PANTI, KUROS MINĒTA RELIĢIJA

images5Z559Q24

 

 Lai Dieva miers ir ar jums visiem!

Ap.d.gr. 26:5. ”Viņi pazīst mani no sākuma (ja tie gribētu liecināt), ka es esmu dzīvojis pēc mūsu reliģijas visstingrākā novirziena, būdams farizejs.”

(Jēzus Pāvilu (un arī visus tos, kas nāk pie Jēzus, un pieņem Viņu kā vienīgo Kungu pār savām dzīvēm) atbrīvoja no reliģijas likumiem, padarot to brīvu).

 

Ap.d.gr.25:19. ” Bet tie cēla apsūdzību pret to par viņu pašu reliģiju un par kādu Jēzu, kas miris, bet Pāvils apgalvo, ka Viņš dzīvo.”

(Pāvils sludināja Jēzu, kurā visi, kas tic Viņam, tiek padarīti taisni, šķīsti, svēti un nevainīgi, un no nāves ir pārgājuši dzīvībā; visiem, tiek piedāvāta mūžīgā dzīve kā dāvana).

 

Ap.d.gr.13:50. “Bet jūdi, sakūdījuši dievbijīgas, reliģiskas un cienītas sievietes un pilsētas ievērojamākos vīrus, sacēla vajāšanu pret Pāvilu un Barnabu un izdzina viņus no savām robežām.”

Reliģiskie jūdi pretojās Pāvila teiktajam un nepieņema Kristus Evaņģēliju (kā to dara reliģija kopumā arī uz šodienu, mēģinot apvienot ŽĒLASTĪBU AR BAUŠLIEM), un nespēdami tam pretoties grēkoja).

 

Ap.d.gr.10:2. “Viņš, Kornēlijs, ar visu savu namu bija reliģiozs un dievbijīgs; tas deva daudz dāvanu ļaudīm un vienmēr lūdza Dievu.”

(Bet Dievs Savā Žēlastībā sūtīja pie viņa Pēteri, lai Kornēlijs un tā nams dzird Labās Ziņas, kuras ir – mūsu labie darbi (jebkādi) neglābj mūs no elles, kas ir mūžīgā nošķirtība no Dieva. Elle būs otrā nāve. Evaņģēlijs, Labās Ziņas ir - Dievs sūtīja Savu Dēlu mirt par mums visiem. Trešajā dienā Viņš Kristu uzcēla no mirušaiem, lai tagad visi, kas tic Viņam tiek attaisnoti bez savu darbu pievienošanas. Ap.d.gr.10:43; un lai tiem ir mūžīgā dzīve).

 

Ap.d.gr.17:22-24. “Tad Pāvils, stāvēdams areopaga vidū, sacīja: Atēnieši, es redzu jūs visās lietās pārāk reliģiozus! Jo es, apstaigādams un aplūkodams jūsu dievekļus, atradu arī altāri, uz kura bija rakstīts: "Nepazīstamajam Dievam". Ko jūs nepazīdami godinājat, to es jums sludinu. Dievs, kas radījis pasauli un visu, kas tanī ir, būdams debess un zemes Kungs, nemājo rokām celtos tempļos…”

(Kristus, Viņš ir jūsu reliģija, ko jāpielūdz, kam jākalpo un kā priekšā jāloka savi ceļi savā sirdī. Dievs nav atrodams nekur citur, kā vien cilvēka sirdī un mutē).

 

Kolos.2:18. “Neļaujiet nevienam jūs nosodīt, kas uzstāj uz svētulīgu, askētisku miesisko vajadzību noraidīšanu vai kalpošanu eņģeļiem (eņģeļu reliģiju). Tādi cilvēki runā par daudzām lietām, ko pat nav redzējuši, un to grēcīgie prāti ir padarījuši tos iedomīgus un lepnus.”

(Jēzus Kristus ir un vienmēr būs vienīgais starpnieks starp Dievu un cilvēkiem! Pievēršanās jebkādai lietai, kas ir radīta, veidota, darināta….. ir Dieva noraidīšana un grēks.) Dievs ir greizsirdīgs.

 

Gal.1:13-14. “Jūs esat dzirdējuši par to, kāds es biju, kad vēl sekoju Jūdu reliģijai – cik ļauni un nežēlīgi centos vajāt un iznīcināt Dieva cilvēkus/ draudzi. Es vairāk par visiem citiem jūdu ticībā/ reliģijā esošos brāļus pārspēju savā centībā ievērojot un turot visas savu senču reliģiskās tradīcijas un mācības.”

(šobrīd pret Dieva cilvēkiem vislielākais karotājs ir Sātans pats. Viņš liks mieru tiem, kas kalpo reliģijai, bet darīs visu, lai iznīcinātu, apklusinātu un nonievātu tos, kas kalpo Dievam caur Kristu, mūsu KUNGU Jēzu). Cilvēkus, kas ir sapratuši Dieva Vārdu (Kristu) un veido ar Dievu tuvas attiecības, apkārtne vienmēr noraidīs, nesapratīs un nosodīs līdz brīdim, kad, ar Dieva žēlastību pašiem tiks atvērtas sirds acis. 

 

Jēkaba 1:26. “tie, kas uzskata sevi par reliģioziem un dievbijīgiem, bet nemāk savaldīt savu mēli, tie piemāna paši sevi un to reliģija ir bezjēdzīga.”

(kamēr vien mūsos nav mīlestības; mīlestības pret nemīlamu un nīstamu; kamēr vien nav mīlestības, pacietības, labvēlības, žēlsirdības, labdarības pret citiem, - mūsu reliģija un ticība Dievam var izrādīties pilnīgi veltīga, tukša laika škiešana.).

 

Jēkaba 1:27. “Reliģija, ko mūsu Dievs Tēvs pieņem kā šķīstu un neaptraipītu, ir tad, ja mēs pieskatām un palīdzam bāreņiem un atrainēm to bēdās/ rūpēs/ nedienās; un turam sevi šīs pasaules nesamaitātus.”

Lai viss, ko darām, būtu darīts tā, it kā priekš Dieva un Dieva klātbūtnē; turot Viņa komandas, mācības un instrukcijas (dotas Bībelē. Viņa komandas tagad ir - mīlēt, mīlēt un vēlreiz mīlēt.  Amen.

 

“….Ak, jūs, mirstīgie, dzirdiet, kas ir labs un ko Tas Kungs vēlas no jums. Rīkoties taisnīgi, mīlēt žēlsirdību un staigāt pazemīgi ar savu Dievu.” (Mika 6:8).

(pazemība ne vienmēr ir jārāda cilvēku priekšā. Cilvēkus ir jāmīl. un jāpalīdz tiem, kad vien tas ir mūsu spēkos. Vispatiesākā pazemība Dieva priekšā ir atzīšana, ka mēs visi esam grēcinieki un tādi paliksim līdz pat sava mūža galam; un to, ka bez Viņa nespējam pilnīgi neko;

 

un atzīšana, ka Viņš ir nomaksājis mūsu visus parādus, tā, ka no un caur Viņa Žēlastību mēs esam padarīti taisni, svēti un nevainīgi, un tur nav mūsu nevismazākā nopelna).

 

Mateja ev.23 nodaļā varat izlasīt, kā Jēzus raudāja par Jeruzalemi, par visu savu tautu nosodot tā laika reliģiskos līderus, kas lasot un studējot Dieva Vārdus, neatpazina Viņu, uz kā viss ir celts un no kā un caur kuru viss ir radīts, un kas nāks atkal.

 

“Nāc, Kungs Jēzu! Mūsu Kunga Jēzus Kristus žēlastība lai ir ar jums visiem! Amen” (Atkl.gr.22:20).

 

Dievs, kas esi, nāk pie mums nesot dāvanas un sargājot mūs no visa ļauna. Dievs, kas esi, rāda Savu varenību nesot mums mieru un prieku mūsu dzīvēs. Dievs, kas esi, nodrošina mūs ar mīlestību, sadraudzību un visu, kas mums vajadzīgs. Dievs, Yahweh kas esi, paceļ Savu vaigu pret mums un smaida. Dievs, Yehweh dara mūs pilnīgus.