Septītais Bauslis.

thumbs sunset header 45639 800x200Pirms sākat studēt/ lasīt Baušļus turiet prātā,

ka Baušļi tika doti, lai atklātu cilvēkiem to grēcīgumu, kas ir iedzimts, no kā izriet, ka cilvēkiem ir nepieciešams kāds, kas tos var atbrīvot, padarīt brīvus no grēka varas pār tiem. Gal.3:19. Kopš mums ir dots Glābējs jeb Atbrīvotājs, jeb kā biežāk ir teikts - Pestītājs, katrs Bauslis, Likums un Nolikums kāds vien ir atrodams,- tie visi ir piepildīti mūsos, ja mīlat citus. Jo tiem, kas mīl Dievu un kurus Dievs mīl, vairs nav Baušļa jeb Likuma kam sekot tāpēc, ka visi Baušļi kopumā ir piepildīti turot šo vienu komandu: "mīli savu tuvāko kā sevi pašu" (Gal.5:14).


Jo Baušļi tika doti caur Mozu; žēlastība un patiesība atnāca caur Jēzu Kristu. Jņ.ev.1:17.


Kristus atbrīvoja mūs no Baušļu lāsta kļūstot par lāstu mūsu vietā (Gal.3:13). Ja vēl šaubāties par šīm labajām Evaņģēlija ziņām, tad skatiet visus Baušļus (studējiet tos kārtībā lai saprastu, ka neviens cilvēks nav bijis spējīgs tos turēt, jo visi ir grēcīgi un visiem ir nepieciešams Glābējs), un nekad nebeidziet meklēt patiesību.

Kristus piepildīja Baušļus tā, ka visi, kas tic Viņam ir padarīti svēti, taisni un nevainīgi Dieva priekšā nošķirtībā no darbiem, kurus Baušļi pavēl darīt. Rom.10:4.


Visi, kas patiesi mīl, - ir no Dieva un Dieva Baušļi ir to sirdīs. Visi cilvēki ir izglābti no Bauslības lāsta tikai un vienīgi ticot Viņam, tikai un vienīgi caur Dieva žēlastību, tikai un vienīgi Kristū un caur Viņu. 

Dievbijīga dzīve saskaņā ar Dieva padomiem nošķirtībā no Baušļiem ir tā, kas sniedz mieru, prieku un laimi caur Dieva žēlastību. Cilvēki, kas ir brīvi no Bauslības, ir padarīti spējīgi piedod un mīlēt, un kalpot Dievam no pašiem sirds dziļumiem. Tie, kas vēl atrodas zem Bauslības, joprojām dzīvo zem lāsta. Bet, ja esat Kristū un mīlat apkārtējos, tad jau esat piepildījuši visus Baušļus, Likumus un Nolikumus, un esat svēta, ķēnišķa priesteru tauta. Ja esat Kristū un mīlat citus, ne vien savus radus un tos, kas ir labi pret jums, tad esat brīvi, tad jau esat piepildījuši VISU BAUSLĪBU.

Jo visi baušļi, kādi vien tur ir, ir rakstīti tiem, kas vēl nav nonākuši līdz patiesības slieksnim un vēl nav saņēmuši Dieva par brīvu doto dāvanu Jēzū Kristū, bet vēl atrodas zem Baušļu jūga; un grēka varā; un pakļauti sātana darbiem.

Tāpēc lasiet un ziniet, ka, ja jūs pārkāpsiet kaut vienu vismazāko bauslīti, jūs esat vainīgi to visu pārkāpšanā, un lai kā arī necenstos, grēcinieki vien paliekat. Jo Baušļi tika doti, lai cilvēks zinātu, ka ir grēcinieks un saviem spēkiem vien nav spējīgs iegūt ceļu pie Dieva. Jo Dievs ir svēts un nav spējīgs skatīties uz nesvēto. Baušļi nevienu svētu nepadara, bet gan tikai dod grēka atziņu.

Svētums un nevainīgums ir saņemams par brīvu tikai caur ticību Kristus paveiktajam darbam pie krusta. 

Tomēr tā vai citādi, te ir labie, svētie un perfektie Dieva Baušļi.

7. Nepārkāp laulību.

Septītais Bauslis. 2.Moz.gr.20:14; 5.Moz.gr.5:18.

Šis Bauslis, tāpat kā visi pārējie, ir par cieņu un mīlestību. Ja mīlestība tiek uzturēta mūsu sirdīs un prātos, tad mēs cienīsim otru personu un neiesaistīsimies seksuālās attiecībās ar citu. Seksuālā neuzticība ir laulības līguma vardarbīgs apgānījums, kad viena no laulātajām personām, ar prieku un labprātīgi, iesaistās seksuālās attiecībās ar kādu citu ārpus mājas/ laulības. Vīrs un sieva ir radīti būt kopā ciešās attiecībās un apmierināt viens otra vajadzības (kuras ir atšķirīgas) saskaņā ar Dieva Vārda mācību, bet ne ar šīs pasaules postošajām mācībām. Dievs radīja laulības un konstruēja seksu ar nodomu, lai cilvēki izbaudīti dzīvi tās visā pilnībā un teica: "Tāpēc vīrs pametīs savu tēvu un māti un pieķersies savai sievai, un viņi būs viena miesa." (1.Moz.gr.2:24).

"Laulība lai ir pie visiem godā, un laulības gulta lai ir neaptraipīta. Netiklos un laulības apgānītājus Dievs tiesās." (Ebr.13:4). Pāvils mācīja: "tā iemesla dēļ, ka pastāv tik daudz seksuālo netikumību, katram vīram ir jābūt savai sievai, un katrai sievai ir jābūt savam vīram. (1.Kor.7:2). Tie, kas aizliedz vīrietim precēties pārkāpj un apgāna visus Dieva dotos likumus jeb baušļus. (1.Tim.4:3).

Daudziem cilvēkiem šinī samaitātajā un piesārņotajā pasaulē neizdodas dzīvot laimīgu un piepildītu dzīvi tikai tāpēc, ka cilvēki ir ievesti milzīgos maldos un nezina zelta likumu (Dieva instrukcijas) kā veidot laimīgu laulību. Kārdinājumi nāks vienmēr, bet mēs esam spējīgi kontrolēt savas sensuālās sajūtas aizstājot tās ar rūpēm par citiem, mīlot savus tuvākos tā, kā Dievs to māca.
Dieva nodoms attiecībā pret vīrieti un sievieti bija, lai tie vienmēr izbaudītu stabīlas seksuālās attiecības un laulību. Viņa nodoms bija, lai laulātais pāris izbauda tīksmi, baudu un prieku visu to dzīvi. Vai tas ir iespējams? Jā, bet tas ir iespējams tikai tad, ja Viņa gudrība tiek piemērota un attiecināta gan uz laulībām, gan uz pārējiem dzīves aspektiem.

Dievs radīja seksu un tā bija (un ir) Viņa vēlme, lai cilvēki to izbauda.

Bet ne vīrs, ne sieva, nav spējīgi mīlēt viens otru bez Dieva stap viņiem.

Tāpēc rocieties Viņa Vārdos, piemērojiet Viņa instrukcijas savās dzīvēs un izbaudiet dzīvi, kādu Viņš to ir paredzējis jums. Nekas uz šīs pasaules nav dabūjams par brīvu. Vai ne? Tāpat arī veiksmīgas laulības un stabilas seksuālās attiecības ir panākamas ieguldot savu vēlmi sadarboties vienam ar otru (mācīties) saskaņā ar Dieva dotajiem principiem; ieguldot laiku un uzmanību. Kā arī tas var pieprasīt dažus upurus. Un, ja sekosiet Dieva instrukcijām, tad varu jums garantēt to, ka vēlāk, beigās jūs būsiet tik svētīti, ka slavēsiet Dieva Vārdu ik uz soļa.

Bet Dievs runā arī par garīgo neuzticību, kas ir nodevība un neuzticība pret Dievu.

"Laulības pārkāpēji, vai jūs nezināt, ka mīlestība/ draudzība uz pasauli ir Dieva nīšana? Ikviens, kas grib mīlēt pasauli, top par Dieva ienaidnieku. Vai jūs domājat, ka Raksti runā tukšu, sacīdami: tas gars, ko Dievs ielicis mūsos, dzenas uz skaudību." (Jēk.4:4-5).

Šis saka, ka lepnie noraida Dievu, viņi ar visiem spēkiem pretojas pret Dieva patiesību, viņi pretojas Dieva likumiem un ir pakļauti šīs pasaules garam, kas tos ved uz iznīcību. Dieva Gars, ja pieņemts, ir vienīgais, kas var sniegt spēku, varu, gudrību un sapratni. Tāpēc nav brīnums, ka Dievs noraida lepnos un pakļauj tos iznīcībai.

Jautājiet sev - kas ir tas, ko pielūdzu savā sirdī? Ja tas nav Dievs, tad šis bauslis jau ir pārkāpts. 

Bezgala svarīgi ir saprast to, ka visa pasaule ir zem Sātana varas. Viņš valda kā šīs zemes princis. (Jņ.ev.14:30; Jņ.ev.12:31). Dievs vienmēr uzskatīs mūs par laulības pārkāpējiem, nodevējiem un neuzticīgajiem, kamēr vien nebūsim pievērsuši visu savu uzmanību Viņam vienīgajam. Dievs ir jābūt pirmajā vietā un kur ir Dievs, tur ir miers un labklājība.

"Mēs zinām, ka esam no Dieva, un visa pasaule ir grimusi ļaunumā. Visa pasaule tiek ļaunuma kontrolēta." (1.Jņ.vēst.5:19; Jer.gr.9:2, 5:7; Mt.ev.5:28).

Tiem, kas kalpo jebkam citam izņemot dzīvo un patieso Dievu, Viņš saka: "tu, laulības pārkāpēja, kas sava vīra vietā pieņem svešos!" (Eceh.16:32).

Katrs Dieva Vārds ir patiess un attiecas uz mūsu visu dzīvēm.

"Jūs esat dzirdējuši, ka ir sacīts: nepārkāp laulību!" (Mt.ev.5:27; 3.Moz.gr.18:20).

Šis septītais Bauslis tāpat kā visi pārējie ir doti mums kārtībā, lai paglābtu mūs no grēka un tā sekām, un māca mīlēt KUNGU savu Dievu, un mīlēt savu tuvāko (sievu/vīru), kā sevi pašu. Visas Dieva instrukcijas ir dotas, lai cilvēkbērni zinātu kā dzīvot un izbaudītu savu dzīvi visā tās pilnībā.

Un, tā kā jūs visi zināt, ka tagad tur vairs nav ne jūda, ne grieķa, tur nav ne verga, ne brīvā, tur nav ne vīrieša, ne sievietes – jūs visi esat viens Jēzū Kristū, tad nu ņemiet pie sirds Dieva Vārdus: "Jo tavs vīrs ir tavs Radītājs, Pulku Kungs (Svētais) ir Viņa vārds, un tavs izpircējs ir Israēla Svētais – Viņš ir visas zemes Dievs! Gal. 3:28; Jes.gr.54:5.

Kalpojiet Viņam vienīgajam, mīliet un meklējiet Viņu, nezemojieties nekā cita priekšā, kā vienīgi Viņam, esiet uzticīgi Viņam vienīgajam un jūsu darba augļi tiks bagātīgi atalgoti, Viņš svētīs jūsu maizi un ūdeni. Dievs ir jābūt pirmajā vietā pāri visam un šī ir Viņa vienīgā prasība, kas, ja izpildīta palīdzēs jums izvairīties no laulības apgānīšanas - gan fiziski, gan garīgi. Vienmēr meklējiet Viņa vadību, gudrību un svētības. Kārtībā, lai laulāto attiecības būtu pilnīgas, Dievam ir jābūt to starpā.

"Dzer ūdeni no savas akas un ūdens strūklas no sava avota! Vai taviem strautiem aiztecēt prom?

Vai velti plūst tavām ūdens straumēm? Lai tās paliek tev vienam, lai netiek svešajiem, kas tev līdzās!

Tavs avots lai svētīts! Smel prieku no savas jaunības sievas, tīkamās stirnas, jaukās kalnu kazas – lai viņas krūtis tevi atdzirda!

No viņas mīlas skurbsti vienmēr! Kādēļ tev skurbt, dēls, no svešas sievas, kādēļ skaut svešinieces krūtis!

Jo Kungs redz visas cilvēka gaitas un paver tam visus ceļus."

(Sakv.5:15:21).