sunrise wallpaper space nature wallpaper 1198Dievs un Valdība.

   Dievs un valdība PDF

Daži Vārdi Latvijas Līderiem un Latviešiem

 

 

 

Lai cik pareizi vai nepareizi tas kādam var šķist, bet visi valdnieki, prezidenti un līderi ir Dieva ielikti un nostiprināti. Visi valdnieki ir Dieva ordinēti un ir atbildīgi Viņa priekšā. Katrai valdībai un vadītājam jāzina un jāsaprot, ka “Visuaugstais Dievs valda pār cilvēku valstīm, Viņš tās dod, kam grib!” (Dan.gr.5:21).

 

“Ikviens lai ir paklausīgs augstākām varām, jo nav citādas varas kā vien no Dieva; un tās, kas ir, ir Dieva ieceltas” (Rom.13:1).

“Dievs maina laikus un laikmetus, Viņš atceļ ķēniņus (valdniekus, presidentus utt) un ieceļ tos, Viņš dod gudrību gudrajiem un zināšanas saprātīgajiem! (Dan.gr.2:21).

Jo ne no austrumiem, ne no rietumiem, ne no tuksneša, ne no kalniem nāk gudrība, slava, zināšanas, gods un vara, bet gan tikai no Dieva. Viņš vienus nogāzīs, bet otrus uzcels. Ne cilvēks ir tas, kā valdniekiem jābīstas un uz ko jābalstās. Ne citas zemes ir tās, pēc kuru pieredzes jāvadās, jo nav divu vienādu zemju un Dievs vienīgais zina, kādi soļi jāsper, lai LATVIJA (vai jebkura cita zeme) zeltu un plauktu. Katrs padoms un atbalsts ir jālūdz Dievam pirms jebkādu lēmumu pieņemšanas (Psalmi 75:6:7-8).

 

Domājot par Latviju, tās pagātni un neskaitāmajiem valdniekiem pār to, var skaidri saskatīt, kā latvieši noraidot vienīgo dzīvo un patieso Dievu, un kalpojot dažādiem izdomātiem tēliem, dieviem, svētvietām un dievībām, ir vergojuši neskaitāmiem kungiem. Visos gadsimtos, visos laikos, no pašiem zemes pirms sākumiem valsts, kas noraida vienīgo, taisno un dzīvo Dievu kalpojot un balstoties uz izdomātām lietām par Viņu, vai paļaujoties uz cilvēku gudrību vien, vienmēr ir bijusi un būs kāda cita pakļautībā (palasiet kaut vai 2.Ķēn.grāmatu). Valstij, kas nav brīva, vienmēr ir bijis jāatskaitās un jārēķinās ar citu valstu kungu iedibinātiem likumiem, jo Dievs ir taisns, katrs Viņa Vārds ir patiess. 

Noraidot patiesību par Dievu un to, kas Dievs ir, valsts vienmēr tiek nodota kādā cita verdzībā.

Kas gan ir mainījies uz šodienu?  Prezidents un ministri noteikti strādā pēc labākās sirdsapziņas, bet patiesība ir tāda, ka nav viņu varā celt Latviju kā brīvu, spēcīgu, neatkarīgu valsti (kuras tauta slavina Dievu un savu prezidentu) nošķirtībā no Dieva un patiesības par Viņu. Lai atceramies visus elkus, ko esam pielūguši gadsimtiem ilgi un tagad beidzot noliekam tos malā (laimas, ausekļus, pērkonu, māras, svētvietas, svētakmeņus utt.), kamēr vēl nav par vēlu, un pievēršamies vienīgajam dzīvajam Dievam. Lai pārstājam zemoties elku, koka dievekļu priekšā un lai nākam Dieva priekšā ar pazemīgu sirdi; lai atzīstam, ka Viņš vienīgais ir Kungs un Valdnieks, un lai sākam sekot Viņa teiktajam, bet ne gadsimtu gaitā izdomātiem priekšstatiem par to, kas ir Dievs un kādas ir Viņa komandas.

Piekrītu, daudziem tas šķitīs naivi un absurdi, bet taisnība ir tā, ka, ja valsts, pilsēta vai pat vismazākais ciematiņš par spīti visām pasaules katastrofām un krīzēm, kas notiek apkārt, vēlas plaukt un augt kā stipra un neatkarīga institūcija, tiem ir jāpakļaujas un visā pilnībā jāklausa Dievam. Un ir jānoliek malā visi tā sauktie “dievi” jeb “dievības.”

Pat visviedākais presidents vai valdošais līderis nav spējīgs celt savu valsti; cīnīties pret nabadzību savā teritorijā; cīnīties pret cilvēku ļaunumu un noziedzību; pret kariem vai jebkādām citām briesmām no ārpasaules citādi, kā vien pakļaujoties un klausot pasaules Radītāja mācībām; Viņa Vārdam. Jo tikai Viņš, “Dievs, vairo tautas un izdeldē, liek tautām plesties un izklīdina, zemes valdniekiem atņem prātu, tuksnesī vadā, kur ceļa nav, tā, ka tie taustās pa tumsu, un gaismas nav, Viņš tos vadā kā apdzērušos” (Ījaba gr.12:23-24).

Tikai Dievs var dot spēku, varu un gudrību, un nav nekādas atšķirības vai pašreizējie vadītāji ir gudri jeb ne tik gudri. Jebkura valsts ir spējīga plaukt un zelt tikai tad, ja tās vadītājs seko Kristum, Dieva nostiprinātajiem likumiem, jo Dievam vienīgajam pieder zeme un Viņš valda pār visām nācijām un cilvēkiem (Psalmi 22:28-29). Kristus valda pār zemi jau tagad un cilvēku dzīves ir atkarīgas no tā, vai viņi klausa, vai neklausa Dieva mācībai -

 

“Dumpīgai zemei valdnieku bez skaita – bet, kur ļaudis (līderis, prezidents) prātīgi, tā zeme pastāvēs” (Sak.28:2).

 

Gudrs valdnieks (Prezidents un pārējie līderi) sekos Jēzus dotajai mācībai, bet ne no tēviem pārmantotajai reliģijai. Apzināsies, ka Dievs ir valdnieks arī pār viņu pašu.

Lai arī līderi iet uz 'baznīcu,' apmeklē svētvietas un droši vien, ka lūdz Dievu, bet, ja tas nav saskaņā ar Dieva Vārdu, tad rezultāts var būt niecīgs, vai pat nekāds. Tāpēc visai Latvijai ir jālūdz par valdniekiem un līderiem, lai Dievs ir žēlīgs un skar to sirdis pagriežot tās pret Sevi. Jo agrāk vai vēlāk visi valdnieki, kas balstās uz savu sapratni un zināšanām vien, atklās savu nolaidību pret galveno pienākumu, kas ir ticēt Dievam un Viņa teiktajam. Visi, kas balstās uz saviem spēkiem un gudrību, un turas pie šīs pasaules ceļiem, ir nošķirti no Dieva un kādu dienu to noteikti atklās. Dievs tiesās katru cilvēku, kāds vien jebkad ir dzīvojis. Tāpēc visiem vajadzētu bīties (cienīt) Dievu, jo nav tādas radības uz zemes, kas būtu spējīga kaut ko noslēpt no Viņa (Ebr.4:13).

Bet svētīti, laimīgi, apmierināti ir tie, kas bīstas KUNGU, kas paļaujas uz Viņa Vārdu un ir paklausīgi it visā (Psalmi 128:1). Visiem valdniekiem un vadītājiem vajadzētu atgriezties pie vienīgā, dzīvā Dieva; cienīt Dievu, ievērot Viņa teikto un turēt Viņa komandas kārtībā, lai paši līderi un to ļaudis dzīvotu mierā; lai spētu izbaudīt dzīvi.

Visiem ļaudīm vajadzētu slavināt savus vadītājus un prezidentu, un lūgt par tiem nepārtraukti, jo tā ir Dieva komanda (1.Tim.2:2).

Mums visiem ir jālūdzas, lai cilvēki pārstāj nosodīt, kritizēt un nicināt līderus, bet gan lūdz par tiem un svēta tos, jo Dievs ieliek tādus līderus, kādus tauta tur tos savā sirdī.

Tad nu, tauta, valdnieki un līderi! Esiet gudri, ņemieties prātu; zemes soģi, kalpojiet Kungam bijādami un līksmojiet drebēdami! Skūpstiet Viņa Dēlu šķīstībā, ka Viņš nepaliek dusmīgs un lai jums pēkšņi nav jāiet bojā. Ziniet, ka Viņš var ātri iedegties dusmās! Svētīti visi, kas pie Viņa tveras! (Psalmi 2:10-12).

Nav bijis un nebūs tāda valdnieka uz zemes, kurš spētu valdīt nošķirtībā no Dieva un gūt ilglaicīgas sekmes.

Šeit vēsturniekiem vajadzētu dziļi paanalizēt pasaules valstu uzplaukumus un sabrukumus. Arī Latvija bija vienreiz uz pareizā ceļa, kad Kārlis Ulmanis, ar Dieva palīdzību, bija sācis valdīt.

 

Savā laikā Ronalds Reigans teica:

mēs nekad nebūsim sakauti, ja vien nenogriesīsimies no Dieva.”

Viņš teica arī šo: Bībeles lapās ir atbildes uz visiem dzīves jautājumiem, kādi vien cilvēkam var rasties.”

 

Ar dziļu cieņu pret Latvijas prezidentu un pārējiem Latvijas līderiem mums visiem nevis vajadzētu, bet gan ir jālūdz Dievam:

  1. Lai Prezidents un pārējie Latvijas līderi apzinās, saprot un atzīst savu personisko grēcīgumu, un to, ka viņiem visiem ir nepieciešams Kristus viņu dzīvē, ja vien viņi jau nav to pieņēmuši, kārtībā, lai spētu pildīt savu augsto, Dieva doto pienākumu tā, ka Dievs ir slavināts, godāts un cienīts; tā, ka mūsu visu tik ļoti mīlētā Latvija spēj plaukt un zelt pašreizējo līderu vadībā. 
  2. Lai Latvijas Prezidents un tās vadošie līderi apzinās savu zināšanu, gudrības un sapratnes ierobežotību attiecībā uz svarīgo lomu, ko Dievs viņiem ir uzticējis, un lai viņi lūdz Dievam gudrību, zināšanas, sapratni un iedrošinājumu.
  3. Lai Prezidents un Latvijas līderi, ar skaidru sirdsapziņu Dieva priekšā noraida katru padomu, kas pārkāpj jeb apgāna svētos principus, kas doti Bībelē; lai viņi spēj lūgt Dievam pēc gudrības it visā; un lai saņem to.
  4. Lai Prezidents un Latvijas līderi ir stipri un spēcīgi izturot visus spiedienus un kārdinājumus, kas pilnīgi noteikti nāks no ārpasaules tādējādi vilinot tos izvēlēties ceļus, kuri ir pretrunā ar viņu pašu sirdsapziņu un Dieva gribu attiecībā pret Latvijas nāciju, un viņiem.
  5. Lai Prezidents un Latvijas līderi strādā tā, ka tauta tiek atveseļota un izglītota tādējādi noraidot visas dievības; lai Dievs skar prezidenta un līderu sirdis tā, ka viņi saprot savu ierobežotību un atzīst, ka Dievs ir pāri visam. Dievs ir vienīgais valdnieks un viņi paši ir tikai Viņa ielikti izpildītāji.
  6. Lai Prezidents un Latvijas līderi spēj cīnīties pret personiskajām ambīcijām, lai nekoncentrējas uz savu politiskās karjeras labumu, bet gan tikai uz to, kas spēj dot labumu viņu tautai - LATVIJAI.
  7. Lai Prezidents un Latvijas līderi mācās ticēt un paļauties uz Dieva Vārdu; lai visiem viņiem Dievs piešķir dziļu izpratni par lūgšanas svarīgumu, jo lūgšana ir avots no kura izverd gan spēks, gan sekmes, veiksme un panākumi viņu tik ļoti svarīgajā darbā, jo kā viens gudrs vīrs teica: "kad cilvēks strādā, Dievs atpūšas. Tad, kad cilvēks lūdzas, Dievs strādā" (neatceros tā vīra vārdu).
  8. Lai Prezidents un Latvijas līderi uztur un vienmēr saglabā savu godu, uzticību, taisnīgumu un godīgumu veicot savus pienākumus.
  9. Lai Prezidents un Latvijas līderi vienmēr, ar Dieva palīdzību, ir teicami piemēri saviem cilvēkiem, t.i. savai tautai.
  10. Lai Prezidents un Latvijas līderi vienmēr meklē Dieva padomu. Lai viņi lūdz Dievam runāt uz viņu sirdsapziņu un prātu. Lai viņi visi saprot, ka ir atbildīgi varenā Dieva priekšā, jo agrāk vai vēlāk viņi, tāpat, kā mēs visi, nonāks pie patiesības sliekšņa.

 

Latvieši, lūgsimies par saviem līderiem! Bet, ja viņi rīkojas pret Dieva gribu, tad nesodiet, jo viņi būs par to atbildīgi. Atceraties, ka visi cilvēki ir atbildīgi Dieva priekšā. Prezidents un Latvijas līderi atbildēs gan par savu attieksmi, gan par savām rīcībām, gan par saviem motīviem.

 

Augstākā vara pieder Dievam - ne valstij, ne kādai citai institūcijai, ne cilvēkam, bet gan tikai Dievam.

Pāvils mācīja, ka mums ir jālūdzas par visiem cilvēkiem, par Prezidentu, par visiem Latvijas līderiem utt. Par visiem, kuru pakļautībā esam, lai varētu dzīvot mierīgu, klusu un dievbijīgu dzīvi (patiesai dievbijībai ir mazs sakars ar reliģijām. Dievbijība sākas ar mīlestību). (1.Tim.2:1-2; 1.Pēt.2:17; Sak.24:21).

Es pateicos visiem cilvēkiem, kas lūdz par valdību un mierīgu dzīvi mūsu visu dārgajā Latvijā. Es pateicos visiem, kas lūdz par Latviju un tiem, kas ir tālu prom no mājām. Es pateicos visiem, kas lūdz par visu Latvijas tautu. Lai Dievs svētī Latvijas līderus, lai Viņš skar viņu sirdis! Lai Dievs skar katra latvieša sirdi un piepilda tos ar dziļu cieņu pret visiem tiem, kas valda! Lai mūsu visu dārgā, mazā Latvija aug lielā un spēcīgā valstī zem vadības, kas ciena, bijā un klausa Dievu, un valda ar Dieva dotā Vārda palīdzību!

 

"Jo, tad, kad Mani cilvēki, kas saukti Manā Vārdā nāks pazemīgi Manā priekšā, lūgs Mani un meklēs Manu vaigu, un aizgriezīsies no saviem ļaunajiem darbiem, tad Es viņus uzklausīšu no debesīm un piedošu viņu grēkus un atjaunošu, izdziedēšu to zemi" (2.Laiku gr.7:14).

 

Šī Dieva atbilde uz Solomona lūgšanu rāda cik ļoti Dievs ir žēlīgs. Bet cilvēkiem ir jāatgriežas pie Dieva noliekot malā visus altārus, koka, zelta un sudraba dievekļus, un jāmācās godināt Dievu un Viņa Vārdu saskaņā ar to, ko Dievs māca. Cilvēkiem jākalpo Dievam, ne reliģijai.

Dievs, svētī Latviju, Mūs` dārgo tēviju, Svētī, jel, Latviju, Ak svētī jel to!

Bijājiet, cieniet vareno Dievu un savas zemes valdnieku!!!
Cieniet savu zemi pakļaujoties saviem līderiem un svētiet tos katru rītu!
Lai Dievs lemj un tiesā, bet ne mēs

(Sak.24:21; 1.Pēt.2:17).