdzam sargāt un svētīt katru zīdainīti, bērnu un pusaudzi tā, ka tie Tavā un citu cilvēku priekšā aug veseli, gudri, stalti un ļaunā neskarti.

 

Mēs ar savu muti skaļi atzīstam un deklarējam Tavas svētības, labvēlību, žēlsirdību, veselību pār visiem bērniem; pilnīgu bērnu dvēselīšu un ķermenīšu atjaunināšanu, un katras šūniņas reģenerāciju, kad tas ir vajadzīgs. Svētais, taisnīgais Tēvs, lai katrs no Taviem maziņajiem ir tā sargāts, ka starp Tevi un viņiem nav nevismazākā šķēršļa.

 

Paldies Tev, Dievs Tēvs, ka Savā lielajā mīlestībā uz mums, Tu toreiz nepažēloji Pats Savu Bērnu, nododot Viņu mocībām un ciešanām mirt pie kaunpilna krusta tā, ka tagad mūsu bērni caur Viņu, tavu Dēlu, ir glābti, drošībā un aizsargāti. Tāpēc visus bērnus mēs liekam Tava Dēla, mūsu Kunga Jēzus rokās.

 

Un ar savām paceltajām rokām mēs slavinām Tavu Vārdu, mēs no sirds pateicamies Tev, un lūdzam arī, lai mums, vecākiem, Tu dod gudrību runāt, rīkoties un vadīt bērnus tikai saskaņā ar Taviem padomiem, gudrību un sapratni. Lai Tavs Svētais Gars ir vienmēr mūsu palīgs, padomdevējs un mierinātājs saskaņā ar Tavu vārdu.

 

Tēvs, Tu teici par katru no mums: “Pirms Es tevi radīju tavas mātes dzemdē, Es jau zināju tevi,....” Jer.gr.1:5.

Kā arī Tu teici, ka “bērni ir Dāvana no Tevis….”Psalmi 127:3.

 

Tēvs, sargā un glabā Savu roku darbus.

Vēro pār Savām izcilajām ‘dāvanām’ mums, lai viņi visi ir saglabāti un nosargāti Tava Paša vārda un Tevis labā.

Tēvs, Tava Paša vārda labā rīkojies tā, lai nekas nespēj atturēt viņus no nākšanas pie Jēzus. Lai Sātans jau tagad tiek sadragāts zem to kājām! Lai šīs pasaules varām, autoritātēm un spēkiem nav nevismazākās varas pār tiem, kuri ir Tavi. 

Un tā lai notiek Tava Dēla, mūsu KUNGA un Dieva, Jēzus Kristus vārdā.

 

Lai Tavs labais, Svētais Gars ir kopā ar visiem zīdainīšiem, bērniņiem un pusaudžiem tos sargājot, vadot, virzot, mācot un mierinot visos veidos, kādi vien tur var rasties.  Lai visi bērni dzīvo ar Jēzus asinīm apklāti tā esot drošībā.

Paldies Tev par to, ka uzklausīji; paldies, ka atbildi uz mūsu lūgšanu.

Jēzus vārdā. Amen.