Ceturtais Bauslis.

thumbs sunset header 45639 800x200thumbs sunset header 45639 800x200

Pirms sākat studēt/ lasīt Baušļus turiet prātā,

ka Baušļi tika doti, lai atklātu cilvēkiem to grēcīgumu, kas ir iedzimts, no kā izriet, ka cilvēkiem ir nepieciešams kāds, kas tos var atbrīvot, padarīt brīvus no grēka varas pār tiem. Gal.3:19. Kopš mums ir dots Glābējs jeb Atbrīvotājs, jeb kā biežāk ir teikts - Pestītājs, katrs Bauslis, Likums un Nolikums kāds vien ir atrodams,- tie visi ir piepildīti mūsos, ja mīlat citus. Jo tiem, kas mīl Dievu un kurus Dievs mīl, vairs nav Baušļa jeb Likuma kam sekot tāpēc, ka visi Baušļi kopumā ir piepildīti turot šo vienu komandu: "mīli savu tuvāko kā sevi pašu" (Gal.5:14).


Jo Baušļi tika doti caur Mozu; žēlastība un patiesība atnāca caur Jēzu Kristu. Jņ.ev.1:17.


Kristus atbrīvoja mūs no Baušļu lāsta kļūstot par lāstu mūsu vietā (Gal.3:13). Ja vēl šaubāties par šīm labajām Evaņģēlija ziņām, tad skatiet visus Baušļus (studējiet tos kārtībā lai saprastu, ka neviens cilvēks nav bijis spējīgs tos turēt, jo visi ir grēcīgi un visiem ir nepieciešams Glābējs), un nekad nebeidziet meklēt patiesību.

Kristus piepildīja Baušļus tā, ka visi, kas tic Viņam ir padarīti svēti, taisni un nevainīgi Dieva priekšā nošķirtībā no darbiem, kurus Baušļi pavēl darīt. Rom.10:4.


Visi, kas patiesi mīl, - ir no Dieva un Dieva Baušļi ir to sirdīs. Visi cilvēki ir izglābti no Bauslības lāsta tikai un vienīgi ticot Viņam, tikai un vienīgi caur Dieva žēlastību, tikai un vienīgi Kristū un caur Viņu.

Dievbijīga dzīve saskaņā ar Dieva padomiem nošķirtībā no Baušļiem ir tā, kas sniedz mieru, prieku un laimi caur Dieva žēlastību. Cilvēki, kas ir brīvi no Bauslības, ir padarīti spējīgi piedod un mīlēt, un kalpot Dievam no pašiem sirds dziļumiem. Tie, kas vēl atrodas zem Bauslības, joprojām dzīvo zem lāsta. Bet, ja esat Kristū un mīlat apkārtējos, tad jau esat piepildījuši visus Baušļus, Likumus un Nolikumus, un esat svēta, ķēnišķa priesteru tauta. Ja esat Kristū un mīlat citus, ne vien savus radus un tos, kas ir labi pret jums, tad esat brīvi, tad jau esat piepildījuši VISU BAUSLĪBU.

Jo visi baušļi, kādi vien tur ir, ir rakstīti tiem, kas vēl nav nonākuši līdz patiesības slieksnim un vēl nav saņēmuši Dieva par brīvu doto dāvanu Jēzū Kristū, bet vēl atrodas zem Baušļu jūga; un grēka varā; un pakļauti sātana darbiem.

 

Tāpēc lasiet un ziniet, ka, ja jūs pārkāpsiet kaut vienu vismazāko bauslīti, jūs esat vainīgi to visu pārkāpšanā, un lai kā arī necenstos, grēcinieki vien paliekat. Jo Baušļi tika doti, lai cilvēks zinātu, ka ir grēcinieks un saviem spēkiem vien nav spējīgs iegūt ceļu pie Dieva. Jo Dievs ir svēts un nav spējīgs skatīties uz nesvēto. Baušļi nevienu svētu nepadara, bet gan tikai dod grēka atziņu.

 

Svētums un nevainīgums ir saņemams par brīvu tikai caur ticību Kristus paveiktajam darbam pie krusta. 

 

Tomēr tā vai citādi, te ir labie, svētie un perfektie Dieva Baušļi.

Atceries svētīt sabata dienu!

Ceturtais bauslis - Atceries svētīt sabata dienu! (2.Moz.gr.20:8-11; 5.Moz.gr.5:12-15).


"Un septītajā dienā Dievs pabeidza Savu darbu, ko bija darījis, un septītajā dienā Viņš mitējās no visa Sava darba, ko bija darījis. Un septīto dienu Dievs svētīja un darīja to svētu..." (1.Moz.gr.2:2-3).

Sabats ir dots, lai atcerētos Dievu. Tas vienmēr norāda uz Radītāju, kas izveidoja pasauli, visas lietas, kas ir tanī, un cilvēku. Sabats ir domāts cilvēkam.


Mūsu patiesā atpūta ir rodama Jēzū Kristū; tikai Viņā mums ir atļauts saņemt, jeb ieiet mierā, par kuru ir runāts vēstulē Ebrejiem 4:9. "Sabata miers ir saglabāts Dieva tautai (Dieva cilvēkiem), lai tajā ieietu." Tāpat kā Pats Dievs, pabeidzis Savu darbu, atpūtās, tāpat arī Viņš darīs visu, lai tie, kas tic, pabeidz savu darbu un tad saņem, un izbauda savu atpūtu/mieru.

Mateja Henrija (Matthew Henry) komentāros viņš to saka šādi: "vairāk nekā pārliecinoši skaidrs ir tas, ka septītās dienas sabata vietā, un arī tā, uz kuru Jozua virzīja Ebrejus, priekš Dieva cilvēkiem ir atlicināts cits, vairāk garīgs un teicams sabats (atpūta). Šī atpūta ir žēlastības atpūta, un mierinājuma, un atbalsta, un svētuma atpūta Evaņģēlija izklāstā. "Mūsu patiesais Sabats ir Kristū un caur Viņu, un no Viņa, un Viņā.


Bet arī -
Dievs vienmēr it teicis (it īpaši darba holiķiem), lai mēs atpūšamies un atjaunojam savus spēkus. Ticīgie, kas ir Kristū vienmēr atlicinās laiku Viņam un sekos Viņa komandai – Jņ.ev.13:34. Šī svētā diena mums ir jāatlicina, lai uzturētu attiecības ar Dievu, meditētu pār Viņa Vārdu un atjaunotu savus fiziskos spēkus.

Sabats ir dots, lai palīdzētu cilvēkam izvairīties no elku pielūgšanas.


Jesajas grāmatā 58:13-14 Viņš saka: "Ja tu sabatā nespersi ne soli, ja manā svētajā dienā nedarīsi, kas pašam tīk, ja sabats tev liksies kā prieks, kā svētums Kungam godājams – ja godāsi to, nesteigdams savās gaitās, sev tīkamo nemeklēdams un tukšu nepļāpādams, tad Kungs būs tavs prieks! Es vedīšu tevi pa zemes virsotnēm, es ēdināšu tevi ar tava tēva Jēkaba mantojumu – jo Kunga mute tā runājusi!"


Mums visiem ir jāatlicina laiks un "jāpriecājas Viņā." Mums visiem ir nepieciešama atpūta – gan mūsu prātiem, gan mūsu ķermeņiem un dvēselēm. Un mūsu dvēseles var rast atpūtu tikai Viņā. Tāpēc piedāvājiet savus ķermeņus, prātus un dvēseles Viņam kā perfektu un svētu upuri savā sabata dienā (un protams arī citās dienās). Rom.12:1.


"Jo tas, kas iegājis Dieva mierā, atpūšas no saviem darbiem tāpat kā Dievs no savējiem." (Ebr.4:10).
Patiess sabats ir sasniedzams, izprotams un izbaudāms, ja mūsu attiecības ar Dievu tiek attīstītas.

Ja mēs patiesi mīlam Dievu ar visu savu sirdi, ar visu savu dvēseli un visu savu prātu, tad mēs ar prieku atlicināsim savu laiku Viņam. Un diezgan dīvainā veidā notiks tā, ka jo vairāk laika atlicināsiet Viņam, jo vairāk laika jums tiks dots. Neizprotami, bet patiesība.


Dārgais draugs, visas veiksmīgas attiecības pieprasa laika patēriņu. Vai nu tās ir koleģiālas attiecības, draudzības, laulības, vai jebkādas citas, tās visas pieprasa laiku, uzmanību, pacietību un uzticību. Cik gan daudz vairāk mums jāvelta laiks Dievam zinot, cik ļoti esam attālinājušies no Viņa. Bez sava laika ziedošanas Viņam mēs vienmēr dzīvosim sakautu dzīvi nekad pa īstam neuzzinot, ko nozīmē patiess Dieva dotais miers (atpūta).


Tā saka Kungs: "Turiet taisnu tiesu un dariet taisnību, jo mana glābšana tuvu pienākusi un mana taisnība drīz atklāsies. Svētīts cilvēks, kas to dara, un cilvēks, kas pie tā turas, kas ievēro sabatu un to nesagāna, kas attur savu roku no visa ļauna."

Tāpēc paldies Dievam, kas dod mums brīvību caur Jēzus Kristu....! (1.Kor.15:57).