Cieni Dieva Vārdu!

thumbs sunset header 45639 800x200

Pirms sākat studēt/ lasīt Baušļus turiet prātā,

ka Baušļi tika doti, lai atklātu cilvēkiem to grēcīgumu, kas ir iedzimts, no kā izriet, ka cilvēkiem ir nepieciešams kāds, kas tos var atbrīvot, padarīt brīvus no grēka varas pār tiem. Gal.3:19. Kopš mums ir dots Glābējs jeb Atbrīvotājs, jeb kā biežāk ir teikts - Pestītājs, katrs Bauslis, Likums un Nolikums kāds vien ir atrodams,- tie visi ir piepildīti mūsos, ja mīlat citus. Jo tiem, kas mīl Dievu un kurus Dievs mīl, vairs nav Baušļa jeb Likuma kam sekot tāpēc, ka visi Baušļi kopumā ir piepildīti turot šo vienu komandu: "mīli savu tuvāko kā sevi pašu" (Gal.5:14).


Jo Baušļi tika doti caur Mozu; žēlastība un patiesība atnāca caur Jēzu Kristu. Jņ.ev.1:17.


Kristus atbrīvoja mūs no Baušļu lāsta kļūstot par lāstu mūsu vietā (Gal.3:13). Ja vēl šaubāties par šīm labajām Evaņģēlija ziņām, tad skatiet visus Baušļus (studējiet tos kārtībā lai saprastu, ka neviens cilvēks nav bijis spējīgs tos turēt, jo visi ir grēcīgi un visiem ir nepieciešams Glābējs), un nekad nebeidziet meklēt patiesību.

Kristus piepildīja Baušļus tā, ka visi, kas tic Viņam ir padarīti svēti, taisni un nevainīgi Dieva priekšā nošķirtībā no darbiem, kurus Baušļi pavēl darīt. Rom.10:4.


Visi, kas patiesi mīl, - ir no Dieva un Dieva Baušļi ir to sirdīs. Visi cilvēki ir izglābti no Bauslības lāsta tikai un vienīgi ticot Viņam, tikai un vienīgi caur Dieva žēlastību, tikai un vienīgi Kristū un caur Viņu.

Dievbijīga dzīve saskaņā ar Dieva padomiem nošķirtībā no Baušļiem ir tā, kas sniedz mieru, prieku un laimi caur Dieva žēlastību. Cilvēki, kas ir brīvi no Bauslības, ir padarīti spējīgi piedod un mīlēt, un kalpot Dievam no pašiem sirds dziļumiem. Tie, kas vēl atrodas zem Bauslības, joprojām dzīvo zem lāsta. Bet, ja esat Kristū un mīlat apkārtējos, tad jau esat piepildījuši visus Baušļus, Likumus un Nolikumus, un esat svēta, ķēnišķa priesteru tauta. Ja esat Kristū un mīlat citus, ne vien savus radus un tos, kas ir labi pret jums, tad esat brīvi, tad jau esat piepildījuši VISU BAUSLĪBU.

Jo visi baušļi, kādi vien tur ir, ir rakstīti tiem, kas vēl nav nonākuši līdz patiesības slieksnim un vēl nav saņēmuši Dieva par brīvu doto dāvanu Jēzū Kristū, bet vēl atrodas zem Baušļu jūga; un grēka varā; un pakļauti sātana darbiem.

 

Tāpēc lasiet un ziniet, ka, ja jūs pārkāpsiet kaut vienu vismazāko bauslīti, jūs esat vainīgi to visu pārkāpšanā, un lai kā arī necenstos, grēcinieki vien paliekat. Jo Baušļi tika doti, lai cilvēks zinātu, ka ir grēcinieks un saviem spēkiem vien nav spējīgs iegūt ceļu pie Dieva. Jo Dievs ir svēts un nav spējīgs skatīties uz nesvēto.

 

Baušļi nevienu svētu nepadara, bet gan tikai dod grēka atziņu.

 

Svētums un nevainīgums ir saņemams par brīvu tikai caur ticību Kristus paveiktajam darbam pie krusta. 

 

Tomēr tā vai citādi, te ir labie, svētie un perfektie Dieva Baušļi.

Trešais bauslis

- Nelieto Kunga, sava Dieva, vārdu velti, jo Kungs neatstās nesodītu to, kurš velti lieto viņa vārdu! (2.Moz.gr. 20:7; 5.Moz.gr.5:11).


Šis likums pavēl izrādīt Dievam cieņu godājot un neapgānot Viņa svēto Vārdu. Mums jāuzmanās, gan publiski, gan esot vienatnē, nelietot Viņa Vārdu ar necieņu, nepatiesi un bez jēgas; aizskarošā, apvainojošā un nedievbijīgā žargonā. Ja esam nostiprinājuši savas attiecības ar Viņu, tad mums ir jāmācās izrādīt attiecīgu cieņu pret Viņa Vārdu. Dieva Vārda apgānīšana ir tik ļoti pieņemta un pat populāra starp cilvēkiem/ tautām, ka daudzi apgāna un nonicina Viņa Vārdu.

Dieva Vārds tiek nicināts arī tāpēc, ka bieži vien vadošie reliģiju līderi ir rīkojušies Dieva Vārdā, lai piepildītu, vienkārši runājot, "savus vēderus, makus, un iegūtu varu."
Vēstulē Romiešiem 2:17-24 Pāvils izskaidro, kā reliģisko līderu dēļ Dieva Vārds tiek nicināts starp pagāniem.

Tas pats ir attiecināms arī uz šodienu. Ja mums ir pazemīga, pateicīga, mīloša sirds pret Dievu un Viņa likumiem, tad mēs jau esam piepildījuši Viņa pavēles - mīlēt Viņu un viens otru - un mēs būsim uzmanīgi, lai nekur un nekādā lietā nepieļautu sava mīlošā Tēva Vārda nozākāšanu, nonicināšanu un apkaunošanu.
Ja esam lepni un lepojamies ar to, cik labi esam un kā kalpojam Dievam; un sludinām Viņa Vārdu ārēji, bet iekšēji esam pilni ar zemes lietām vairāk, nekā Dievu, tad mēs esam tikai svētulīgi liekuļi. Tādi paši, kā tā laika Ebreju reliģiskie līderi un daži no mūsu laiku reliģiskajiem līderiem; un patiesība nav mūsos.

Ir skumji apzināties to, ka visos laikos tieši reliģiskie līderi ir tie, kas nozākā un ceļ neslavu Dieva Vārdam. Tāpēc mums visiem ir jālūdz līderiem, lai Dievs sargā viņus no visa ļaunā.

Jēzus, runājot uz reliģiskajiem līderiem teica: "Vai! jums, rakstu mācītāji un farizeji, jūs liekuļi! Jūs esat līdzīgi nobalsinātām kapenēm, kas no ārpuses izskatās skaistas, bet no iekšpuses pilnas miroņu kauliem un visādām nešķīstībām. Tāpat arī jūs – no ārpuses jūs cilvēkiem rādāties taisni, bet savā iekšienē jūs esat pilni liekulības un ļaundarības." (Mt.ev.23:27-28).


Mūsu visu Dieva Tēva Vārds un arī Viņa Dēla, Jēzus, Vārds ir vienmēr cienāms, slavināms un cildināms visos veidos, visos laikos un katrā vietā. Jēzus Kristus ir vienīgais ceļš, kas ved uz grēku piedošanu un debesīm. Kristus nozīmē – Glābējs, Atbrīvotājs; Dieva Izvēlētais. Jēzus Kristus ir vienīgais kungs pār mums un Viņa Vārds ir jātur svēts, tāpat kā Viņa Tēva, mūsu Radītāja Vārds.


Ja mēs patiesi mīlam savu Dievu (Radītāju) ar visu savu sirdi, ar visu savu dvēseli un visu savu prātu, tad mēs uzmanīsim savu runu un mācīsimies cienīt un cildināt Viņa Vārdu.
"Slavējiet Kungu, slavējiet Kunga Vārdu, slavējiet, jūs, Viņa kalpi!" (Psalmi 135:1).