Bez nosaukuma 13

KRISTUS NENOMIRA PAR RELIĢISKIEM UN PAŠTAISNIEM CILVĒKIEM

 

 Nē, Viņš nomira par tādiem, kas, pārkāpumos, nepaklausībā, ļaundarībās un ļaunprātībās, visu veidu grēkos un noziegumies ieslīkuši. Viņš nomira par visnevērtīgākajiem un necienīgākajiem. Kristus nomira, lai pasaule, kura grēka varā esot cieš, caur Viņu tiktu izglābta; Kristus tika piecelts no mirušajiem, lai visi, kas Viņam tic, tiek attaisnoti no visiem grēkiem. 

 

Redziet, tieši īstajā laikā, kad mēs visi vēl bijām bezspēcīgi, Kristus nomira par bezdievjiem.” Romiešiem 5:6.

Viņš tika nodots nāvai par mūsu visu grēkiem un tika piecelts dzīvei, lai mēs tiktu attaisnoti. Romiešiem 4:25.

Jo Dievs pierāda Savu mīlestību uz mums: kamēr mēs bijām grēcinieki, Kristus nomira par mums un mūsu vietā. Romiešiem 5:8.

Dievs padarīja Viņu kam nebija grēka, būt par grēku mūsu vietā, lai Viņā mēs kļūtu par Dieva taisnīgajiem cilvēkiem. 2.Korint.5:21.

 

“…Jēzus tika caurdurts par visiem mūsu pārkāpumiem, Viņš tika sadragāts par netaisnībām (kuras esam darījuši un pieļāvuši) ; Viņam uzliktais sods atnesa mums mieru ar Dievu un caur Viņa brūcēm, un rētām mēs esam dziedēti.” Jesajas gr.53.

 

“…tagad jūs zināt, ka ne ar iznīcīgām, zūdošām lietām tādām kā sudrabs vai zelts esat atpirkti un izglābti no tukšā dzīves veida, kuru iemantojāt no saviem vecākiem, bet gan ar un caur dārgajām Jēzus (jūsu labā izlietājam) asinīm; Jēra, kas bija perfekts, asinīm.” 1.Pēt.1:19-20.

 

Kristus ne tikai nomira par mūsu noziegumiem; ne tikai tika piecelts no mirušajiem, lai mēs tiktu attaisnoti par visu, ko vien esam sliktu darījuši, bet gan arī, - Kristus mūs izpirka, atbrīvoja no Bauslības lāstiem, kļūstot par lāstu mūsu labā. Jo stāv rakstīts: “nolādēts ir ikviens, kas karājas pie koka.” Galati.3:13.

 

Jo redziet, visi, kas paļaujas uz bauslību, vai uzskata, ka ir spējīgi izpildīt kaut vienu Dieva doto komandu (bausli) jau ir zem lāsta, jo stāv rakstīts: “nolādēts ir katrs, kas nedara VISU, kas rakstīts Baušļu Grāmatā.” Galatiešiem 3:10; Mozus 5 gr.27:26.

 

Bet Labās Ziņas ir tādas, ka Dieva griba mūsu labā bija un ir – padarīt mūs svētus caur Jēzus Kristus upuri vienu reizi par visām reizēm. Ebrejiem 10:10.

 

Tas ir pabeigts! Kristus bija pēdējais upuris par grēkiem un cita vairs nav un nebūs.

 

Nobeigumā paklausieties, ko Dievs saka:

“Es Esmu aizslaucījis jūsu nesaskaitāmos pārkāpumus kā makoņus, jūsu grēkus izkliedējis kā rīta miglu. Atgriezieties pie Manis, jo Es esmu jūs izglābis. ‘jūs debesis, dziediet ar prieku, jo KUNGS to ir izdarījis; priecājiet, tu zeme, kas apakšā! Dziediet, jūs kalni, jūs meži un visi koki, ko KUNGS ir izglābis Jēkabu, Viņš demonstrē Savu godību Izraēlam. Šie ir KUNGA vārdi – jūsu Glābāja un Radītāja – ‘Es Esmu KUNGS, Es radīju tevi un visu, kas vien ir radīts. Es novilku un nostiprināju debesis….” Jesajas gr.44:22-24; Ap.d.gr.3:19.

 

Lai šī diena pilna ar Dieva svētībām! Jūs esat padarīti brīvi, svēti, taisni, nevainīgi un varat nākt pie Dieva katrā savas vajadzības mirklī. Lai Dievam slava, gods un pateicība!