hummerviken cker 234030ŪDENS KRISTĪBAS

ūdens kristības pdf

Tie, kas pazīst Dievu, vai pareizāk būtu, Dievs zina viņus,- zina, ka pastāv divu veidu kristības. Gara kristības un ūdens kristības. Šoreiz par "ūdens kristībām."

Attiecībā uz "ūdens kristībām" dažādas denominācijas ir ieviesušas savus noteikumus un tradīcijas, kas, ja tā var teikt, ir, tomēr, prestatā Dieva teiktajam. Tomēr mums visiem ir jāatgriežas pie Dieva Vārda un jāsaprot, ka cilvēkam nav atļauts piemērot Svētos Rakstus savām vajadzībām, vēlmēm vai sajūtām. Visos gadījumos cilvēkam ir jāpiemērojas un jāpakļaujas Svētajiem Rakstiem, nekad otrādi. Tātad, vai cilvēka apslacināšana ar ūdeni ir pareizs veids kristīt?

 

 

Var teikt, ka tomēr "nē."

Vēl vairāk, - mazu bērnu un zīdaiņu kristīšana pavisam nav tas, ko Dievs grib, lai cilvēks dara. Patiesībā, ja kaut viens no vecākiem tic Kristum, bērni jau ir svēti. (Kor.7:14).

Svēti, bet vai izglābti/ pestīti un ir saņēmuši mūžīgās dzīves dāvanu, kad izaug lieli?

Nē, bērnam pašam patstāvīgi jāsaprot, ka viņš ir grēcinieks un jānāk pie Kristus, un jāpieņem Jēzus kā galējais un vienīgais KUNGS savā dzīvē. Ar pilnu apziņu, kas ir Dievs, bērnam jānāk pie Viņa pašam. Vecāki var tikai lūgt Dievam, lai pietiek gudrības un zināšanu audzināt bērnu tā, ka viņš neaizklīst šās pasaules neceļos un nesaceļas pret Dievu, bet gan pieņem Viņu savās sirdīs. 

Bet šoreiz jautājums ir cits. 


Tātad, skatoties vārda "kristības/ kristīt" nozīmi un saskaņā ar to, ko tas māca, apslacināšana ar ūdeni nav piemērots veids kristīt.

Bībelē vārds "kristīt" (grieķu valodā βάπτισμα baptisma) ir ar nozīmi pagremdēt, iemērkt, iegremdēt visā pilnībā, proti - kristīt iegremdējot personu visā pilnībā ūdenī; kristīt pagremdējot zem ūdens. Tā vienkārši ir simboliska miršana vecajai dzīvei un piecelšanās jaunai dzīvei.

Saskaņā ar Dieva teikto mums ir jāmirst un jāpieceļas jaunai dzīvei. Dāži uzskata, ka bez šīm "ūdens kristībām" mēs neesam kristīti un paliekam nepaklausīgi Dieva komandām, jo ūdens kristības simbolizē vecās dzīves atstāšanu un jaunās dzīves uzsākšanu.

Jā, tā varētu teikt, jo Bībelē ir daudz norādījumu uz to, kā cilvēki noticējuši Labajām Ziņām, uzreiz meklēja ūdeni (upe, jūra u.c), kur nokristīties.

Tomēr,Lk.ev.23:33-43, mēs varam lasīt par noziedznieku, kurš pēdējā mirklī, pirms savas nāves atzina, ka Jēzus ir Dieva Dēls un tādādi tika glābts. Viņam vairs nebija iespējas ne izsūdzēt grēkus, ne kristīties, vai darīt kādu citu reliģisku aktivitāti. Tā bija tikai viņa sirds attieksme, kas atvēra viņam ceļu uz paradīzi; pavadīt mūžību kopā ar Dievu.

 

 

Tātad, ūdens kristības ir svarīgas, un to veiks katra persona, kad Dievs to uzrunās. Bet tikai pēc tam, kad Jēzus būs pieņemts kā savs vienīgais Glābējs. Jūs, kas ar savu muti apliecināsiet, ka Viņš ir Dieva Dēls jūsu Kungs, un as savu sirdi ticēsiet, ka Dievs Viņu uzcēla no mirušajiem, būsiet glābti/ pestīti.

(Rom.10:8-9).

 Kā arī, ūdens kristības varētu būt paklausības akts Dievam. Jēzus tika kristīts -Mt.ev.3:13-15.  tur ir arī teikts: "...tas būs labi darīts, jo tā tiks piepildīts taisnības pieprasījums...".

 

Mūsu Grēku ar kuru jau piedzimstam un kurš ir un būs dzīvs mūsos līdz pat mūsu pēdējam elpas vilcienam, Dievs nosodīja Kristus cilvēciskajā miesā pienaglodams to pie krusta. Tādējādi, kad pieņemam Kristu, Grēks, kas ir mūsos tiek nosodīts; un nevienu nav iespējams nosodīt kādu uz nāvi divreiz

Bet Grēks, kas nosodīts, tomēr dzīvs mūsu miesās, rada rīcības, domas, vēlmes utt, kas ir grēcīgas. Šie mūsu ikdienas grēki  arī jau tika piedoti,  kad Kristus mira pie krusta, un kad mūsu attaisnošanai Dievs uzcēla Viņu no mirušajiem trešajā dienā. Līdzīgi arī mēs, ceļoties laukā no ūdens tiekam atdzemdināti kā jaunas personas. Tagad tie vairs neesam mēs ar - Grēku -, kas dzīvojam, bet gan jaunas personas, kas tika radītas caur Dieva Garu. Tāpēc mēs tiekam kristīti mirstot vecajam un pieceļamies, kā jaunas radības. Amen.

 

Šeit būs daži panti attiecībā uz šo tematu - 

"Vai tad jūs nezināt, ka mēs, kas kristīti uz Jēzu Kristu, esam kristīti uz Viņa nāvi? Tā mēs kristībā līdz ar Viņu esam aprakti nāvē, lai tāpat kā Kristus, kas caur Tēva godību uzmodināts no mirušajiem, arī mēs staigātu jaunā dzīvē" (Rom.6:3-4).

"Bet arī Jānis kristīja Ainonā netālu no Salīmas; ūdens tur bija daudz, un ļaudis nāca un tika kristīti" (Jņ.ev.3:23).

"Tad viņš lika apturēt ratus, un viņi abi, Filips un augstmanis, iekāpa ūdenī, un Filips viņu kristīja. Kad viņi iznāca no ūdens..." (Ap.d.gr.8:38-39).

 

Tātad, visos gadījumos, kad vien kristības tika veiktas, tur bija "daudz ūdens" un cilvēki bija visā pilnībā "pagremdēti" zem ūdens.

Bībelē nekur nav norādīts, ka Dievs atļauj cilvēkam izvēlēties veidu, kā viņš vēlas kristīt citus vai tikt kristīts pats; un Bībelē nekur nav norādīts cits kristību veids, kā vienīgi "pilnīga pagremdēšana" zem ūdens.
Vienīgais veids, kā tikt kristītam saskaņā ar Dieva Vārdu ir kristīt  pagremdējot personu visā pilnībā zem ūdens Dieva Tēva, Dieva Dēla un Svētā Gara Vārdā. Kristības ir katra cilvēka personisks jautājums un

 

cilvēks tiek kristīts tikai tad,  kad viņš saprot savu kritušo stāvokli un tāpēc rīkojas atbilstoši Dieva vārdam.

 

Bet es ļoti labi saprotu tos, kuriem vēl nav Kristus gara sirdīs, vai vēl nav dzirdējuši patieso Evaņģēlija ziņu, ka ir ļoti grūti pieņemt šo Bībelē skaidri norādīto patiesību. Bez Dieva Gara mūsu siržu acis bieži vien ir ciet, tāpēc vēlos uzmundrināt un iedrošināt jūs lasīt Bībeli un visus pantus, kas runā par ūdens kristībām un lūgt Dievam pēc sapratnes. Lūdziet Dievam, lai Viņš atver jūsu siržu acis, lai vada tikai Patiesībā un sargā, un izglābj no jebkāda un visa veida ļaunuma.
Kamēr vien Jēzus Kristus Gars nemājo mūsu sirdīs, bieži vien pat vienkāršas patiesības tiek apslēptas un mēs paši sev nolaupām daudzas svētības.

 

Lasiet dzīvos Dieva Vārdus un lūdziet, lai jūsu siržu acis tiktu atvērtas tā, ka maināt domas par Dievu un "atgriežaties no grēkiem, un lai jūs ikviens topat kristīti Jēzus Kristus vārdā grēku piedošanai...." (Ap.d.gr.2:38).

 

Brīdī, kad jūs pieņemat Kristu Jēzu un pasludinat, ka Viņš ir Kungs, jūsu Grēks ir piedots. Jums ir drošs ceļš uz debesīm. Tāpēc tagad jums ir jāmeklē iespēja tikt kristītiem saskaņā ar Paša Dieva mācību, lai visi jūsu grēki, ko darāt un visu dzīvi darīsiet ikdienā (Rom.7), tiktu 'nomazgāti' tā, ka esat 'piedzimuši no jauna' un esat svēti, nevainīgi Dieva acīs.

Ticiet Kungam Jēzus un jūs būsiet glābti, jūs un jūsu mājinieki.

Ap.d.16:31.