Nemelo.

thumbs sunset header 45639 800x200

 

Pirms sākat studēt/ lasīt Baušļus turiet prātā,

ka Baušļi tika doti, lai atklātu cilvēkiem to grēcīgumu, kas ir iedzimts, no kā izriet, ka cilvēkiem ir nepieciešams kāds, kas tos var atbrīvot, padarīt brīvus no grēka varas pār tiem. Gal.3:19. Kopš mums ir dots Glābējs jeb Atbrīvotājs, jeb kā biežāk ir teikts - Pestītājs, katrs Bauslis, Likums un Nolikums kāds vien ir atrodams,- tie visi ir piepildīti mūsos, ja mīlat citus. Jo tiem, kas mīl Dievu un kurus Dievs mīl, vairs nav Baušļa jeb Likuma kam sekot tāpēc, ka visi Baušļi kopumā ir piepildīti turot šo vienu komandu: "mīli savu tuvāko kā sevi pašu" (Gal.5:14).


Jo Baušļi tika doti caur Mozu; žēlastība un patiesība atnāca caur Jēzu Kristu. Jņ.ev.1:17.


Kristus atbrīvoja mūs no Baušļu lāsta kļūstot par lāstu mūsu vietā (Gal.3:13). Ja vēl šaubāties par šīm labajām Evaņģēlija ziņām, tad skatiet visus Baušļus (studējiet tos kārtībā lai saprastu, ka neviens cilvēks nav bijis spējīgs tos turēt, jo visi ir grēcīgi un visiem ir nepieciešams Glābējs), un nekad nebeidziet meklēt patiesību.

Kristus piepildīja Baušļus tā, ka visi, kas tic Viņam ir padarīti svēti, taisni un nevainīgi Dieva priekšā nošķirtībā no darbiem, kurus Baušļi pavēl darīt. Rom.10:4.


Visi, kas patiesi mīl, - ir no Dieva un Dieva Baušļi ir to sirdīs. Visi cilvēki ir izglābti no Bauslības lāsta tikai un vienīgi ticot Viņam, tikai un vienīgi caur Dieva žēlastību, tikai un vienīgi Kristū un caur Viņu.

Dievbijīga dzīve saskaņā ar Dieva padomiem nošķirtībā no Baušļiem ir tā, kas sniedz mieru, prieku un laimi caur Dieva žēlastību. Cilvēki, kas ir brīvi no Bauslības, ir padarīti spējīgi piedod un mīlēt, un kalpot Dievam no pašiem sirds dziļumiem. Tie, kas vēl atrodas zem Bauslības, joprojām dzīvo zem lāsta. Bet, ja esat Kristū un mīlat apkārtējos, tad jau esat piepildījuši visus Baušļus, Likumus un Nolikumus, un esat svēta, ķēnišķa priesteru tauta. Ja esat Kristū un mīlat citus, ne vien savus radus un tos, kas ir labi pret jums, tad esat brīvi, tad jau esat piepildījuši VISU BAUSLĪBU.

Jo visi baušļi, kādi vien tur ir, ir rakstīti tiem, kas vēl nav nonākuši līdz patiesības slieksnim un vēl nav saņēmuši Dieva par brīvu doto dāvanu Jēzū Kristū, bet vēl atrodas zem Baušļu jūga; un grēka varā; un pakļauti sātana darbiem.

 

Tāpēc lasiet un ziniet, ka, ja jūs pārkāpsiet kaut vienu vismazāko bauslīti, jūs esat vainīgi to visu pārkāpšanā, un lai kā arī necenstos, grēcinieki vien paliekat. Jo Baušļi tika doti, lai cilvēks zinātu, ka ir grēcinieks un saviem spēkiem vien nav spējīgs iegūt ceļu pie Dieva. Jo Dievs ir svēts un nav spējīgs skatīties uz nesvēto. Baušļi nevienu svētu nepadara, bet gan tikai dod grēka atziņu.

 

Svētums un nevainīgums ir saņemams par brīvu tikai caur ticību Kristus paveiktajam darbam pie krusta. 

 

Tomēr tā vai citādi, te ir labie, svētie un perfektie Dieva Baušļi.

 

9. Nedod pret savu tuvāko melīgu liecību. Devītais Bauslis.
Nedod pret savu tuvāko melīgu liecību! 2.Moz.gr.20:16; 5.Moz.gr.5:20.

Dievs māca mīlēt vienam otru. Ja mēs uzturam mīlestību pret citiem, tad mums nevajadzētu mānīties un melot. Dievs grib, lai esam godīgi viens pret otru, un pret Viņu. Visos dzīves aspektos, sākot ar ģimeni un beidzot ar valsti - GODĪGUMS ir pati svarīgākā īpašība.

Dažas melu formas ir - lieli meli, mazi meli, pieklājīgie meli, cēlie meli, baltie meli, izlikšanās, nekaunīgie meli, safabricējumi, pārspīlējumi, minimizēšana, noliegums, nepatiesa liecība, puspatiesība, maldināšana, konteksta pārstrukturēšana atstāstā, lauzti solījumi, samākslotība, meli pašaizsardzības nolūkā....

Mēs dzīvojam pasaulē, kas ir melu pilna. Vai ir iespējams dzīvot bez meliem? Vai ir bijis iespējams jebkad cilvēces vēsturē nodzīvot dzīvi bez meliem?

Pirmajiem meliem cilvēces vēsturē tika noticēts tāpēc, ka trūka zināšanu. Sātans (melu tēvs, Jņ.ev.8:44) gāja pie Ievas, bet ne Ādama, un meloja viņai, ka aizliegtā koka auglis neatnesīs nāvi. (1.Moz.gr.3:4). Ieva nezināja Dieva pavēli neēst augļus no tā koka, bet Ādams zināja, tikai neticēja Dieva Vārdam, bet tas jau ir cits stāsts.

No tā laika Sātans iedveš nepārtraukti melus mūsu prātos.
Vairāk vai mazāk, bet visi cilvēki ir melojuši un melos daudz un dažādu iemeslu dēļ. Dažreiz melis tiek sveikā cauri, bet lai kā tur arī būtu, visi meli - pat izlikšanās (ka viss ir labi utt.) meli iespaido personu negatīvā veidā. Dažreiz nākas melot, lai aizsargātu sevi un, ja šis ir tas gadījums, tad Dievs saka, ka tas, kura dēļ jūs melojāt (grēkojāt) tiks turēts vainīgs un vests tiesas priekšā.

"Vai! pasaulei, kad nāk apgrēcība! Apgrēcībai gan ir jānāk, bet vai! tam cilvēkam, caur kuru nāk apgrēcība!" (Mt.ev.18:7).

Vai Dievs var paciest melus? Vai Dievs var pieņemt un būt apmierināts ar maziem meliem, vai meliem kaut kā labā? Nē. Grēks ir grēks un grēks vienmēr tiks tiesāts..
Vai mēs varam samelot Dievam un tikt cauri sveikā? Absolūti nē. Dievs ir svēts un Viņš pavēl mums būt svētiem. (1.Pēt.1:15; 1.Tes.4:7). Mēs varam mēģināt kaut kā piemānīt Dievu, bet agrāk vai vēlāk Viņš pierādīs mūs meļus esam. Kungs mūsu Dievs nīst melīgas lūpas un melīgu mēli. (Sakv.12:22; Sakv.6:17).

Viņš pavēl mums būt svētiem; lūgt Viņu un kalpot Viņam visā patiesībā, jo Viņš ir Patiesības Dievs. (Jņ.ev.4:24).
Jēzus teica, ka mūsu Dieva Tēva Vārdi ir PATIESĪBA (Jņ.ev.17:17) un Patiesībā nevar būt, un nav pat vismazāko melu. Dievs nekad nemelo (4.Moz.gr.23:19) un Viņa Vārds ir nevainojams un uzticams. (Psalmi 18:30; Psalmi 33:4; 5.Moz.gr.32:4; Psalmi 12:7; Sakv.30:5).

Mēs ikdienu saskaramies meliem, krāpšanu, viltu utt. Jāsaka, ka vārdi Jer.gr.7:28 ir pilnīgi patiesi:
"...patiesība ir izdeldēta un iznīdēta no cilvēku lūpām!"

Jesajas vārdi šķiet apraksta to, kas notiek apkārt;
"Mēs noziedzamies un noliedzam Kungu, novēršamies un nesekojam savam Dievam, runājam (mudinām uz) tik par varasdarbiem un dumpi, ar to mēs esam grūti (prātos ir tikai nodevība), no sirds nāk tik meli! Tiesa (taisnība) ir prom no mums un taisnība (taisnīgums) stāv iztālēm, patiesība paklupusi ielās, godīgums nevar atnākt! Nu re, patiesības trūkst (tā nekur nav atrodama), kas atkāpjas no ļauna (vēlas būt taisnīgs), tas kļūst par laupījumu." (Jes.gr.59:13-15).

un "neviens nesauc pēc taisnības, neviens netiesā pēc patiesības, tik tukšībai paļaujas un runā melus (niekus), ļaunumu ieņēmuši, dzemdē postu!" (Jes.gr.59:4).

Vai kaut kur ir atrodama patiesība un taisnīgums šinī pasaulē...?

Dzīvojot saskaņā ar šīs pasaules mācībām cilvēki gluži neapzināti dzīvo maldos. Jau bērnībā mēs iemācāmies melus kā patiesību un ienesam tos savās attiecībās tā, ka šķiršanās, krāpšana, salauztas dzīves ir gluži normāla dzīves parādība; no paaudzes uz paaudzi meli ir izplatījušies visapkārt un maldina cilvēci visās dzīves jomās - personiski, sociāli, reliģiski, politiski... Meli ir visur. Sabiedrībā meli ir pieņemti kā normāls fakts un visi jūtas apmierināti.

Pasaule ir piesūcināta ar meliem un mēs visi tiekam kārdināti melot.
Tāpēc ikdienu mums ir jālūdz, lai esam pasargāti no melīgām lūpām tāpat, kā Dāvids lūdza:
"Kungs, glāb mani no viltus lūpām, no melu mēles!" (Psalmi 120:2).
Ikdienu mums ir jālūdz Dievam, lai sargā mūsu mutes un uzrauga mūsu lūpu durvis. (Psalmi 141:3).

Un ja, visa pasaule ir zem ļaunā varas (1.Jņ.vēst.5:19), tad kā gan mēs varam izvairīties no melošanas, jo melu tēvs ir pats Sātans? Pat Bībeles laikos cilvēki meloja viens otram, un Dievam.
Tas ir iespējams tikai ar Dieva Tēva palīdzību caur mūsu visu Glābēju Jēzu Kristu svētā Gara spēkā, kas dzīvo mūsos. Dievs saprot mūsu kritušo stāvokli un nespēju darīt labu; un, ja mēs saprotam savu bezspēcību un Svētā Gara darbu mūsos, tad mums vajadzētu būt spējīgiem dzīvot dievbijīgu (ne reliģisku) dzīvi lūdzot Dievam palīdzēt mums un pasargāt no visa ļaunā. (Ebr.4:16).

Jo tas ir Dievs, kas pēc Savas labās gribas rosina gan mūsu gribēšanu, gan darbošanos kārtībā, lai tiktu piepildīts Viņa mērķis. (Filip.2:13).

Tāpēc pat nedomājiet, ka kāds ir spējīgs dzīvot bez Viņa palīdzības. Cilvēks ir vājš un ir neizsakāmi lielā vajadzībā pēc Glābēja, kas ir Kristus, kas sēd pie Dieva Tēva labās rokas un darbojas mūsu labā (Ebr.4:14). Mūsu pienākums ir ticēt Viņam.

Tagad, tiem, kas pārstāv Kristus baznīcu ir jāpārstāv PATIESĪBA, TAISNĪGUMS, un NELIEKUĻOTĪBA, jo viņi paši par sevi ir "Patiesība." (2.Pēt.2:2). Tie, kas ir Dieva cilvēki, Viņa patiesā Baznīca, ir dzīvā un patiesā Dieva kalpi, un ir gaisma šinī pasaulē. (Mt.ev.5:14).

Pāvils Dzīvā Dieva baznīcu sauc "Patiesības balstu un pamatu." (1.Tim.3:15).

Tāpēc, ja Kristus ir mūsu sirdīs, tad mēs ikkatrā (šinī gadījumā melu) vajadzības brīdī varam lūgt pēc palīdzības. Jo tagad caur Jēzus asinīm mums ir droša pārliecība ieiet Vissvētākajā vietā no Svētākajām; ieiet caur jauno un dzīvo ceļu, kas ir atvērts caur aizkaru, tas ir, Jēzus Miesu. Un tā kā tagad mums ir augstais Priesteris (Jēzus) pār Dieva namu (ticīgajiem), tad tuvosimies Dievam ar sirsnīgu, patiesu sirdi un pilnu pārliecību, ko sniedz ticība, ka Viņš uzklausīs mūs vienmēr, un palīdzēs; tuvosiemiem Viņam ar Jēzus asinīm apslacinātu sirdi, kas attīra mūs no netīras sirdsapziņas, un miesu, kas mazgāta ar šķīstu ūdeni (Dieva vārds ir ūdens, kas mazgā un šķīsta mūs, nekas cits vairāk to nespēj izdarīt). Turēsimies pie savas nelokāmās ticības, ko sludinām, jo Viņš, kas deva apsolījumu ir uzticams. Vienmēr centīsimies būt uzmanīgi pret citiem un rosināsim citus uz mīlestību un labiem darbiem. (Ebr.10:19-24).

Kārtībā, lai mēs spētu dzīvot nevis reliģisku, bet dievbijīgu (pareizu, kas balstītu uz patiesību) dzīvi, mums ir jānāk pie Viņa un jāļauj Viņam nākt mūsu sirdīs. Tikai tad mēs būsim padarīti spējīgi mīlēt Dievu un savu tuvāko; un nemelot viens otram. Bez Viņa mēs jau esam nosodīti pazušanai.
Ja mēs sludinām, ka esam Kristieši un ticam Kristum, tad mums jādara tas, ko Viņš teica; tad mums jāpaļaujs uz Viņa Vārdu it visā, jo pretējā gadījumā mēs esam vienkārši liekuļi un meļi. Mums nav jākrāpjas un jāmelo, bet tā vietā jālūdz Dievam rādīt mums ceļu un Patiesību.

Tātad, man un mums visiem ir jāaug zināšanā un jāatmet jebkāda melošanas forma, un jādzīvo saskaņā ar patiesību tā, ka "topam nevainojami un šķīsti Dieva bērni, būdami neaptraipīti sakropļotās un samaitātās paaudzes (pasaules) vidū, kur mēs mirdzēsim (pasaules vidū) kā zvaigznes debesīs." (Filip.2:15).

Nemelojiet, esiet šķīsti Dieva bērni.
Lai jums vienmēr pārpilnībā ir žēlastība un miers caur Dieva un mūsu Kunga Jēzus zināšanu, Viņa Vārda pazīšanu un atzīšanu.

(2.Pēt.1:2).