Piektais Bauslis.

thumbs sunset header 45639 800x200

Pirms sākat studēt/ lasīt Baušļus turiet prātā,

ka Baušļi tika doti, lai atklātu cilvēkiem to grēcīgumu, kas ir iedzimts, no kā izriet, ka cilvēkiem ir nepieciešams kāds, kas tos var atbrīvot, padarīt brīvus no grēka varas pār tiem. Gal.3:19. Kopš mums ir dots Glābējs jeb Atbrīvotājs, jeb kā biežāk ir teikts - Pestītājs, katrs Bauslis, Likums un Nolikums kāds vien ir atrodams,- tie visi ir piepildīti mūsos, ja mīlat citus. Jo tiem, kas mīl Dievu un kurus Dievs mīl, vairs nav Baušļa jeb Likuma kam sekot tāpēc, ka visi Baušļi kopumā ir piepildīti turot šo vienu komandu: "mīli savu tuvāko kā sevi pašu" (Gal.5:14).


Jo Baušļi tika doti caur Mozu; žēlastība un patiesība atnāca caur Jēzu Kristu. Jņ.ev.1:17.


Kristus atbrīvoja mūs no Baušļu lāsta kļūstot par lāstu mūsu vietā (Gal.3:13). Ja vēl šaubāties par šīm labajām Evaņģēlija ziņām, tad skatiet visus Baušļus (studējiet tos kārtībā lai saprastu, ka neviens cilvēks nav bijis spējīgs tos turēt, jo visi ir grēcīgi un visiem ir nepieciešams Glābējs), un nekad nebeidziet meklēt patiesību.

Kristus piepildīja Baušļus tā, ka visi, kas tic Viņam ir padarīti svēti, taisni un nevainīgi Dieva priekšā nošķirtībā no darbiem, kurus Baušļi pavēl darīt. Rom.10:4.


Visi, kas patiesi mīl, - ir no Dieva un Dieva Baušļi ir to sirdīs. Visi cilvēki ir izglābti no Bauslības lāsta tikai un vienīgi ticot Viņam, tikai un vienīgi caur Dieva žēlastību, tikai un vienīgi Kristū un caur Viņu.

Dievbijīga dzīve saskaņā ar Dieva padomiem nošķirtībā no Baušļiem ir tā, kas sniedz mieru, prieku un laimi caur Dieva žēlastību. Cilvēki, kas ir brīvi no Bauslības, ir padarīti spējīgi piedod un mīlēt, un kalpot Dievam no pašiem sirds dziļumiem. Tie, kas vēl atrodas zem Bauslības, joprojām dzīvo zem lāsta.

Bet, ja esat Kristū un mīlat apkārtējos, tad jau esat piepildījuši visus Baušļus, Likumus un Nolikumus, un esat svēta, ķēnišķa priesteru tauta. Ja esat Kristū un mīlat citus, ne vien savus radus un tos, kas ir labi pret jums, tad esat brīvi, tad jau esat piepildījuši VISU BAUSLĪBU.

Jo visi baušļi, kādi vien tur ir, ir rakstīti tiem, kas vēl nav nonākuši līdz patiesības slieksnim un vēl nav saņēmuši Dieva par brīvu doto dāvanu Jēzū Kristū, bet vēl atrodas zem Baušļu jūga; un grēka varā; un pakļauti sātana darbiem.

 

Tāpēc lasiet un ziniet, ka, ja jūs pārkāpsiet kaut vienu vismazāko bauslīti, jūs esat vainīgi to visu pārkāpšanā, un lai kā arī necenstos, grēcinieki vien paliekat. Jo Baušļi tika doti, lai cilvēks zinātu, ka ir grēcinieks un saviem spēkiem vien nav spējīgs iegūt ceļu pie Dieva.

 

Jo Dievs ir svēts un nav spējīgs skatīties uz nesvēto.

Baušļi nevienu svētu nepadara, bet gan tikai dod grēka atziņu.

Svētums un nevainīgums ir saņemams par brīvu tikai caur ticību Kristus paveiktajam darbam pie krusta. 

 

Tomēr tā vai citādi, te ir labie, svētie un perfektie Dieva Baušļi.

Cieni savu māti un tēvu.

Piektais Bauslis. "Godā savu tēvu un māti, kā Kungs, tavs Dievs, tev pavēlējis, lai tavas dienas būtu ilgas un lai tev būtu labi tajā zemē, ko KUNGS, tavs Dievs, tev dod!" (2.Moz.gr.20:12; 5.Moz.gr.5:16).

Pirmie četri Baušļi ir attiecināmi uz cieņu pret Dievu, bet šis un kopumā pēdējie seši Baušļi ir attiecināmi uz cieņu pret Dievu, un cilvēkiem.
Cienot cilvēkus mēs cienām Dievu.
Šie seši Baušļi māca mūs kā attīstīt un uzturēt attiecības ar citiem un ir standarts cilvēku uzvedībai, kas sākas ar ģimeni.

 Bērniem ir jāatzīst vecāku tuvums; bērniem jāizturas ar cieņu pret vecākiem, caur kuriem viņi ir radīti šinī pasaulē. Cienot vecākus mēs cienam Dievu un tādējādi saņemam Viņa svētības, jo šis ir pirmais Bauslis ar apsolījumu - "Bērni, esiet paklausīgi saviem vecākiem Kungā, jo tas ir taisni. Godā savu tēvu un māti, šis ir pirmais bauslis ar apsolījumu: lai tev labi klātos un tu ilgi dzīvotu virs zemes." (Efez.6:1-3; Kolos.3:20).

Tas ir vairāk nekā skaidrs, ka neskatoties uz vecumu, bērni, kas neklausa un izturas ar necieņu pret saviem vecākiem, cietīs savās dzīvēs. Viņi tiks pakļauti daudzām sāpēm un pārdzīvojumiem. Pats pirmais un lielākais bērnu pienākums ir cienīt savus vecākus, kas iekļauj iekšējo cieņu un ārējās rīcības.

 Vecākiem ir jāmācās audzināt savus bērnus saskaņā ar Dieva Vārdu - apdomīgi un gudri. Viņiem jāmāca saviem bērniem būt paklausīgiem it visā rādot savu paklausību Dievam un Viņa Vārdam.

 Par šo tematu vēl daudz kas būt sakāms, bet galvenokārt bērniem ir jāsaprot, ka cienot savus vecākus viņi ir tikai IEGUVĒJI. Šo Bausli Dievs ir licis kā pirmo pāri visiem pārējiem. Cienot savus vecākus mēs cienām Dievu un saņemam Viņa svētības. Necienot savus vecākus mēs necienām Dievu un saņemam lāstus pār savām dzīvēm.

 Daudzi tagad varētu sacīt - "Es neticu Dievam un Viņa komandām." Nepareizi! Nav svarīgi kam jūs ticat. Dieva mūžīgie likumi attiecas uz visiem cilvēkiem un visiem gadījumiem. Ja jūs ticat, ka slepkavot un zagt ir slikti, un neslepkavojat, un nezogat, tad jūs ļoti skaidri paklausāt Dieva komandām tā saņemot attiecīgas svētības, bet ne sodus. Tieši tādā pašā veidā, ja vienalga kādu iemeslu dēļ izvēlaties neklausīt, necienīt un noraidīt savus vecākus, tad agrāk vai vēlāk izbaudīsiet šī sava tik ļoti neapdomīgā soļa sekas.

 Bērni, cieniet savus vecākus pirmāmkārtām, un visas pārējās autoritātes kādas vien Dievs ir nolicis pār jūsu dzīvēm, lai viss ietu labi ar jums! Tas ir tikai jūsu pašu labā! Cieņa pret Dievu, paklausība Viņa Komandām ir ceļš uz svētīgu dzīvi.

 Tā ir briesmīga lieta dzīvot savu dzīvi tā, kā gribam, jūtam un vēlamies. Mēs nekad nevaram zināt, kas ar mums notiks pēc mirkļa vai dienas. Visgudrākais, kas vien var būt, ir klausīt visām Dieva Komandām.

 Jo "nolādēts, kas negodā savu tēvu un māti! Un lai tauta saka: amen, patiesi!" (5.Moz.gr.27:16).

 "Kas lād tēvu un māti, tā lākturis dzisīs tumsas stundā." (Sakv.20:20; Mt.ev.15:4).

 Tāpēc esiet gudri! "Meklējiet un dabūjiet gudrību, ķer saprašanu – un neaizmirsti, nenovērsies no maniem vārdiem! Neatmet gudrību, un tā tevi sargās, mīli to, un tā tevi glābs. Gudrība – galvenais! Ķer gudrību! Visu atdod, ķer saprašanu! Cel to augstu, tā tevi paaugstinās, tā darīs tev godu, ja apskausi to, tā liks tev galvā jauku vainagu, godības kroni tā tev sniegs!" (Sakv.4:5-7).

 "Ikviens lai ir paklausīgs augstākām varām (vecāki, skolotāji, darba devēji, līderi utt.), jo nav citādas varas kā vien no Dieva; un tās, kas ir, ir Dieva ieceltas." (Rom.13:1).

 "Bērni, esiet paklausīgi saviem vecākiem Kungā, jo tas ir taisni. Godā savu tēvu un māti, šis ir pirmais bauslis ar apsolījumu: lai tev labi klātos un tu ilgi dzīvotu virs zemes." (Efez.6:1-3).

 "Piesargieties, dariet, kā Kungs, jūsu Dievs, jums pavēlējis, nenogriezieties ne pa labi, ne pa kreisi. ceļu,

ko Kungs, jūsu Dievs, jums pavēlējis, staigājiet tā, ka paliekat dzīvi, lai jums ir labi un jums ir ilgas dienas tajā zemē, ko iemantosiet."

(5.Moz.gr.5:32-33).