Sestais Bauslis.

thumbs sunset header 45639 800x200

Pirms sākat studēt/ lasīt Baušļus turiet prātā,

ka Baušļi tika doti, lai atklātu cilvēkiem to grēcīgumu, kas ir iedzimts, no kā izriet, ka cilvēkiem ir nepieciešams kāds, kas tos var atbrīvot, padarīt brīvus no grēka varas pār tiem. Gal.3:19. Kopš mums ir dots Glābējs jeb Atbrīvotājs, jeb kā biežāk ir teikts - Pestītājs, katrs Bauslis, Likums un Nolikums kāds vien ir atrodams,- tie visi ir piepildīti mūsos, ja mīlat citus. Jo tiem, kas mīl Dievu un kurus Dievs mīl, vairs nav Baušļa jeb Likuma kam sekot tāpēc, ka visi Baušļi kopumā ir piepildīti turot šo vienu komandu: "mīli savu tuvāko kā sevi pašu" (Gal.5:14).


Jo Baušļi tika doti caur Mozu; žēlastība un patiesība atnāca caur Jēzu Kristu. Jņ.ev.1:17.


Kristus atbrīvoja mūs no Baušļu lāsta kļūstot par lāstu mūsu vietā (Gal.3:13). Ja vēl šaubāties par šīm labajām Evaņģēlija ziņām, tad skatiet visus Baušļus (studējiet tos kārtībā lai saprastu, ka neviens cilvēks nav bijis spējīgs tos turēt, jo visi ir grēcīgi un visiem ir nepieciešams Glābējs), un nekad nebeidziet meklēt patiesību.

Kristus piepildīja Baušļus tā, ka visi, kas tic Viņam ir padarīti svēti, taisni un nevainīgi Dieva priekšā nošķirtībā no darbiem, kurus Baušļi pavēl darīt. Rom.10:4.


Visi, kas patiesi mīl, - ir no Dieva un Dieva Baušļi ir to sirdīs. Visi cilvēki ir izglābti no Bauslības lāsta tikai un vienīgi ticot Viņam, tikai un vienīgi caur Dieva žēlastību, tikai un vienīgi Kristū un caur Viņu.

Dievbijīga dzīve saskaņā ar Dieva padomiem nošķirtībā no Baušļiem ir tā, kas sniedz mieru, prieku un laimi caur Dieva žēlastību. Cilvēki, kas ir brīvi no Bauslības, ir padarīti spējīgi piedod un mīlēt, un kalpot Dievam no pašiem sirds dziļumiem. Tie, kas vēl atrodas zem Bauslības, joprojām dzīvo zem lāsta. Bet, ja esat Kristū un mīlat apkārtējos, tad jau esat piepildījuši visus Baušļus, Likumus un Nolikumus, un esat svēta, ķēnišķa priesteru tauta. Ja esat Kristū un mīlat citus, ne vien savus radus un tos, kas ir labi pret jums, tad esat brīvi, tad jau esat piepildījuši VISU BAUSLĪBU.

Jo visi baušļi, kādi vien tur ir, ir rakstīti tiem, kas vēl nav nonākuši līdz patiesības slieksnim un vēl nav saņēmuši Dieva par brīvu doto dāvanu Jēzū Kristū, bet vēl atrodas zem Baušļu jūga; un grēka varā; un pakļauti sātana darbiem.

 

Tāpēc lasiet un ziniet, ka, ja jūs pārkāpsiet kaut vienu vismazāko bauslīti, jūs esat vainīgi to visu pārkāpšanā, un lai kā arī necenstos, grēcinieki vien paliekat. Jo Baušļi tika doti, lai cilvēks zinātu, ka ir grēcinieks un saviem spēkiem vien nav spējīgs iegūt ceļu pie Dieva. Jo Dievs ir svēts un nav spējīgs skatīties uz nesvēto. Baušļi nevienu svētu nepadara, bet gan tikai dod grēka atziņu.

 

Svētums un nevainīgums ir saņemams par brīvu tikai caur ticību Kristus paveiktajam darbam pie krusta. 

 

Tomēr tā vai citādi, te ir labie, svētie un perfektie Dieva Baušļi.

Nenogalini!

Sestais Bauslis - Tev nebūs nokaut! 2.Moz.gr.20:13; 5.Moz.gr.5:17.

Šis Baulis mums atgānina mīlēt vienam otru neatņemot citu dzīvību. Dievs ir dzīvības devējs un Viņš vienīgais ir tiesīgs lemt pār to. Katra cilvēka dzīvība ir bezgala dārga. Cilvēks ir radīts pēc Dieva tēla un veidola (1.Moz.gr.1:27) un kad cilvēks nonāk pie patiesības sliekšņa, un sāk meklēt Dievu, un atradis pieņem Viņa nosacījumu, tad Dievs sāk veidot jeb radīt Savu raksturu tanī personā. Izņemot cilvēku, nekas cits uz šīs zemes nav radīts līdzīgs Dievam. Dievs cilvēku radīja un Dievam vienīgajam ir tiesības spriest par cilvēka dzīvību.

Pasaulē notiek cilvēku slepkavošana bez žēlastības; slepkavošana akla naida dēļ un absolūtās neziņas par Dieva Vārdu; notiek masveida slepkavības Dieva Vārdā; notiek nelaimes gadījumi vienkāršas neuzmanības dēļ vai kāda cita radītu apstākļu dēļ. Cilvēki slepkavo un ir pārliecināti, ka dara to Dievam par godu. Katra pāragri izdzēstā dzīvība ir pretēji Dieva komandām un Dieva raksturam. Dievs pavēlēja mīlēt vienam otru un "nenogalināt."

2000 gadus atpakaļ Jēzus teica, ka visas šīs lietas nāks. "... kas jūs nokaus, domās, ka ar to kalpo Dievam." (Jņ.ev.16:2). Un Viņš teica arī: " Ikviens, kas nokauj kādu cilvēku, lai mirtin mirst." (3.Moz.gr.24:17). Cilvēks pļauj to, ko sēj un šis attiecas gan uz labo, gan ļauno. (Gal.6:7).

Dievs māca mīlēt citus un būt žēlsirdīgiem pret visiem tāpat, kā Viņš mīl un ir žēlsirdīgs. Dievs ir žēlsirdīgs pret visiem grēciniekiem, kas dziļi aizvaino Viņu un citus, un Viņš piedod, ja nākam pie Viņa caur Jēzu, jo nepastāv cits veids jeb ceļš, kā mēs varētu tuvoties zemes un debess Radītājam - savam Dievam Tēvam. Jēzus to pateica skaidri - " ESMU ceļš, patiesība un dzīvība. Neviens nenāk pie Tēva kā vien caur mani." (Jņ.ev.14:6).

Mēs nogalinām ne tikai fiziski, mēs nogalinām ar vārdiem.

" Jūs esat dzirdējuši, ka tēvutēviem ir sacīts: nenogalini, un, kas nogalina, tas nododams tiesai. Bet es jums saku: ikviens, kas uz savu brāli dusmojas, nododams tiesai; ikviens, kas uz savu brāli saka: nejēga, - nododams sinedrijam, bet, kas uz savu brāli saka: stulbais bezdievi, - tas nododams elles ugunīs." (Mt.ev.5:21-22).

"Ikviens, kas savu brāli nīst, ir slepkava, un jūs zināt, ka neviens slepkava nepatur sevī mūžīgo dzīvību." (1.Jņ.vēst.3:15).

Mums visiem vajadzētu apdomāt šos, jau tikai šo pantu vien, nopietnos brīdinājums un apsvērt savu siržu attieksmi. Mēs bieži apsūdzam un nosodām citus. Bet vai mēs paši turam Jēzus Vārdus "mīlēt vienam otru" un "neslepkavot" savu laulāto draugu, bērnu,, radu, paziņu, utt. ar savas pašu mutes vārdiem?

"Kas sakās esam gaismā un nīst savu brāli, tas vēl ir tumsā." (1.Jņ.vēst.2:9).

Dieva saka, lai mēs "nenokaujam," bet gan cienām otru cilvēku saglabājot viņa dzīvību un nenodarot nevismazāko ļaunumu viņam ne vārdos, ne darbos. Mīliet viens otru! Tā ir Dieva komanda pāri visam!

"Dievs negrib, ka kādi ietu pazušanā, bet grib, ka visi grēku nožēlā atgrieztos pie Viņa." (2.Pēt.3:9). "Dievs grib lai visi cilvēki tiktu izglābti un nonāktu pie patiesības atzīšanas." (1.Tim.2:4). Jo "Dievs sūtīja savu Dēlu pasaulē, nevis lai tas pasauli tiesātu, bet lai pasaule caur Viņu tiktu glābta." (Jņ.ev.3:17).

Bez Viņa Dēla mēs esam slepkavas, zagļi un viss pārējais, kas vien var būt saistīts ar grēku. Bez Viņa mēs esam slepkavas jau no dabas un neesam spējīgi pat vienu dienu nodzīvot bez grēka. Mēs slepkavojam savās sirdīs apvainojot, aizvainojot un sāpinot citu cilvēku sirdis. Mēs slepkavojam nepārtraukti, jo esam pilnīgā neziņā par savu siržu, kas ir pilnas ar viltu un ļaunumu, patieso stāvokli.

"... cilvēkbērnu sirds ir ļaunuma pilna, un dulnums tiem sirdī, kamēr tie dzīvi..." (Māc.9:3). "Sirds ir melīga un nodevīga bez mēra. Kas gan to var saprast? (Jer.gr.17:9).

"Cilvēka sirds un cilvēka sirdsapziņa, savā kritušajā stāvoklī, ir pilna ar meliem, ļaunumu un nodevību. Labo tā sauc par sliktu un slikto par labu; tā pieprasa mieru tiem, kam miers nepieder un nepienākas. Un tā nu sanāk, ka sirds ir bezcerīgi un briesmīgi ļauna; tā ir nāvi nesoša, tā ir izmisusi Ja sirdsapziņa, kurai vajadzētu norādīt un sakārtot visu citu mūsu spēju kļūdas, vada mūs maldos, tad gadījums patiešām ir bēdīgs. Mēs neesam spējīgi saprast mūsu pašu sirdis, ne arī to, kā tās uzvedīsies kārdinājuma laikos. Kas gan ir spējīgs saprast sirds kļūdas?" (Mateja Henrija komentāri pār Jeremijas grāmatu 17:9-11).

"Jo no iekšienes, no cilvēka sirds iziet ļaunas domas, izvirtība, zādzība, slepkavība, laulības pārkāpšana, alkatība, ļaunprātība, viltība, izlaidība, skaudīga acs, zaimošana, lepnība, muļķība." (Mk.ev.7:21-22).

"Tev nebūs slepkavot ne ar mēli, ne ar rokām!" Slepkavība ir grēks. Grēks ir sacelšanās pret Dievu. Turi savu mēli tālu prom no ļauna, savas lūpas no meliem; cienu savu tuvāko.

"Mīli Kungu, savu Dievu, no visas savas sirds un no visas savas dvēseles, un ar visu savu spēku, un ar visu savu prātu un savu tuvāko kā sevi pašu" (Lk.ev.10:27) un būsi piepildījis gan šo, gan citas Dieva dotās Komandas.

Lai Dievs piepilda jūs visus ar sapratni par Viņa gribu caur Sava Svētā Gara gudrību un zināšanām;

lai mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievs, lieliskais Tēvs, dod jums gudrības un atziņas Garu tā, ka jūs sākat Viņu iepazīt un zināt tuvāk, un labāk.

(Efez.1:17; Kol.1:9).