Kāpēc Jēzus bija nonācis uz zemes?

beautiful blue sky hd picture 166005

 

Ir divi svarīgi iemesli kāpēc Jēsus uz brīdi atstāja debesis un nonāca no debesīm dzīvot kopā ar mums šeit uz zemes. Ir ļoti svarīgi zināt un saprast šos iemeslus.

Pirmais: sniegt cilvēkiem iespēju saņemt grēku piedošanu. Kāpēc mums ir vajadzīgs Glābējs (citiem patīk vārds "Pestītājs")? Cilvēkam ir vajadzīgs Glābējs tāpēc, ka cilvēks piedzimst grēcinieks.

Cilvēks nav grēcinieks tāpēc, ka dara slikti, cilvēks ir grēcinieks jau no paša tā ieņemšanas brīža, un rīkojas slikti tāpēc, ka ir grēcinieks. Bībele saka, ka "visi ir grēkojuši un visiem trūkst dievišķās godības" (Rom.3:23). Katrs cilvēks, no brīža, kad jau ir spējīgs nošķirt labo no sliktā grēko (1.Jņ.vēst.1:6-10).

 

Kas ir grēks? Grēks ir "neveiksme centienos panākt cerēto, gaidīto rezultātu" (Rom.3:23). Grēks ir "likumu pārkāpšana" (1.Jņ.vēst.3:4). Jānis piebilst arī to, ka katra "netaisnība ir grēks" (1.Jņ.vēst.5:17). Pāvils saka, ka "alga par grēku ir nāve" (Rom.6:23). Grēks nošķir (Jes.gr.59:1,2) mūs no Dieva tā, ka pat mūsu lūgšanas netiek uzklausītas, un mēs esam atstāti zem ļaunā varas. Kristus nonāca lejā, lai salabinātu mūs ar Dievu; atjauninātu mūsu salauztās attiecības ar Viņu (2.Kor.5:20-21; Efez.2:16).

 

No kurienes grēks uzradās? Atbilde ir dota Bībeles pirmajās lappusēs; tās pašā pirmajā grāmatā. Dievs radīja Ādamu un Ievu. Viņš iekārtoja tos Ēdenes dārzā un nodrošināja viņus tā, ka tiem netrūka nekā. Viņi dzīvoja pārpilnībā un pārticībā. Tomēr Dievs iedeva viņiem arī komandu jeb pavēli būt paklausīgiem (1.Moz.gr.2:15:17).

Dievs Tēvs ļoti skaidri norādīja, ka viņi var ēst, ko vien vēlas; darīt visu, ko to sirdis kāro, bet aizliedza ēst no viena vienīgā koka - labā un ļaunā atzīšanas koka. 1.Mozus grāmatas trešā nodaļa stāsta, kas notika pēc tam (1.Moz.gr.3:1-6).

Caur Ādamu un Ievu grēks tika ielaist pasaulē, kas bija šķīsta un ļoti laba (Rom.5:12). Uzreiz pēc cilvēka krišanas Dievs radīja plānu -  sūtīt Savu Dēlu Jēzu Kristu uz zemi, lai Viņš izglābtu cilvēkus no to iedzimtā grēka, un tā varas pār viņiem.

Eņģelis teica Marijai: "Viņa dzemdēs Dēlu, un Tā vārdu tev būs saukt JĒZUS, jo Viņš atpestīs Savu tautu no grēkiem" (Mt.ev.1:21).

Jēzus teica Caķejam: "Jo Cilvēka Dēls ir nācis meklēt un glābt pazudušo." (Lk.ev.19:10). Pāvils pievieno: "jo Kristus par mums bezdievīgajiem ir miris tanī laikā, kad vēl bijām nespēcīgi... Bet Dievs Savu mīlestību uz mums pierāda ar to, ka Kristus par mums miris, kad vēl bijām grēcinieki" (Rom.5:6,8).

 

Otrais:

Kristus nāca uz zemes, lai iedibinātu un nostiprinātu Savu baznīcu. Viņš mācīja kā cilvēkiem uzvesties un kā kalpot Dievam reliģijas vietā.

Nākošie panti parāda, ka cilvēki, kas tagad tiek saukti par "draudzi" vai "baznīcu" jau bija iecerēti no pašiem pasaules pirmsākumiem:

"Tāpēc sargait paši sevi un visu ganāmo pulku, kurā Svētais Gars jūs iecēlis par sargiem ganīt Dieva draudzi, ko Viņš pats ar Savām asinīm ieguvis par īpašumu" (Ap.d.gr.20:28).

"...Jūs zināt, ka esat ne ar iznīcīgām lietām - sudrabu vai zeltu atpirkti no savas aplamās dzīves, mantotas no tēviem, bet ar Kristus, šī bezvainīgā un nevainojamā Jēra, dārgajām asinīm, kas gan iepriekš izredzēts pirms pasaules radīšanas, bet atklāts laiku beigās jūsu dēļ" (1.Pēt.1:18-20).

"... lai tagad caur draudzi visām varām un spēkiem debesīs Dieva daudzveidīgā gudrība kļūtu zināma. Jo tā tam bija jānotiek pēc Viņa mūžīgā nodoma, ko Viņš piepildījis mūsu Kungā Kristū Jēzū..." (Efez.3:10-11).

 

Viņa plāns bija (un ir) vienkāršs - viena baznīca/ draudze, tas ir - cilvēki, kas tic vienam Dievam un darbojas saskaņā ar to, ko Viņš māca, bet ne saskaņā ar savām tradīcijām un mācībām, kas ir pretrunā ar Dieva Vārdu.

 

Dievs māca vienotību it visā, ne šķelšanos (1.Kor.1:10-13; Efez.4:3-6). Kristus ir vienīgā galva pār tiem, kas Viņu ir pieņēmuši kā vienīgo un galveno Skolotāju, Vadītāju un Kungu pār savām dzīvēm. Kristus ir vienīgais Valdnieks un Galva pār visām draudzēm, kuras Viņš apsolīja celt un uzturēt. Esot kopā ar Kristu un sekojot Viņa mācībai mēs varam būt izglābti no grēkiem (Efez.5:23). Jēzus ir galva, visi pārējie, kas māca Viņa Vārdu ir tikai un vienīgi kalpi viens otram.

 

Jēzus nāca dzīvot uz zemes un labprātīgi gāja mirt pie krusta par mūsu grēkiem, lai savienotu mūs atkal ar Dievu, un lai radītu, un nostiprinātu Savu "draudzi." Bez Viņa mēs esam miruši savos pārkāpumos. Bez Viņa mēs esam nosodīti un tikai caur Paša Dieva nodrošināto ceļu mēs varam saņemt piedošanu. 

 

Lai mēs visi paklausām Viņa komandai, Viņa Evaņģēlijam tā, ka Viņš spēj mūs pievienot Savai "draudzei" un izglābt mūs no mūsu grēkiem. (Ap.d.gr.2:36-47).

šis raksts ņemts nohttp://ibtministries.org/pagevw.php?pgid=whyjesuscametoearth.htm