Bībeles panti, kuros Dievs iedrošina nebaidīties un droši stāties pretī visām dzīves grūtībām,

jo Viņš vienmēr ir ar mums.

hummerviken cker 234030

 

Pirmkārt Viņš saka: "Mans taisnais no ticības dzīvos..." (Ebr.10:38; Rom.1:17). Tāpēc tici Viņa teiktajam, nebaidies un neuztraucies. Nav svarīgi cik daudz apsolījumu Dievs ir devis, tie visi tagad ir Jēzū Kristū. Dievs ir tas,  kas glābj pat no piķa melnas bedres. Nav svarīgi kādai denominācijai piederat, vienmēr turieties pie Dieva mācības, kas atrodama Bībelē.

 Jo, ja Dievs nav žēlojis Savu vienīgo, mīļoto Dēlu, bet gan atdevis Viņu par mums visiem, tad kā gan (un vai) Viņš līdz ar Viņu (visdārgāko un vērtīgāko) nedāvās mums visas lietas, kas ne tuvu nav tik vērtīgas? (Rom.8:32).

Un tik tiešām, pilnīgi visi Dieva apsolījumi ir "JĀ" Kristū, un caur Viņu mēs sakām "āmen" (2.Korint.1:20).

___________________________________________________

Tie, kam ir Jēzus, taisnīgums un svētums tiek piešķirts neatkarīgi no darbiem, rīcības, uzvedības vai kā cita. Taisnīgums ir piešķirts visiem, kas tic Jēzum Kristum (Rom.3:22). Tas nozīmē, ka cilvēkam ir piedoti visi pagātnes, tagadnes un nākotnes grēki; cilvēks ir padarīts taisns un svēts Dieva acīs caur Jēzu Kristu bez kaut kādu savu darbu pievienošanas. Taisnais dzīvo no ticības.

Tāpēc Dievs tagad saka: "nebaidies, jo Es esmu ar tevi, nebīsties, Es esmu tavs Dievs, Es spēcināšu tevi, tev palīdzēšu, ar Savu labo taisnības roku Es tevi uzturēšu! Jo Es esmu Kungs, tavs Dievs, Es stiprinu tavu labo roku, es saku tev: nebaidies, Es esmu tavs palīgs!" (Jes.gr.41:10, 13).

Nebaidies, lai kādas grūtības un lai cik smagi apstākļi ir šobrīd, stāvi stalti pāri visam un tu redzēsi savām acīm atbrīvošanu, ko Es tev sniegšu. Ēģiptiešus (to, kas tevi nomoka uz šo brīdi), ko redzi šodien, tu vairs neredzēsi nekad (2.Moz.gr.14:13).

Nebaidies, bet zini patiesību. Jo tavs Dievs ir tava saule un tavs vairogs. No Viņa nāk labvēlība, atbalsts un palīdzība. Viņš ir tas, kas dod godu un neliedz nekā laba tiem, kas staigā nevainīgi (Kristū) Viņa ceļos. Tāpēc nepaļaujies nekad uz savu spēku un sapratni vien; turi savas acis pievērstas Kristum un tici Viņam vienīgajam (Psalmi 84:12).

"Taisnajiem (kam ir Kristus) Viņš padomu un veiksmi glabā – vairogu visiem, kas dzīvo krietni (nenovirzās no ticības un nesāk paļauties uz sevi vai kaut ko citu izņemot Dievu), Viņš uzrauga taisnības takas, Viņš saviem uzticīgajiem sargā ceļu!" (Sakv.2:7-8).


Viņš ir tas, kas atjauno tavu dvēseli, Viņš ir tas, kas vadīs tevi pa taisnīguma taku, kas ir Kristū (Psalmi 23:3).

Nebaidies, stāvi stalti, jo šis varbūt ir tavs pārbaudes periods. Dievs dažreiz uzliek pārbaudījumus, lai testētu ticību tā, ka jūsu pārbaudītā ticība, kas ir daudz cildenāka par iznīcīgā zelta pārbaudi ugunī, parādītu, ka jūs esat teicami, slavējami un godājami dienā, kad atklāsies Jēzus Kristus. Tāpēc dažreiz dzīves pārbaudījumi padara stiprāku ticību, kas rada lielāku izturību, kas rada perfektu iznākumu - tādu, ka pēc pārbaudes perioda cilvēks ir pilnīgs, kam netrūkst nekā (Jēk.1:2-4).

 

"Mozus teica tautai: "Nebīstieties, jo Dievs ir nācis jūs pārbaudīt, lai jūsu acis būtu pilnas Viņa bijības, ka jūs negrēkotu!" (2.Moz.gr.20:20; 1.Pēt.1:6-7; Psalmi 66:10-12).

Tāpēc ir tik svarīgi zināt patiesību un nepadoties, jo izturība līdz galam vienmēr nes augļus savā laikā.

"Vai es tev nepavēlēju būt stipram un sīkstam, nebīties un nebaiļoties, jo Kungs, tavs Dievs, ir kopā ar tevi, lai kurp tu ietu!" (Jozuas gr.1:9).

"Kungs tavs Dievs vienmēr ies tev pa priekšu, Viņš būs kopā ar tevi, Viņš tevi neatstās un nepametīs – nebaidies un nebaiļojies!" (5.Moz.gr.31:8).

Viņš saka: "Kad tu iesi caur ūdeņiem, Es būšu ar tevi, un cauri upēm, tās tevi neaizraus, kad caur uguni iesi, tu nesadegsi, liesma tevi neapsvilinās!" (Jes.gr.43:2). Šis iekļauj visus dzīves aspektus, tā, ka tev nav no kā baidīties.

"Nebaidieties no Bābeles ķēniņa (šīs pasaules ļaunuma), no kura jūs baidāties, nebaidieties no viņa! – saka Kungs, Es jūs glābšu un izpestīšu no viņa rokas!" (Jer.gr.42:11).

Tikai nepretojies un nesacelies pret savu debesu Tēvu, turi savas acis nepārtraukti uz savu Kungu Jēzu, un nebaidies ne no kā, jo, ja Dievs ir tavs palīgs tu pārvarēsi un uzvarēsi it visu. Nebaidies ne no kā (4.Moz.gr.14:9).

Nehemija runāja uz dižciltīgajiem, ierēdņiem un pārējiem ļaudīm: "Nebīstieties no tiem, atcerieties, ka mūsu Kungs ir liels un bijājams, un cīnieties par saviem brāļiem, dēliem, meitām, sievām un mājām!" (Nehem.gr.4:8). Cīnieties un nekad napadodieties (savā garā ar Dieva Gara palīdzību lasot Viņa Vārdu). Dievs ir tas, kas dod spēku, sapratni, izturību un varu iet tālāk neskatoties uz neko.

Tādēļ saki droši un skaļi: "Kungs ir mans palīgs, tādēļ es neizbīšos no nekā - ko gan parasts mirstīgais cilvēks vai apstākļi var man padarīt?" (Ebr.13:6; Psalmi 56:4-5; Psalm9 118:6-7).

 

Studējiet Psalmu 91. Ja jums ir Kristus, tad jums nav no kā bīties un nav par ko uztraukties. Lūdziet un jums tiks dots, meklējiet un jūs atradīsiet, klauvējiet un jums tiks atvērts.

"Ko lai mēs par to sakām? Ja Dievs ir par mums, kas būs pret mums!?" (Rom.8:31).

 

Jo tagad, "bērniņi, jūs esat no Dieva un tos (visus garus, kas valda pār šo pasauli) esat uzvarējuši, jo lielāks ir tas (Kristus), kas jūsos, nekā tas, kas ir pasaulē (Sātans)" (1.Jņ.vēst.4:4).

Jo katrs cilvēks, kas ir piedzimis no Dieva, uzvar un ir apveltīts ar varu pārvarēt it visu pasauli (saglabāt ticību). Uzvara pār pasauli (pasaules iekārtotajām sistēmām, reliģiju, ļauno jeb velnu un pilnīgi visu, kas vien šinī pasaulē darbojas) nāk caur ticību (1.Jņ.vēst.5:4; Atkl.gr.12:11). Ja tici, tad jau esi uzvarētājs.

 

Vai ir kaut kas, kas iedrošināsies apsūdzēt Dieva izredzētos?

– Dievs tos attaisno. Tāpēc ziniet patiesību un stāviet stalti; nepadodieties (Rom.8:33-34).

Kristū jūs esat brīvi no jebkāda nosodījuma; visi jūsu grēki ir jau piedoti; Kristū ir jūsu brīvība no visa, kas jūs nomoka.

 

Tas, kas tevi attaisno ir tuvu; tāpēc, kurš gan iedrošinās tevi apsūdzēt? Lai tas, kas tevi apsūdz stājas tev pretī un saka to atklāti. Viņš nav spējīgs to izdarīt, jo tagad tu zini patiesību; jo Dievs tevi ir attaisnojis. Sātans un šī pasaule tevi apsūdz, bet Dievs attaisno caur Sava Taisnā Dēla asinīm! Jes.gr.50:8-9.

Tāpēc ar tīru sirdi un "drošu prātu tuvosimies žēlastības tronim, lai tiktu apžēloti un saņemtu žēlastību, kas nāk kā palīdzība īstā brīdī" (Ebr.4:16).

"Dievs mums patvērums un spēks, vienmēr rodams palīgs briesmās. Tāpēc nebīsimies, kaut apvērstos zeme un kalni iegāztos jūras dzīlē, kaut krāktu un putotu ūdeņi, kaut drebētu kalni, tai dižojoties!" (Psalmi 46:2-4).

Un diena nāk, kad ne saule dienā, ne mēness naktī būs tava spožā gaisma, bet gan tavs Kungs tavs Radītājs. Viņš būs tava mūžīgā gaisma un tavs Radītājs būs tava godība. Nekad tava saule nerietēs un mēness neizdils un tavas skumju pilnās dienas izzudīs. Jes.gr.60:19-20.

Viņš noslaucīs katru tavu asaru no tava vaiga. Tur vairāk nebūs nāves, nebūs sēru, nebūs asaru un sāpju. Jo vecā kārtība zudīs un jaunā nāks vietā. Atkl.gr..21:4.

Pravietis Jesaja paredzēja, ka Jēzus atbrīvos cilvēkus no grēka, no nāves un no ļaunā varas. Viņš rakstīja gandrīz 700 gadus pirms Jēzus dzimšanas:

"Šai kalnā viņš (Jēzus) saplēsīs apsegu, kas kā līķauts klājas pār visu tautu, apklāju, kas sedz visus ļaudis! Uz mūžiem Viņš izpostīs nāvi, Kungs Dievs noslaucīs asaras no visu vaigiem, visā zemē Viņš iznīdēs savas tautas kaunu, jo Kungs ir runājis! Tajā dienā cilvēki sacīs: "Redzi, šis ir mūsu Dievs, uz Viņu mēs cerējām, un Viņš mūs glābj, Kungs ir tas, uz kuru mēs cerējām; līksmosim un priecāsimies par Viņa glābšanu!" (Jes.gr.25:7-9).

Tas jau ir noticis 2000 gadus atpakaļ. Jēzus saplēsa apsegu un atļāva gaismai spīdēt tumsā. Tomēr us šodienu pār zemi joprojām valda liela, bieza tumsa - depresija sagrauj tik dārgās cilvēku dzīves, jo viņi nezina patiesību, kas skaidri un gaiši stāv Bībeles lappusēs un noraida iedegt gaismu, bet turpina dzīvot tumsā bez cerības, bez mīlestība un bez gaismas.

Tumšie Viduslaiki, kas ilga apmēram 1000 gadus (no apm.5.gs.līdz 15.gs.beigām) tika uzspiesti cilvēkiem caur reliģiju un  atkāpās tikai caur gaismu, ko atpakaļ pasaulē ienesa Kristus.

M. Luters (10 Nov.1483 – 18 Feb. 1546) bija viens no pirmajiem, kas pavēra aizkaru un atļāva Dieva gaismai spīdēt pasaulē.

Jebkura vieta, kur cilvēki dzīvo nošķirtībā no vienīgā patiesā un dzīvā Dieva, dzīvo nabadzībā kā vergi citiem. Vienreiz kādā no TV programmām dzirdēju vīru sakām, ka Āfrikai ir ļoti nepieciešams dzirdēt evaņģēliju. Bet evaņģēlijs ir jādzird visai pasaulei!

 

Latvijai ir jādzird patiesais Kristus Evaņgēlijs!

 

Tāpēc tiecieties uz Patiesību, meklējiet to, celieties un spīdiet, jo jūsu gaisma jau ir atnākusi; un Viņa, Jēzus godīgums, spožums un slava spīd pār jums. Tikai nāciet pie Viņa, ne pie reliģijas un jūs būsiet tie, kas spīdēs tumsā.

 

Tāpēc esiet droši, nebaidieties. Stāviet kā klints, izturiet ar Dieva Patiesību uz lūpām pret jebkuru apsūdzību, un savās sirdīs,ticiet Viņam un nešaubieties... "Nebaidaties ne no kā, bet meklējiet Viņa Valstību, un visas lietas jums tiks dotas; lai kādas tās arī būtu. Nebīstieties, jo jūsu Tēvam jau ir labpaticis dot jums Valstību" (Lk.ev.12:31-32).

 

 

Jēzu Dievs deva mums visiem, lai caur Viņu mēs tiktu padarīti par bezvainīgiem, svētiem un mīlētiem Dieva bērneim. Dievs mīl tik ļoti mūs visus, tāpēc nāciet laukā no tumsas, turieties pie Viņa Patiesības un jūs būsiet brīvi.