sunset nature sky 237781

 Dieva patiesība.

 

Dieva Patiesība ir tāda, ka cilvēki ir izglābti/ pestīti/ atbrīvoti tikai un vienīgi caur ticību un tas nav ne no viena labajiem darbiem; tā ir Dieva vēlīgi dota dāvana visiem, kas to pieņem; ne caur darbiem, lai neviens nesāktu lielīties. Efeziešiem 2:8-9; 2.Timotejam 1:9; Romiešiem 3:24,28; Titus 3:5.

 

Vēstulē Romiešiem, kas tika rakstīta ticīgajiem - gan ebrejiem, gan neebrejiem, - kuri dzīvoja Romā, Pāvils, izskaidrojis jauno dzīvi Kristū, saka:

 

 ”Tāpēc tagad visiem tiem, kas ir Kristū, vairs nav ne pazudināšanas, ne nosodījuma, jo caur Kristu Jēzu Gara likumi, kas dod dzīvību, tagad ir atbrīvojuši jūs no grēka likumiem un nāves. Jo to, ko likumi jeb baušļi bija nespēcīgi un nevarīgi izdarīt tāpēc, ka bija miesas vājināti, Dievs izdarīja sūtot Savu Paša Dēlu grēcīgās miesas veidolā būt par grēka upuri. Un tādā veidā Viņš nosodīja grēku miesā tā (vienreiz par visām reizēm), lai taisnīgie baušļu pieprasījumi būtu pilnīgi un galīgi apmierināti mūsos, kas tagad vairs nedzīvojam saskaņā ar miesu, bet gan dzīvojam saskaņā ar Garu.” (Romiešiem 8:1-4).

 

Jēzus neatcēla baušļus, bet gan tos piepildīja tā, ka tagad visi, kas pieņem Dieva Vārdu, ir attaisnoti un padarīti svēti, un nevainīgi Viņa acīs (ne pasaules) caur ticību. Mt.ev.5:17.

 

Jo tagad – “…ir padarīts zināms taisnīgums, kas nāk no Dieva, par ko Baušļi (piecas Mozus grāmatas) un Pravieši (17 praviešu grāmatas ) liecina. Taisnīgums, kas nāk no Dieva caur ticību Jēzum Kristum uz visiem tiem, kas tic. Nav nekādas atšķirības, jo visi ir grēkojuši un atkrituši no Dieva godības, un tāpat visi ir brīvi attaisnoti tikai un vienīgi Viņa lielās zēlastības/ vēlības dēļ caur izpirkšanu, kas tika dota caur Kristu Jēzu. Dievs pasniedza Viņu kā atpirkšanas upuri caur ticību Viņa asinīm. (Romiešiem 3:21-26).

Tālāk Pāvils raksta, ka cilvēks ir attaisnots ticot Dieva teiktajam nošķirtībā no pakļāvības likumiem tai pašā laikā uzturot, aizstāvot/ atbalstot likumus.

Uzturēt likumus ir iespējams tikai un vienīgi ar Dieva vēlību un Viņa nodrošināto varu jeb spēku, ko Viņš caur Savu vēlību mums dod tā, ka varam dzīvot Garā. Ja mēs turpinām sekot Viņa mācībai un Garam, kurš ir vienmēr ar mums pēc tam, kad Kristus ir ienācis mūsu dzīvēs.

Tātad, tagad visie tie, kas ir Kristū, vairs netiek un netiks tiesāti, jo nevienu nevar notiesāt divreiz. Dievs Savu Dēlu notiesāja mūsu vietā. Viņš, Dieva Dēls, bija nodots nāvei par mūsu grēkiem un tika uzcelts no mirušajiem, lai mēs, kas tic Viņam, tiktu attaisnoti. Romiešiem 4:25.

Tagad caur Kristu Jēzu jūs visi, kas esat Kristū, esat Dieva bērni caur ticību vien. Galatiešiem 3:26. Ja esat Kristū un Kristus jūsos.

Visi, kas grēko nošķirtībā no baušļiem, arī ies bojā bez baušļiem; visi, kas grēko zinot baušļus, būs tiesāti saskaņā ar baušļiem. Rom.2:12. Briesmīgi!

…viss,  ko baušļi saka, ir teikts tiem, kas dzīvo zem jeb saskaņā ar baušļiem tā, ka katra mute tiek aizdarīta ciet un visa pasaule tiek turēta atbildīga Dieva priekšā. Rom.3:19.

 

Bet tie, kas ir Kristū, tagad ir -

 

brīvi no grēka varas, baušļu lāstiem un nāves. Rom.8:2;

 

svēti un nevainīgi Viņa priekšā mīlestībā. Efez.1:4, 1.Pēt.1:16;

 

ir jaunas radības Kristū. 2.Korit.5:17…….

 

Sarakstu, kas cilvēks ir, kad pieņem Kristu, varētu turpināt un turpināt, bet galvenais ir tas, ka tagad tur vairs nav nosodījuma nevienam, kas pieņem Dieva patiesību. Ja jums ir ticība Dieva apsolījumiem, kas visi ir “JĀ”Kristū, tad esiet droši, ka Dieva priekšā tur vairs nav nekā, ko jūs varētu izdarīt un saņemt nosodījumu no Dieva, jo patiesība ir arī tāda, ka Dievs cilvēkiem maina sirdis un ieliek tanīs savus likumus, baušļus utt. 

 

Cilvēks nav spējīgs būt labs pats ar saviem spēkiem, nav nekā tāda uz šīs pasaules, kas cilvēku padarītu svētu un Dievam pieņemamu caur to labajiem darbiem. Svētums ir saņemams saskaņā ar Dieva apsolījumiem caur ticību vien. Visi labie darbi, ko darām Dieva priekšā ar domu izpelnīties no Viņa atzinību, ir kā netīras, dubļainas lupatas Viņa acīs, kas nedara neko citu, kā vien apgāna mūs. Jesaja 64:6.

 

Nav nosodījuma, arī nozīmē NAV NOSODĪJUMA.

 

Un ja grēks, baušļu laušana,to neievērošana un pārkāpšana ir nosodīta pie krusta Jēzus miesā, tad neviens vairs nevar nosodīt personu otreiz. Visi lāsti un sodi, kas bija domāti mums, tika uzlikts uz Kristu. VISS IR PABEIGTS... Jņ.ev.19:30. Cilvēkus izpērkošais, no grēka lāsta atbrīvojošais darbs ir pabeigts. Upuris tika pienests vienreiz un par visām reizēm. Un tagad vairs nav otra upura, ko upurēt, ja, vai kad, jūs apzināti grēkojat. Ebrejiem 10:26.

 

Tāpēc esiet svēti un dzīvojiet ar apziņu, ka Jēzus Kristus asinis attīra jūs ik mirkli. 1.Jņ.vēst.1:6-8.

 

Patiesības Vārds ir kā dzīvības ūdens caur kuru mēs visi, kas ticam, esam atspirdzināti un pabaroti tā, ka tagad varam stāties pretī katrai Sātana viltīgajai spēlai. Nekas un neviens vairs nevar mūs ievilkt atpakaļ reliģijā, kas māca, ka caur labiem darbiem cilvēks ir spējīgs tuvoties svētajam Dievam.

 

Nē, labie darbi ir tikai augļi, kas tiek Svētā Gara radīti caur mums tikai pēc tam, kad esam saņēmuši cēlsirdīgi un žēlīgi dāvāto Dieva Dāvanu (grēku piedošanu) tā, ka Dieva Vārds ir slavēts un godināts. Nav svarīgi ko jūs darāt un cik bieži klūpat, ja vien paliekat patiesībā un ne mirkli neizejat no Viņa Gaismas, tad Viņa asinis attīra jūs nepārtraukti un jums vairs nav jābaidās ne no kā. 1.Jņ.vēst.1:7.

 

Kristus atdeva Sevi par mums, lai izglābtu mūs no visa ļaunuma un netaisnības; Viņš tādējādi padarīja mūs šķīstus un nevainīgus Savā priekšā; Viņš padarīja mūs svētus un pasludināja, ka esam Viņa svētais īpašums, dedzīgi darīt labu. Titam 2:14.

 

Jēzus ir mūsu ticības autors un noslīpētājs, uzlabotājs, papildinātājs un stiprinātājs. Tāpēc skataties tagad, un katru savas dzīves minūti, uz Viņu, lai jūs nezaudētu sirdi un dūšu, bet gan vienmēr būtu stipri un drošsirdīgi. Ebr.12:2.

 

Mīliet viens otru, savus apkārtējos, un ticiet, ka Dievs Pats jūs vadīs un virzīs tā (radīs apstākļus), ka beigās arī labie darbi caur jums nāks viens pēc otra. Tādi, kas būs no ticības radīti caur Svēto Garu, kurš dzīvos jūsos no brīža, kad pieņemsiet Kristu par savu personīgo Glābēju, un soli pa soli veidosiet ar Dievu personiskas attiecības.

 

Jo mēs ESAM  Viņa darbinieki, radīti Kristū Jēzū labiem darbiem, kurus Dievs Pats jau sen ir sagatavojis tā, ka mēs dzīvosim tos darot. Efez.2:10.

 

Nepieskaņojieties, neejiet kopā ar pasauli, bet gan mainieties atjaunojot savu prātu ikdienu, lai caur sevis pārbaudīšanu jūs varat saskatīt un saprast kāda ir Dieva griba, un kas ir labs, pieņemams un perfekts. Rom.12:2.

 

Neuztraucieties, ja kāds no jums domā, ka tam nav labo darbu, vai to ir maz. Tie nāks. Bieži vien Dievs darbojas mūsos nemanāmi, bet Viņš darbojas. Turiet prātā to, ka esat mīlēti, jums viss ir piedots un Dievs, jūsu Tēvs, vienmēr ir jums blakus. Ticiet Viņa Vārdam. Pārbaudiet visu, ko lasāt, dzirdat un domājat. Dzīvojiet kā gaismas bērni un ļaujiet Dievam darboties jūsos.

 

Jūs jau esat svēti, nevainojami un brīvi no grēka varas pār jums, - ja Kristus ir jūsos un jūs Viņā.

 

Tā kā tagad esat miruši grēkam, atbrīvoti no baušļiem, - tad nu arī kalpojiet jaunajā veidā un lai Svētais Gars jūs vada. Rom.7:6; Galat.3:13, 3: 22-26; Rom.6:14-15.

 

Lai jums ir pārpilnībā žēlsirdība, miers un mīlestība!!! Jūdas 1:2. Āmen.