Neiekāro!

thumbs sunset header 45639 800x200

Pirms sākat studēt/ lasīt Baušļus turiet prātā,

ka Baušļi tika doti, lai atklātu cilvēkiem to grēcīgumu, kas ir iedzimts, no kā izriet, ka cilvēkiem ir nepieciešams kāds, kas tos var atbrīvot, padarīt brīvus no grēka varas pār tiem. Gal.3:19. Kopš mums ir dots Glābējs jeb Atbrīvotājs, jeb kā biežāk ir teikts - Pestītājs, katrs Bauslis, Likums un Nolikums kāds vien ir atrodams,- tie visi ir piepildīti mūsos, ja mīlat citus. Jo tiem, kas mīl Dievu un kurus Dievs mīl, vairs nav Baušļa jeb Likuma kam sekot tāpēc, ka visi Baušļi kopumā ir piepildīti turot šo vienu komandu: "mīli savu tuvāko kā sevi pašu" (Gal.5:14).


Jo Baušļi tika doti caur Mozu; žēlastība un patiesība atnāca caur Jēzu Kristu. Jņ.ev.1:17.


Kristus atbrīvoja mūs no Baušļu lāsta kļūstot par lāstu mūsu vietā (Gal.3:13). Ja vēl šaubāties par šīm labajām Evaņģēlija ziņām, tad skatiet visus Baušļus (studējiet tos kārtībā lai saprastu, ka neviens cilvēks nav bijis spējīgs tos turēt, jo visi ir grēcīgi un visiem ir nepieciešams Glābējs), un nekad nebeidziet meklēt patiesību.

Kristus piepildīja Baušļus tā, ka visi, kas tic Viņam ir padarīti svēti, taisni un nevainīgi Dieva priekšā nošķirtībā no darbiem, kurus Baušļi pavēl darīt. Rom.10:4.


Visi, kas patiesi mīl, - ir no Dieva un Dieva Baušļi ir to sirdīs. Visi cilvēki ir izglābti no Bauslības lāsta tikai un vienīgi ticot Viņam, tikai un vienīgi caur Dieva žēlastību, tikai un vienīgi Kristū un caur Viņu.

Dievbijīga dzīve saskaņā ar Dieva padomiem nošķirtībā no Baušļiem ir tā, kas sniedz mieru, prieku un laimi caur Dieva žēlastību. Cilvēki, kas ir brīvi no Bauslības, ir padarīti spējīgi piedod un mīlēt, un kalpot Dievam no pašiem sirds dziļumiem. Tie, kas vēl atrodas zem Bauslības, joprojām dzīvo zem lāsta. Bet, ja esat Kristū un mīlat apkārtējos, tad jau esat piepildījuši visus Baušļus, Likumus un Nolikumus, un esat svēta, ķēnišķa priesteru tauta. Ja esat Kristū un mīlat citus, ne vien savus radus un tos, kas ir labi pret jums, tad esat brīvi, tad jau esat piepildījuši VISU BAUSLĪBU.

Jo visi baušļi, kādi vien tur ir, ir rakstīti tiem, kas vēl nav nonākuši līdz patiesības slieksnim un vēl nav saņēmuši Dieva par brīvu doto dāvanu Jēzū Kristū, bet vēl atrodas zem Baušļu jūga; un grēka varā; un pakļauti sātana darbiem.

Tāpēc lasiet un ziniet, ka, ja jūs pārkāpsiet kaut vienu vismazāko bauslīti, jūs esat vainīgi to visu pārkāpšanā, un lai kā arī necenstos, grēcinieki vien paliekat. Jo Baušļi tika doti, lai cilvēks zinātu, ka ir grēcinieks un saviem spēkiem vien nav spējīgs iegūt ceļu pie Dieva. Jo Dievs ir svēts un nav spējīgs skatīties uz nesvēto. Baušļi nevienu svētu nepadara, bet gan tikai dod grēka atziņu.

Svētums un nevainīgums ir saņemams par brīvu tikai caur ticību Kristus paveiktajam darbam pie krusta. 

 

Tomēr tā vai citādi, te ir labie, svētie un perfektie Dieva Baušļi.

Neiekāro neko no tā, kas pieder tavam tuvākajam! Desmitais bauslis.
Neiekāro sava tuvākā namu, neiekāro sava tuvākā sievu, vergu, verdzeni, vērsi, ēzeli – neko, kas ir tavam tuvākajam!" 2.Moz.gr.20:17; 5.Moz.gr.5:21.

Šis bauslis aizliedz iekārot, vēlēties vai ilgoties pēc kaut kā, kas pieder citiem. Iekāre ir amorāla vēlme pēc kaut kā, kā mums nav. Šis bauslis ir biedējošs, jo cilvēka daba vienmēr vēlas, ilgojas un alkst pēc kaut kā, kas ir citiem. Cilvēka normālais sirds stāvoklis vienmēr tiecas domāt par sevi vispirms, bet Dievs māca pirmkārt domāt par citiem. Jebkāda veida iekāre vienmēr nesīs lāstus un Pāvils skaidri atpazīst un norāda uz to, ka ne viņš, ne arī kāds cits nav spējīgs ievērot un turēt baušļus. (Rom.7:7).

Jēkabs savā vēstulē brīdina par to, cik bīstamas mūsu vienmēr augošās apetītas var būt -
"Bet ikvienu kārdina viņa paša iekāres, kas to ar ēsmu pievilina un velk sev līdzi. Tā nu iekāre ieņemdama dzemdē grēku, bet grēks nobriestot dzemdē nāvi. Nekrītiet maldos, mani mīļotie brāļi un māsas!" (Jēk.1:14-16).

Iekāre var vadīt daudzos ceļos, kas liek pārkāpt visus pārējos deviņus baušļus. Viens no tiem ir tas, ka cilvēki sāk pielūgt (apbrīnot, apjūsmot, kārot, ilgoties, vēlēties pēc kaut kā utt.) kaut ko citu Dieva vietā, un tādējādi nav spējīgi ieiet Dieva valstībā. (Efez.5:5).

Tāpēc Pāvils saka: "Nomērdējiet sevī to, kas jūsos pieder zemei: netiklību, nešķīstību, kaisli, samaitāto iekāri un mantkārību, kas ir elkdievība." (Kol.3:5).

Attīriet sevi (1.Jņ.vēst.3:3; 2.Kor.7:1) un esiet zinoši par savas sirds stāvokli izmeklējot tās, lai atpazītu grēku tanī, pirms kļūst par vēlu.

Jēzus teica: "Kas no cilvēka iziet, tas sagāna cilvēku. Jo no iekšienes, no cilvēka sirds iziet ļaunas domas, izvirtība, zādzība, slepkavība, laulības pārkāpšana, alkatība, ļaunprātība, viltība, izlaidība, skaudīga acs, zaimošana, lepnība, muļķība. Viss šis ļaunums nāk no iekšienes un sagāna cilvēku." (Mk.ev.7:20-23).

Ja kāds no mums iedrošinās domāt, ka mēs paši no sevis esam spējīgi uz labiem darbiem, tad tie ir meli no Sātana, kas jau no paša pasaules sākuma ir

"...cilvēku slepkava un nav pastāvējis patiesībā, jo viņā nav patiesības. Kad viņš runā melus, viņš runā to, kas ir no viņa paša, jo viņš ir melis un melu tēvs." (Jņ.ev.8:44).

Bauslis - neiekāro, un visi pārējie likumi norāda uz to, ka esam bezspēcīgi grēcinieki, un ka tikai ar Paša Dieva (kas deva baušļus) nodrošināto ceļu - caur Jēzu Kristu, un ar Viņa žēlastību mums ir dota cerība.

Un "paldies Dievam, kas mums dod uzvaru (it visā) caur mūsu Kungu Jēzu Kristu." (1.Kor.15:57).

Secinājums. Visi, kam Jēzus ir sirdīs - mīliet savu Dievu, uzturiet attiecības ar Viņu ik dienu un mīliet savu tuvāko. Tikai tā cilvēks ir spējīgs piepildīt Dieva likumus un būt svēts Viņa acīs.

"Nepalieciet nevienam parādā neko citu kā vien savstarpēju mīlestību, jo, kas otru mīl, ir piepildījis bauslību. Jo baušļi: nepārkāp laulību, nenogalini, nezodz, neiekāro un ja vēl ir kāds cits bauslis – tie visi kopā izsakāmi šajā vārdā: mīli savu tuvāko kā sevi pašu. Mīlestība tuvākajam ļaunu nedara, tātad bauslības piepildījums ir mīlestība." (Rom.13:8-10; Jņ.ev.13:34; Gal.5:14; Jēk.2:8; Mt.ev.7:12).

Neviens no mums nav spējīgs paklausīt un izpildīt pat vismazāko no likumiem. Izeja ir tikai viena - ticēt Dievam un Jēzum, un dzīvot Garā, lai caur Viņu tiktu spēcināti un neļautos dažādām iekārēm. (Gal.5:16).

Ja dzirdat mācību, ka jādara labi darbi kārtībā, lai nopelnītu ceļu uz debesīs, tad bēdziet. Bēdziet un neskatieties atpakaļ. Tas ir pilnīgi pretrunā Bībeles mācībai. Cilvēks nav spējīgs nopelnīt ceļu pie Dieva Tēva nekādi citādi, kā vien pieņemot Viņa Paša nodrošināto ceļu - Jēzu Kristu. (Jņ.ev.14:6). Paļaujieties uz Viņu un Viņa Vārdu it visā ne tikai svētdienās, bet katru jūsu dzīves minūti. Dzīvojiet kā gudri, bet ne kā negudri.

Attiecībā uz likumiem vajadzētu studēt trīs svarīgas mācības.

Pirmā ir tā, ka likumi tika doti caur Mozu,

Otrā ir tā, ka žēlastība un patiesība ir nākusi caur Jēzu Kristu. (Jņ.ev.1:17).

Trešā ir tā, ka Jēzus neatcēla nevienu no baušļiem, bet gan piepildīja tos. (Mt.ev.5:17).

Šis norāda uz to, ka mēs vairs neesam pakļauti likumiem; mēs esam pakļauti žēlastībai. (Rom.6:14).

Vai tas nozīmē, ka likumi ir jāatmet. (Rom.3:31).

Nekādā gadījumā! Caur likumiem mēs atpazīstam grēku (Rom.7:7) un ātri atgriežamies (kā noklīdušas avis) pie sava Glābēja Mesijas.

Tagad, taisnais (jeb attaisnotais) dzīvo caur ticību! (Ebr.10:38; Rom.1:17). Tāpēc neticiet gariem, kas māca pretēji Dieva Vārdam. (1.Jņ.vēst.4:1; 1.Tes.5:20).

Jēzus piepildija visus desmit baušļus un mēs esam brīvi caur Viņa pabeigto darbu pie krusta. Ja mēs neesam pieņēmuši Kristu savā sirdī kā galējo autoritāti pār savām dzīvēm, tad mums ir jāpilda, jātur visi baušļi. Tomēr vēl neviens to nav bijis spējīgs izdarīt.

Būtībā Jēzus teica, ka, ja mēs sadusmojamies uz kādu no saviem tuvākajiem, tad tas ir līdzvērtīgs slepkavībai.
Jāņa pirmajā vēstulē 3:15 lasām, ka ikviens, kas savu brāli nīst, ir slepkava.

Tāpēc turiet Jēzu savās sirdīs un savu acu priekšā visu laiku, un viss ar jums būs labi.

Tiem, kas nav pieņēmuši Kristu kā vienīgo ceļu, patiesību un dzīvi; tiem, kas Viņu vēl nezina, klausieties Viņa Vārdos:

Nāciet pie Manis visi, kas esat nopūlējušies un zem smagas nastas, un Es jūs atvieglināšu. Visi kam slāpst, nāciet pie Manis un Es jūs atspirdzināšu. Pievērsieties Man, un jūs būsiet glābti, jūs, kas visās zemes malās, jo Es Esmu Dievs un nav cita! (Mt.ev.11:28; Jņ.ev.7:37 Jes.gr.45:22).

"Un beidzot esiet visi vienprātīgi, pilni līdzjūtības, brāļu mīlestības, sirds iejūtības, pazemības, neatmaksājiet ļaunu ar ļaunu, lamas ar lamām, bet – tieši otrādi – dodiet svētību, jo jūs esat aicināti, lai iemantotu svētību! Jo, kas grib dzīvi mīlēt un redzēt labas dienas, lai attur mēli no ļauna un lūpas no viltus runām, lai novēršas no ļauna un dara labu, lai meklē mieru un pēc tā dzenas, jo Kungs uzlūko taisnos un uzklausa viņu lūgšanas, bet Kunga vaigs ir vērsts pret tiem, kas dara ļaunu. Kas gan jums varēs nodarīt pāri, ja jūs dedzīgi tieksieties pēc labā?" (1.Pēt.3:8-13).

Kā gan lai spējam tiekties pēc labā un darīt labu? Kā gan lai spējam nemelot, neiekārot, nezagt, neslepkavot....? Kā gan lai spējam ievērot un izpildīt visus baušļus? Tikai un vienīgi ar mūsu Dieva Tēva palīdzību caur Jēzu Kristu Viņa Svētā Gara (kas dzīvo mūsos) spēcināti, iedrošināti, mācīti un vadīti. (1.Kor.6:19).

Mūsu Dievs, tagad mēs Tev pateicamies! Mēs slavējam Tavu diženo Vārdu! Mēs pateicamies Tev, Tēvs, par Tavu vārdos neaprakstāmo, neizsakāmi vērtīgo dāvanu mums!

(1.Laiku gr.29:13; 2.Kor.9:15; Rom.7:25). Lai slava Dievam!