bible      ebreju
Laimīgs, svētīgs tas, kas lasa un klausās šos pravietojuma vārdus un kas ievēro visu, kas tur rakstīts, jo noliktais laiks ir tuvu" (Atkl.gr.1:3).

Bībele.

              BIBELE PDF

“Vai Mans Vārds nav kā uguns, saka Kungs, un kā āmurs, kas sadragā klinti?” (Jer.gr.23:29).

"Tiešām, Dieva Vārds ir dzīvs un darbīgs un asāks par jebkuru abpusgriezīgu zobenu. Tas duras cauri, līdz sadala dvēseli un garu, locekļus un kaulu smadzenes, un iztiesā sirds domas un nolūkus” (Ebr.4:12).

 

"Bībeles lapās ir atbildes uz visiem dzīves jautājumiem, kādi vien cilvēkam var rasties dzīves laikā"

(Ronalds Reigans, ASV prezidents (1981—1989).

 

Daudzi cilvēki domā, ka Bībele ir kaut kas reliģisks un ikdienas dzīvē nav piemērojama. Daudzi gluži vienkārši neziņas dēļ noraida gudrību, kas sniegta Bībelē un tādējādi iet pa dzīves takām bez gaismas; un cieš neizsakāmi. Daudzi cenšas un pūlas atrast savās dzīvēs mīlestību, mieru, prieku, laimi, saskaņu un apmierinājumu, bet jo vairāk cenšas, jo dziļāka nepieciešamība pēc šīm lietām kļūst. Bet Bībeles lappusēs Dievs dod gudrību, kas, ja iegūta, sniedz to, pēc kā mūsu visu sirdis ilgojas. No Dieva mutes nāk zināšanas un sapratne. Sakv.gr.2:6. Un Bībelē rakstītajam ir diezgan mazs sakars ar reliģiju.  Jā, reliģija citē Bībeli, diemžēl bieži esot tālu no tajā sniegtās patiesības. Bībelē rakstītais ir gudrība un dzīve, un veselība visai miesai visiem tiem, kas tos atrodod tur pie sirds dienu un nakti. Sakv.4:22.

 

Tātad, Bībele ir patiesa, mūsu debesu Tēva, kas radīja visu pasauli ar to, kas tanī, un tevi, vēstule mums. Bībele ir Dieva dotā ziņa cilvēcei. Bībele ir mūžīga, vienmēr moderna un skar katru dzīves situāciju tā, ka cilvēks ir nodrošināts ar visu nepieciešamo, lai dzīvotu mierā atrodot atbildes uz absolūti visiem dzīves jautājumiem. Bībele ir nemainīgs, absolūts, pilnīgs, tiešs un par spīti visu kritiķu teiktajam neizmainīts, un nepārlabots Paša Dieva rakstīts teksts. Katra no 66 grāmatām ir tieši ar tādu pašu saturu, kāds tas bija oriģināli no paša sākuma. Cilvēki ir piesārņojuši savus prātus ar dažādām svešām mācībām par Dievu un Viņa Vārdu, un ienaidnieks strādā vaiga sviedros, lai tas tā arī paliktu.

 

Visiem, kas ir iemesti šaubās pirms jebkāda sprieduma izteikšanas vajadzētu ziedot savu laiku un izmeklēt laicīgo literatūru. Laicīgā literatūra ir viens no avotiem, kas pierāda, ka Bībele ir uzticama un patiesa.

 

Cits laicīgais avots ir zinātniskie izmeklējumi, kas neapgāžami pierāda, ka Bībelē aprakstītie notikumi un cilvēces vēstures attīstības gaita ir absolūti sakritīgi un patiesi. Zinātniskie pierādījumi sniedz pamatotas liecības tam, ka Bībelē ir aprakstīta akurāta informācija attiecībā uz hronoloģiju, ģeogrāfiju, noteiktām vietām un cilvēkiem. Bībelē minētās personas, tautas, to paradumi, vēsturiskie notikumi utt. tas viss ir pierādīts kā patiess un nav noliedzams. 

Cits pierādījums tam, ka Bībele ir patiesa un nemainīga, ir Paša Dieva apstiprinājums.

 

”Visi Dieva iedvestie Raksti ir noderīgi mācībai, grēka atmaskošanai, labošanai,

audzināšanai taisnīgumā, lai Dieva cilvēks kļūtu pilnīgs un būtu sagatavots

ikvienam labam darbam” (2.Timotejam 3:16-17).

 

Bībele ir visu varenā, visu varošā Dieva, visu mūsu Radītāja vēstule mums, kurā Viņš māca un sniedz padomus, lai mēs dzīvotu pilnīgu dzīvi un beigās saņemtu dzīves kroni (Jēk.1:12; 1.Kor.9:25; 2.Tim.4:8).

Kā arī, svarīgi ir saprast, ka neviens Svēto Rakstu pravietojums nebija patvaļīgi uzrakstīts, jo katrs vārds gan VT, gan JT ir tiešs un precīzs Dieva mūsu Tēva Vārds. Cilvēki rakstīja tieši to, ko Dievs gribēja, viņi visi rakstīja Svētā Gara vadībā (2.Pēteris 1:20:21).

 

 

Visu 6000 cilvēces vēstures pastāvēšanas gadu laikā vēl neviens cilvēks nav uzrakstījis un nekad arī neuzrakstīs grāmatu, kas ir tik ļoti akurāta un precīza notikumu izklāstā; pilna ar mīlošām pamācībām un brīdinājumiem, kāda ir Bībele. Visi Bībelē izteiktie paredzējumi ir piepildīti precīzi tā, kā tie bija tikuši pravietoti daudzus simtus gadus atpakaļ. Tāpēc arī daži atlikušie pravietojumi tiks piepildīti un viss notiks tieši tā, kā tas Bībelē ir teikts. Bībele ir arī visvairāk pārdotākā, tātad arī lasītākā grāmata. Jautā sev – kāpēc cilvēki to tik ļoti kāro? 

 

Bībele ir perfekts, absolūts un uzticams Dieva Vārds. Arī Jēzus to apstiprināja. Domājot savādāk mēs automātiski noliekam Viņu meļa lomā.

 

”Jo patiesi es jums saku: iekams debesis un zeme zudīs, pat vismazākais burts vai
rakstu zīme no bauslības nezudīs, līdz tas viss notiks” (Mt.ev.5:18).

 

Nepastāv grāmata, kas ir studēta, lasīta, mīlēta un kritizēta vairāk par Bībeli. 

Kādu laiku atpakaļ kaut kur lasīju, ka Bībelē ir iegrāmatota pasaules vēsture. Un tā ir pilnīga patiesība. Bībelē Dievs ir atklājis visu par mums un Sevi. Bez Bībeles mēs nekad nezinātu kā esam radušies un kāpēc esam uz planētas zemes. Ja nebūtu Bībeles, mēs nezinātu kāpēc slepkavot un melot ir slikti, un kāpēc Ebreji ir Ebreji. Bez Bībeles mēs nezinātu, kas ar mums notiks pēc mūsu fiziskās nāves un arī bezgala daudz citu lietu. Bez Bībeles mēs pat nezinātu savas dzīves jēgu. Bez Bībeles mēs dzīvotu pilnīgā tumsībā bez jebkādas cerības, bez jebkādiem likumiem (jo visi morāles, ētikas u.t.t. likumi ir Dieva doti), bez palīdzības šinī dzīvē un bez nākotnes. 

 

 

Caur Savu Vārdu, Bībeli, Dievs pauž Savu mīlestību pret mums – ”Jo Dievs tā pasauli mīlēja, ka deva savu vienpiedzimušo Dēlu, lai ikviens, kas viņam tic, nepazustu, bet tam būtu mūžīgā dzīvība” (Jņ.ev.3:16).

 

Caur Bībeli Viņš stāsta kāpēc ciešam – ”kā caur vienu cilvēku grēks ir ienācis pasaulē un caur grēku” (Rom.5: 12);

 

Viņš mums atklāj kāpēc esam šeit uz zemes (1.Moz.gr.1:28, Atkl.gr.4:11) un saka, ka neskatoties uz to, ko redzam un jūtam šinī tik ļoti sagrautajā, kritušajā, sabojātajā pasaulē, Viņš ir vienmēr ar mums, līdz pat pašam pasaules galam. ”Nebaidies, jo es esmu ar tevi, nebīsties, es esmu tavs Dievs, es spēcināšu tevi, tev palīdzēšu, ar savu labo taisnības roku es tevi uzturēšu!” (Jes.gr.41:10; vēst.Kol.1:16);

 

Viņš saka, ka Viņa sirds ilgojas pēc mums, Viņš vēlas veidot attiecības ar mums, lai mēs iepazīstot Viņu varam slavināt Viņu un ikdienā būt saskarsmē ar Viņu (1.Timot.2:4; Eceh.18:23, 18:32; Jņ.ev.3:17; Jēk.vēst.4:5);

 

Caur Bībeli Viņš iedrošina un mierina mūs kā māte mierina savu bērnu (Jes.gr.66:13);

Viņš dod cerību, lai spējam skatīties nākotnē ar drošu skatu un mierīgu sirdi. ”Es zinu savus nodomus, ko es jums esmu iecerējis, saka Kungs, miera nodomus, ne ļaunus – es došu jums nākotni un cerību!” (Jer.gr.29:11);

 

Viņš skaļi pauž, ka esam brīvi no grēka, no bauslības lāsta un Sātana varas pār mums (Rom.6:18; vēst.Kol.1:13);

 

Viņš apsola, ka vienmēr palīdzēs, stiprinās, mācīs un vadīs šinī dzīvē, un vēlāk noslaucīs katru asaru no mūsu acīm mūsu īstajās mājās, kur ”vairs bēdu, nedz vaimanu, nedz sāpju vairs nebūs” (Atkl.gr.21:4).

 

Dievs caur Bībeli, Savu Vārdu, ir devis mums visu nepieciešamo, lai mēs spētu vadīt dzīvi pilnu ar svētībām. Bībelē ir atklāts viss, kas mums jāzina, lai beigās mēs nepazustu mūžīgās ciešanās, bet gan iegūtu mūžīgo dzīvi, kur vairs nebūs asaru, bet gan tikai mūžīgais prieks par atgriešanos savās īstajās mājās (Atkl.gr.21:4).

Kā gan jebkurš, kura sirds vēl nav akmens cieta var teikt, ka Bībele ir tikai pasakas vai izdomāts, safabricēts stāsts bez nopietnas tās studēšanas? Dievs, kas tevi un mani radīja, tieši šinī mirklī sauc: 

 

Dievs caur Savu Vārdu, Bībeli, ir apsolījis tik daudz, ka par spīti visām dzīves vētrām, visi tie, kas ir tuvās attiecībās ar Viņu, spēj iet caur dzīvi ar paļāvību, spēku un drosmi. Bet tā nav ar tiem, kas ir vieni paši, bez Dieva palīdzības (Psalmi 37:17). Tie cīnās ar vēju. Dievs ir atguvis mūs, savus cilvēkus no Sātana varas un nodrošinājis jeb atvēris ceļu atpakaļ pie Viņa. Ceļu, caur Savu Dēlu Jēzu Kristu. Jēzus norādīja - ”ES ESMU ceļš, patiesība un dzīvība. Neviens nenāk pie Tēva kā vien caur mani.” (Jņ.ev.14:6).

 

Caur Bībeli mēs zinām patiesību, kas ved uz brīvību. Caur Bībeli mēz zinām, kas esam un ko varam gaidīt. Bībele mums atklāj to, ka mums ir piedots un mēs esam adoptēti jeb atgriezti atpakaļ mūsu īstajā, sava Tēva ģimenē. Ģimenē, no kuras tikām izraidīti grēka dēļ. Tagad mēs atkal esam Viņa tik ļoti mīlētie bērni. Mēs esam samierināti un draugos ar Viņu, un katrā dzīves mirklī varam droši nākt pie Žēlastības Troņa un lūgt pēc palīdzības (Ebr.4:16; Ef.3:12).  

 

Bībelē mums ir atklāts varenā Dieva Tēva plāns attiecībā uz visu pasauli. Ne jau tāpat vien mēs esam šeit uz zemes, bet gan lai piepildītu mūsu Dieva Tēva plānu un gribu. Dievs mūs radīja Sev par prieku un Viņam ir plāns attiecībā uz katra mūsu dzīvi. Katram no mums ir savs uzdevums, kas jāpaveic.  Bībelē Dievs ir atklājis visu, ko Viņš vēlas, lai mēs zinām par Viņu. Lai mēs iepazīstam Viņu. Bībele ir mūžīgs un nebeidzams izziņas avots pilnasinīgi ražīgai dzīvei.

Dievs, kas radīja zemi, izveidoja to, iekārtoja un nostiprināja tā, ka tā pastāv un pastāvēs līdz pat pašam galam; līdz pat dienai, kad Jēzus atgriezīsies; mūžīgais, varenais Dievs tagad saka:

 
”sauc Mani, un Es tev atbildēšu, un Es vēstīšu tev lielas un apslēptas lietas, ko tu nezini” (Jeremija 33:3).

 

Pārvariet visu, lai kas tas arī būtu un atklājiet, atzīstiet Viņu, to vienīgo un neaizstājamo, kas var dot jums mūžīgo dzīvi un sniegt neizmērojami vairāk, nekā lūdzat vai pat nojaušat, jau tagad. Uz brīdi apklusiniet to, ko saka prāts un līdzšinējā pieredze, ieklausieties savā dvēselē. Jo tikai jūsu dvēselē mīt patiesība un tikai tā jums pateiks kas ir labs un īsts, ja lūgsiet un meklēsiet (Ebr.4:12).

 

Absolūti viss,”kas iepriekš rakstīts, ir rakstīts mūsu visu pamācīšanai (mūsu labā), lai mēs caur izturību un mierinājumu, ko sniedz Raksti, iegūtu cerību” (Rom.15:4).

 

Absolūti viss, kas attiecas uz Dieva teikto Bībelē ir taisns, perfekts, patiess un nevainojams; katrs Viņa vārds ir ticams, uzticams un labs; Viņš ir vairogs, aizsardzība un glābiņš visiem tiem, kas meklē Viņu un tveras pie Viņa vienīgā (Psalmi 18:30; 12:6 u.c.). Ir tikai viens veids, kā iegūt mieru, sapratni un atrast atbildes uz tik daudziem dzīves jautājumiem – lasīt vienreizējo, mīlestības pilno mūsuTēva vēstuli mums, kas ir Bībele.

“Kas apslēpts, tas Kungam, mūsu Dievam,

bet, kas atklāts, tas mums un mūsu bērniem uz mūžiem, lai pildām visus šīs bauslības vārdus”

(5.Moz.gr.29:29).