walden pond

 

Viens cilvēks dod brīvi un dāsni, tomēr iegūst vēl vairāk; cits skopi nepalīdz nevienam un nokļūst vēl lielākās vajadzībās. Dāsns cilvēks zeļ labklājībā un katrs kurš atspirdzina citu, tiks atspirdzināts pats. Salam.pam.11:24-25.

“Neesi gudrs paša acīs; cieni KUNGU un giezies prom no sliktā, un ļaunā. Šāda uzvedība atnesīs veselību tavai miesai un atspirdzinās tavus kaulus. Cieni KUNGU ar visu savu bagātību, un ar visu to labāko, ko vien tu radi. Tad tavi šķūņi būs pilni ar graudiem un tavas vīna spiedes plūdīs pāri ar labu vīnu“ (Salamana pam.3 :7-10).

“Tāpēc, ka cilvēks mīl Mani, - saka KUNGS,- Es izglābšu viņu; Es aizsargāšu viņu, jo viņš zina un atzīst Manu Vārdu. Viņš sauks uz Mani un Es atbildēšu; Es būšu ar viņu visos viņa trauksmes brīžos, Es atbrīvošu viņu un cienīšu.” Psalms 91:14-15.

.

Jebkurš, kas tic Viņam, vairs netiek tiesāts, bet kas netic, jau ir notiesāts tāpēc, ka tie nav ticējuši un netic Dieva vienīgā Dēla Vārdam. Jņ.ev.3:18.

Katrs, kas pieder Dievam, dzird to, ko Dievs runā (saka). Iemesls, kāpēc jūs nedzirdat Dieva teikto ir tāds, ka jūs nepiederat Dievam.Jāņa ev.8:47.

“…Daudzi tiks šķīstīti, padarīti spodri un attīrīti, bet ļaunie (tādi, kas netic) turpinās būt ļauni. Neviens no ļaunajiem nesapratīs, bet tie, kuri ir gudri, - sapratīs….” (Daniēla 12:10).

“…Jo tāpat, kā caur viena cilvēka (Ādama) nepaklausību daudzi tika padarīti par grēciniekiem, tāpat arī caur viena cilvēka (Kristu Jēzu Dieva Dēlu) paklausību daudzi tiks padarīti taisni, svēti un nevainīgi….” (Romiešiem 5:10).

…Kristus atbrīvoja mūs no baušļu lāstiem topot Pats par lāstu mūsu labā, jo stāv rakstīts: “nolādēts ir katrs, kas karājas pie koka.” Viņš mūs atbrīvoja, lai Ābrahamam dotās svētības drīkstētu dot arī Pagāniem caur Kristu Jēzu tā, ka caur ticību mēs drīkstam saņemt apsolīto Garu. Galat.3:13-14.

Tāpēc tagad nav nekāda nosodījuma tiem, kuri ir Kristū Jēzū; tas ir tāpēc, ka caur Kristu Jēzu Gara Likums, kas dod dzīvi, ir padarījis jūs brīvus no nāves un grēka baušļiem. Romiešiem 8:1-2.

“Viņš, kas nepažēloja Savu Paša Dēlu, bet atdeva Viņu par mums visiem, - vai gan Viņš, kopā ar Savu Dēlu, žēlīgi nedos mums arī visas citas lietas? Kurš vai kas var celt pretenzijas pret tādu, ko Pats Dievs ir izvēlējies? Tas ir tikai Dievs Pats, kas attaisno. Kurš gan, tādā gadījumā, var uzdrošināties mūs nosodīt? Neviens! Kristus Jēzus, kas nomira, - un vēl vairāk, - tika uzcelts no mirušajiem, tagad ir pie Dieva labās rokas un arī stāv mūsu labā.” Romiešiem 8:32:34.

“Ja jūs ticat, jūs saņemsiet visu ko vien lūdzat.” Mt.ev.21:22; Mk.ev.11:24.

“Slavini Kungu, mana dvēsele! …Viņš zālei liek augt tā rūpējoties par lopiem, un dažādiem augiem, lai cilvēkiem būtu ko kopt tā radot barību no zemes; un vīnu, kas iepriecina cilvēku sirdis; eļļu, kas dara to sejas gaišas un maizi, kas stiprina uzturot cilvēku sirdis….” Psalm 104.

“Atbildi man ātri, mans KUNGS, jo mans gars jau ir pavisam izmisis. Neslēp savu seju no manis, jo citādi es būšu kā tie, kas iet lejā visdziļākajā bedrē. Lai šis rīts man atnes vārdu par Tavu nekad nebeidzamo mīlestību pret mani, jo visu savu ticību lieku uz Tevi. Rādi man ceļu pa kuru iet, jo Tev uzticu visu savu dzīvi.” (Psalm 143:7-8).

“Visuvarenais Dievs, mans KUNGS, man ir devis gudru mēli, ka es ar saviem vārdiem protu stiprināt nogurušos; Viņš uzmodina mani ik rītu, Viņš atmodina manas ausis, lai es uzmanīgi klausītos kā māceklis” (Jes.gr.50:4).

“…Jo Dieva valstība nav ēšanas un dzeršanas lietas, bet gan Taisnīguma, Miera un Prieka Svētajā Garā….” Rom.14:17.

“Klausies, mans bērns, sava tēva padomiem un nenogriezies no savas mātes pamācībām. Jo tie tev ir kā krāšņs vainags tavai galvai un skaist arota tavam kaklam.”Salamana pam.1:8-9.

“Tagad, kad paklausot Taisnībai esat sevi attīrījuši tā, ka jums ir šķīsta mīlestība vienam pret otru, tad nu mīliet viens otru dziļi, no visas sirds.” 1.Pētera 1:22.

“Tāpēc, kad vien rodas iespēja vai vajadzība, darīsim labu visiem cilvēkiem, it īpaši tiem, kas pieder ticīgo ģimenei.” Galatiešiem 6:10.

“Tu saklāj svētku galdu manā priekšā maniem ienaidniekiem to redzot. Tu iesvaidi manu galvu ar eļļu; mans kauss plūst pāri. Pilnīgi noteikti un droši ir tas, ka Tava labestība un mīlestība sekos man visas mana mūža dienas; un es mitīšu KUNGA mājās mūžīgi.” Psalm 23:5-6.

“Uzsmaidi man, KUNGS; glāb mani Savā nekad nebeidzamajā mīlestībā. Neļauj man just kaunu, KUNGS, jo es saucu uz Tevi; bet lai ļaunie tiek kaunā un ir apklusināti nāves valstībā.” Psalm 31:16-17.

“Pēc tam viens no vecajiem man teica: ‘Neraudi! Skat, Lauva no Jūdas cilts, Dāvida sakne ir uzvarējis. Viņš ir spējīgs atvērt grāmatu un tās septiņus zīmogus.” Atklāsmes gr. 5:5.

“Kad Kungs redzēja viņu, Viņa sirds ļoti juta līdzi sievietei un Viņš teica: ‘Neraudi.” Lūkas ev.7:13.

“Tu dosi perfektu mieru visiem tiem, kas nešaubīdamies paļaujas uz Tevi ticot Tev. Ticiet KUNGAM mūžīgi, jo KUNGS, Pats KUNGS ir mūžīgais Spēks.” Jesajas gr.26:3-4.

“Pat ja esam iemesti degošā krāsnī, Dievs kuram mēs kalpojam, ir spējīgs izglābt mūs; un Viņš izglābs mūs no tavas rokas, kungs.” Daniēla gr.3:17.

“…Viņš izglāba mūs ne jau tāpēc, ka labus un taisnīgus darbus esam darījuši, bet gan tikai tāpēc, ka Viņš ir pilns žēlsirdības. Viņš Pats nomazgāja prom mūsu grēkus dodot mums jaunu piedzimšanu un jaunu dzīvi caur Svēto Garu.” Titum 3:5.

“…Bet visiem, kas ticēja Viņam un pieņēma Viņu, Viņš deva tiesības kļūt par Dieva bērniem. Tagad bērni ir atdzimuši – ne caur fizisko piedzimšanu, kas rodas no  cilvēku kaisles vai plāniem, bet gan ir atdzimuši no Dieva.” Jņ.ev.1:12-13.

“No vecajiem baušļiem jūs esat dzirdējuši – mīliet savu tuvāko un ienīstiet savu ienaidnieku. Bet Es jums saku – mīliet savus ienaidniekus un lūdziet par tiem, kas jums dara pāri, lai jūs būtu jūsu Tēva, kas debesīs, bērni. Jo Viņš liek saulei lēkt pār ļaunajiem un labajiem; un sūta lietu līt gan pār taisnīgajiem, gan pār netaisnīgajiem.” (Mt.ev.5:43-45).

“Dodiet pateicību KUNGAM, jo Viņš ir labs. Viņa mīlestība ir mūžīga” (Psalmi 136:1).

“Jo Viņš, kas divas grupas padarīja par vienu iznīcinot šķelšanās barjeru un nojaucot naida sienu, tagad Viņš Pats ir mūsu miers. Viņš to izdarīja padarot galu visu likumu sistēmai ar saviem baušļiem un noteikumiem. Viņš samierināja Ebrejus ar pagāniem tā radot Sevī jaunus cilvēkus no divām grupām….” Efez.2:14-15.

“Ja ar Kristu esat miruši parastiem, elementāriem šīs pasaules gariem, tad, - it kā jūs vēl būtu dzīvi šai pasaule – kāpēc jūs pakļaujaties tās noteikumiem un nolikumiem – “Nelietojiet! Negaršojiet! Neskarieties!?” Kolos.2:20-21.

Mēs visi esam atbildīgi par savu rīcību. Tomēr tas, kurš saņem norādījumu vārdos, tam jādalās ar savu instruktoru visās lietās. Neiekrītiet maldos – nav iespējams izsmiet Dieva taisnīgumu, jo cilvēks pļauj to, ko sēj. Galat.6:5-7.

Daudzi, kuru miesas mirušas un apglabātas, celsies augšā. Daži mūžīgai dzīvei, citi mūžīgam kaunam un negodam. Daniēla gr.12 :2.

Bet kad jūs lūdzat, tad ejiet savā istabā, aiztaisiet durvis un lūdziet savam Tēvam, kas nav redzams. Tad jūsu Tēvs, kas redz visu, kas darīts slepenībā, atmaksās jums. Mat.ev.6:6.

Lai šie manas mutes vārdi un manas sirds meditācija ir patīkama Tev, mans KUNGS, mans Spēks un mans Glābēj. Ījāba 19:14.

“Vai Es varu?’ pārjautāja Jēzus. ‘Visas lietas ir iespējamas tiem, kas tic.” Marka ev.9:23.

“Un kam gan Dievs zvērēja, ka tie nekad neieies (nesaņems) Viņa mierā? Vai ne tiem, kuri neklausījās Viņā?  Tā mēs tagad skaidri redzam un saprotam, ka viņi (toreiz) nespēja ieiet mierā savas neticības un šaubu dēļ” (Ebrej.3:18-19).

“…Tad un tur jūs kalposiet cilvēku roku darinātiem dieviem no koka un akmeņeim, kuri nespēj ne redzēt, ne dzirdēt, ne ēst, ne saost smaržu. Bet, ja no turienes (kur atrodaties tagad) jūs meklēsiet KUNGU savu Dievu, jūs Viņu atradīsiet, ja meklēsiet Viņu ar visu savu sirdi un visu savu dvēseli….”

…atgriezieties pie KUNGA sava Dieva un klausiet Jēzus balsij… 5.Mozus gr.4:28-29.

…Tad jūs meklēsiet Mani un nāksiet pie Manis un lūgsiet uz Mani, un Es jūs uzklausīšu. Jūs meklēsiet Mani un atradīsiet, kad meklēsiet ar visu savu sirdi. Jer.gr. 29:12-13.

Bet tāpēc, ka Dievs, kas ir tik pārbagāts ar žēlsirdību un mīl mūs tik ļoti, padarīja mūs dzīvus kopā ar Kristu jau tad, kad mēs vēl bijām miruši savos pārkāpumos; tāpēc saprotiet – tikai Viņa žēlīguma dēļ jūs esat izglābti. Un Dievs atmodināja mūs kopā ar Kristu un apsēdināja mūs debesīs Kristū Jēzū tā,  ka lai atnākošajos laikos Viņš varētu izrādīt Savas ne ar ko nesalīdzināmās  žēlastības pāri plūstošās bagātības, izteiktas Viņa laipnībā pret mums Kristū Jēzū. Jo caur žēlastību jūs esat izglābti ticot – un tas nekādā gadījumā nav no jums (vai jūsu darbiem) – tā ir Dieva dārga dāvana (un dāvanas nepelna, bet pateicīgi saņem), - tas nav darbu dēļ dots, lai neviens nevarētu lielīties.

Jo mēs visi esam Dieva roku darbs. Radīti Kristū Jēzū darīt labus darbus, kurus Dievs jau sen iepriekš bija sagatavojis priekš mums. Efez.2:4-10.

No viena cilvēka Dievs radīja visas nācijas, kas vien ir uz šīs visas zemes. Viņš jau iepriekš nolēma, kad tās celsies un kad kritīs, un Viņš stingri noteica to robežas. Dievs nodoms bija, ka cilvēki meklētu Viņu un iespējams pat, ka gribētu Viņu un atrastu. Kaut gan Dievs ir tuvu mums visiem. Ap.d.gr.17:26-27.

 

Lai mīlestības un miera Dievs svētī jūs, un jūsu ģimeni!