youre forgivenEvaņģēlijs. Labās Ziņas!

EVAŅĢĒLIJS PDF

Jēzus teica: "ejiet un sludiniet šo ziņu - Dieva Valstība ir atnākusi" (Mt.ev.10:7).

“Un šis Valstības evaņģēlijs tiks pasludināts visā pasaulē par liecību visām tautām, un tad nāks gals.” (Mt.ev.24:14)

 

”Es nekaunos evaņģēlija: tas ir Dieva spēks pestīšanai ikvienam, kas tic, jūdam vispirms un arī grieķim (visai pārējai pasaulei, ti.neebrejiem), jo tajā Dieva taisnība atklājas no ticības uz ticību, kā ir rakstīts: taisnais no ticības dzīvos” (Rom.1:16-17).

 

Evaņģēlijs. Labās ziņas - Dievs tik ļoti pasauli mīlēja, ka atdeva Savu vienīgo Dēlu visu mūsu labā, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet iegūtu mūžīgo dzīvi. 

Labās ziņas tāpēc, ka Jēzus mira pie krusta mūsu vietā. Mēs bijām tie, kas bija pelnījuši nāvi par saviem grēkiem; mēs bijām zem Baušļu lāstiem un Sātana varā, bet Viņš, kas grēka nepazina, mira mūsu, grēcinieku, vietā. Viņš uzņēma uz Sevis visus mūsu grēkus, lai mēs caur Viņu (no brīža, kad pieņemam Jēzu savās sirdīs saprotot, ko Viņš ir izdarījis) būtu svēti, taisni un nevainīgi Dieva acīs. 

 

Labās ziņas, kas apzīmogotas ar Jēzus asinīm, lai no Viņa, caur Viņu un Viņā visi cilvēki saņemtu pestīšanu. Pestīšana, jeb izglābšana nozīmē ne vien to, ka caur Jēzu Kristu cilvēks ir attaisnots par visiem grēkiem (pagātnes, tagadnes, nākotnes), padarīts svēts un nevainīgs Dieva acīs un iegūst mūžīgo dzīvi; Pestīšana nozīmē brīvību, drošību, atjaunošanu caur Svēto Garu visiem tiem, kas nāk pie Dieva Tēva ticot mūsu Kunga Jēzus Kristus labajām ziņām, ti. Evaņģēlijam.

Evaņģēlijs atklāj Dieva taisnīgumu; taisnīgumu, ko mēs saņemam ticot. Visi Dieva dotie likumi, baušļi un principi atklāj mūsu grēcīgumu un mūsu nespēju darīt labu. Bet evaņģēlijs saka, ka esam glābti ar Dieva žēlastību (Ef.2:8; Ap.d.gr.15:11; Rom.3:24) un dzīvojam caur ticību. (2 Tim.1:9; 2.Kor.5:7).

 

Labās ziņas, ko sludināja pravieši VT, un apustuļi/ jeb Jēzus mācekļi JT ir tādas, ka Dievs sūtīja Savu Dēlu Jēzu Kristu grēcīgā cilvēka izskatā būt par grēka upuri mūsu labā. (Rom.8:3; Jņ.ev.3:15).

 

Dievs padarīja Jēzu, kas bija pilnīgi bez grēka, par grēku mūsu labā tā, lai mēs, grēcīgie cilvēki, Viņā, kļūtu par Dieva taisnīgumu. (2.Kor.5:21).

 

Mūsu grēku dēļ Jēzus tika nodots nāvē un uzcelts no mirušajiem, lai dzīvojot attaisnotu mūs (Rom.4:25; Jes.gr.53:4-7). Viņš mira mūsu pārkāpumu dēļ, tika apglabāts un saskaņā ar Svētajiem Rakstiem trešajā dienā uzcelts no miroņiem (1.Kor.15:4). Labās ziņas ir tādas, ka tagad mēs, tas ir neebreji, esam padarīti vienlīdzīgi (garīgi) ar ebrejiem (Dieva tautu) un visi mūsu grēki ir piedoti. (Ef.3:6). Un mēs tagad dzīvojam tikai tāpēc, ka Jēzus dzīvo, un esam no nāves jau pārgājuši dzīvībā.

 

Labās ziņas tāpēc, ka neebreji (t.i. visas pārējā pasaule, pagāni) ir kļuvuši par līdzmantiniekiem, tās pašas miesas locekļiem un apsolījuma līdzdalībniekiem Jēzū Kristū caur Evaņģēliju (Ef.3:6). Šī mistērija, kā Pāvils to apzīmē, ir celta gaismā. Un tagad šis nosplēpums, “kas kopš mūžīgiem laikiem bija apslēpts visa radītājā Dievā, lai caur draudzi (tas ir svētajiem, tas ir - cilvēkiem kas tic Kristum, ne reliģiskiem stāstiem) darītu zināmu visām varām un spēkiem debesīs Dieva daudzveidīgo gudrību, kas pēc Viņa mūžīgā nolūka ir īstenota Jēzū Kristū, mūsu Kungā. Kristū mums ir drošs prāts un ticībā uz Viņu ir paļāvība tuvoties Dievam.” (Ef.3:9-12).

 

Viņā mums ir grēku piedošana un caur Viņu Dievs mūs ir pasludinājis taisnus esam (attaisnoti un nevainīgi).

Pat eņģeļi, kas ir debesīs, vēlas ielūkoties Evaņģēlija noslēpumā, bet tiem nav ļauts. (1.Pēt.1:12).

 

Pirms tam, dzīvojot bez Dieva, mēs bijām pakļauti Dieva dusmām (Ef.2:3), bet Jēzus nāve bija pietiekams upuris tā, ka Dieva dusmas ir novērstas no visiem tiem, kas tic un pieņem Viņu. (1 Jņ.vēst.2:2). Visi, kas ir Kristū ir samierināti ar Dievu Tēvu.

 

Evaņģēlijs atklāj, ka vienīgais veids, kā varam saņemt piedošanu, attaisnošanu un pestīšanu ir caur Jēzu Kristu, jo ”nav pestīšanas nevienā citā, nedz cits vārds zem debess ir cilvēkiem dots, kurā mums lemta pestīšana.” (Ap.d.gr.4:12).

Evaņģēlijs atklāj, ka neviens netiek attaisnots caur likumiem jeb baušļiem; neviens nav attaisnots un nesaņem piedošanu par grēkiem darot labus darbus, dzīvojot skaistu dzīvi, ejot uz baznīcu, sūdzot kādam (mācītājam) savus pārkāpumus, kļūdas un noziegumos vai pildot baušļos nolikto. (Gal.2:16; Rom.3:20).

 

Evaņģēlijs ir labās ziņas visiem tiem, kas tic Kristum un vēlas būt brīvi. (Jņ.ev.3:15; 1.Jņ.vēst.5:11).

 

Evaņģēlijs ir labās ziņas, jo atklāj, ka tas, kas tic, nekad nepaliks kaunā (Rom.10:11) un saka, ka visas pasaules cilvēki ir laipni lūgti nākt pie Dieva un saņemt piedošanu pilnīgi par brīvu. Arī visi pravieši liecina par Jēzu Kristu, ka ikviens cilvēks, kas tic Viņam saņem grēku piedošanu caur Viņa Vārdu. (Ap.d.gr.10:43), jo ir tikai viens Dievs un viens Starpnieks starp Dievu un cilvēkiem – un tas ir Kristus Jēzus (1.Tim.2:5).

 

Evaņģēlijs atklāj, ka Jēzus ir vienīgais ceļš, kā nākt pie Dieva Tēva (Jņ.ev.14:6) un arī to, ka visa vara gan debesīs, gan uz zemes ir dota Viņam vienīgajam, Jēzum Kristum. (Mt.ev.28:18; Jes.gr.9:6).

 

Evaņģēlijs atklāj, ka tikai un vienīgi Dievs var piedot grēkus (ne priesteris, ne kāds cits cilvēks...) (Jes.gr.43:25; Ebr.8:12; Mk.ev.2:7); tikai Viņš vienīgais var atbrīvot cilvēku no grēka varas, un soda par izdarītajiem pārkāpumiem (Rom.6:6). Nošķirtībā no Viņa nekam un nevienam nav varas piedot vai atlaist grēkus.

 

Sen atpakaļ caur pravieti Jesaju Kristus teica: ”Ak! Visi, kam slāpst, nāciet pie ūdens, kam nav naudas – nāciet, pērciet un ēdiet, nāciet un pērciet, naudas nevajag – par velti ņemiet vīnu un pienu!” (Jes.gr.55:1).

Vēlāk Viņš teica: ”tas, kurš dzers no ūdens, ko ES tam došu, tam neslāps nemūžam; ūdens, ko ES tam došu, kļūs viņā par ūdens avotu, kas verd mūžīgai dzīvībai” (Jņ.ev.4:14; Atkl.gr.21:6). Šis "ūdens" ir svētais Gars, ko Dievs dod tiem, kas, pieņēmuši Jēzu savā sirdī kā savu vienīgo Kungu un Glābēju, nāk pie Viņa patiesībā un ticībā noliekot malā visus aizspriedumus, reliģiskos rituālus un tradīcijas, cilvēku izdomātos stāstus utt.

Tādēļ nožēlojiet savus grēkus, tas ir - neziņu un maldu ceļus, un atgriezieties pie Dieva, lai jūsu grēki tiktu izdeldēti un aizslaucīti! Lai tiekat atspirdzināti un atjaunināti caur Kungu. (Ap.d.gr.3:19). Nožēlot nozīmē neko citu, kā vien mainīt prātu; attieksmi pret Dievu un Viņa teikto.

 

Jēzus Kristus evaņģēlijs ir Vara pats par sevi. Dzirdot evaņģēliju (tā patieso ziņu, bet ne cilvēku izdomātos stāstus) cilvēki tiek glābti, atbrīvoti no atkarībām, apspiestībām un dažādām citām dzīves nebūšanām, jo Dieva vara darbojas caur to. Evaņģēlijam, ja saprasts un izskaidrots pareizi tā oriģinālā, pieder vara atjaunot dzīves un atgriezt zudušos.  

 

Apustulis Pāvils rakstīja:

“Bet Tam, kas jūs var stiprināt ar manu Evaņģēliju un Jēzus Kristus pasludināšanu pēc tā noslēpuma atklāsmes, par kuru bija klusēts no mūžīgiem laikiem, bet kas tagad ir tapis redzams caur pravietiskiem rakstiem un ar mūžīgā Dieva pavēli darīts zināms, lai ticībai pakļautos visas tautas, – Dievam, kas vienīgais ir gudrs, lai caur Jēzu Kristu ir mūžīgs gods! Āmen!” (Rom.16:25-27).

 

Šī mistērija ir tāda, ka katrs, kas tic Jēzus Kristus Vārdam tiek izglābts, attaisnots caur ticību nošķirtībā no jebkādiem darbiem un pilnīgi atbrīvots no katra pagātnes, tagadnes un nākotnes grēka. (Ap.d.gr.13:39; Rom.3:28).

 

Evaņģēlijs paziņo, ka mums ir pilnīgs miers ar Dievu caur mūsu Kungu Jēzu Kristu, jo mums ir piedots un esam samierināti ar Dievu, un tāpēc tās ir labās ziņas. (Rom.5:1).

Dievs nolādēja Viņu, Kristu; Dievs lika mirt pie krusta Viņam, kas bija pilnīgi bez grēka, lai mēs, visi cilvēki uz šīs zemes, kas pieņem Viņu saskaņā ar Evaņģēlija ziņu var tikt svētīti. Būt svētītam nozīmē būt laimīgam neatkarīgi no šīs pasaules lietām, nav svarīgi, kas tas ir. (Gal.3:13; 1.Pēt.2:22).

Katrs, kas dzirdot Labās Ziņas izprot tās un nožēlo savā sirdī, (nožēlot nozīmē mainīt domas un atgriezties pie Dieva no ticības reliģijai, cilvēkiem utt) saņem Dieva taisnīgumu, un pāriet no nāves dzīvībā. (Jņ.ev.5:24, 3:18).

 

Ja tu paziņo ar savu muti, ka Jēzus ir Kungs un tici savā sirdī, ka Dievs Viņu uzcēla no mirušajiem trešajā Dienā, tad tu jau esi glābts. Jo ar savu sirdi tu tici un tiec attaisnots; un ar savu paša muti liecini savu ticību un tiec glābts. (Rom.10:9-10).

Tagad tu esi izglābts (pestīts), padarīts svēts un nevainīgs Dieva acīs un jau nosēdināts debesīs savā Kungā Kristū Jēzū.

 

Nešaubies nemaz, bet tici Kungam Jēzum un tu būsi glābts, tu un tava ģimene. (Ap.d.gr.16:31).

Jo Svētie Raksti apliecina:

“redzi, Es lieku Ciānā stūrakmeni, izredzētu un dārgu, un ikviens, kas uz to tic, netiks apkaunots nekad.” (1.Pēt.2:6; Rom.10:11; Jes.gr.28:16).

 

Labās ziņas ir, ka Jēzus nāca, lai jums būtu dzīve.  (Jņ.ev.10:10). Tāpēc nenoniecināsim, nenoraidīsim dzīvi. Izvēlēsimiem labo ceļu. Izvēlēsimies to vienu vienīgo, kas var sniegt dzīvi gan tagad, gan uz mūžu mūžiem. (Jņ.ev.10:10-11, 3:36). Āmen.

 

”Tādēļ nožēlojiet grēkus un atgriezieties, lai jūsu grēki jums tiktu izdeldēti;  lai no Kunga vaiga nāk atspirgšanas laiki un

lai Viņš sūta jums jau iepriekš izredzēto Kristu Jēzu.”

(Ap.d.gr.3:19-20).