LŪGŠANA PAR BĒRNIEM

 

Jēzus teica: “Ļoti patiesi, atkal Es jums saku, ka, ja divi no jums ir pilnīgā saskaņā par kaut ko, ko tie lūdz, to Mans Tēvs debesīs darīs viņu labā.” (Mt.ev.18 :19).

Kā arī, kad kaut ko lūdzat, tad, ja jums ir kaut kas pret kādu no jūsu līdzcilvēkiem, tad piedodiet viņiem, tā, ka visus jūsu grēkus Tēvs debesīs piedod jums.

 

Tātad pirms izsakot savu vajadzību Dievam mūsu Tēvam – piedodiet visiem un kļūstiet brīvi no jebkāda veida rūgtuma, dusmām, neapmierinātības….

Un to, ko lūdzat, ticiet, ka jau esat saņēmuši, un tas būs jūsu. Mk.ev.11 :24-25.

Jēzus vārdi: “…ja jūs ticat, jūs saņemsiet to, ko lūdzat savā lūgšanā.” Mt.ev.21:22; Mk.ev.11:24.

“…Dārgie draugi, ja mūsu sirdis nenosoda mūs, tad mums ir droša pārliecība stāvot Dieva priekšā; un mēs saņemam visu, ko lūdzam no Viņa, jo mēs turam Viņa komandas un daram to, kas patīk Viņam. Un šī ir Viņa komanda – ticēt Viņa Dēla Vārdam, Jēzum Kristum; un mīlēt vienam otru tā, kā Viņš to ir pavēlējis….”

1.Jņ.vēst.3:21-23; Jņ.ev.6:29, 13:34, 15:12.

Un tēvi, nesarūgtiniet savas sieves. Jo, ja jūsu sieva raud jūsu dēļ, jūsu lūgšana par jūsu bērnu var tikt nesadzirdēta, noslēpta no Dieva. (1 Pēt.3 :17). Kāda briesmīga lieta, it īpaši, ja lūgšana ir vajadzīga jūsu bērnam.

 

Tāpēc, zinot, ka Garā nav nekādu distanču starp mums, mēs lūgsim kopā par zīdaiņiem, bērniem un pusaudžiem. 

 

LŪGŠANA:

Dārgais Tēvs, kas debesīs! Mēs slavinām Tevi un visu godu dodam Tev. Mēs ar pateicīgām sirdīm – ticot uz Tavu Dēlu mūsu KUNGU Jēzu Kristu; mīlot vienos otru un visiem piedodot; atlaižot katru rūgtumu, nepatiku un jebkādu citu negatīvu sajūtu – tagad lūdzam kopā saskaņā viens ar otru, lai Tava žēlsirdība, žēlastība un labvēlība klājas pār katru zīdaini, katru bērnu un pusaudzi Šodien un visu laiku turpmāk no šā brīža.

Tēvs, vēro pār viņiem katru brīdi; aizsargā no jebkāda un jebkura ļaunā, kas šinī pasaulē; uzcel aizsargjoslu ap viņiem tā, ka nekas un neviens nevar bērnus sāpināt vai nodarīt viņiem pāri no Šīs dienas un turpmāk.

Tu zini viņus visus – to, kas tikko dzimis un to, kas jau pārvēršas par pieaugušu cilvēku. Tu zinu viņus jau no tā laika, pirms viņi tika ieņemti to māšu dzemdēs; Tu, Tēvs, viņus tad radīji un saviji kopā. Viņi visi ir Tavi bērni un mēs lūdzam – neļauj šīs pasaules ļaunajām varām skart viņu garus, dvēseles, prātus un ķermenīšus.

Dārgo Tēti, Jēzus vārdā mēs lūdzam sargāt un svētīt katru zīdainīti, bērnu un pusaudzi tā, ka tie augot attīstās tā, kā tam jābūt, bez problēmām, ciešanām, bez sāpēm; lai Tavā un citu cilvēku priekšā tie aug veseli, gudri, stalti un ļaunā neskarti.

 

Mēs ar savu muti skaļi atzīstam un deklarējam Tavas svētības, labvēlību, žēlsirdību, veselību…; pilnīgu bērnu dvēselīšu un ķermenīšu atjaunināšanu, un katras šūniņas reģenerāciju, kad tas ir vajadzīgs.

Katrs zīdainītis, bērns un pusaudzis tagad ir svētīts, ārstēts un atbrīvots no jebkāda ļauna vai netīra šīs pasaules gara Jēzus varenajā vārdā! Aleluja!

 

Dārgo Tēti, mēs pateicamies Tev, ka zini visas lietas. Tu esi Visvarenais un lielais Dievs, mūsu Tēvs!

Tāpēc - paldies, ka Tu sargā, glabā Savā paspārnē, glāb, gādā un dziedini katru bērniņu fiziski, emocionāli, garīgi un visos citos veidos, kādos vien tas būtu vajadzīgs tieši katram no viņiem tagad! Tu Esi brīnumu Dievs un pārdabiskos, cilvēka prātam neaptveramos veidos Esi spējīgs darīt pārdabiskas lietas!

 

Tagad, Tēvs Dievs, svētī katru mazo dvēselīti tā, ka katra no tām, kad izaugs, slavinās Tevi un Tavu vārdu pa visu pasauli.

Mēs Tev lūdzam, lai katra mazā dvēselīte izbauda labu veselību un lai it viss iet labi ar viņiem, un lai viņu dvēselītes zeļ un plaukst.

 

Jēzus vārdā mēs, lūdzot kopā, svētām katru zīdaini, bērnu un pusaudzi nodzēšot un izsvītrojot katru, pat vismazāko slikti, ļauni vai neapdomāti runāto vārdu pār viņiem. Mēs nodzēšam un izsvītrojam katru netīru, sliktu, negatīvu domu; skatu; sajūtu; pieskārienu un/ vai jebko citu, kas nebija un nav nācis no Tevis; paziņojot skaļi, droši un pārliecināti to, ka viņi visi ir tīri, taisni, svēti, labi, nevainīgi, aizsargāti, izglābti un atbrīvoti no visa ļaunā caur Jēzu Kristu un Viņā.

Svētais, taisnīgais Tēvs, lai katrs no Taviem maziņajiem ir tā sargāts, ka starp Tevi un viņiem nav nevismazākā šķēršļa.

 

Paldies Tev, Tēvs, ka Savā lielajā mīlestībā uz mums, Tu toreiz nepažēloji Pats Savu Bērnu, nododot Viņu mocībām un ciešanām mirt pie kaunpilna krusta tā, ka tagad mūsu bērni caur Viņu, tavu Dēlu, ir glābti, drošībā un aizsargāti. Tāpēc visus bērnus mēs liekam Tava Dēla, mūsu Kunga Jēzus rokās.

 

Un ar savām paceltajām rokām mēs slavinām Tavu Vārdu, mēs no sirds pateicamies Tev, un lūdzam arī, lai mums, vecākiem, Tu dod gudrību runāt, rīkoties un vadīt bērnus tikai saskaņā ar Taviem padomiem, gudrību un sapratni. Lai Tavs Svētais Gars ir vienmēr mūsu palīgs, padomdevējs un mierinātājs saskaņā ar Tavu vārdu.

 

Tēvs, Tu teici par katru no mums: “Pirms Es tevi radīju tavas mātes dzemdē, Es jau zināju tevi,....” Jer.gr.1:5.

Kā arī Tu teici, ka “bērni ir Dāvana no Tevis….”Psalmi 127:3.

 

Tēvs, sargā un glabā Savu roku darbus; turi drošībā tos, kurus esi nošķīris.

Vēro pār Savām izcilajām ‘dāvanām’ mums, lai viņi visi ir saglabāti un nosargāti Tava Paša vārda un Tevis labā.

Tēvs, Tava Paša vārda labā rīkojies tā, lai nekas nespēj atturēt viņus no nākšanas pie Jēzus. Lai Sātans jau tagad tiek sadragāts zem to kājām! Lai šīs pasaules varām, autoritātēm un spēkiem nav nevismazākās varas pār tiem, kuri ir Tavi. 

Un tā lai notiek Tava Dēla, mūsu KUNGA un Dieva, Jēzus Kristus vārdā.

 

Lai Tavs labais, Svētais Gars ir kopā ar visiem zīdainīšiem, bērniņiem un pusaudžiem tos sargājot, vadot, virzot, mācot un mierinot visos veidos, kādi vien tur var rasties.  Sargi viņus no šīs pasaules prinča un neļauj nekam tos sāpināt.

Paldies Tev par to, ka uzklausīji; paldies, ka atbildi uz mūsu lūgšanu.

Jēzus vārdā. Amen.

 

Un vēl:

Ja vēlaties kaut ko pievienot šai lūgšanai, rakstiet droši. Pievienošu to raksta apakšā, lai ar Dieva gribu, svētību un līdzdalību, vairāk cilvēki iekļaujas lūgšanā par jūsu bērnu.

Liels paldies visiem par atbalstu un dalību Labo Ziņu izplatīšanā tiem, kuriem šajā tumšajā pasaulē tik ļoti sāp.

Lūdzot par jums visiem Jēzus mīlestībā….