images2C341FTB

Tiem, kas cīnās ar grēku.

Tiem, kas cīnās ar grēku PDF

Jēzus, mūsu pārkāpumu dēļ, tika nodots nāvē un mūsu attaisnošanas dēļ tika augšāmcelts.

Vēstule Romiešiem 4:25.

 

Ja Jēzus tika nodots nāvei mirt par mūsu visu grēkiem mokošā, apkaunojošā, neizsakāmu ciešanu pilnā nāvē un tika uzcelts no mirušajiem, lai mēs tiktu attaisnoti, tad tās ir ļoti, ļoti labas ziņas mums visiem, kas cīnās un šausta sevi gan par lieliem, gan par maziem grēkiem.

 

Īsi par grēku: (Mūsu Grēku ar kuru jau piedzimstam un kurš ir un būs dzīvs mūsos līdz pat mūsu pēdējam elpas vilcienam, Dievs nosodīja Kristus cilvēciskajā miesā pienaglodams to pie krusta. Tādējādi, kad pieņemam Kristu, Grēks, kas ir mūsos tiek nosodīts; un nevienu nav iespējams nosodīt uz nāvi divreiz. Bet Grēks, kas nosodīts, tomēr dzīvs mūsos, rada rīcības, domas, vēlmes utt, kas ir grēcīgas. Šie, mūsu ikdienas, grēki tika piedoti, mēs tikām attaisnoti, kad Kristu Dievs uzcēla no mirušajiem trešajā dienā. Tāpat arī mēs - savu kristību laikā esam pagremdēti zem ūdens un mirstam savam Grēkam, jo tas jau tika / ir nosodīts Kristus miesā; ceļoties laukā no ūdens  mēs tiekam atdzemdināti caur Dieva Svēto Garu kā jaunas personas; mēs esam attaisnoti no visiem grēkiem, tikai un vienīgi Kristus paveiktā darba pie krusta dēļ. Tagad tie vairs neesam mēs ar - kaut arī ar Grēku sevī -, kas dzīvojam, bet gan jaunas personas, kas tika radītas caur Dieva Garu. Tāpēc mēs tiekam kristīti mirstot vecajam un pieceļamies, kā jaunas radības). Amen.

 

Daudzi cilvēki uzskata sevi par grēciniekiem tikai tāpēc, ka netic vai nezina to, kā Dievs viņus redz pēc tam, kad Jēzus ir ienācis jaunā Kristieša dzīvē. Brīdī, kad persona piedzimst no jauna, viss mainās. Tagad cilvēks dzīvo caur ticību un ikdienu atjauno savu prātu, ko "ienaidnieks" piesārņo ar domām, kas nav no Dieva. Tieši šā iemesla dēļ katram Kristietim jālasa Bībele un jāzina ko saka Dievs, bet ne "ienaidnieks." Bībelei ir mazs sakars ar reliģiju tās tiešā nozīmē. Bībele ir vienīgais avots no kā mēs varam smelties  visu nepieciešamo informāciju, kā rīkoties katrā dzīves situācijā. Bībele ir rokasgrāmata visiem, kas vēlas dzīvot mierā ar sevi un citiem.

 

Bībelē ir teikts, ka Dievs savu vienīgo Dēlu, kas grēka nepazina, mūsu dēļ padarīja par grēku, lai mēs Viņā taptu par Dieva taisnību. Jēzus, taisnīgais, kas bija bez grēka, uzņēmās mūsu grēkus uz Sevis (2.Kor.5:21) un tā vietā deva mums taisnīgumu, ko mēs saņemam kā brīvi pasniegtu dāvanu caur ticību (Efez.2:8) tā, ka mūsu grēcīgums ir izdzēsts, un tā vietā mēs kļūstam par taisniem un svētiem Dieva acīs. Nav svarīgi ko esam darījuši vecajā dzīvē pirms pieņēmām Kristu par Savu vienīgo Glābēju; nav svarīgi, ko domājam un kā rīkojamies tagad uz šo brīdi, vai ko darīsim nākotnē. Ja mēs zinot patiesību uzturam ticību Dieva Vārdam, tad esam attaisnoti, brīvi no grēka un tā varas pār mums; mēs esam taisni Dieva acīs. Un tagad atjaunojot prātu (kas ir piesārņots ar šīs pasaules mācībām, reliģiskām mācībām utt.) dzīvojom kā Dieva bērni - svēti, nevainīgi un tīri no jebkāda grēka paļaujoties ne uz sevi, bet gan tikai uz Kristus paveikto darbu pie krusta.

 

Daži domā, ka tas nav iespējams un labi darbi ir jāpievieno. Bet pestīšana (izglābšana no grēka varas pār cilvēku, no Sātana un nāves); mūžīgā dzīve un taisnīgums (pilnīga nevainības piedēvēšana tiem, kas Kristū) ir dāvanas, kas jāsaņem caur ticību vien, bez labu darbu pievienošanas. Jo, ja labie darbi būtu nepieciešami papildus brīvi sniegtajām dāvanām, tad tās vairs nav dāvanas, bet kaut kas, kas jānopelna.

 

Mēs neesam grēcinieki tāpēc, ka darām kaut ko sliktu. Mēs darām sliktu, mēs grēkojam tāpēc, ka esam grēcinieki, tāpat kā kaķis ņaud tāpēc, ka ir kaķis.

Mēs visi tikām padarīti par grēciniekiem caur vienu cilvēku - Ādamu, un tieši tādā pašā veidā mēs tiekam padarīti taisnīgi Dieva priekšā caur vienu cilvēku - Jēzu (Rom.5:19).

Mēs jau piedzistam par grēciniekiem un tāpēc mums ir vajadzīgs Glābējs, kas ir Jēzus Kristus.

 

Tie, kas nāk pie Kristus un pieņem par brīvu sniegto Dieva dāvanu tiek padarīti un saukti par svētiem, bezvainīgiem, un ir Dieva bērni.

Nepieņemot šo neiedomājami dārgo un dzīvei absolūti nepieciešamo taisnības dāvanu  mums nav ne mazākās iespējas pārvarēt jeb uzveikt grēku. Nav svarīgi cik bieži sūdzam grēkus (kas patiesībā ir velta laika izšķiešana un var pat teikt - apvainojums Dievam, jo Dievs nepiedod grēkus nevienam, ja tie ir izsūdzēti parastam mirstīgam cilvēkam, nav svarīgi kā tas cilvēks ir saukts), nav svarīgi cik daudz labu darbu darām, mēs paliekam bezcerīgi un neglābjami grēcinieki.

Bez taisnīguma dāvanas mēs varam dzīvot pēc augstākajiem morāles standartiem, sēdēt baznībā katru svētdienu, lūgties pēc grēku piedošanas dienu un nakti, un joprojām būt netīri, noraidīti un nosodīti grēcinieki.

Sātans, velns, ļaunais, ienaidnieks - sauciet kā vien to gribat - dara un darīs visu iespējamo un neiespējamo, lai atturētu cilvēkus no Dieva dāvanu saņemšanas. Bet pakļaujieties Dievam, Viņa Vārdam, Viņa gudrībai, sapratnei un mācībai; pretojieties un nepadodaties ļaunajam, un viņam nebūs citas izejas, kā vien atstāt jūs (Jēkaba.v.4:7).

Pēc pakļaušanās Dievam un paklausīgas dzīvošanas (ticībā uz Dieva Vārdu, bet ne sevi) Viņa Gaismā, Svētais Gars, kas sāka dzīvot jūsos pēc Kristus saņemšanas vadīs jūs un svētīs nepārtraukti.

 Dievs Pats palēnām un maigi, Sava Vārda labad, virzīs jūs pa taisnības taku tā, ka negrēkosiet (apzinīgi turot tīru sirdsapziņu). Šis ir saukts par iesvētīšanas procesu, ko cilvēka roku darbs nav spējīgs paveikt.

Jēzus asinis jūs svēta un attīra nepārtraukti, ja dzīvojat Viņa gaismā un esat kā Viņš caur ticību. Šis jūsu svētīšanas process ir mūža garumā līdz pat jūsu pēdējam elpas vilcienam.  Jūsu sirds attieksme, domas, jūtas un arī rīcības palēnām mainīsies.

Svētais Gars jūs vadīs visā patiesībā pa taku, ko Dievs būs nolicis priekš jums. Katra diena nesīs jaunas atklāsmes ar nosacījumu, ka nepadosieties un neticēsiet ienaidnieka meliem. Ja jums ir Kristus, tad nezaudējiet ne minūti no dārgā laika, bet ticiet Dievam un ne kam, un ne vienam citam. Meklējiet patiesību un dzīvojiet Dieva Gaismā, kas ir Viņa Vārds un turiet Jēzu savu acu priekšā visu laiku. Nekad nebūs tā, ka jūs negrēkosiet  miesiski nedarot kaut ko pret Dieva gribu. Bet, Viņš ir apsolījis, ka, ja dzīvosiet Jēzus gaismā, tad Dievs skatīs Jēzu jūsos, bet ne jūs un jūsu centienus, klupienus utt. Esiet kā Viņš caur ticību un turiet tīru sirdsapziņu.

Grēks nav tas, ko jūs darāt; grēks ir tas, kas jūs esat bez Kristus.

Visi cilvēki tika padarīti par grēciniekiem caur viena cilvēka nepaklausību; tāpat tagad visi tiek padarīti par taisniem caur viena Cilvēka paklausību. Taisnīgums nav nopelnāms ne ar kādiem darbiem, bet ir saņemams caur ticību. Cilvēka prātam grūti aptverama lieta (tieši grēcīgās dabas dēļ un Sātana melu dēļ). Bet bez šīs Taisnīguma dāvanas nevienam netiek dota mūžīgā dzīve. Dievs ir svēts un tikai tie, kas ir svēti drīkst iemantot debesis. Katoļu izdomātā mācība par šķīstītavu nav Bībeliska un  ir absolūts ļaunums, kas ved daudzus cilvēkus postā.

 

Kārtībā, lai spētu dzīvot saskaņā ar Dieva Vārdu Viņa Gaismā, mums ir jāpieņem tas, ko Dievs saka un jāsaprot, ka mūsu Grēks tika pienaglots pie krusta. Mēs mirstam Grēkam katru rītu. Visi grēki (oriģinālā Grēka sekas), kas tika vai tiks paveikti tāpēc, ka bijām, esam un būsim grēcinieki saskaņā ar mūsu veco dabu, bija nodoti, pārpludināti jeb pārnesti uz Jēzu. Un pēc trijām, drausmīgām stundām, kamēr šis process notika, Jēzus bija nošķirts no Dieva. Lai arī fiziskās sāpes un pazemojums bija drausmīgs, tomēr visdrausmīgākais laiks Jēzus dzīvē bija šīs trīs stundas, jo Viņš bija nošķirts no Dieva kamēr visas pasaules (to cilvēku, kas pieņem Viņu kā Kungu pār savām dzīvēm) grēki tika pārpludināti uz Viņu. Kad tas bija paveikts Jēzus pateica - "tas ir pabeigts." Jņ.ev. 19:30. 

Dievs nosodīja Grēku, kas dzīvo mūsos kopš paša dzimšanas brīža pienaglojot to Jēzu pie krusta, un attaisnoja mūs no visies ikdienas grēkiem pieceļot Viņu. "Tas ir pabeigts!" Tagad Dieva taisnais, svētais, bezvainīgais bērns dzīvo no ticības.

 

Tagad mēs dzīvojam paklausībā (ticam uz Kristus paveikto darbu pie krusta mūsu labā) un negrēkojam. Tas ir - lai ko mēs darām, mēs darām Viņa Vārdā. Mēs mirstam Kristū  katru rītu, katru savas dzīves minūti un negrēkojam turot acīs Jēzu un to, ko Viņš paveica pie krusta. Ja grēkojam, ja mūsu sirdsapziņa sāk mūs nosodīt, tad kaut kādā veidā esam izgājuši/ novirzījušies no Gaismas jeb Patiesības; attālinājušies no Viņa. Mistērija. Bet ar laiku, ko pavadāt ar Jēzu paklausībā Viņam, mācoties Viņa teikto, ļaunajam nebūs cita ceļa, kā vien atstāt jūs. Ļaunais vai velns, saucat kā gribat, sūtīs jums dažādas domas, kas nepieder Dievam; viņš pat citēs Dieva Vārdus; viņš pat izmantos cilvēkus, lai jūs turētu tālu prom no Gaismas un Patiesības. Viņš izmantos daudzus ceļus, lai turētu jūs tālu no Dieva Vārda Patiesības. Bet esiet stipri, esiet drošsirdīgi. Katru reizi, kad esat viņa kārdināti ticēt viņa meliem, atkal un atkal atgriezieties pie Jēzus un Viņa Vārdiem. Viņš vienīgais ir tas, kas turēs jūs svētus, nevainīgus un taisnus līdz pat pašām jūsu dzīves beigām, ne jūsu "labie darbi"  vai "pareiza dzīvošana" lai kādi tie arī būtu.

Ceļš ir ļoti, ļoti šaurs. Patiesībā katru reizi, kad pievēršam savas acis uz sevi un saviem darbiem (nav svarīgi cik labi tie arī būtu) - mēs grēkojam, jo atkal iesoļojam tumsā. Katru reizi, kad lūkosimies sevī, mēs jutīsim nosodījumu un grēka nastu. Tāpēc lūkojieties uz Jēzu un turiet tīru sirdsapziņu. Izturiet un pārvariet visu.

Jo

Kristū mums ir izpirkšana caur Viņa asinīm, pārkāpumu piedošana pēc Dieva bagātīgās žēlastības (Efez.1:7),
Viņā un no Viņa mēs esam saņēmuši (pagātne) taisnīgumu (ko Dievs mums piedēvē jeb uzdāvina par velti bez darbu pievienošanas) caur ticību (Rom.3:22)

Un

Viņā mēs dzīvojam un darbojamies, un esam tie, kas esam caur ticību uz Jēzu Kristu. Dievs darbojas mūsos, ja mēs to atļaujam (Ap.d.gr.17:28).

 

Taisnais dzīvo no ticības un ticot Dieva Vārdam, pieņemot Viņa par brīvu sniegto dāvanu, saņem grēku piedošanu. Taisnais jeb attaisnots ir tas, kas ticot uz Jēzus paveikto darbu pie krusta saņem Viņa Taisnīgumu (nevainību) kā savu (Gal.3:11; Ebr.10:38; Rom.1:17).

Absolūta mistērija. Bet slava un gods Dievam, jo Viņš ir atklājis to mums. Paldies Viņam par neaprakstāmajām dāvanām.

Tomēr daži domā, ka izsūdzot grēkus kādai personai (mācītājam vai kam citam) tiek saņemta piedošana. Nē, Dievs ir pret to.

Daži domā, ka Svētais Gars atsauc vai atlaiž mūsu grēkus. Nē. Svētais Gars neatsauc grēkus un nepadara mūs brīvus no tiem. Svētais Gars liecina par Jēzu,  Viņš mūs kristī un iesvēta, un stiprina; Viņš mums palīdz un māca mūs; Viņš mums atklāj Jēzus prātu un domas; Viņš liecina pasaulei par to, ka visi ir grēcīgi un visiem jānāk pie Kristus Jēzus. Svētais Gars liecina un māca mūs, ka mūsu grēki ir piedoti caur Jēzu un to, ka Dievs vairs nepiemin, neatceras mūsu grēkus; Svētais Gras liecina, ka esam kļuvuši par Dieva taisnību caur Jēzu Kristu, atklājot Patiesību, Ceļu un Dzīvi. (Ebrejiem 10:14-18). Svētais Gars liek mums saukt uz savu Tēvu, tēti, kas ir debesīs.

Katra cilvēka grēki tiek piedoti tikai un vienīgi balstoties uz Jēzus Kristus paveikto darbu pie krusta. Grēku piedošana tiek saņemta vienreiz un par visām reizēm nākot pie Kristus Jēzus, tikai un vienīgi caur ticību Jēzum un Viņa paveiktajam darbam pie krusta visas pasaules labā. Tās ir katra cilvēka personiskās attiecības ar savu Glābēju. Punkts.

Mūsu GRĒKS (vienskaitlis), kas dzīvo mūsos tika jau nosodīts ar nāvi pie krusta (un nevienu nevar nosodīt divreiz).  Saprotot un pieņemot Kristu mēs saņemam Taisnīguma dāvanu; un līdz ar to pārējās Dieva dāvanas, kuras Viņš Savā mīlestībā ir devis mums. Par mūsu ikdienas grēkiem mēs tikām attaisnoti, kad Jēzus pabeidzis darbu tika uzcelts no mirušajiem un nosēdās pie Dieva Tēva labās rokas; kur arī visi, kam ir Kristus, jau ir nosēdināti. 

 

Ikdienas grēki (daudzskaitlis) ir patiesā, iedzimtā GRĒKA augļi. Mēs visi piedzimstam grēcinieki un tāpēc mums visiem ir vajadzīgs Jēzus, jo caur Viņu mums tiek dota vērtīgā taisnīguma dāvana. Tagad patiesais GRĒKS ir pienaglots pie krusta. Tāpēc tas, kas ir taisnīgs, atbrīvots no grēka un tā varas, vairs nav spējīgs grēkot, jo Jēzus negrēko. Jo Dieva Gars dzīvo cilvēkā un svarīgi ir nevis tas, ko grēcīgā miesa dara, bet gan Gars. Jo, ja Kristus dzīvo mūsos, tad grēks ir izdzēsts, tad cilvēks ir taisns un brīvs no grēka. Tāpēc mums jātur Kristus savu acu priekšā un nav jātic ļaunā meliem. Lai slava Dievam.

 

Ja Jēzus dzīvo mūsos, Dievs mūs redz kā svētus, nevainīgus un taisnus. Kamēr vien nesākam skatīties uz sevi un sevī, bet tikai uz Viņu, mēs esam taisni; taisnīgi un attaisnoti. Svēti un nevainīgi.

 

Redzat nu, kārtībā, lai mēs būtu taisni, svēti un nevainīgi Dieva acīs, mums ir jāpieņem Viņa dāvanas caur ticību bez jebkādu "labo darbu" pievienošanas. Labie darbi nāks vēlāk, jo Dievs Pats darbosies jūsos un caur jums. Nepieņemot Dieva taisnīguma dāvanu mēs joprojām esam tumsā un taisnība nav mūsos. Šo patiesību nav viegli pieņemt, tāpēc cilvēki cīnās, mokās un nosoda sevi, jo "šīs pasaules princis" ir pret mums. Viņš grib, lai paliekam kur esam un darīs visu, lai mūs atturētu no mūsu visu debesu Tēva svētībām.

Jēzus teica: "Nāciet pie manis visi, kas esat nopūlējušies un zem smagas nastas, un es jūs atvieglināšu; es jums došu atpūtu" (Mt.ev.11:28; Jņ.ev.7:37).
Apsolītā atpūta ir iespējama tikai, ja nostājamies un paliekam uz tās ļoti šaurās taciņas, un dzīvojam Gaismā - visvieglākais ceļš, kā dzīvot taisnīgu dzīvi; bet arī vissmagākais un svētīgākais darbs, ko cilvēciskā būtne var paveikt savā dzīvē tieši tāpēc, ka Sātans, šī pasaule un cilvēciskā daba  (Grēks) vienmēr būs pret Dieva bērnu. 

Bet Jēzus redzēja Sātanu kā zibeni no debesīm krītam. Lk.ev.10:18.

 Tāpēc paļaujieties uz Jēzu un dzīvojiet kā Dieva bērni. Esiet stipri un esiet droši; pieņemiet Dieva doto Patiesību; vienkārši izturiet ļaunā uzbrukumus caur Jēzus Vārdu un viņš bēgs no jums. Dariet visu, lai ieietu dzīvē pa šaurajām durvīm - Jēzu. Dzīvojiet mierā ar katru, ja vien tas ir jūsu spēkos un esiet svēti. Svēti jūs esat caur Viņa Vārdu paliekot Viņa gaismā, esot kā Viņs caur ticību, ne jūsu darbu dēļ. Turiet savas acis pievērstas Jēzum!!! Tas ir vienīgais veids kā dzīvot. Jēzus ir viss, kas jums vajadzīgs.

Kunga Jēzus Kristus žēlastība un Dieva mīlestība un Svētā Gara sadraudzība lai ir ar jums visiem! 2.Kor.13:14.

Dārgie draugi, uzceliet sevi kā namu savas ticības svētumā un pieaugiet žēlastībā, un zinībās par Kungu un Glābēju Jēzu Kristu; palieciet savā svētajā ticībā un lūdzieties Svētajā Garā; turiet sevi Dieva mīlestībā; dzīvojiet Viņa gaismā un nepakļaujieties tumsas valdniekiem; tiem, kas jūs vedina pa pazušanas ceļu. Dzīvojiet paļāvībā uz Dieva Vārdu. Esiet žēlīgi pret citiem un arī tiem, kas šaubās. Citus glābiet, izraujiet tos no uguns; par citiem apžēlojieties ar bailēm – pilni riebuma pret viņu miesas aptraipītām drēbēm. Aptraipītā miesa ir tie, kas dzīvo pēc šīs pasaules gudrības noraidot vienīgo Patiesību, Ceļu un Dzīvi (Jūdas 1; 2.Pētera 3:18).

 

Bet Jēzus teica: "To, kas uzvarēs (pārvarēs šo pasauli), Es nosēdināšu Savā tronī kopā ar Mani, tāpat kā Es Esmu uzvarējis un apsēdies ar Savu Tēvu Viņa tronī" (Atkl.gr.3:22).

Ticot Jēzus vārdiem jūs jau esat uzvarētāji. Jūs esat radīti būt uzvarētāji. Esiet uzvarētāji!!!

 

Mūsu uzvara ir Jēzū Kristū Dieva Dēlā, kas nāca, lai mums būtu dzīve, ne nosodījums. Tikai caur Viņu mēs varam pārvarēt ļauno un valdīt šinī dzīvē saskaņā ar Paša Dieva Vārdu, bet ne caur saviem labajiem darbiem. Mūsu labie darbi Dieva acīs ir nešķīstība. Katru reizi, kad iedomājamies sevi par taisniem, labiem tāpēc, ka esam paveikuši kaut ko labu, Dievs to redz kā netīras skrandas un nīst mūsu iedomību. Mūsu labie darbi ir ļaunums Viņa acīs. Jes.gr.64:5. Jo visi mūsu darbi ir ar nodomiem, kas nav pieņemami Dievam. Zem katra labā darba ir motīvs sevis labā. Nav cilvēka, kas ir spējīgs dzīvot pašaizliedzīgu dzīvi un darīt labu citiem bez kaut kāda pašlabuma.  

Nošķirtībā no Jēzus mūsu labie darbi zaudē visu savu vērtību, nozīmīgumu un svaru, un mēs esam miruši savos pārkāpumos un grēkos. Tikai caur Viņu un Viņa piešķirto Taisnīgumu mēs varam kļūt par garīgām, svētām personām un rīkoties tā, ka Dievs ir apmierināts ar mums.

 

Tāpēc meklējiet Patiesību un Patiesība padarīs jūs brīvus. Jņ.ev.8:32.

 

 

Centos izskaidrot kā nu mācēju patiesību, ko apustulis Pāvils sludināja 2000 gadus atpakaļ; patiesību; ko M.Luters atļāvās ielaist "tumšajā gadsimtā," kad cilvēki bija sagūstīti reliģijas važās. Meklējiet patiesību un saraujiet visas važas, ja tādas ir. Kļūstiet par Dieva bērniem.

Lai cerības Dievs jūs piepilda ar prieku un mieru ticībā un jūs, Svētā Gara spēkā, kļūtu pārpilni šajā cerībā.
Miera Dievs lai ir ar jums visiem!
Āmen! 

Rom.15:13,33.