Es esmu tavs Dievs!

thumbs sunset header 45639 800x200

Pirms sākat studēt/ lasīt Baušļus turiet prātā,

ka Baušļi jeb Likumi/ principi (kopā 613) tika doti, lai atklātu cilvēkiem to grēcīgumu, kas ir iedzimts, no kā izriet, ka cilvēkiem ir nepieciešams kāds, kas tos var atbrīvot, padarīt brīvus no grēka varas pār tiem. Gal.3:19.

Kopš mums ir dots Glābējs jeb Atbrīvotājs, jeb kā biežāk ir teikts - Pestītājs, katrs Bauslis, Likums un Nolikums kāds vien ir atrodams,- tie visi ir piepildīti mūsos, ja mīlam citus. Jo tiem, kas mīl Dievu un kurus Dievs mīl, vairs nav Baušļa jeb Likuma kam sekot tāpēc, ka visi Baušļi kopumā ir piepildīti turot šo vienu komandu: "mīli savu tuvāko kā sevi pašu" (Gal.5:14).


Baušļi tika doti caur Mozu; žēlastība un patiesība atnāca caur Jēzu Kristu. Jņ.ev.1:17.


Kristus atbrīvoja mūs no Baušļu lāsta kļūstot par lāstu mūsu vietā (Gal.3:13). Ja vēl šaubāties par šīm labajām Evaņģēlija ziņām, tad skatiet visus Baušļus (studējiet tos kārtībā lai saprastu, ka neviens cilvēks nav bijis spējīgs tos turēt, jo visi ir grēcīgi un visiem ir nepieciešams Glābējs), un nekad nebeidziet meklēt patiesību.

Kristus piepildīja Baušļus tā, ka visi, kas tic Viņam ir padarīti svēti, taisni un nevainīgi Dieva priekšā nošķirtībā no darbiem, kurus Baušļi pavēl darīt. Rom.10:4.


Visi, kas patiesi mīl, - ir no Dieva un Dieva Baušļi ir to sirdīs. Visi cilvēki ir izglābti no Bauslības lāsta tikai un vienīgi ticot Viņam, tikai un vienīgi caur Dieva žēlastību, tikai un vienīgi Kristū un caur Viņu.

Dievbijīga dzīve saskaņā ar Dieva padomiem nošķirtībā no Baušļiem ir tā, kas sniedz mieru, prieku un laimi caur Dieva žēlastību. Cilvēki, kas ir brīvi no Bauslības, ir padarīti spējīgi piedod, mīlēt, un kalpot Dievam no pašiem sirds dziļumiem. Tie, kas vēl atrodas zem Bauslības, joprojām dzīvo zem lāsta.

Bet, ja esat Kristū un mīlat apkārtējos, tad jau esat piepildījuši visus Baušļus, Likumus un Nolikumus, un esat svēta, ķēnišķa priesteru tauta. Ja esat Kristū un mīlat citus, ne vien savus radus un tos, kas ir labi pret jums, tad esat brīvi; tad jau esat piepildījuši VISU BAUSLĪBU.

Svētums un nevainīgums ir saņemams par brīvu tikai caur ticību Kristus paveiktajam darbam pie krusta. Kad Dievs sāk valdīt pār jūsu sirdīm, šie visi Dieva Likumi tika ierakstīti cilvēku sirdīs un prātos. Zemapziņa dod sapratni par labo un ļaunu. Tāpēc daudzu cilvēku dzīves izmainās pēc tam, kad tie pieņem Kristu kā savu Glābēju. 

Tomēr tā vai citādi, te ir labie, svētie un perfektie Dieva Baušļi.

 

 Mūsu pienākums pret Dievu.

Pirmais bauslis
"Es esmu Kungs, tavs Dievs, kas tevi izveda no Ēģiptes zemes, no vergu nama! Lai tev nav citu dievu bez manis!" (2 Mozus gr.20:2-3; 4 Mozus gr. 5:6-7).

Dievs saka, ka Viņš ir atbrīvojis mūs no grēka varas pār mums; mēs vairs neesam grēka vergi, bet gan taisnības vergi.  Dievs saka, ka Viņš ir tas, kas Viņš ir un nav ne mazākās nozīmes tam, ko mēs iedomājamies par Viņu, vai zinām par Viņu saskaņā ar mūsu pašu sapratni. Viņš ir tas, kas Viņš ir un mēs esam radīti pēc Viņa tēla un veidola, un mums jāmīl savs Radītājs. Viņš ir Radītājs, dzīves uzturētājs, apgādātājs un Viņš nav atkarīgs ne no viena un ne no kā. Viņš ir ES ESMU, KAS ES ESMU - YHWY.

Pirmais no desmit likumiem ir likums par Lojalitāti, par Uzticību. Dievs radīja debesis un zemi. Viņš radīja cilvēkus un tas ir tikai taisnīgi un pareizi, ka Viņš pieprasa, lai mēs Viņu cienām, godinām un mīlam. Savu mīlestību pret Viņu mēs demonstrējam ar to, ka neturam citus "dievus" savās dzīvēs. Šis pirmais bauslis norāda uz to, ka mēs esam atbildīgi Dieva priekšā un Viņš ir jāpadara par augstāko autoritāti mūsu dzīvēs. Šis bauslis saka, ka mums jānostiprina, jāattīsta un jāuztur attiecības ar Viņu. Mums jākalpo Viņam vienīgajam.

Uz jautājumu – "kurš ir pats nozīmīgākais bauslis bauslībā?" – Jēzus atbildēja: "Mīli Kungu, savu Dievu, ar visu savu sirdi, ar visu savu dvēseli un visu savu prātu." (Mt.ev.22:37; Lk.ev.10:27; Mk.ev.12:30; 5.Moz.gr.6:5).


Dievs radīja visu, ko mēs redzam, Viņš radīja visu, kas mums ir, un Viņš radīja mūs tādus, kādi esam. Visas lietas nāk no Dieva. Mūsu nākotne ir droša tikai mūsu attiecībās ar Dievu. Pāvils brīdina mūs nebūt augstprātīgiem un nelikt cerību uz bagātību, kas ir tik nedroša, bet gan tā vietā paļauties uz dzīvo Dievu, kas mums nodrošina visas lietas mums par prieku. (1.Tim.6:17).

Mums jāmīl Dievs; mums jāatzīst Dievs visos mūsu ceļos.


"Paceliet augšup acis, redziet, kas radījis šos, kas pēc skaita visiem to pulkiem liek rasties, kas tos visus nosaucis vārdā Savā lielajā varā un spēka stiprumā, ka tur netrūkst nenieka!" (Jes.gr.40:26).


"Debesis ir Tavas un Tava ir zeme; Tu radīji visu pasauli un viss, kas ir tajā." (Psalmi 89:11).

Bībele sākas ar vārdiem "Sākumā Dievs..." (1.Moz.gr.1:1).

Tāpēc it visam, kas ir mūsu dzīvēs, ir jāsākas ar Viņu. "Sākumā Dievs" un tikai pēc tam visas pārējās ikdienas gaitas tiks svētītas. Viņam ir jābūt pirmajam it visā. Ja pastāv kaut kas, kam dodam priekšroku, tad mūsu dzīvēs ir iezadzies viltus "dievs" un mēs pārkāpjam jeb neievērojam Viņa doto, pašu pirmo, bausli.

Nepastāv cits veids, kā mīlēt Dievu, kā vien piešķirot Viņam vienīgajam galējo autoritāti pār mūsu dzīvēm; padarot Viņu pirmo it visā.

Dievs ir jābūt pirmais it visā! Dievs ir jāmīl vairāk par visu citu!

"Meklējiet vispirms Dieva valstību un viņa taisnību..." (Mt.ev.6:33).