imagesJOPEEBTNLūdziet par Jeruzalemi.

               Lūdziet par Izraēlu PDF

"Lūdziet Jeruzālemei mieru: lai tie ir rimti, kas mīl tevi, lai valda miers tavos vaļņos, rimums tavās pilīs!" Lūdziet par ebrejiem un mieru Jeruzalemē, lai jūsu dzīvēs un jūsu mājās valda miers (Psalmi 122:6-7).

 

Katram cilvēkam, kas liecina, ka tic Dievam, ir jādzīvo saskaņā ar Viņa dotajiem principiem un norādījumiem. Dievs saka, ka, ja mēs darīsiem pareizi, tad Viņš darīs to, ko apsolījis, jo Dievs nav cilvēks, ka melos; Dievs nav cilvēks, kas maina prātu (4.Moz.gr.23:19).

Ja mēs ticam vienīgajam patiesajam dzīvajam Dievam, tad mēs lūgsim par mieru Jeruzalemē un svētīsim ebrejus; mēs lūgsim par Viņa izvēlētajiem cilvēkiem, jo Dievs Pats teica, ka svētīs tos, kas svēta Israēlu un nolādēs tos, kas nolād Izraēlu... (1.Moz.gr.12:3).


Tas nozīmē to, ka visi, kas lūdz par ebrejiem saskaņā ar Dieva Vārdu un vēl tiem labu, saņems no Dieva apsolītās svētības un otrādi. Dievs brīdina visas nācijas būt uzmanīgiem attiecībā uz Viņa tautu Israēlu, jo tie, kas aizskar Izraēlu, aizskar Dievu. Zaharijas grāmatā Dievs brīdina visus un saka, ka Izraēla ir Viņa acuraugs un katru nācija tiks sodīta, kas dara pāri ebreju taitai. 

Skatoties atpakaļ vēsturē bez šaubām skaidri redzams ir tas, ka nācijas, kas atbalsta ebrejus ir saņēmušas svētības, un nācijas, kas lād ebrejus ir saņēmušas lāstus.

Dievs teica Ābrahamam (pirmajam ebrejam), ka visi pagāni tiks attaisnoti caur ticību: "...tevī tiks svētītas visas tautas" (Gal.3:8).

Evaņģēlijs, ko mēs dzirdam uz šodienu tika pasludināts Ābrahamam un kā varam redzēt Jēzus ģeneoloģiju Mateja ev.1:17, "no Ābrahāma līdz Dāvidam ir pavisam četrpadsmit paaudzes un četrpadsmit paaudzes no Dāvida līdz izvešanai uz Bābeli, un četrpadsmit no izvešanas uz Bābeli līdz Kristum."

Jēzus bija ebrejs un mēs, tagad attaisnoti caur ticību, esam parādā ebrejiem par svētīto pestīšanu un mūsu pienākums ir lūgt par Izraēlu, un palīdzēt viņiem.

Sv.Pāvils rakstīja, ka, ja pagāni dalās viņu (jūdu) garīgajās lietās, tad viņi (mēs) ir parādā kalpot viņiem visādā citādā veidā (Rom.15:27).

Jo, "israēliešiem pieder dēla tiesības, godība, derības, bauslības noteikumi, dievkalpošana un apsolījumi" (Rom.9:4).

Ebrejiem tika doti Likumi (baušļi) un Pravieši. Morālie likumi, kurus mēs ievērojam ikdienā nāk no ebrejiem. Mūžīgais līgums ar Dievu piederēja viņiem. Ebreji bija tie, kuriem vajadzēja sludināt Dieva Vārdu visām tautām.

Un tikai tāpēc, ka viņiem neizdevās (caur neticību un nocietinātām sirdīm) piepildīt Dieva doto mērķi - nest pasaulē Dieva doto ziņu, un sniegt Dievam pienācīgo godu, (2.Moz.gr.32:9 un 19:6) tad tagad pagāniem ir uzticēts šis augsti godājamais pienākums - iet pa pasauli un sludināt evaņģēliju visai radībai (Mk.ev.16:15).

Visi, kas tic Dievam un sauc sevi par "Kristiešiem" ir parādā izraēliešiem par vislielāko svētību, kāda vien var būt - dzīvā DIEVA DĒLU JĒZU KRISTU.

Nav iespējams pa īstam zināt Dieva teikto un nīst ebrejus. Nav iespējams atklāti atzīt, mīlēt un kalpot Dievam visā patiesībā ar necieņu pret ebrejiem, kas ir Dieva svētā un izvēlētā tauta.

Pestīšana, grēku piedošana..., vienā vārdā sakot, - mūsu domāšana, attieksme un viss tas, kas liek iet uz baznīcu, lūgt Dievu un darīt viso, ko cilvēki dara, ir no ebrejiem (Jņ.ev.4:22).

"Priecājieties par Jeruzālemi un gavilējiet par to, līksmojiet varen par to visi, kas bijāt noskumuši; zīdiet līdz sātam viņas veldzējošo krūti, ka atdzeraties un atspirgstat no viņas diženās pārpilnības!" (Jes.gr.66:10).

Līksmojiet, tautas, par Viņa tautu, jo Viņš atriebj savu kalpu asinis, atmaksā Saviem ienaidniekiem, šķīsta Savu zemi un tautu!" (5.Moz.gr.32:43).

"Un vēl ir sacīts: tautas, priecājieties kopā ar viņa tautu" (Rom.15:10).

Lūdziet par mieru Jeruzalemē un svētiet Viņa cilvēkus, lai viss ar jums ietu labi. Jo nav svarīgi cik lielas dusmas Dievam ir pret Izraēlu šobrīd, nāk laiks, kad Dievs atjaunos Izraēlu. "Atkal pacelšu tevi, un tu pacelsies, jaunava Israēla! Atkal tu zvārguļiem rotāsies un līksmi aplī diesi!" (Jer.gr.31:4).

Kas Izraēla tautu svēta, būs svētīts, kas Izraēla tautu nolād, būs nolādēts! (4Moz.gr.24:9).