cross jesus wood 216556Grēks!?

Kā mēs varam zināt, ka grēkojam?

Mēs visi grēkojam, dzīvojam grēkā un esam grēcinieki līdz brīdim, kamēr saprotam, ka saviem spēkiem neesam spējīgi uzveikt grēku vai dzīvot pareizi utt. Tāpēc mēs nākam pie Dieva un nožēlojam Grēku, tas ir, ar visu savu sapratni, sirdi, dvēseli pagriežamies pret Dievu un Viņa mācību. Mēs pieņemam Jēzu savā sirdī un tādājādi saņemam piedošanu par Grēku, mēs pieņemam 'kristības' ar pilnīgi pagremdēšanu zem ūdens (ja Svētais Gars uz to mudina) un tādējādi esam nomazgāti, attīrīti un šķīstīti no visa veida grēcīguma tiekot padarīti svēti, nevainīgi Dieva bērni caur Viņa Garu, kas tagad ir mums dots.

“Apžēlo mani, Dievs, savā žēlastībā, savā žēlsirdībā dzēs manus pārkāpumus! Mazgā mani tīru no vainas, no mana grēka šķīstī mani” (Psalmi 51:2-3).

Tagad tie, kam ir Kristus, vairs nav grēcinieki.

Kā lai zina, ka mēs grēkojam, kamēr vien vēl neesam saskaņā ar Dieva mācību pieņēmuši Kristu un vēl nesam padarīti par Dieva bērniem?

Mēs to zinām pēc Desmit Baušļiem, kurus Dievs iedeva Mozum uz Sinajas kalna. Ja šo baušļu jeb likumu nebūtu, tad mēs nezinātu, ka zagt, slepkavot, melot utt. ir slikti – grēcīgi (Rom.7:7). Tad arī grēka nebūtu.

(neliela piezīme - pirms Baušļi tika doti, cilvēki dzīvoja saskaņā ar savu sirdsapziņu, visi tika attaisnoti, ja to sirdsapziņa bija tīra Dieva priekšā, jo ,kamēr nav likumu, ko pārkāpt, nav arī soda par tiem, bet šis ir cits temats.)

Pirmām kārtām visi Likumi jeb Baušļi ir tie, kas apstiprina to, ka mūsu sirdsapziņā jau no pirmās mūsu dzimšanas dienas ir ielikta sapratne par labo un slikto. Pat nelasot Dieva dotos likumus (Bībeli kopumā) visi cilvēki zina, ka dažas lietas ir labas un dažas sliktas. Sirdsapziņa cilvēkus brīdina un vedina dzīvot dievbijīgi pat, ja cilvēki netic Dievam.

Kā arī ārkārtīgi svarīgi ir saprast to, ka visi Baušļi kādi vien tur ir, tika doti, lai cilvēks redzētu, saprastu un atzītu, ka viņš nav spējīgs piepildīt ne vienu no tiem, ka tie visi rada grēka/ vainas apziņu un tāpēc cilvēkam ir vajadzīgs kāds, kas viņam var palīdzēt šinī jautājumā - un tas ir Kristus.

Tālāk, visos cilvēkos ir zināšanas ne vien par labo, bet arī par ļauno, kas arī nosaka mūsu rīcības un motīvus. Visos cilvēkos ir morālais kompass. Dievs saka: “nedari to” vai “dari šo.” Ja mēs nepaklausam Viņa teiktajam, tad mēs grēkojam pret Viņu. Grēks ebreju valodā (chattath) ir ar nozīmi – pārkāpums, apvainojums, uzbrukums, pāri nodarījums. Grēks ir sacelšanās pret Dieva teikto, nepaklausība Viņam. Kamēr vien cilvēkam nav Kristus, cilvēks dzīvo nepaklausībā Dievam; cilvēks ir nosodīts un pakļauts ne vien grēka varai, bet gan arī Baušļu lāstam un Sātanai varai pār tiem.

Grēks ir viss, kas tiek darīts un domāts nošķirtībā no Dieva Vārda, un pret Viņa labo, perfekto gribu. Grēks ir absolūts ļaunums pats par sevi. Grēks vēlas būt kā Dievs. Grēks ir lepnums un iedomība. Cilvēki grēko katru reizi, kad nolemj, ka ir gudrāki par Dievu un ir spējīgi pieņemt lēmumus nošķirtībā no Viņa. Cilvēki, kas dzīvo pretēji Dieva teiktajam dzīvo grēkā. Kamēr vien cilvēkam nav Kristus sirdī, viņš dzīvo grēkā.

“Katrs, kas grēko, pārkāpj likumu, jo grēks ir nelikumība” (1.Moz.gr.6:6).

Grēks nogalināja mūsu pirmos vecākus. Lai arī viņu ķermeņi kustējās, lai arī viņu jūtas un emocijas darbojās viņos, tomēr viņi mira garīgi. Garīgi miris gars nav spējīgs savienoties ar Dzīvā Dieva Garu. Miris gars seko ļaunumam un ļaunums ir grēks. Miris gars dzīvo sevis labad un cieš no daudzām dvēseliskām slimībām. Grēks ielaiž mūsu dzīvēs karus, cīņas un kautiņus; strīdus, naidu, rūgtumu, ļaunprātību, Dieva noraidīšanu... Grēks iznīcina absolūti visu labo un tā vietā nāk nelaimes, nekārtības, traucējumi un katastrofas. Grēks kontrolē, manipulē un dominē. Grēks ienes dzīvē bailes, nedrošību, sāpes, ciešanas un tur cilvēkus tumsībā. Grēks apdullina, atņem garīgo redzi un liek ticēt meliem. Grēks apgāna, demoralizē, samaitā un piesārņo visu labo. Grēks kontrolē cilvēkus un tur tos valgos tā, ka tie ir cietsirdīgi, nežēlīgi, bezjūtīgi un vienaldzīgi. Grēks aizbildinās, vaino, izliekas un simulē. Grēks nokauj absolūti visu, kas ir labs, grēks nokauj mīlestību. Grēks izveido pieradumus un nokauj Patiesību. Grēks ir vardarbīgs un netīrs. Grēks ir mākslīgas jūtas, grēks ir lielīšanās. Grēks iekāro, skauž, melo, zākā, lauž...

Katrs cilvēks uz šīs zemes, kas dzīvo grēkā (nošķirtībā no Viņa Vārda), sāpina Dieva sirdi (1.Moz.gr.6:6).

Grēka dēļ mēs visi esam nošķirti no Dieva un Viņš nav spējīgs mūs dzirdēt. Cik daudz cilvēku iet uz baznīcām, sūdz grēkus mācītājiem, lūdz neskaitāmas lūgšanas... un grēko, jo nezina patieso Dieva Vārdu. Kāda šausmīga lieta tā ir! (Jes.gr.59:2; Zah.gr.7:13).

Grēks ir visos cilvēkos, grēks ir cilvēka sirds normāls stāvoklis un bez Kristus mēs visi esam miruši savos pārkāpumos (Ef.2:1), bet visi tie, kas  pieņem Dieva sniegto dāvanu (piedošanu caur Kristu), ir izglābti caur Viņa žēlastību un uzcelti no garīgi mirušiem, un nosēdināti debesu valstībā Kristū Jēzū (Ef.2:6).

Mums visiem ir jāsaprot, ka “nav neviena taisna, neviena paša…” (Rom.3:10-18).

Cilvēki bez Dieva jau no dabas ir pakļauti Viņa dusmām (Ef.2:2). Visi ir neglābjami (nošķirtībā no Kristus) grēcinieki jau no pašas dzimšanas (Psalmi 51:5).

Labās ziņas ir tādas, ka laikā, kamēr vēl bijām absolūti, neglābjami grēcinieki (lasi – ļauni), Kristus mira par mums, bezdievjiem (Rom.5:6). Tagad, caur Viņu mums ir dota iespēja iegūt dzīvi caur ticību nošķirtībā no darbiem, un būt mierā ar Dievu, "jo bauslība tika dota caur Mozu, bet žēlastība un patiesība atnāca caur Jēzu Kristu” (Jņ.ev.1:17).

Neviens uz šīs zemes nav spējīgs dzīvot ievērojot baušļus. Nav iespējams saņemt piedošanu mēģinot un cenšoties ievērot likumus. Jo, ja cilvēks pārkāpj tikai vienu bausli, tad viņš ir vainīgs, un atbildīgs par visu baušļu laušanu (Jēk.vēst.2:10). Katrs cilvēks, kas mēģina dzīvot pēc baušļiem un dara labus darbus nošķirtībā no attaisnojošajām Kristus asinīm jau ir nosodīts un dzīvo zem lāsta.

Visi grēki ir piedodami, bet ”Svētā Gara zaimošana netiks piedota” (Lk.ev.12:10). Katrs cilvēks, kas noraida Dievu, noraida Viņa Garu, ir ar grēku, un dosies projām saņemt mūžīgo sodu, bet taisnie mūžīgo dzīvi (Mt.ev.25:46; Jņ.ev.3:36).

Visi mūsu grēki var tikt piedoti caur Jēzu Kristu, jo tās ir Viņa asinis, kas attīra mūs no visas netaisnības, grēka utt. (Ef.1:7) jo “tagad neatkarīgi no bauslības ir atklājusies Dieva taisnība jeb taisnīgums, par ko liecina bauslība un pravieši, – tagad Dieva taisnība ticībā uz Jēzu Kristu ir pieejama visiem, kas tic; tur nav nekādas atšķirības, jo visi ir grēkojuši un visiem trūkst dievišķās godības.” Bezgala Labās zZņas ir tādas, ka tagad “Dieva žēlastībā visi tiek attaisnoti bez nopelna, jo Viņš tos atpircis Kristū Jēzū” (Rom.3:21-24). Vienīgais, kas jādara, ir jāpieņem šī bezgala vērtīgā, dārgā Dieva dāvana - Viņa Dēls Jēzus Kristus.

Dievs atdeva Savu vienīgo Dēlu kā izlīdzinošo, izpērkošo upuri par visu cilvēku grēkiem izlejot Viņa dārgās asinis un tas nu tagad mums ir jāsaņem caur ticību. Ar šo Savu rīcību Viņš nodemonstrēja Savu taisnīgumu, jo iepriekš Savā neizmērojamajā pacietībā Viņš bija atstājis grēkus neievērotus un nesodītus (Rom.3:25-26).

Tāpēc nožēlojiet un atgriezieties pie sava debesu Tēva; ticiet Kristum, un atdzimstiet no jauna, un jūs būsiet glābti no atnākošā posta un iemantosiet dzīvi debesīs (Ap.d.gr.16:31).

"Mēs pateicamies Tēvam, kas mūs izrāva no tumsas varas un ieveda Sava mīļotā Dēla valstībā;

Viņa dēļ Dievs mūs ir atbrīvojis un mūsu grēkus piedevis"

(Kol.1:13-14).