ebrejuDesmit Baušļu apkopojums. :)

 

Vārds, "Baušļi," kā tāds, pareizi tulkots oriģinālajā Ebreju valodā nozīmē 'principi'. Dieva doti principi, pēc kuriem vadoties, cilvēks var nodzīvot dzīvi tā,  ka beigās nav rūgtu nožēlu un citu negatīvu emociju. Neievērojot šos 10 principus cilvēks ievaino pats savu dvēseli ciešot no pārkāpumu radītajām sekām.

 

"Tagad, visi Baušļi jeb Dieva doti Likumi - "nezodz, nenogalini, neiekāro" un visi citi, kādi vien tur ir atrodami, ir izsakāmi un sasummēti vienā Bauslī: "mīli Dievu un mīli savu tuvāko kā sevi pašu." Mīlestība tuvākajam ļaunu nedara, tātad mīlestība pret citiem ir visu Baušļu piepildījums" (Rom.13:9-10). Kā mīlēt Dievu, kas nav ne redzams, ne dzirdams? - Mīlot cilvēkus, jo cilvēki ir radīti pēc Dieva tēla un līdzības. Mīlestība pret Dievu jūsos ir tik liela, cik daudz jūs mīlat cilvēkus. Katra palīdzība, lieta, darbs utt, ko darat cilvēkiem, tiek darīta kā priekš Dieva. 

Runājot par grēku piedošanu un Pestīšanu (atbrīvošanu, izglābšanu), - tagad ne caur ko citu kā tikai un vienīgi caur Dieva žēlastību jūs esat izglābti caur jūsu ticību; tas nekādā gadījumā nenāk no jums, tā ir Dieva dāvana saņemama caur ticību; tas nav caur darbiem (Baušļu ievērošanu), lai kāds nesāk dižoties" (Efez.2:8-9).

"Cilvēks tiek attaisnots ticot Dievam (Kristus paveiktajam darbam pie krusta visu cilvēku labā), neatkarīgi no bauslības darbiem" (Rom.3:28).

Visi Baušļi tiek piepildīti mīlot cilvēkus tāpat, Dievs mīlēja visu pasauli nonākot dzīvot uz zemes, lai mirdams pie krusta izglābtu, atbrīvotu un sniegtu dzīvi visiem tiem, kas tic uz Viņu; un ticot Viņam dara Viņa gribu.

Cilvēks, kas tic Dieva Vārdam vairs nav zem Bauslības lāsta, bet gan zem Dieva ŽĒLASTĪBAS.

Tie, kuri vēl ir zem Dieva dusmības, jo nav spējīgi dzīvot ievērojot visus Dieva likumus (principus), bet uzskata sevi par reliģiozām būtnē, lai klausās:

“…tikai Dieva, kas ir pilns žēlsirdības, lielās Mīlestības dēļ uz mums, Viņš mūs vēl nav iznīcinajis, bet gan padarījis dzīvus kopā ar KRISTU, pat, ja mēs bijām miruši savos pārkāpumos un grēkos. Tikai caur žēlastību jūs visi tiekat glābti…” (Efez.2:4-5). Tāpēc mums visiem ir jāpieņem Jēzus kā KUNGS pār mūsu dzīvēm un jādzīvo pēc VIŅA dotajiem principiem. 

Bet visi, kas grib dzīvot, vai neziņas dēļ vēl dzīvo zem Vecā Testamenta Likumiem ir zem Bauslības jūga un lāstiem. Tāpēc tie, kas vēl nezina vai neizprot, vai nav dzirdējuši labās Ziņas, lai lasa un pārdomā savā sirdī; bet tomēr ir jāpiebilst, ka kopš Kristus augšāmcelšanās mums (gan Ebreju tautai, gan visai pārējai pasaulei) ir doti citi "PRINCIPI PĒC KĀ VADĪTIES" un paši svarīgākie no tiem ir - mīlēt Dievu un citus.

Tomēr, gribas vēl piebilst: -

 

Baušļi tika doti, lai atklātu/ parādītu cilvēkiem to grēcīgumu un nespēju pašam darīt labu, no kā izriet, ka cilvēkiem ir nepieciešams kāds, kas tos var atbrīvot, padarīt brīvus no grēka varas pār tiem. Gal.3:19. Kopš mums ir dots Glābējs jeb Atbrīvotājs, jeb kā biežāk ir teikts - Pestītājs,- katrs Bauslis, Likums un Nolikums kāds vien ir atrodams,- tie visi ir piepildīti mūsos caur Kristu, ja mīlam citus. Jo tiem, kas mīl Dievu un kurus Dievs mīl, vairs nav Baušļa jeb Likuma kam sekot tāpēc, ka visi Baušļi kopumā ir piepildīti turot šo vienu komandu:

 

"mīli savu tuvāko kā sevi pašu" (Gal.5:14).

 

 Jo Baušļi tika doti caur Mozu; žēlastība un patiesība atnāca caur Jēzu Kristu. Jņ.ev.1:17.

 

 

Kristus atbrīvoja mūs no Baušļu lāsta kļūstot par lāstu mūsu vietā (Gal.3:13).

 

Ja vēl šaubāties par šīm labajām Evaņģēlija ziņām, tad skatiet visus Baušļus (studējiet tos kārtībā lai saprastu, ka neviens cilvēks nav bijis spējīgs tos turēt, jo visi ir grēcīgi un visiem ir nepieciešams Glābējs), un nekad nebeidziet meklēt patiesību. Kristus piepildīja Baušļus tā, ka visi, kas tic Viņam ir padarīti svēti, taisni un nevainīgi Dieva priekšā nošķirtībā no darbiem, kurus Baušļi pavēl darīt. Rom.10:4.

 

Visi, kas patiesi mīl, ir no Dieva un Dieva Baušļi ir to sirdīs. Visi cilvēki ir izglābti no Bauslības lāsta tikai un vienīgi ticot Viņam, tikai un vienīgi caur Dieva žēlastību, tikai un vienīgi Kristū un caur Viņu. Dievbijīga dzīve saskaņā ar Dieva padomiem nošķirtībā no Baušļiem ir tā, kas sniedz mieru, prieku un laimi caur Dieva žēlastību.

 

Cilvēki, kas ir brīvi no Bauslības, tiek padarīti spējīgi piedod un mīlēt, un kalpot Dievam no pašiem sirds dziļumiem. Tie, kas vēl atrodas zem Bauslības, joprojām dzīvo zem lāsta. Bet, ja esat Kristū un mīlat apkārtējos, tad jau esat piepildījuši visus Baušļus, Likumus un Nolikumus, un izvēlētie cilvēki, karaliskie priesteri, svēta nācija, Dieva īpašs īpašums, tā, ka esat padarīti spējīgi (caur Svēto Garu) deklarēt visai pasaulei Viņa Godību, slavu Viņam, kurš ir saucis jūs laukā no tumsības Viņa nepārspējami brīnišķīgajā gaismā. 1.Pēt.2:9.

Ja esat Kristū un mīlat citus, ne vien savus radus un tos, kas ir labi pret jums, tad esat brīvi un jau esat piepildījuši VISU BAUSLĪBU.

Visi baušļi, kādi vien tur ir, ir rakstīti tiem, kas vēl nav nonākuši līdz patiesības slieksnim un vēl nav saņēmuši Dieva par brīvu doto dāvanu Jēzū Kristū, bet vēl atrodas zem Baušļu jūga.

Tāpēc ziniet, ka, ja jūs pārkāpsiet kaut vienu vismazāko bauslīti, jūs esat vainīgi to visu pārkāpšanā, un lai kā arī necenstos, grēcinieki vien paliekat. Jo Baušļi tika doti, lai cilvēks zinātu, ka ir grēcinieks un saviem spēkiem nav spējīgs iegūt ceļu pie Dieva. Jo Dievs ir svēts un nav spējīgs skatīties uz nesvēto.

 

Baušļi nevienu svētu nepadara, bet gan tikai dod grēka atziņu.

Svētums un nevainīgums ir saņemams par brīvu tikai caur ticību Kristus paveiktajam darbam pie krusta.

Jēzus teica: "Kas no cilvēka iziet, tas sagāna cilvēku. Jo no iekšienes, no cilvēka sirds iziet ļaunas, savtīgas domas, izvirtība, zādzība, slepkavība, laulības pārkāpšana, alkatība, ļaunprātība, viltība, izlaidība, skaudīga acs, zaimošana, lepnība, muļķība. Viss šis ļaunums nāk no iekšienes un sagāna cilvēku" (Mk.ev.7:20-23).

Ja kāds no mums iedrošinās domāt, ka mēs paši no sevis esam spējīgi uz labiem darbiem, tad tie ir meli no Sātana, kas jau no paša pasaules sākuma ir "...slepkava un nav pastāvējis patiesībā, jo viņā nav patiesības. Kad viņš runā melus, viņš runā to, kas ir no viņa paša, jo viņš ir melis un melu tēvs" (Jņ.ev.8:44).

Visi likumi (baušļi) skaidri rāda uz to, ka esam bezspēcīgi grēcinieki, un ka tikai ar Paša Dieva (kas deva baušļus) nodrošināto ceļu - caur Jēzu Kristu, un ar Viņa žēlastību mums ir dota cerība.

Bet "paldies Dievam, kas mums dod uzvaru (it visā) caur mūsu Kungu Jēzu Kristu" (1.Kor.15:57).

Visi, kam Jēzus ir sirdīs - mīliet savu Dievu, uzturiet attiecības ar Viņu ik dienu, tiecieties pie Viņa un mīliet savu tuvāko. Tikai tā cilvēks ir spējīgs piepildīt Dieva likumus un būt svēts Viņa acīs. Staigājiet Jēzus gaismā turot Viņu savu acu priekšā nepārtraukti un tikai tā ikviens no jums būs spējīgs dzīvot svētu dzīvi.

"Nepalieciet nevienam parādā neko citu kā vien savstarpēju mīlestību, jo, kas otru mīl, ir piepildījis bauslību.

Jo baušļi: nepārkāp laulību, nenogalini, nezodz, neiekāro un ja vēl ir kāds cits bauslis – tie visi kopā izsakāmi šajā vārdā: mīli savu tuvāko kā sevi pašu.

Mīlestība tuvākajam ļaunu nedara, tātad bauslības piepildījums ir mīlestība" (Rom.13:8-10; Jņ.ev.13:34; Gal.5:14; Jēk.2:8; Mt.ev.7:12).

Neviens no mums nav spējīgs paklausīt un izpildīt pat vismazāko no likumiem. Izeja ir tikai viena - ticēt Dievam un Jēzum, un dzīvot Garā, lai caur Viņu tiktu spēcināti savā ticībā, un būtu svēti (Gal.5:16).

Ja dzirdat mācību, ka jādara labi darbi kārtībā, lai nopelnītu ceļu uz debesīs, tad bēdziet. Bēdziet un neskatieties atpakaļ. Tas ir pilnīgi pretrunā Bībeles mācībai. Cilvēks nav spējīgs nopelnīt ceļu pie Dieva Tēva nekādi citādi, kā vien pieņemot Viņa Paša nodrošināto ceļu - Jēzu Kristu (Jņ.ev.14:6). Paļaujieties uz Viņu un Viņa Vārdu katru savas dzīves minūti. Dzīvojiet kā gudri, bet ne kā negudri.

Attiecībā uz likumiem, kopā 613, kas ir rakstīti pirmajās piecās Mozus grāmatās, vajadzētu studēt trīs svarīgas mācības.

Pirmā ir tā, ka likumi tika doti caur Mozu,

Otrā ir tā, ka žēlastība un patiesība ir nākusi caur Jēzu Kristu (Jņ.ev.1:17).

Trešā ir tā, ka Jēzus neatcēla nevienu no baušļiem, bet gan piepildīja tos (Mt.ev.5:17).

Šis norāda uz to, ka mēs vairs neesam pakļauti likumiem; mēs esam pakļauti žēlastībai (Rom.6:14).

Vai tas nozīmē, ka likumi ir jāatmet (Rom.3:31).

Nekādā gadījumā! Caur likumiem mēs atpazīstam grēku (Rom.7:7) un ātri atgriežamies (kā noklīdušas avis) pie sava Glābēja Mesijas.

Tagad, taisnais (jeb attaisnotais) dzīvo caur ticību! (Ebr.10:38; Rom.1:17).

Tāpēc neticiet gariem, kas māca pretēji Dieva Vārdam (1.Jņ.vēst.4:1; 1.Tes.5:20).

Jēzus piepildija visus desmit baušļus un mēs esam brīvi caur Viņa pabeigto darbu pie krusta. Ja mēs neesam pieņēmuši Kristu savā sirdī kā galējo autoritāti pār savām dzīvēm, tad mums ir jāpilda, jātur visi baušļi. Tomēr vēl neviens to nav bijis spējīgs izdarīt un tāpēc, lai kā arī necenšas, grēcinieks vien paliek. 

Būtībā Jēzus teica, ka, ja mēs sadusmojamies uz kādu no saviem tuvākajiem, tad tas ir līdzvērtīgs slepkavībai. Jāņa pirmajā vēstulē 3:15 lasām, ka ikviens, kas savu brāli nīst, ir slepkava.

Tāpēc turiet Jēzu savās sirdīs un savu acu priekšā visu laiku, un viss ar jums būs labi. Jūsu siržu vēlmes tiks apmierinātas un jūs dzīvosiet mierā, kāds ir iespējams tikai tad, kad Kristus ienāks jūsu dzīvē. 

Tiem, kas nav pieņēmuši Kristu kā vienīgo ceļu, patiesību un dzīvi; tiem, kas Viņu vēl nezina, klausieties Viņa Vārdos:

Nāciet pie Manis visi, kas esat nopūlējušies un zem smagas nastas, un Es jūs atvieglināšu. Visi kam slāpst, nāciet pie Manis un Es jūs atspirdzināšu.

Pievērsieties Man, un jūs būsiet glābti, jūs, kas visās zemes malās, jo Es Esmu Dievs un nav cita! (Mt.ev.11:28; Jņ.ev.7:37 Jes.gr.45:22).

"Un beidzot esiet visi vienprātīgi, pilni līdzjūtības, brālīgas mīlestības, sirds iejūtības, pazemības, neatmaksājiet ļaunu ar ļaunu, lamas ar lamām, bet – tieši otrādi – dodiet svētību, jo jūs esat aicināti, lai iemantotu svētību! Jo, kas grib dzīvi mīlēt un redzēt labas dienas, lai attur mēli no ļauna un lūpas no viltus runām, lai novēršas no ļauna un dara labu, lai meklē mieru un pēc tā dzenas, jo Kungs uzlūko taisnos un uzklausa viņu lūgšanas, bet Kunga vaigs ir vērsts pret tiem, kas dara ļaunu. Kas gan jums varēs nodarīt pāri, ja jūs dedzīgi tieksieties pēc labā?" (1.Pēt.3:8-13).

Kā gan lai spējam tiekties pēc labā un darīt labu, kamēr vien Dievs nesūta Savu Garu mums palīdzēt it visā; cilvēka sirds ir pilna savtības un citu netikumu?

Kā gan mēs varam teikt, ka mīlam Dievu un tai pašā laikā novērsties no tāda, kam vajadzīga palīdzība?

Kā gan lai spējam nemelot, kad dažreiz tas notiek it kā pats no sevis?

Kā gan mēs spējam neiekārot, ja apkārt ir tik daudz skaistu lietu un tik daudz ko gribās?

Kā gan mēs varam nodzīvot un nekad nezagt, kad dažreiz paņemas papīra lapa darba vietā...

Kā gan mēs varam apgalvot, ka esam labi, kad vai nu apzinoties vai neapzinoties, bet dažreiz, varbūt tikai jokojoties, bet esam ievainojuši kāda cilvēka dvēseli?

Es jau nemaz nerunāju par tiem ļaunajiem vārdiem, kas cilvēka dvēseli tiešām spēj salauzt, samīt, sabradāt un nogalināt. 

Kā gan lai spējam ievērot un izpildīt visus baušļus!? 

 

Tikai un vienīgi ar mūsu Dieva Tēva palīdzību caur Jēzu Kristu Viņa Svētā Gara (kas dzīvo mūsos) spēcināti, iedrošināti, mācīti un vadīti (1.Kor.6:19).

Un tagad tur nav nosodījuma nevienam, kam ir Jēzus Kristus, joCaur Kristu Jēzu Gara likums, kas tagad jums ir dod dzīvi, ir padarījis jūs brīvus no grēka likumiem un nāves. (Rom. 8:1-2).

 

Mūsu Dievs, tagad mēs Tev pateicamies! Mēs slavējam Tavu diženo Vārdu! Mēs pateicamies Tev, Tēvs, par Tavu vārdos neaprakstāmo, neizsakāmi vērtīgo dāvanu mums! Mēs pateicamies, Tev, Kristu Jēzu, par to, ka caur Tevi un Tevī mums nekas nav par grūtu un mēs varam darīt labu nepagurdami. Jēzus Vārdā. Amen.

(1.Laiku gr.29:13; 2.Kor.9:15; Rom.7:25).

   Desmit Baušļi. Īsā versija.

 1. Es Esmu tavs DIEVS!  ES ESMU. Lai tev nav citu dievu bez manis! 2.Moz.gr.20:1-3; 5.Moz.gr.5:6-7.

2. Netaisi sev tēlus un atveidus ne no tā, kas debesīs augšā, ne no tā, kas uz zemes apakšā un ūdenī apakš zemes. 2.Moz.gr.20:4-6; 5.Moz.gr.5:8-10.

3. Nelieto Kunga, sava Dieva, Vārdu velti, jo Kungs neatstās nesodītu to, kurš velti lieto Viņa vārdu! 2.Moz.gr.20:7; 5.Moz.gr.5:11.

4. Atceries svētīt sabata dienu! 2.Moz.gr.20:8-11; 5.Moz.gr.5:12-15.

5. Godā savu tēvu un māti. 2.Moz.gr.20:12; 5.Moz.gr.5:16.

6. Nenogalini! 2.Moz.gr.20:13; 5.Moz.gr.5:17.

7. Nepārkāp laulību! 2.Moz.gr.20:14; 5.Moz.gr.5:18.

8. Nezodz! 2.Moz.gr.20:15; 5.Moz.gr.5:19.

9. Nedod pret savu tuvāko melīgu liecību! 2.Moz.gr.20:16; 5.Moz.gr.5:20.

10. Neiekāro neko no tā, kas pieder tavam tuvākajam! 2.Moz.gr.20:17; 5.Moz.gr.5:21.

Pilnā versija.

2. Mozus grāmata 20.nodaļa "Desmit baušļi" (20:2-17).

1 Un Dievs runāja visus šos vārdus: 2. "Es esmu KUNGS, tavs DIEVS, kas tevi izveda no Ēģiptes zemes, no vergu nama! 3. Lai tev nav citu dievu bez manis!

4. Netaisi sev tēlus un atveidus ne no tā, kas debesīs augšā, ne no tā, kas uz zemes apakšā un ūdenī apakš zemes. 5. Nezemojies tiem un nekalpo tiem, jo es, Kungs, esmu greizsirdīgs Dievs, kas piemeklē tēvu vainas pie bērniem līdz trešajam un līdz ceturtajam augumam – tiem, kas mani nīst, 6. bet es daru žēlastību tūkstošiem – tiem, kas mani mīl, un tiem, kas tur manus baušļus.

7. Nelieto Kunga, sava Dieva, vārdu velti, jo Kungs neatstās nesodītu to, kurš velti lieto viņa vārdu!

8. Atceries svētīt sabata dienu! 9. Sešas dienas strādā un dari visus savus darbus, 10. bet septītā diena ir sabats Kungam, tavam Dievam, – tad nedari nekādu darbu ne tu, ne tavs dēls, ne tava meita, ne tavs vergs, ne tava verdzene, ne tavi lopi, ne svešinieks, kas tavos vārtos. 11. Jo sešās dienās Kungs radīja debesis un zemi, jūru un visu, kas tajā, bet septītajā dienā atpūtās. Tādēļ Kungs svētīja sabata dienu un darīja to svētu!

12. Godā savu tēvu un māti, lai tavas dienas būtu ilgas tajā zemē, ko Kungs, tavs Dievs, tev dod.

13. Nenogalini!

14. Nepārkāp laulību!

15. Nezodz!

16. Nedod pret savu tuvāko melīgu liecību!

17. Neiekāro sava tuvākā namu, neiekāro sava tuvākā sievu, vergu, verdzeni, vērsi, ēzeli – neiekāro neko no tā, kas ir tavam tuvākajam!"

5. Mozus grāmata 5.nodaļa "Desmit baušļi" (5:6-21).

6. Es esmu KUNGS, tavs DIEVS, kas tevi izveda no Ēģiptes zemes, no vergu nama! 7. Lai tev nav citu dievu manā priekšā!

8. Netaisi sev tēlus un atveidus nedz no tā, kas debesīs augšā, nedz no tā, kas lejā uz zemes un kas apakšā ūdeņos. 9. Nezemojies tiem un nekalpo tiem, jo es, Kungs, tavs Dievs, esmu greizsirdīgs Dievs, kas piemeklē tēvu vainas pie bērniem līdz trešajam un ceturtajam augumam – pie tiem, kas mani nīst. 10. Bet es daru žēlastību tūkstošiem – tiem, kas mani mīl, un tiem, kas tur manus baušļus.

11. Nelieto Kunga, sava Dieva, vārdu velti, jo Kungs neatstās nesodītu to, kurš velti lieto viņa vārdu!

12. Turi sabata dienu, svētī to, kā Kungs, tavs Dievs, tev pavēlējis. 13. Sešas dienas strādā un dari visus savus darbus, 14. bet septītā diena ir sabats Kungam, tavam Dievam, tad nedari nekādu darbu – ne tu, ne tavs dēls, ne tava meita, ne tavs vergs, ne tava verdzene, ne tavs vērsis, ne tavs ēzelis, ne tavs lops, ne svešinieks, kas mīt tavos vārtos, – tas tādēļ, lai tavs vergs un verdzene atpūstos tāpat kā tu! 15. Atceries, ka tu biji vergs Ēģiptes zemē un ka Kungs, tavs Dievs, izveda tevi no turienes ar stipru roku un izstieptu elkoni, un tādēļ Kungs, tavs Dievs, tev pavēlējis ievērot sabatu.

16. Godā savu tēvu un māti, kā Kungs, tavs Dievs, tev pavēlējis, lai tavas dienas būtu ilgas un lai tev būtu labi tajā zemē, ko Kungs, tavs Dievs, tev dod!

17. Nenokauj!

18. Un nepārkāp laulību!

19. Un nezodz!

20. Un nedod pret savu tuvāko melīgu liecību!

21. Neiekāro sava tuvākā sievu un nekāro sava tuvākā namu, lauku, vergu, verdzeni, vērsi vai ēzeli – neko, kas ir tavam tuvākajam!

 

Lai slava Dievam!