Ezekiel 48:7 - "And by the border of Reuben, from the east side unto the west side, a portion for Judah."

JoomVerses by: TerryWCarter.com

Evaņģēlijs un Dievs nošķirtībā no reliģijas. 

sunrise wallpaper space nature wallpaper 1198

Viss ir piedots pdf

Jums viss ir piedots dēļ Kristus paveiktā darba pie krusta. Punkts!

Jūs esat brīvi, jūs esat attaisnoti caur Dieva žēlastību, Dievs ir jūs atguvis (atbrīvojies no Baušļu lāsta un no Sātana varas pār jums) caur Savu Dēlu Jēzu Kristu un jums ir miers ar Dievu caur Kristu (Rom.3:24).

Jums ir piedots ne tāpēc, ka piederat kādai denominācijai un ne tāpēc, ka cenšaties vai esat labi. Jūs esat brīvi no grēka, vainas, lāsta, nosodījuma un visiem ļaunumiem, lai kādi tie arī būtu, tikai Viņā un caur Viņu - Dieva izvēlēto un sūtīto Kristu. Jo Kristus mira par visas pasaules grēkiem, lai visi, kas pieņem šo, par brīvu doto Dieva dāvanu, saņem piedošanu un brīvību no jebkāda nosodījuma.

Dievs

pasniedza Kristu kā galējo un pēdējo upuri (Ebrejiem 10:26) par visu cilvēku grēkiem izlejot Viņa asinis, tādējādi atbrīvojot mūs no grēka un ļaunā varas, attaisnojot mūs Savās acīs caur Kristu, kas kā dārga dāvana ir jāpieņem caur ticību (Rom.3:25).

Nepastāv upuris, ko vēl varētu upurēt par grēkiem (Ebr.10:26).

 Tas nozīmē, ka, ja grēkojam, tur vairs nav nekā, kas var mums sniegt piedošanu. Tāpēc turiet tīru sirdsapziņu un negrēkojiet, jo visi jūsu grēki ir piedoti no brīža, kad nākat pie Kristus uz mūžīgiem laikiem. Ja jums ir Kristus, un jūs Viņā un Viņš jūsos, jūs vairāk negrēkojat. Esiet svēti un lai Viņa asinis slaka jūs ik mirkli, turiet tīru savu sirdsapziņu. Bet, ja grēkojat, tad nav upura, kas varētu jūs glābt. Staigājiet Viņā un Viņa gaismā, un ziniet, ka Viņa asinis šķīsta jūs nepārtraukti. (1.Jņ.vēst.1:7).

Kristu, kas grēku nepazina, Dievs mūsu dēļ padarīja par grēku, lai mēs Viņā (Kristū) taptu par Dieva taisnību (2.Kor.5:21). Jūs esat svēti un nevainīgi Dieva acīs caur Jēzu Kristu. Jums ir miers ar Dievu, kas devis izlīgumu Kristū caur Viņa nāvi cilvēciskajā miesā, lai jūs vestu savā priekšā svētumam izredzētus, neaptraipītus un nevainojamus, un brīvus no jebkāda nosodījuma, ja vien paliekat ticībā, kas likta uz droša pamata un neizkustināmi no cerības, kas ir Evaņģēlijā (Kol. 1:22-23).

Tieciet vaļā no vecā rauga; no aizspriedumiem, vecām tradīcijām, tukšiem reliģiskiem izdarījumiem. Topiet kā jauna neraudzēta mīkla, kādi jūs jau esat - brīvi, attaisnoti, svēti un nevainīgi. (Topiet! Atjaunojot prātu! Topiet, jo jūs jau esat!). Jo Pashas Jērs ir upurēts un cits upuris vairs nav atlicis (1.Kor.5:7). Tieciet vaļā no vecās domāšanas; tieciet vaļā no vainas apziņas un mēģinājumiem būt labākiem un dzīvot svētāk. Tas nav jūsu spēkos. Tas nāks vēlāk pats par sevi, kad turēsiet šķīstu, tīru sirdsapziņu, caur Svēto Garu, kas darbosies jūsos saskaņā ar Dieva gribu un prātu. Tieciet vaļā no visa vecā un mācieties jauno Dieva dāvāto dzīves veidu.

Apzinieties, ka ne jau ar iznīcīgo – ar zeltu vai sudrabu – jūs esat izpirkti no savas nīcīgās dzīves, ko esat mantojuši no tēviem, bet ar dārgajām asinīm, ko izlēja Kristus – nevainīgais un neaptraipītais Jērs (1.Pēt.1:18-19)... Kas bija un ir Pats Dieva Dēls; caur kuru viss ir tapis un uz kā viss arī balstās.

Viņš mūsu grēkus savā miesā labprātīgi uznesa pie krusta, lai mēs, miruši grēkiem, sāktu dzīvot taisnu dzīvi (caur ticību); ar Viņa brūcēm jūs esat dziedināti. (1.Pēt.2:24).

 

Nav ne lietas, ne vārda, ne darba, ko jūs varētu darīt, lai saņemtu piedošanu un brīvību no grēka. 

 

Viss jau ir izdarīts jūsu labā! Nav ne lietas, ne vārda, ne darba, ko jūs varētu darīt kārtībā, lai padarītu sevi labākus Dieva priekšā.

 

Tas jau ir izdarīts un jūs jau esat Dieva pieņemti, attaisnoti un padarīti svēti!

 

Visa pasaule ir Sātana rokās, zem viņa varas. Tāpēc dažreiz sliktas lietas notiek pat ar taisniem, svētiem un nevainīgiem (kas attaisnoti Kristū) cilvēkiem, kur nu vēl un kas notiek ar tiem, kas ir bez Dieva!!! 

(labu cilvēku uz šīs pasaules nekad nav bijis un nebūs) (1.Jn.vēst.5:19; Lk.ev.4:6).

Bet Dievs sūtīja savu Izredzēto un pasludināja mieru visiem (Jes.gr.61:1). Tagad caur Mesiju jūs esat izrauti no Sātana valstības ļaunajiem valgiem un esat ievesti Dieva valstībā. Jūs vairāk neesat zem ļaunā varas, bet gan Dieva (Rom.8:2). Tagad jūs jau esat nosēdināti debesu valstībā caur Kristu (Efez.2:6). Jūs esat brīvi no vainas un jebkādiem spaidiem un nosodījuma (Gal.5:1).

 

Tiecieties uz patiesību, ziniet patiesību un patiesība jūs padarīs brīvus (Jņ.ev.8:32).

Paldies Kristum, kas nodevis Sevi par mūsu grēkiem, lai pēc Dieva, mūsu Tēva, gribas izrautu mūs no šā ļaunā laika. Viņam lai gods mūžu mūžos! Āmen! (Gal.1:4-5).

 

Dievs sūta neskaitāmus SOS signālus un sauc arvien skaļāk un skaļāk. Tikai sadzirdiet! 

Evaņģēlijs sludina brīvību, ko visu gadsimtu reliģija cenšas nozagt un Dievs nav reliģijā.

 

Dzirdot Evaņģēliju mēs saņemam iespēju būt mierā ar sevi, ar to, kas esam un būt mierā ar Dievu. Ne viss, ko redzam, jūtam, zinām un saprotam, sniedz mieru. Dzirdot evaņģēliju mēs varam tapt brīvi no daudzām dzīves grūtībām. Depresija un neziņa, šaubas un vainas apziņa, dzīves jēgas meklēšana un neizskaidrojamas dvēseles ilgas pazūd, kad tiek atrasta patiesība par dzīves vērtībām. Patiesība ir atrodama Kristus evaņģēlijā. Kristus evaņģēlijs ir pielicis punktu reliģijai. 

 

Kristū un caur Viņu, un Viņā ir iegūstama patiesa brīvība, miers, prieks, laime un visas pārējās dzīves svētības.

 

Ne Dieva Vārdos, ne Dieva darbos nav atrodama reliģija. Tikai pāriplūstoša mīlestība un dzīve. Lai Dievs jūs svētī!!! Jēzus Kristus Vārdā! Āmen.