Nezemojies cilvēku roku darinātu lietu priekšā!

thumbs sunset header 45639 800x200

Pirms sākat studēt/ lasīt Baušļus turiet prātā,

ka Baušļi jeb Likumi/ principi (kopā 613) tika doti, lai atklātu cilvēkiem to grēcīgumu, kas ir iedzimts, no kā izriet, ka cilvēkiem ir nepieciešams kāds, kas tos var atbrīvot, padarīt brīvus no grēka varas pār tiem. Gal.3:19.

Kopš mums ir dots Glābējs jeb Atbrīvotājs, jeb kā biežāk ir teikts - Pestītājs, katrs Bauslis, Likums un Nolikums kāds vien ir atrodams,- tie visi ir piepildīti mūsos, ja mīlam citus. Jo tiem, kas mīl Dievu un kurus Dievs mīl, vairs nav Baušļa jeb Likuma kam sekot tāpēc, ka visi Baušļi kopumā ir piepildīti turot šo vienu komandu: "mīli savu tuvāko kā sevi pašu" (Gal.5:14).


Baušļi tika doti caur Mozu; žēlastība un patiesība atnāca caur Jēzu Kristu. Jņ.ev.1:17.


Kristus atbrīvoja mūs no Baušļu lāsta kļūstot par lāstu mūsu vietā (Gal.3:13). Ja vēl šaubāties par šīm labajām Evaņģēlija ziņām, tad skatiet visus Baušļus (studējiet tos kārtībā lai saprastu, ka neviens cilvēks nav bijis spējīgs tos turēt, jo visi ir grēcīgi un visiem ir nepieciešams Glābējs), un nekad nebeidziet meklēt patiesību.

Kristus piepildīja Baušļus tā, ka visi, kas tic Viņam ir padarīti svēti, taisni un nevainīgi Dieva priekšā nošķirtībā no darbiem, kurus Baušļi pavēl darīt. Rom.10:4.


Visi, kas patiesi mīl, - ir no Dieva un Dieva Baušļi ir to sirdīs. Visi cilvēki ir izglābti no Bauslības lāsta tikai un vienīgi ticot Viņam, tikai un vienīgi caur Dieva žēlastību, tikai un vienīgi Kristū un caur Viņu.

Dievbijīga dzīve saskaņā ar Dieva padomiem nošķirtībā no Baušļiem ir tā, kas sniedz mieru, prieku un laimi caur Dieva žēlastību. Cilvēki, kas ir brīvi no Bauslības, ir padarīti spējīgi piedod, mīlēt, un kalpot Dievam no pašiem sirds dziļumiem. Tie, kas vēl atrodas zem Bauslības, joprojām dzīvo zem lāsta.

Bet, ja esat Kristū un mīlat apkārtējos, tad jau esat piepildījuši visus Baušļus, Likumus un Nolikumus, un esat svēta, ķēnišķa priesteru tauta. Ja esat Kristū un mīlat citus, ne vien savus radus un tos, kas ir labi pret jums, tad esat brīvi; tad jau esat piepildījuši VISU BAUSLĪBU.

Svētums un nevainīgums ir saņemams par brīvu tikai caur ticību Kristus paveiktajam darbam pie krusta. Kad Dievs sāk valdīt pār jūsu sirdīm, šie visi Dieva Likumi tika ierakstīti cilvēku sirdīs un prātos. Zemapziņa dod sapratni par labo un ļaunu. Tāpēc daudzu cilvēku dzīves izmainās pēc tam, kad tie pieņem Kristu kā savu Glābēju. 

Tomēr tā vai citādi, te ir labie, svētie un perfektie Dieva Baušļi.

Otrais bauslis

Netaisi sev ne tēlus, ne skulptūras, ne atveidus, ne veidolus. Neloki savus ceļus to priekšā, nezemojies to priekšā, nekalpo tiem. (2.Moz.gr.20:4-6; 5.Moz.gr.5:8-10).

 Tiem, kas lokās cilvēku roku meistarīgi darinātu darbu priekšā nav patiesas sapratnes par to, ko Dievs ir atklājis un kas Dievs ir. Ne tēlam (jebkādam), ne gleznai, ne svētbildei, ne arī kam citam nav ne varas, ne dzīves tanī, ne spēka kaut ko dot vai palīdzēt kaut kādā veidā. Visi, kas loka savus ceļus jebkādas cilvēku roku darinātas lietas priekšā smagi kļūdās un nav sapratuši līdz galam, ko Dievs māca un vēlas no saviem cilvēkiem. Viņi ir aizklīduši diezgan tālu no patiesības un vada maldu ceļos tos, kas vēlētos iegūt un uzturēt vienkāršas attiecības ar Dievu.


Neviens no mums nezina kā Dievs izskatās un, ja mēs lokamies, zemojamies un kalpojam dažādu nedzīvu priekšmetu priekšā, tad tas ir nepieņemami Dievam. Un nekas nevar mūs attaisnot par elku turēšanu mūsu dzīvēs.

"Dievu neviens nekad nav redzējis. Vienpiedzimušais Dievs, kas ir pie Tēva krūts, viņu ir atklājis." (Jņ.ev.1:18).
Mums jākalpo Dievam garā un patiesībā (Jņ.ev.4:24). Mums jāloka savi ceļi tikai un vienīgi Viņa priekšā savā garā. Dievs ļoti nopietni brīdina netaisīt nekādus tēlus un veidolus. Viņš brīdina nelocīties un nezemoties ne koka, ne zelta, ne kādu citu "dievekļu" priekšā. Mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem neiesaistīties radītu, tukšu un nedzīvu lietu kalpošanā.


"Esiet ļoti uzmanīgi, stipri sargājiet savas dvēseles, jo jūs neredzējāt Dieva veidolu todien, kad Kungs Horebā runāja uz jums no uguns. Tad nu nepazudiniet sevi, (neļaujiet samaitāt, piemānīt un uzpirkt) taisīdami sev tēlus vai atveidus jebkam, kas līdzīgs vīrietim vai sievietai, vai kādam zvēram uz zemes, vai kādam spārnainam putnam, kas lido debesīs, vai jebkam, kas rāpo pa zemi, vai kādai zivij, kas apakšā ūdeņos. Un, kad tu pacel savas acis pret debesīm, un redzi sauli, mēnesi, zvaigznes - visu to krāšņumu, - tad neļaujies pavedināties un nezemojies tiem, un nekalpo tiem, jo Kungs tavs Dievs ir tos sadalījis un piešķīris visām tautām, kas zem debesīm. (5.Moz.gr. 4:15-19).

"Pieraugiet, ka mīlat Kungu, savu Dievu!" (Jozuas gr. 23:11).

Savrup radītiem tēliem, svētbildēm, gleznām utt., lepnums, mantrausība, egoisms un patmīlība ir cilvēku vispārējā, kopīgā klupšana, neveiksme un dažreiz pat sāpīgs kritiens. Cilvēki, saskaņā ar savu kritūšo dabu, kalpo sev un alkst pēc radītām lietām daudz vairāk, nekā pēc svētā, dzīvā Dieva. Mums visiem ir jāizmeklē savas sirdis un jākalpo tikai dzīvajam Dievam.

"Nomērdējiet sevī to, kas jūsos pieder zemei (savu pasaulīgo dabu): netiklību, nešķīstību, nekaunību, kaisli, samaitāto iekāri un mantkārību, jo tas viss ir elkdievība, jo tā visa dēļ nāk Dieva dusmas." (Kol.3:5-6).

"Tādēļ, mīļotie, bēdziet no elku pielūgšanas." (1.Kor.10:14).


"Bērniņi, sargieties no elkiem!" (1.Jņ.vēst. 5:21).


"Vai jūs nezināt, ka netaisnie neiemantos Dieva valstību? Nemaldiniet sevi! Nedz izvirtuļi, nedz elku kalpi, nedz laulības apgānītāji (pārkāpēji)..., ...Dieva valstību neiemantos." (1.Kor.6:9; Atkl.gr.21:8).

Tāpēc, "Ja nu jūs esat augšāmcelti līdz ar Kristu, tiecieties pēc tā, kas augšā, kur Kristus sēž pie Dieva labās rokas. Savu prātu virziet uz to, kas augšā, ne uz zemes lietām." (Kol. 3:1-2).