2 Samuel 15:17 - "And the king went forth, and all the people after him, and tarried in a place that was far off."

JoomVerses by: TerryWCarter.com


hummerviken cker 234030

Nevērtīguma Sajūta

Daudzi cilvēki cīnās ar nevērtīguma sajūtu un cieš, jo ir pazaudējuši pareizo attieksmi pret sevi un apkārtni tāpēc, ka nezina patiesību par sevi. Zema pašvērtības sajūta vienmēr ir iedvesta caur kādu citu personu un nevienā no gadījumiem tā nav patiesa.

Cilvēks savā dziļākajā būtībā ir unikāls. Bet cik bieži jau no bērnības mūsu vienreizējums tiek apspiests un nomākts tik ļoti, ka drošas pārliecības vietā cilvēks ir sagrauts, ar zemu pašapziņu, depresīvs un noraidošs.

Gan tie, kas tic, ka Dievs ir, gan tie, kas tic, ka Dieva nav, sirgst ar depresiju, dažādiem modernā gadsimta "dvēseles" slimību simptomiem un šausta sevi par lietām, par kurām  viņi nav atbildīgi.

Bezvērtības sajūta un līdz ar to arī pat dziļa depresija bieži vien rodas, ja kādā no dzīves jomām nav rasts miers un ja cilvēks neapzinās savu patieso vērtību. 

 Kur var atrast patiesību?

Dieva dotajos Vārdos, ne reliģijā. Meklējot brīvību no neskaitāmām negatīvām emocijām, kas valda uz šīs zemes un pat iznīcina cilvēku dzīvības, mums ir jāskatās uz mūžīgajām patiesībām, kuras ir palīdzējušas cilvēkiem visos laikos. Šo rakstu vairāk sapratīs tie, kas ir Dieva aizgādnībā un atrodas zem Viņa aizsardzības. Bet is lūdzu par visiem, kas vēl nezina patiesību par Dievu un tāpēc vergo neskaitāmām lietām, kas nevis palīdz, bet gan atņem dažreiz pat pēdējo cerību un velk vēl dziļākā muklājā.

Es lūdzu par visiem, lai Dievs skar jūsus sirdis.

Tātad, gan tie, kas saka, ka Dieva nav, gan tie, kas tic, ka Dievs ir, bieži vien neskatoties uz  Dieva pārliecinošajiem vārdiem, kas rakstīti vēstulē Efeziešiem 1:4-14, dzīvo sakautu dzīvi caur Sātana meliem un cīnās ar laika gaitā iegūtu bezvērtības sajūtu. Pašcieņas trūkums bieži vien ir tas, kas cilvēkus ne vien ieved depresijā, bet pat aizgriež prom no dzīvā Dieva iemetot cilvēkus pilnīgā tumsā, ja viņi bija sekojuši kādai no denominācijām.

Ticot reliģiskajām mācībām cilvēks visu mūžu var nodzīvot tumsībā, vainot sevi un vainot Dievu.

 Nošķirtībā no reliģijas cilvēks sākumā pieņem un saprot, ko Kristus ir paveicis tā labā, un kas viņš ir saskaņā ar Dievu Vārdu, bet sākot atkal vērst visu savu uzmanību uz apkārtējo pasauli, citiem, sevi un saviem spēkiem, bet ne Dieva Vārdu, to sirdis  var tikt pārņemtas ar sāpēm atkal, un dvēseles var sākt pagurt. (Psalmi 22:7; Jesajas gr.33:8). Viņi pazaudē gaismu un tiek iemesti nevarībā, bezspēcībā un bezjēdzīgā sevis šaustīšanā par to, ka nav pietiekoši labi. Kā arī savas nevērtības apziņa pārsvarā rodas no absolūtas neziņas vai nesapratnes par to, kas cilvēks patīesībā ir.

Cilvēks ir radīts pēc Dieva tēla un veidola. Mūsos visos ir Dieva gēni. Bet šī patiesība ir jāmācās un ir jādzird gandrīz vai katru dienu.

Pastāv arī veselīga savas nevērtības sajūta apziņa, kura tiek balstīta uz cilvēka sapratni par to, cik liels grēcinieks viņš ir (Lk.ev.5:8; Ījāba gr.42:6; Psalmi 51:5-6).

Šī apziņa noved pie atklāsmes, ka bez Jēzus Kristus nav ne vismazāko izredžu dzīvot tādu dzīvi, kādu Dievs saka, lai dzīvojam. Caur pareizu savas bezvērtības sapratni nāk svētīga sapratne par to, ka bez Viņa (Jēzus) nav iespējams būt svētiem, nevainīgiem un taisniem Dieva priekšā. Bet Viņā un caur Viņu visas lietas ir iespējamas. Visas lietas ir iespējamas tiem, kas tic.

Lai nejustos sakauti savās ikdienas gaitās un tuvībā ar Dievu; lai pārstātu cīnīties ar bezvērtības sajūtu sevī, mums ir jātic dzīvā Dieva Vārdiem, kas rakstīti ticīgajiem vēstulē Efeziešiem 1:4-14.

Visiem, kas cīnās ar bezvērtības sajūtu, kas baidās un jūtas depresīvi, jāzina, ka Dievs zina pilnīgi visu par mūsu vājībām (Psalmi 139:13; Psalmi 119:73; Psalmi 33:15; Ījāba gr. 34:21) un Viņš nenosoda nevienu no mums, Viņš mīl mūs, Viņš ir ārkārtīgi pacietīgs ar mums.

Dievs saprot mūsu sirdis un darbojas mūsos, jo ir stingri nolēmis novest mūs tur, kur nekad neesam bijuši, parādīt mums to, ko nekad neesam redzējuši un sniegt mums to, ko pat iedomājieties nespējam.

Viņam ir brīnišķīgs plāns attiecībā uz mūsu dzīvēm. Plāns sniegt mums labklājību un nākotni. Viņš ir pacietīgs un mīlošs visu laiku; pat, ja šķiet, ka sāpes, ciešanas un dzīves cīņas ieskauj no visām pusēm. Kad esat nokļuvuši savas dzīves sausākajā periodā un jūtaties bezvērtīgi, kad šķiet, ka Dievs ir kluss, ka cerības nav nekādas, tad ziniet, ka Dievs jūs sagatavo svētībām. Viņš darbojas jūsos (pat, ja jūs to neapjaušat), lai padarītu jūs stiprākus, gudrākus un viedākus saņemt šīs Viņa svētības, ja jūs nepadosieties un sekosiet Viņa komandām. Nevērtīguma sajūta tiek absolūti likvidēta zinot patiesību par sevi un kā dievs redz mūs, bet ne pasaule.

Šobrīd, lasot Viņa teikto, ziniet, ka Dievs jūs mīl, vēlas palīdzēt un izcelt jūs no bedres, ja nāksiet pie Viņa. Diemžēl ar zināšanu vien, ka Dievs jūs mīl, bieži vien (pārsvarā) nepietiek. Tāpēc mums ir jāstudē Viņa ceļi un Viņa domas attiecībā pret mums, un roku rokā jāiet ar Viņu kopā apzinoties, ka Viņš nekad jūs neatstās un nekad nepametīs. Dievs vienmēr ir ar jums un jūsu pusē, ja jūs esat ar Viņu un Viņā.

Noslaukiet asaras un norājiet to, kas cenšas jūs piemānīt (1.Pēt.5:8; Jņ.ev.8:44b).

Neticiet meliem, ka esat nevērtīgi, jo tā nav taisnība. Neticiet cilvēkiem, kas nonicina jūs. Jūs esat vienreizēja būtne un otras tādas, kā jūs, nav visā pasaulē.

Dzīvojiet un domājiet kā Dieva bērni, un skatiet savām acīm, kā Viņš izglābs jūs no negatīvo domu un jūtu verdzības. Ziniet savas tiesības atpazīstot to, kas jūs esat Kristū.

Esiet pateicīgi un gaidiet uz Viņu. Viņš visas lietas kārto jums par labu. Aizmetiet savu bezvērtības sajūtu, jo to jūsu prātos ir ielicis jūsu ienaidnieks (1.Pēt.5:8) un gaidiet uz Dieva apsolījumiem ar pacietibu un dedzīgām lūgšanām.


Ticiet Viņam, bet ne Sātanam; ticiet Viņam savam mīlošajam Tēvam, bet ne tiem, kas apkārt; cieniet Viņa Vārdu un dzīvā ūdens avoti izplūdīs no jums. Ticiet, jo ticība ir pārliecība par lietām uz kurām ceram, bet kuras vēl nav redzamas (Ebr.11:1).

Esiet gudri un ziniet, ka "mūsu cīņa nav pret miesu un asinīm, bet pret varām un spēkiem, pret šīs tumsas pasaules valdniekiem un ļaunuma gara spēkiem debesīs" (Efez.6:12).


Šīs pasaules tumsas valdnieku un ļaunuma gara spēku ir daudz un ar savām piecām maņu sajūtām mēs nespējam tos ne aptvert, ne apzināties. Bet Dieva Vārds jūs brīdina par tiem. Bez Kristus jūs esat pakļauti šīs pasaules valdniekiem un ļaunajām varām, bet Viņā, caur Viņu un ar Viņa jums sniegto varu pār tiem, jūs esat spējīgi sakaut un padzīt no savām dzīvēm gan bezvērtības sajūtu, gan jebkuru citu nomokošu lietu.

Neticiet tam, ka esat bezvērtīgi un ka nespējat būt labi. Šīs negatīvās sajūtas nenāk ne no jums, ne no Dieva. Dievs jūs ir atpircis ar Sava Dēla asinīm! Vai Viņš to darītu par kādu, kas nav tā vērts?

"Apzinieties, ka ne jau ar iznīcīgo – ar zeltu vai sudrabu – jūs esat izpirkti no savas nīcīgās un tukšās dzīves, ko esat mantojuši no tēviem, bet ar dārgajām asinīm, ko izlēja Kristus – nevainīgais un neaptraipītais Jērs." (1.Pēt.1:18-19).

 

Jūs esat ļoti dārgi un vērtīgi!!!

"jūs esat izredzēti cilvēki, ķēnišķa priesteru saime, svēta tauta, tā dārgs īpašums, kas jūs no tumsas ir aicinājis savā brīnumainajā gaismā, lai jūs sludinātu viņa izcilos darbus – jūs, kas reiz nebijāt Dieva tauta, bet tagad esat Dieva tauta, jūs, kas nebijāt apžēloti, tagad esat kļuvuši apžēloti." (2.Pēt.2:9-10). Visas pasaules Radītājs ir jūsu Tēvs.

Jūs esat vērtīgi un unikāli, tāpēc dzīvojiet kā Dieva bērni! Noraidiet melus, ka esat nevērtīgi, vai 'ne pārāk labi'citu acīs. Meklējiet Patiesību, kas jūs padarīs pilnīgi, absolūti brīvus!

Bīstieties Kunga, tas ir – cieniet Viņu Viņa svētie, jo nenieka netrūkst tiem, kas staigā Viņa ceļos, kas ciena Viņa teikto, kas godā Viņa Vārdu un netic šīs pasaules gaisa valdniekiem, un ļaunajām varām (Psalmi 34:9-10).

Dievs ir apsolījis izglābt, palīdzēt, vadīt, mierināt iedrošināt un būt ar jums vienmēr (Ebr.7:25; Psalmi 34:19; Ebr. 4:16; Jņ.ev.16:13; Psalmi 32:8; Mt.ev.28:20; 2.Kor.1:4).

Viņš ir apsolījis būt ar visiem tiem, kas tic Viņam un Viņa Dēlam (Jņ.ev.14:1; 1.Jņ.vēst.3:23; Jņ.ev.3:18).


Bez Viņa Dēla, Kristus, mums nav pieejas Dievam (Jņ.ev.14:6; Ef.2:18).


Bez Kristus mēs esam bez jebkādas aizsardzības (Psalmi 127:1-2) un esam pakļaut tikai tumsas valdniekiem. Bez Viņa mūsu meditācijas pār labo un pozitīvā domāšana ir tukša laika nosišana un iedomas; cerība uz kaut ko bez pamata.

Tāpēc, ja kaut kas jūsu dzīvē ir trūkstošs, tad nāciet pie Viņa un Viņš atvieglos jūsu dvēseles. Neticiet nevienam un pat sev. Neticiet savai sirdij, kas sāp tāpēc, ka neesat pietiekoši labi un nespējat atrast apmierināju dzīvi. Dievs saka, ka cilvēka sirds ir ļauna, tā apsūdz mūs, tā māna mūs. (Jer.gr.17:9). Dievs saka, lai neticam nekam, bet tikai Viņam.

 

Efeziešiem 1:4-14

"Viņš arī izredzēja mūs Kristū pirms pasaules radīšanas, lai mēs būtu svēti un Viņa priekšā nevainojami mīlestībā. Pēc savas gribas labprātības Viņš jau iepriekš lēmis mūs pieņemt par Saviem bērniem caur Jēzu Kristu par slavu savas godības pilnai žēlastībai, ar ko Viņš apžēlojies par mums savā mīļotajā.

Kristū mums ir izpirkšana caur Viņa asinīm, pārkāpumu piedošana pēc Dieva bagātīgās žēlastības, ko Viņš mums dāsni dāvājis visā gudrībā un izpratnē. Dievs mums darījis zināmu Savas gribas noslēpumu – pēc Savas labprātības, ko Viņš jau iesākumā bija nolicis Kristū kā nodomu laiku piepildījumam, – visu apvienot Kristū, gan to, kas debesīs, gan to, kas virs zemes.

Viņā arī mēs pēc Dieva sākotnējā nodoma kļuvām par īpašumu Dievam, kas visas lietas dara pēc Savas gribas lēmuma, lai mēs būtu Viņa godības slava, mēs, kas jau iepriekš esam cerējuši uz Kristu. Viņā jūs arī esat dzirdējuši patiesības vārdu, savas pestīšanas evaņģēliju, un Viņā jūs, ticēdami šim evaņģēlijam, esat apzīmogoti ar apsolīto Svēto Garu, kas ir ķīla tam, ka mēs saņemsim mantojumu un ka Viņš mūs ir izpircis Sev par īpašumu, lai mēs esam Viņa Godības slava."

 

Redzat nu, ja Kristus dzīvo jūsu sirdīs, tad jūs esat Viņa izvēlēti svētie cilvēki. Jūs esat pilnīgi bezvainīgi Viņa acīs neskatoties uz to, ko esat darījuši pagātnē, vai darīsiet nākotnē. Viņš mīl jūs un ir adoptējis kā Savus bērnus caur Kristu. Kristū jūs esat atpirkti un jums ir piedots. Kristū Dievs divus savienoja vienā (Efez.2:14), kas nozīmē to, ka visi Dieva apsolījumi Izraēlai attiecas un ir pieejami arī jums. Visas Dieva svētības pieder jums. Tagad jūs esat Dieva cilvēki tāpat, kā izraēlieši. Jūs esat Ābrahama pēcnācēji Kristū un caur Viņu. Jūs jau zināt Viņa labo gribu attiecībā uz jums un jūs esat apzīmogoti ar Viņa Svēto Garu. Slavējiet Viņa Vārdu nepārtraukti!!! Atjaunojiet prātu nepārtraukti un galvoju, - gan depresija, gan zema pašvērtības sajūta un daudzas citas negatīvas domas, notikumi un apkārtējo attieksme pret jums mainīsies, jo jūs būsiet mainījušies.

Ja padarīsiet Viņu par Meistaru un Kungu pār savām dzīvēm,
tad Viņš sargās jūs no visa ļauna, Viņš sargās jūsu dzīves,
Viņš vēros jūs un sargās jūsu iziešanu un pārnākšanu no šā brīža līdz pat mūžībai.

(Psalmi 121:7-8; 5.Moz.gr. 28:6). Āmen.