images6J40SSGF

Jēzus

 

Jēzus tev ir vajadzīgs

 

“Un nav Pestīšanas nevienā citā, nedz cits Vārds zem debess ir cilvēkiem dots, kurā mums lemta

Pestīšana” (Ap.d.gr.4:12).

 

Visi cilvēki ir garīgas būtnes, tikai ar savu fizisko ķermeni un racionālo prātu mēs to nespējam saprast. Bet Dievs runā uz mūsu visu sirdīm. Tāpēc, ja savā sirdī dažreiz jūti skumjas bez iemesla un neizskaidrojamu ilgošanos pēc kaut kā, ja piepildot vienu baudu jau ilgojies pēc nākošās, ja tevi nomoka neizskaidrojamas tā saucamās 'gadsimta' slimības, ja esi noguris bez iemesla un kaut kādā veidā pilnīgs, dziļš miers nav atrodams, tad varbūt tavs debesu Tēvs runā uz tevi aicinot atgriezties pie Viņa kārtība, lai tu tiktu izglābts no Grēka varas, no Baušļu lāstiem un Sātana varas pār tevi šinī dzīvē un no mūžības nošķirtībā no Viņa? Daudz viltus sludinātāju ir bijuši un būs šinī pasaulē. Sludinot savas izdomātās mācības, patieso Dieva ziņu tie ir pamatīgi izšķobījuši kārtībā, lai gūtu labumus sev, bet ne cilvēkiem, kas galu galā ir radīti pēc Dieva tēla un līdzības. Tāpēc, esiet gudri un visu, gan dzirdēto, gan lasīto pārbaudiet; neticiet katram garam, bet pārbaudiet katru garu. Ir ļoti daudz stāstu par ceļu uz debesīm, bet patiesībā tas ir tikai viens. Neticiet tiem, kas saka, ka varam nopelnīt, vai ka jāpelna ceļš uz debesīm kaut kādā citādā veidā, kā vien caur Jēzu ar ticību tam, ko Dievs ir devis un nodrošinājis. Ceļš uz debesīm tiek iegūts/ saņemts kā DĀVANA pieņemot Kristu savā sirdī kā vienīgo Glābēju un Ceļu pie mūsu visu Dieva Tēva.

Jēzus teica: "ES ESMU ceļš, patiesība un dzīvība. Neviens nenāk pie Tēva kā vien caur Mani (Jņ.ev.14:6).

Par spīti tam, ka esam labi un darām daudz labu darbu, bez Jēzus nav iespējams atrast ceļu uz debesīm un būt mierā ar Dievu. Viņš mūs radīja un iedeva mums brīvu gribu izvēlēties labo un veidot attiecības ar Viņu.

Dievs mīl cilvēkus, tāpēc sūtīja Savu Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic nepazustu, bet gan iegūtu mūžīgo dzīvi (Jņ.ev.3:16).

Diemžēl mēs visi esam nošķirti no Viņa garīgi, jo mēs ”visi esam grēkojuši un visiem trūkst dievišķās godības” (Rom.3:23).

 ”Alga par grēku ir nāve, bet Dieva dāvana ir mūžīgā dzīvība Jēzū Kristū, mūsu Kungā” (Rom.6:23).

Nav svarīgi cik bieži apmeklējam baznīcu, vai lūdzamies, (kas ir vienkārši lūgšana - saruna ar Dievu Tēvu vai Jēzu mūsu Kungu), vai darām labus darbus, mēs neesam spējīgi izpelnīties piedošanu paši saviem spēkiem, ne arī mācītājs vai kāds cits var to dot.

Tikai un vienīgi pieņemot Viņa dāvanu ar Viņa labvēlību un žēlastību, caur ticību uz Viņa Dēlu, mēs varam saņemt piedošanu un atdzimt no jauna saņemot Garu, jaunu dzīvi, un ceļu uz debesīm (Ef.2:8-9).

”Ja tu ar savu muti apliecināsi Jēzu par Kungu un savā sirdī ticēsi, ka Dievs Viņu uzmodinājis no mirušajiem, tu tiksi glābts” (Rom.10:9; Ap.d.gr.16:31).

Katrs cilvēks ir lūgts (2 Pēt.3:9) saņemt Kristu savā sirdī nevis tāpēc, ka tā dara citi, vai kāda cita iemesla dēļ, bet tāpēc, ka saprot savu bezpalīdzību un vajadzību pēc Glābēja. Un Dievs runā uz visiem tā,  ka vēlāk nevienam nebūs tiesību attaisnoties ar nezināšanu.

Un, ja saprotat Dieva doto ziņu vai jūtat sirdī vajadzību pēc Glābēja, tad varat lūgt pavisam vienkāršu lūgšanu, kas ir izteikta nevis tāpēc, ka citi saka to darīt, bet tāpēc, ka jūs to vēlaties. Bet saprotiet arī to, ka ne jau izteiktie vārdi jūs var glābt, bet gan  ticība Dievam un Viņa Dēlam. Šie vārdi ir tikai palīdzība, kā ietērpt savas domas, jūtas, vajadzību vārdos.

 

”Mans Kungs Jēzu, lūdzu, piedod man to, ka tik ilgi biju dzīvojis/usi dzīvi ignorējot Tevi. Piedod manus visus grēkus, jo es nāku pie Tevis tāds kāds/a esmu. Tu apsolīji, ka piedosi man un manus sliktos darbus neatcerēsies. Ebr. 8:12; Ebr.10:17; Rom.11:27; Jes.gr.43:25). Tagad es atgriežos pie Tevis un pieņemu Tavu manis labā paveikto darbu pie krusta, kas ir pietiekoša maksa par maniem grēkiem. Paldies, ka uzņēmies uz Sevis visus manus grēkus. Paldies, ka nodrošināji ceļu pie mana debesu Tēva. Paldies, ka mīli mani tik ļoti. Paldies par dzīvi, ko tagad saņemu no Tevis. Tagad Tu esi Kungs un Pavēlnieks pār manu dzīvi. Lūdzu, māci un vadi mani visā Tavā Patiesībā. Tavā Vārdā es lūdzu. Āmen.

Ja saņēmāt savā sirdī Mesiju kā savu Glābēju, tad esat izdarījuši vislabāko izvēli visā savā dzīvē. Šī izvēle ir dzīves un nāves jautājums. Šī izvēle nozīmē jaunu dzīvi, jaunu sākumu visam un jaunu sapratni. Rocieties dziļi Radītāja Vārdos un izbaudiet mieru, ko sniedz Viņa apsolījumi.

”Tādēļ tas, kas ir Kristū, ir jauns radījums; viss vecais ir pagājis, un redzi – viss tapis jauns”

(2.Kor.5:17).