Astotais Bauslis.

thumbs sunset header 45639 800x200

Pirms sākat studēt/ lasīt Baušļus turiet prātā,

ka Baušļi tika doti, lai atklātu cilvēkiem to grēcīgumu, kas ir iedzimts, no kā izriet, ka cilvēkiem ir nepieciešams kāds, kas tos var atbrīvot, padarīt brīvus no grēka varas pār tiem. Gal.3:19. Kopš mums ir dots Glābējs jeb Atbrīvotājs, jeb kā biežāk ir teikts - Pestītājs, katrs Bauslis, Likums un Nolikums kāds vien ir atrodams,- tie visi ir piepildīti mūsos, ja mīlat citus. Jo tiem, kas mīl Dievu un kurus Dievs mīl, vairs nav Baušļa jeb Likuma kam sekot tāpēc, ka visi Baušļi kopumā ir piepildīti turot šo vienu komandu: "mīli savu tuvāko kā sevi pašu" (Gal.5:14).


Jo Baušļi tika doti caur Mozu; žēlastība un patiesība atnāca caur Jēzu Kristu. Jņ.ev.1:17.


Kristus atbrīvoja mūs no Baušļu lāsta kļūstot par lāstu mūsu vietā (Gal.3:13). Ja vēl šaubāties par šīm labajām Evaņģēlija ziņām, tad skatiet visus Baušļus (studējiet tos kārtībā lai saprastu, ka neviens cilvēks nav bijis spējīgs tos turēt, jo visi ir grēcīgi un visiem ir nepieciešams Glābējs), un nekad nebeidziet meklēt patiesību.

Kristus piepildīja Baušļus tā, ka visi, kas tic Viņam ir padarīti svēti, taisni un nevainīgi Dieva priekšā nošķirtībā no darbiem, kurus Baušļi pavēl darīt. Rom.10:4.


Visi, kas patiesi mīl, - ir no Dieva un Dieva Baušļi ir to sirdīs. Visi cilvēki ir izglābti no Bauslības lāsta tikai un vienīgi ticot Viņam, tikai un vienīgi caur Dieva žēlastību, tikai un vienīgi Kristū un caur Viņu.

Dievbijīga dzīve saskaņā ar Dieva padomiem nošķirtībā no Baušļiem ir tā, kas sniedz mieru, prieku un laimi caur Dieva žēlastību. Cilvēki, kas ir brīvi no Bauslības, ir padarīti spējīgi piedod un mīlēt, un kalpot Dievam no pašiem sirds dziļumiem. Tie, kas vēl atrodas zem Bauslības, joprojām dzīvo zem lāsta. Bet, ja esat Kristū un mīlat apkārtējos, tad jau esat piepildījuši visus Baušļus, Likumus un Nolikumus, un esat svēta, ķēnišķa priesteru tauta. Ja esat Kristū un mīlat citus, ne vien savus radus un tos, kas ir labi pret jums, tad esat brīvi, tad jau esat piepildījuši VISU BAUSLĪBU.

Jo visi baušļi, kādi vien tur ir, ir rakstīti tiem, kas vēl nav nonākuši līdz patiesības slieksnim un vēl nav saņēmuši Dieva par brīvu doto dāvanu Jēzū Kristū, bet vēl atrodas zem Baušļu jūga; un grēka varā; un pakļauti sātana darbiem.

 

Tāpēc lasiet un ziniet, ka, ja jūs pārkāpsiet kaut vienu vismazāko bauslīti, jūs esat vainīgi to visu pārkāpšanā, un lai kā arī necenstos, grēcinieki vien paliekat. Jo Baušļi tika doti, lai cilvēks zinātu, ka ir grēcinieks un saviem spēkiem vien nav spējīgs iegūt ceļu pie Dieva. Jo Dievs ir svēts un nav spējīgs skatīties uz nesvēto. Baušļi nevienu svētu nepadara, bet gan tikai dod grēka atziņu.

 

Svētums un nevainīgums ir saņemams par brīvu tikai caur ticību Kristus paveiktajam darbam pie krusta. 

 

Tomēr tā vai citādi, te ir labie, svētie un perfektie Dieva Baušļi.

8. Tev nebūs zagt. Astotais Bauslis ir par godīgumu.

"Tev nebūz zagt." (2.Moz.gr.20:15; 5.Moz.gr.5:19).

Tāpat kā visi pārējie baušļi arī šis savā būtībā māca mīlestību. Ja mēs uzturam mīlestību pret Dievu un citiem cilvēkiem, mēs nezagsim. Kad mēs mīlam Dievu, mēs mācāmies realizēt dzīvē Viņa dotos likumus tā, ka esam spējīgi dzīvot pareizi (dievbijīgi); un mēs mīlam savu tuvāko nezogot. Kad notiek zagšana matrausības dēļ, lai iegūtu vairāk sev, visi morāles principi tiek pārkāpti. Zagšana ir vēlme, mūžīgi augoša apetīte pēc vairāk; dabūt kaut ko, kas ir citiem; zagšana ir iekāres sekas. Zagšana ir neticība Dievam. Ticība Dievam sniedz pārliecību, ka Viņš turēs Savu Vārdu (4.Moz.gr.23:19) un apmierinās visas mūsu vajadzības. Dievs māca mīlēt un būt apmierinātiem ar to, kas mums ir.

"Jo mēs neko neesam ienesuši šajā pasaulē un neko nevaram arī iznest; ja vien ir iztika un apģērbs, ar to mums būs diezgan. Bet, kas grib iedzīvoties bagātībā, tie krīt kārdināšanā, lamatās un daudzās bezprātīgās un kaitīgās iegribās. Tas viss iegrūž cilvēku postā un pazušanā, jo visu ļaunumu sakne ir alkatība. Pēc naudas tiekdamies, dažs ir nomaldījies no ticības un daudzkārt sagādājis sev asas sāpes." (1.Tim.6:7-10).

Cilvēkiem var būt naudas pietiekoši vai pat ļoti daudz, un tomēr viņi nemīl to dzīvojot pēc Dieva dotajiem principiem, un ir laimīgi un apmierināti it visās dzīves jomās. Bet tie, kas mīl naudu, tiem nekad nav gana un daudzos dzīves aspektos viņi ir vienkārši nelaimīgi. Nauda ir viņu dievs un ļaunais ir vienmēr klātesošs.

Nauda ir ļoti laba. Tā ir vajadzīga un sniedz iespējas kalpot citiem un sasniegt savus mērķus. Dievs teica, ka nekad mūs nepametīs, nekad mūs neatstās. (5.Moz.gr.31:6; Ebr.13:5).

Ja mūsu siržu attieksme ir pareiza un mūsu tuvība ar Dievu tiek uzturēta, tad Dievs izbauda un priecājas, kad cilvēkiem veicas un viņi gūst labklājību it visā.
Dievs apsolīja apmierināt visas mūsu vēlmes tā, ka mums nav jāzog.

- Un mans Dievs apmierinās visas jūsu vajadzības saskaņā ar Viņa slavas bezgalīgo bagātību Jēzū Kristū.- Filip.4:19; Psalmi 23:1.

- Uzticīga persona (Dievam) būs bagātīgi svētīta (atalgota it visā, ko dara), bet tas, kas ir dedzīgs iegūt bagātības sev (veidā, kas iekļauj zagšanu, manipulācijas, melošanu utt), neizkļūs sveikā bez soda. - Sakv.28:20.

Jēzus māca "Dod ikvienam, kas tevi lūdz, un neprasi atpakaļ savu mantu tam, kas to paņēmis." (Lk.ev.6:30).

Dievs māca būt devīgiem un nesavtīgiem. Cilvēks ir savtīgs egoists no tā paša pirmā dzimšanas mirkļa; savtība ir normāls cilvēka sirds stāvoklis, tāpēc ar Dieva palīdzību un žēlsirdību mums visiem jāmācās būt devīgiem, un augstsirdīgiem jau no bērnības. Mums visiem jāmācās, jāsaprot un jāseko Viņa dotajiem principiem kārtībā, lai kalpojot citiem spētu kalpot Viņam pareizā un Viņam patīkamā veidā.

Pāvils mācīja devīgumu zagšanas vietā šādiem vārdiem:

"Katrs lai dod tā, kā iesaka sirds, nevis ar sarūgtinājumu vai piespiedu kārtā: priecīgu devēju Dievs mīl. Dievs spēj jums dot pārpilnībā visādu žēlastību, lai jums visa būtu diezgan vienmēr un visur un jūs būtu pārplūstoši dedzībā uz ikkatru labu darbu." (2.Kor. 9:7-8).

Vēlāk viņš piebilst: "Lai zaglis vairs nezog, bet labāk lai pūlas pats savām rokām darīt labu, lai varētu dot tam, kas ir trūkumā." (Efez. 4:28).

Pamatā mēz zogam divos gadījumos -
1. tad, kad mēs nezinām Dievu.
2. tad, kad mēs neticam Viņa Vārdiem.
Es lūdzu, lai jūsu dvēseles plaukst un zeļ un viss iet labi ar jums. Jņ.3.vēst.1:2.

Bet kā jau jūs zināt, citiem cilvēkiem piederošo mantu zagšana un laupīšana nav vienīgais veids, kas liek cilvēkiem pārkāpt šo bausli. Ir daudzi un dažādi veidi, kā mēs zogam; tādi, par kuriem mums pat prātā nenāk, ka zogam. Daži piemēri - darbinieki, kas saņem algu, bet savu darba dienu pavada daļējo nodarbināti ar kaut ko citu vai apzināti izvairās pildīt savu pienākumu pēc augstākā standarta; personiskie zvani no darba vietas; aizņemšanās bez atdošanas utt. Nopietns zagšanas gadījums ir tad, kad darba devējs nemaksā saviem darbiniekiem adekvātu algu; vai to ietur uz kādu laiku. Jēk.5:4. Melošana ir sava veida zagšana. Katram cilvēkam tas ir kaut kas cits, bet pašu savā labā mums visiem ir jāizmeklē savas dziļākās domas un jālūdz, lai Dievs atklāj un palīdz saskatīt tumšos plankumus mūsu pašu sirdīs.

Mēs zogam arī taisnīgi piederošo slavu Dievam atdodot to kaut kam citam - personai vai lietai.

Tas vienmēr izbrīna mani redzot kā cilvēki dievina, apjūsmo un godina reliģiskos līderus, kā viņi klanās to priekšā un pat bučo rokas. Cik akli viņi tic tiem un piešķir tiem slavu un godu neatpazīstot, ka viņi visi ir parasti, radīti cilvēki.

Tā ir nopietna Dieva slavas zagšana piešķirot godu Paša Dieva radītajam mirstīgajam cilvēkam - Ap.d.gr.14:15; Ap.d.gr.10:26; Atkl.gr.19:10; Atkl.gr.22:9.

Cilvēks ir radīts, lai godinātu un slavinātu Dievu; lai locītu savus ceļus Viņa vienīgā priekšā; lai apjūsmotu Vinu vienīgo, bet ne mirstīgos cilvēku, ne eņģeļus un ne arī kādu citu radītu lietu.

"Es Esmu Kungs – tas ir Mans Vārds, Savu Godu nevienam Es nedošu, nedz Savu slavu elkiem!" (Jes.gr.42:8).

Nobeigumā, Bībele runā par tiešu Dieva apzagšanu, aplaupīšanu. Vai mēs zogam no Dieva? Jā, necienot Viņu ar mūsu ienākumu pirmajiem augļiem; ignorējot Viņa comandas palīdzēt nabagiem, atraitnēm un bāreņiem.

Gal.2:10; 5.Moz.gr.15:11; Sakv.14:21; Jes.gr.58:7; 2.Moz.gr. 21:28; 1.Jņ.vēst.3:17; Jēk.5:4; 5.Moz.gr.27:19.

No pašiem Bībeles sākumiem līdz pat tās beigām augstsirdība un cēlsirdība ir nepārtraukti aprakstīta. Jau no Ābrahama laikiem (1.Moz.gr.14:20) cilvēki augstsirdīgi, ar devīgu un cēlu sirdi deva citiem, jo skaidri atpazina to, kam pieder visa pasaule. Viņi atpazina un atzina visu lietu, arī zelta un sudraba patieso īpašnieku - Dievu, kam pieder it viss; un viss, kas mums ir, tas ir no Viņa.

Mateja evaņģēlijā 23:23 Jēzus skaidri norāja ebreju reliģiskos līderus par to, ka viņi savu ambīciju un personiskā labuma dēļ pārkāpj Dieva likumus. Ebreji daļēji ievēroja vienu daļu no likumiem pārkāpjot un apgānot citus likumus.
"Vai, jums! Rakstu mācītāji un farizeji, jūs liekuļi! Jūs dodat desmito tiesu no mētrām, dillēm un ķimenēm, bet atmetat to, kas svarīgākais bauslībā – taisnīgu tiesu, žēlsirdību un ticību; šo jums vajadzēja darīt un arī to otru neatmest!" (Mt.ev.23:23).

Pats Dievs runā


"Vai cilvēks var aplaupīt Dievu?! Bet jūs aplaupāt Mani, jūs sakāt: kā tad mēs Tevi aplaupījuši? – Ar desmito tiesu un ziedojumiem!" (Maleah.gr.3:8).

Dieva likumi ir labi, pareizi, taisni, labumu dodoši un mūžīgi. Vienkārši mācoties mīlēt Dievu un citus, ne vien dvēseles (visi dzīves aspekti), bet gan arī vide ap mums plauks un zels labklājībā. Ja mācīsimies ievērot Viņa rīkojumus.

Strādājiet ar savām rokām, palīdziet tiem, kam ir mazāk, dodiet tiem, kas lūdz, esiet ciešās attiecībās ar Dievu un Viņš svētīs jūsu maizi un ūdeni tā, ka jums pašiem būs diezgan; jūsu siržu vēlmes būs apmierinātas un vēl paliks pāri dalīties ar citiem.

Mīli savu Dievu un savu tuvāko. Un nezodz.

"Jo baušļi: nepārkāp laulību, nenogalini, nezodz, neiekāro un ja vēl ir kāds cits bauslis – tie visi kopā izsakāmi šajā vārdā: mīli savu tuvāko kā sevi pašu." (Rom.13:9).

Vai jūs nezināt, ka netaisnie neiemantos Dieva valstību? Nemaldiniet sevi!

Nedz izvirtuļi, nedz elku kalpi, nedz laulības apgānītāji, nedz baudu kārie, nedz vīriešu piegulētāji, nedz zagļi, nedz alkatīgie, nedz dzērāji, nedz rupjību runātāji, nedz laupītāji Dieva valstību neiemantos."

(1.Kor.6:9-10).