ebrejuDIEVS, GARĪGUMS, RELIĢIJA.

Mums visiem ir savas domas par Dievu, garīgumu un reliģiju.
 Raksts pdf formātā

 

Un šeit ir problēmas sakne - tieši tāpēc, ka mums katram ir savas domas par Dievu, garīgumu un reliģiju, pasaule ir pārpildīta ar denominācijām, dīvainām mācībām par Dievu, pilna ar naidu un visu pārējo, ko mēs pilnīgi droši varam saukt par ļaunumu.

Reliģija, ko Dievs, mūsu visu Tēvs, pieņem, ir šāda - rūpēties par bāreņiem un atraitnēm un nedemoralizēt sevi saskaņā ar šīs pasaules mācībām. (Jēkaba 1:27).

Dievs nav reliģijā runājot vispārīgi. Viņš nav pat savienojams ar vārdu "reliģija" šī vārda tiešākajā nozīmē tā, kā mēs to saprotam uz šodienu. Visas reliģiskās lietas sākot jau no pasaules sākuma ir vienkāršu mirstīgu cilvēku, kas vēlas būt "kā dievs," izdomātas un ieviestas (izņemot vienu vienīgo Ebreju reliģiju, jo to deva Pats Dievs).

Bet tomēr, reliģiskie rituāli un tradīcijas ir arī dziļa, katrā cilvēkā esoša (dažreiz neapjausta) vēlme kalpot Dievam. Tas ir netiešs pierādījums tam, ka Dievs ir, jo katrā cilvēkā ir zināšanas par Dievu un ilgas pēc Viņa; ilgas pēc mūžības. Katrs cilvēks piedzimst ar tukšumu sirdī, kas ir piepildāms tikai ar vienīgo, patieso un dzīvo Dievu. Viens cits iemesls, kāpēc pastāv tik daudz reliģiju, ir arī tāpēc, ka cilvēka dvēsele zina Dievu un ilgojas pēc Viņa; bet tomēr cilvēku radīta reliģija nav spējīga piedāvāt to, ko sniedz Dievs.

Cilvēks cenšās apslāpēt dvēseles alkas pēc Dieva iesaistoties reliģijā gluži vienkārši neziņas dēļ par to, ko Dievs saka. Cilvēks ir grēcīgs, bet tomēr ar spēcīgu dziņu būt tuvu Dievam, tāpēc reliģiskās mācības, rituāli un tradīcijas ir atšķirīgas, dažreiz pat dīvainas.  Reliģija vispārīgi, kopumā ņemot, gandrīz nekad nav saskanīga ar Dieva Vārdu tā, kā to Dievs māca.

Visi esam Grēcinieki un kamēr vien neatdzimstam no jauna tādējādi saņemot Svēto Dieva Garu, dažādas reliģiskās izdarības un mācības pastāvēs. 

Katra lieta, kas nav saskaņā ar Dieva Vārdu ir noraidāma, jo vienmēr radīs nesakaņas un pretrunas.  Kārtībā, lai ticīgie varētu būt ar vienu sirdi un vienu dvēseli, un vienu prātu, tiem ir jāpiedzimst no jauna no Dieva Paša, kas ir viena no Bībeles pamata mācībām. Jēzus Kristus ir Dieva Dēls, kas mira pie krusta par visas pasaules grēkiem. Katrs, kas nāk pie Viņa strikti saskaņā ar Paša Dieva Vārdu, saņem piedošanu nekavējoties un dzīvā Dieva Gars sāk dzīvot viņos. Bez Svētā Gara klātbūtnes pasaule turpinās iet pa savu plašo pazušanas ceļu un pilnīgi droši ir tas, ka nebūs spējīga iegūt vienu sirdi un vienu dvēseli dzīvojot ar cieņu pret citiem, un mīlot citus.

Bez Svētā Gara cilvēki kalpos reliģijai un darīs pat ļaunu citiem reliģijas (viņu uzskatā Dieva) vārdā.

 

Dievs ir ar tiem, kas kalpo Viņam garā un patiesībā, kas meklē Viņu dienu un nakti, un kas pilda Viņa gribu. Ja mums ir patiesas attiecības ar Dievu, tad tur nav ne mazākās vietas reliģijai. Dievs ir Gars un mēs, kas esam atdzimuši no Gara, esam garīgas būtnes.

 

Ko nozīmē būt garīgam? - 

Tas nozīmē brīvību, ko spējam saprast tikai tad, kad  sākam kalpot Dievam garā pēc tam, kad esam atdzimuši no Gara. Būt garīgam nozīmē  uzturēt (tas ir mūsu pienākums) ar savu Radītāju Tēvu dziļas intīmas attiecības (kas dod absolūtu mieru un pārliecību, ka katrs Viņa Vārds, apsolījumi un brīdinājumi ir patiesi) un darīt Viņa gribu, kas nes patiesas svētības un mieru. Tas ir - klausīt Viņam izvairoties no katras domas, ko Sātans un pasaule liek mūsu prātos; izvairoties pat domāt, kā pasaule, kas ir zem Sātana varas; tas ir - turēties prom no visa, ko pasaule uzskata par labu, bet kas nes tikai ciešanas, pārdzīvojumus un sāpes.

 

Būt garīgam nozīmē dzīvot saskaņā ar Dieva Vārdu, kas nes svētības, bet ne lāstus. Pāvils teica, lai atjaunojam savu prātu ikdienu. (vēstule Romiešiem.12:2).

 

Mums visiem vajadzētu dziļi ielūkoties sevī ar jautājumu - vai dzīvojam saskaņā ar Dieva Vārdu, vai saskaņā ar neskaitāmajām reliģisku cilvēku izdomātām mācībām, rituāliem un to, ko esam, bieži vien, pieņēmuši kā patiesību, kaut gan tie var izrādīties salti meli?
Ja visa pasaule mūs pieņem, ja visa pasaule mūs mīl, ja sekojam reliģiskiem rituāliem un tradīcijām nošķirtībā no tā, ko saka Dievs, tad ir liela iespēja tam, ka esam "reliģiski,"  bet ne "garīgi" un patiesība nav mūsos. 


Stāv rakstīts, ka Dieva Vārds starp pagāniem (neebrejiem) ir nozaimots, izkropļots un nomelnots tikai jūsu dēļ, lasi - reliģijas (Rom.2:24).

 

Dievs ir Gars un tur, kur Dieva Gars ir, tur ir brīvība. Brīvība no reliģiskajiem rituāliem, noteikumiem un likumiem. Brīvība no neskatāmām lietām, kas cilvēkus liec pie zemes, bet nesniedz ne prieku, ne mieru, ne mīlestību, ne brīvību.

 

Bet mēs visi, no Dieva Gara atdzimušie, tagad ar atsegtām sejām (bez plīvura pār sirdi, kas tiek noņemts tiem, kas atgriežas pie Kunga Jēzus Kristus) skatām Kunga Jēzus godību un topam pārvērsti, pārveidoti Viņa līdzībā ar mūžam augošu godību, kas nāk no Kunga, kas ir Gars" (2.Korint.3:18).

 

Mums ir piedoti visi grēki; mēs esam svēti, nevainīgi un spējīgi kalpot Dievam patiesībā un garā. Tas ir Dieva Gars, kas tagad darbojas mūsos. Mūsu galvenie pienākumi ir runāt (lūgšana) ar savu Tēvu visā patiesībā un savā garā; un lasīt (klausīties) to, ko Viņš mums ir nodevis caur Bībeli.

Viņš ir tas, kas darbosies mūsos, ja mēs neslāpēsim Gara darbību, bet paklausīsim Viņam, pat, ja tas dotajā brīdī (ar prātu domājot) liksies, teiksiem, - "ne visai prātīgi."

 

Reliģiskai personai ar garīgu personu ir maz kopēja. Reliģiska persona ir vergs neskaitāmām lietām; garīga persona ir vergs tikai un vienīgi Dievam. Garīga persona ir brīva, svēta un (kaut kādā veidā) jau apsēdināta debesu Valstībā Kristū iemantojot visus Svētā Gara augļus, kas aprakstīti vēstulē Galatiešiem 5:22-23.

Cilvēks balstoties uz saviem spēkiem nav spējīgs radīt nevienu no Svētā Gara augļiem. Šos augļus rada Svētais Gars tajos, kas ir Kristū, un kuros ir Kristus.

 

Es lūdzu, lai katrs no mums saskata Patiesību un kļūst ar Garu piepildītām būtnēm kārtībā, lai ar Viņa varu (kas starp citu jau darbojas mūsos) esam spējīgi darīt Viņa gribu. Es lūdzu, lai visi, kas domā, ka reliģija ar tās tradīcijām un nolikumiem ir Dieva pieņemta, nonāk pie Patiesības par to, kas ir Dievs un redz ar savām acīm, un dzird ar savām ausīm tā, ka tiek izdziedēti. Es lūdzu, lai katra reliģiska persona (ko Dievs mīl) saskata, ka viss, pat vislabākie darbi un nodomi, kas darīti miesā bez Gara, ir riebums Dieva acīs (Jes.gr.64:4-5). Es lūdzu, lai cilvēki atgriežas pie vienīgā, patiesā un dzīvā Dieva saņemot Viņa Garu. Un tā lai notiek, āmen.

 
Dievs ir Gars un tur, kur Dieva Gars ir, tur ir brīvība.

 

Tikai nākot pie Jēzus Kristus cilvēks ir spējīgs saskatīt Patiesību un nošķirt labo no ļaunā. Garīgums nav atrodams, iemācāms vai iegūstams nošķirtībā no Dieva Vārda Patiesības. Ne teoloģiskie institūti, ne garīgie semināri ir spējīgi sniegt garīgumu un pilnu sapratni/ atklāsmi par Dievu, Jēzu un Garu. Cilvēks bez Dieva Gara, pat ar milzīgām (teoloģiskām) zināšanām par Bībelē teikto, ir ar aizplīvurotu sirdi tā, ka pats staigā tumsā un citus ved līdzi. Mat.ev.15:14.
Ne mēs paši esam spējīgi būt garīgi; ne darīt kaut ko labu, ko Dievs sava taisnīguma dēļ ir spējīgs pieņemt un svētīt.

 

Bet Dievs, pēc tam, kad atdzimstam caur Viņa Garu ir spējīgs padarīt mūs par lietpratīgiem Viņa Jaunās Derības kalpotājiem ne saskaņā ar rakstīto, bet gan saskaņā ar Garu; jo "burts" nogalina, bet Gars dod dzīvi. 2.Korint.3:6.

 

"Un Dievs Tas Kungs radīja cilvēku no zemes pīšļiem un iedvesa viņa nāsīs dzīvības dvašu; tā cilvēks tapa par dzīvu dvēseli" (1.Moz.gr.2:7).

 

Mēs visi esam garīgi miruši, jo mūsu pirmo vecāku gars mira mirklī, kad viņi noliedza Dievu; un mēs visi piedzimstam ar mirušu garu. Tomēr mūsu dvēseles zina (atcerās) Dievu, tāpēc bērni bieži instiktīvi runā  par Dievu un lietas, ko augsti mācīts teologs vairs nespēj saprast nocietinātās un aizplīvurotās sirds dēļ. Bet mums visiem ir atkal jākļūst par dzīvām (garīgi) būtnēm caur Viņa Vārdu; Jēzus Vārdā un caur Viņu, kas bija nodots nāvei mūsu grēku dēļ un tika uzcelts no mirušajiem, lai mēs tiktu attaisnoti, pasludināti par nevainīgiem un svētiem Dieva acīs. Romiešiem 4:25; 1.Korint.15:45.

 

Katrs, kas pieņem Jēzu un atzīst/ saprot Viņa Evaņģēlija mācību, tiek padarīts par garīgi dzīvu būtni, padarīts par taisnu un svētu. Sadraudzība, tuvas attiecības ar Dievu tiek atjaunotas.

 
Izvēlieties kļūt par garīgām būtnēm, kādi jūs esat radīti būt; un ja tur ir "reliģija" jūsos, tad tā pazudīs kā rīta migla, un jūs izbaudīsiet patiesu brīvību, kas ir atrodama tikai Jēzū Kristū.