rose summer flower 231222

 

Devīgums un augstsirdība. 

PDF

Cilvēki bieži jautā –  vai mums ir jādalās ar citiem, kāpēc mums jādod, jāpalīdz citiem, un cik daudz? Vai tie ir 10% vai arī tikai tik, cik kad un kuru reizi nolemjam dot?

Saskaņā ar Dieva teikto mums ir jāpalīdz citiem, tomēr tas nav rakstīts kā pavēle, bet gan kā ieteikums.

Cik daudz – tas ir atkarīgs no tā, cik katram ir un kas; kādā veidā mēs varam palīdzēt tuvākajam. Neviens cilvēks nav spējīgs dot vairāk par to, kas viņam ir un Dievs tiesā pēc tā, kas mums ir, bet ne pēc tā, kā mums nav.

Svarīgi ir saprast arī to, ka viss, kas mums ir, ir no Viņa.

 

Kā jau ir rakstīts: "Katrs lai dod tā, kā iesaka sirds, nevis ar sarūgtinājumu vai piespiedu kārtā: priecīgu devēju Dievs mīl" (2.Kor.9:7).

Attiecībā uz desmito tiesu Mal.gr.3 varam lasīt, ka cilvēks aplaupa Dievu tādējādi nolādot pats sevi. Dievs saka, lai nesam desmito daļu no saviem ienākumiem Viņa krātuvē kārtībā, lai Viņa mājā pietiktu ēdamā (tas ir - lai Viņa cilvēki būtu nodrošināti ar nepieciešamo); Viņš saka arī to, lai pārbaudām Viņu un pārliecināmies, ka būsim svētīti pat vairāk, nekā varam iedomāties. Dievs šo teica norādot, ka cilvēks ir tik ļoti iegrimis savos grēkos, ka vairs neatzīst savu Radītāju un neciena Viņu.

Katram ir jājautā pašam sev – ko vai kuru es cienu pāri it visam; kas ir manas dzīves galvenā prioritāte?

Tomēr ir cilvēki, kas tic, ka pirmie desmit procenti no visiem ienākumiem pieder Dievam, jo tic, ka, ja pirmie ienākumi tiks svētīti, tad arī pārējie līdz ar tiem.

"Pagodini Kungu no savas mantas, no savas ražas pirmajiem augļiem..." (Sak.3:9).

Kā jau mēs zinām, visa pasaule irzem Sātana varas. 

Tāpēc ir teikts, lai visu, ko darām - vārdos vai darbos - darīt Jēzus Vārdā un svētīt it visu, pirms ko uzsākam. Bet jebkurā gadījumā, lūdziet Dievam padomu un Viņš vadīs jūsu soļus, Viņš rādīs ceļu pa kuru iet. Lūdziet Viņam, lai Viņš ielej gaismu jūsu sirdīs attiecībā gan uz šo, gan visiem citiem jautājumiem.

Pāvils mūs māca dalīties ar tiem, kas māca Vārdu. Mums ir jāvēlas dalīties ar citiem augstsirdīgi un ar prieku sirdī.

1.vēst.Kor.16:2 Viņš saka, ka katram ir jānoliek malā summa pēc viņu ienākumiem. Svarīgi ir dot ar priecīgu sirdi. Katru reizi, kad nolemjam kādu atbalstīt, mums ir jālūdz Dievam rādīt pareizo virzienu un virzīt mūs tā, lai mēs ar savu rīcību pagodinām Viņu. Mums nav jādod tikai tāpēc, ka citi tā dara. Mums ir jāpalīdz citiem saskaņā ar Dieva Vārdu, ne ar šīs pasaules. Kā arī, VT tie bija 10%. JT visu nosaka mīlestība un žēlastība, cēlsirdība pret citiem. Tāpat kā Dievs ir piedevis mums visus mūsu grēkus žēlsirdīgi un par brīvu, tāpat tagad mēs piedodam visiem un mīlam, palīdzam, atbalstam citus it visā saskaņā ar savu rocību.

 

Dievs saka:

Mums vienmēr jādara labu un jādalās ar citiem, jo Dievam ir patīkami, kad mēs rūpējamies ne tikai katrs par savu labumu, bet gan arī par citiem.
(Ebr.13:16; Gal.6:6; 1.Tim.6:18).

"Jo tam, kas nav parādījis žēlsirdību, tiesa ir bez apžēlošanas. Bet žēlsirdība daudzkārt pārspēj tiesu" (Jēk.vēst.2:13).

Tāpēc "dod tam, kas tevi lūdz, un nenovērsies no tā, kas no tevis grib aizņemties" (Mt.ev.5:42).

"Neliedzies dot tam, kam vajag, ja vien tava roka to jaudā" (Sak.3:27).

"Esiet izpalīdzīgi svētajiem viņu vajadzībās, tiecieties būt viesmīlīgi! (Rom.12:13).

Jo, "kas aizbāž ausis, kad nabags brēc, tam neviens neatsauksies, kad pats sauks" (Sak.21:13).

Bet "svētīts tas, kam vēlīga acs, kas dod nabagam no savas maizes! Kas nabagam žēlīgs, tas aizdevis Kungam un viņš tam atlīdzinās" (Sak.v.19:17; Sak.v.22:9).

"Svētīts tas, kurš par nabago gādā, – ļaunā dienā Kungs viņu paglābs! Kungs viņu sargā un uztur dzīvu, par svētītu viņu dēvēs šajā zemē" (Psalmi 41:2-3).

"Ja kādam šajā pasaulē ir pārticība un viņš redz savu brāli trūkumā un noslēdz tam savu sirdi, kā lai viņā paliek Dieva mīlestība?" (1.Jņ.vēst.3:17).

"Liec viņiem darīt labu, lai viņi kļūst bagāti labos darbos, lai ir augstsirdīgi un devīgi" (1.Tim.6:18).

Dievs nav netaisns un neaizmirst to jūsu darbu un mīlestību, ko esat izrādījuši gan iepriekš, gan tagad, kalpodami ticīgajiem viņa vārdā" (Ebr.6:10).

Tāpēc "nesiet cits cita grūtumus, tā jūs piepildīsiet Kristus bauslību! (Gal.6:2). "

 

Un mans Dievs pēc savas bagātības mēra Kristus Jēzus godībā piepildīs visas jūsu vajadzības.

Dievam un mūsu Tēvam slava uz mūžu mūžiem! Āmen!"


(Filip.4:19-20, 2.Kor.9:8).