images2C341FTB

 

Svētais Gars ir Persona!

 

Apskatīsim Viņa rīcību un uzvedību.

 

Viņš palīdz mums nākt pie Dieva Tēva Jēzū Kristū (Ef.2:18).

 

Svētais Gars ir tas, kas pārliecina pasauli par to, ka tā kļūdās attiecībā uz grēku, taisnīgumu un sodu. Svētais Gars pārliecina visus,  ka tie ir grēcinieki, jo netic Jēzum (Jņ.ev.16:8).

Svētais Gars vada Kristiešus patiesībā un atklāj patiesību (Jņ.ev.16:14-15).

Svētais Gars slavina Kristu un atklāj Viņu mums. Svētais Gars liecina par Kristu (Jņ.ev. 15:26).

Svētais Gars palīdz un ir kopā ar ticīgo visu laiku (Jņ.ev.14:26).

Svētais Gars māca visas lietas un atgādina par visu, ko Jēzus bija teicis (Jņ.ev.14:26).

Svētais Gars dod jaunu dzīvi. Mēs atdzimstam caur Viņu un Viņš mūs atjauno (Jņ.ev.3:5-8; Titus 3:5).

Svētais Gars liecina par to, ka Dievs ir mūsu Tēvs un sauc mūsu sirdīs – “Abba, Tēvs” (Rom.8:15-16).

Svētais Gars pārvērš mūs tā, ka sākam līdzināties Kristum (2.Kor. 3:18).

Svētais Gars zina visu par mums un arī visas Dieva lietas (1.Kor.2:11).

Svētais Gars mājo mūsos (Rom. 8:9).

Svētais Gars iesvēta mūs (1.Pēt.1:2).

Svētais Gars dzīvo ticīgajā (Rom.8:11).

Svētais Gars piepilda ticīgo.(Ap.d.gr.2:4).

Svētais Gars liecina mums, ka Jēzus dzīvo mūsos (1.Jņ.vēst.3:24).

Svētais Gars dod mums varu (Rom.15:19).

Svētais Gars vada mūs (Rom.8:14; Gal.5:18).

Svētais Gars uzrunā mūs, runā mūsos un caur mums; Viņš brīdina mūs (1 Tim.4:1; Ebr. 3:7; 1 Kor.12:3; Atkl.gr.2:11).

Svētais Gars atklāj un garantē, ka nākotnē atdzimsim (2.Kor.1:22, 5:5).

Svētais Gars nodrošina to, ka droši varam tuvoties Dievam Tēvam (Ef.2:18; Ebr.4:16).

Svētais Gars atbrīvo. Dzīvi dodošā Gara spēks ir atbrīvojis jūs no grēka varas tāpēc, ka esat Kristū (Rom.8:2).

Svētais Gars apzīmogo mūs (Ef.1:13).

Svētais Gars dara mūsu darbu rezultatīvu jeb auglīgu.(Gal. 5:22-23).

Svētais Gars iedrošina mūs, palīdz mūsu vājībās, un palīdz lūgties (Ap.d.gr.9:31; Rom. 8:26-27).

Vēl daudz ko varētu rakstīt par Svētā Gara darbību Kristiešos. Paļaujoties uz Viņu un atļaujot Viņam vadīt, kontrolēt, dzīvā ūdens strauti plūdīs no mums un caur mums (Jņ.ev.7:38; Jes.gr.58:11).

“Līksmi jūs ūdeni smelsiet no glābšanas avotiem! Tajā dienā jūs sauksiet: Pateicieties Kungam,

piesauciet Viņa vārdu, sakiet, lai tautas zina Viņa darbus,  pieminiet, cik augsts Viņa vārds!

Dziediet Kungam – Viņš diženi dara, lai zina to visa zeme!”  Skandē un gavilē, Ciānas iemītniece,

jo varens pie tevis ir Israēla Svētais!"

(Jes.gr.12:3-5).