Obadiah 1:9 - "And thy mighty men, O Teman, shall be dismayed, to the end that every one of the mount of Esau may be cut off by slaughter."

JoomVerses by: TerryWCarter.com

heart 192180Miers ar Dievu.

Miers sirdīs un dvēselēs.

Cilvēki Dieva priekšā tiek attaisnoti, tiem tiek piedots caur ticību, neatkarīgi no bauslības darbiem; neatkarīgi no jebkādiem darbiem.(Rom.3:28).

Cilvēki tiek izglābti un atbrīvoti no grēka varas pār tiem tikai caur ticību, tāpēc, ka Dievs ir žēlīgs un taisns; tas nav atkarīgs no cilvēku darbiem un pūlēm, tā ir Dieva dāvana visiem (Efez.2:8-9).

Visi cilvēki ir grēcīgi un paši saviem spēkiem nav spējīgi nopelnīt piedošanu sakarā ar to ļaunajām sirdīm pat, ja viņi paši sevi uzskata par labiem. Visi tie, kas tic, ka ir spējīgi izpelnīties piedošanu un būt mierā ar Dievu caur saviem "labajiem darbiem" tiks tiesāti saskaņā ar to darbiem. Bet visi tie, kas tic savam bezspēcīgumam darīt labu, Dieva žēlastībā tiek devīgi attaisnoti bez nopelna (Rom.3:23-24).

Tā nu starp mums, kas attaisnoti caur ticību Jēzum Kristum, un Dievu ir iestājies miers; šo mieru mēs esam ieguvuši caur mūsu Kungu Jēzu Kristu nošķirtībā no jebkādiem darbiem. Un caur Viņu mēs ticībā esam mantojuši ceļu uz šo Dieva žēlastību. Caur ticību mums ir atļauts būt zem Viņa žēlastības, kurā mēs tagad stāvam un lepojamies par cerību uz dievišķo godību. Rom.5:1-2.

Visi tie, kas zina, ka viņiem nav ne vismazākās cerības nopelnīt piedošanu un būt mierā ar Dievu bez Jēzus, un ir pieņēmuši Viņu kā savu vienīgo Kungu un Glābēju, un vienīgo aizstājēju par viņu grēkiem, ir attaisnoti Dieva priekšā un pasludināti par taisniem. Visi viņu grēki ir piedoti un karš ar Dievu ir beidzies. Viņiem ir liels miers pat šinī pasaulē, kura ir pilna ar nemieriem un ļaunumu.

Jau no paša pasaules sākuma Dieva zināja, ka pienāks diena, kurā visa pasaule varēs tikt samierināta ar Viņu caur Jēzu Kristu. Dievs Pats radīja mieru starp Sevi un cilvēkiem caur Jēzus Kristus asinīm, izlietām uz krusta.

"Caur viņu Dievs ir devis izlīgumu visā; ar Kristus asinīm, izlietām uz krusta, Dievs ir ienesis mieru visā, kas uz zemes un debesīs. Arī jūs reiz bijāt Dievam atsvešināti un naidīgi noskaņoti, ļaunajos darbos iegrimuši; bet tagad Dievs ir devis izlīgumu Kristū caur Viņa nāvi cilvēciskajā miesā, lai jūs vestu savā priekšā svētumam izredzētus, neaptraipītus un nevainojamus" (Kol.1:20-22).

Grēcīgs, ļauns cilvēks nevar nākt Svētā Dieva priekšā. Darbi nav spējīgi glābt nevienu, ne arī padarīt svētu. Un tikai caur Jēzu Kristu, kas paņēma visus mūsu grēkus uz Sevis, un mira mūsu vietā, mēs varam tuvoties Dievam brīvi un ar drošu sirdi (Ebr.4:16; Efez.3:12).

Iegūt mieru ar Dievu, un pašiem sevi mēs varam tikai un vienīgi caur Jēzus asinīm. Bez Viņa mēs esam nepārtrauktā karā no kā rodas dažādu veidu depresijas, ļaunums un ciešanas. Cilvēkiem nav miera ne ar savu pagātni, ne tagadni, un tie dzīvo bažās par nākotni. Dvēseles un prāti atrodas pastāvīgās raizēs par it visu neskatoties par uz to, ka cilvēki ir iesaistīti neskaitāmās bezjēdzīgās reliģiskās aktivitātēs.

Tikai Dievs var sniegt mieru un mieru var iegūt tikai tie, kam ir piedots. Tikai Dievs var piedot grēkus (Mk.ev.2:7). Dievs ir žēlīgs un laipns; un Viņš ir miera Dievs (Filip.4:9; Ebr.13:20).

Dievs ir žēlīgs un Viņš dod žēlastību un mieru visiem, kas tic. Visiem, kas tic, Viņš piedēvē taisnīgumu caur viņu ticību uz Viņa Dēla Jēzus pabeigoto darbu pie krusta. Bez žēlastības miers nav iespējams; neviens nevar tikt attaisnots caur darbiem (Rom.3:20).

Katrs, kas tic, caur Jēzu, ir atbrīvots no pilnīgi visiem grēkiem. Tie, kas tic, ir saņēmuši absolūto attaisnojumu, ko neviens līdz tam nebija spējīgs saņemt, ievērojot Mozus likumus, jeb tā sauktos baušļus (Ap.d.gr.13:39).

Visas reliģijas izgāžas un ir nesekmīgas savos Dieva meklējumos; reliģija nespēj saprast to, ka Kristū mēs esam izpirkti un attaisnoti pilnībā caur Viņa asinīm. Mums ir piedoti visi mūsu pārkāpumi pēc Dieva bagātīgās žēlastības, ko Viņš mums dāsni dāvājis visā Savā gudrībā un izpratnē.

Dievs mums darījis zināmu Savas gribas noslēpumu – pēc Savas labprātības, ko Viņš jau iesākumā bija nolicis Kristū kā nodomu laiku piepildījumam, – visu apvienot Kristū, gan to, kas debesīs, gan to, kas virs zemes.

Viņā arī mēs pēc Dieva sākotnējā nodoma kļuvām par īpašumu Dievam, kas visas lietas dara pēc Savas gribas lēmuma, lai mēs būtu Viņa godības slava, mēs, kas jau iepriekš esam cerējuši uz Kristu. Viņā jūs arī esat dzirdējuši patiesības vārdu, savas pestīšanas evaņģēliju, un Viņā jūs, ticēdami šim evaņģēlijam, esat apzīmogoti ar apsolīto Svēto Garu, kas ir ķīla tam, ka mēs saņemsim mantojumu un ka Viņš mūs ir izpircis Sev par īpašumu, lai mēs esam Viņa godības slava (Efez.1:7-14).

Un tāpēc atkārtoju atkal - visi cilvēki tiek attaisnoti un padarīti taisni, bezvainīgi un svēti Dieva priekšā caur Jēzu Kristu nošķirtībā no darbiem. Visi cilvēki, kas tic, ir attaisnoti bez nopelna tāpēc, ka Dievs ir žēlīgs. Visiem cilvēkiem tiek piedots un visi tiek izglābti, caur Kristu.

Pieņemot šo Dieva dāvanu, bez jebkādiem nosacījumiem vai klāt pievienotiem darbiem, jūs esat izglābti un jums ir piedoti gan pagātnes, gan tagadnes un pat nākotnes grēki! Rom.3:24; 15:33.

Lai Dieva miers ir ar jums visiem!!! Amen. (Amen nozīmē – lai tā notiek; apstiprinājums kaut kam).