images2C341FTB

 

Svētais Gars.

Vai Svētais Gars Ir Persona? Jā!

“Bet Aizstāvis, Svētais Gars, ko Tēvs sūtīs Manā Vārdā, mācīs jums visu un atgādinās jums visu, ko Esmu jums runājis” (Jņ.ev.14:26).

 

Svētais Gars ir Trīsvienības trešā persona. Svētais Gars ir visā pilnībā Dievs ar savām emocijām, prātu un gribu. Kad cilvēks kļūst par Kristieti, tad Svētais Gars ienāk tās personas dzīvē un mitinās jaunajā Kristietī palīdzot viņam augt. ”...kam Kristus Gara nav, tas Viņam nepieder” (Rom.8:9).

Bībele saka, ka cilvēks, kas nav saņēmis Svēto Garu nepieder Kristum. Tas nozīmē, ka cilvēks nav izglābts jeb atbrīvots no grēka un ir bez jebkādas garantijas, ka pieder Dieva ģimenei.

Kristietis, uzsākot savu jauno dzīvi (2.Kor.5:17) saņem Svēto Garu, kas liecina par to, ka persona ir Dieva bērns (Rom.8:16). Visi cilvēki, kas paklausot Dievam atgriežas pie Viņa, saņem šo tik ļoti vērtīgo dāvanu – Svēto Garu (Ap.d.gr.5:32).

Jēzus apsolīja: ”Bet, kad nāks Viņš – Patiesības Gars, Viņš vadīs jūs visā patiesībā; jo Viņš nerunās no Sevis, bet runās to, ko dzirdēs, un pasludinās jums visu, kas nāks” (Jņ.ev.16:13).

Bez Dieva Gara cilvēka zināšanas par Bībelē teikto var būt milzīgas, bet pati būtība paliek apslēpta. Tāpēc katram ticīgajam ir  jābūt piepildītam ar Svēto Garu, jālasa Dieva Vārds katru dienu, lai viņš augtu un attīstītos arvienu pieaugot Dieva zināšanā. Tāpēc katram ticīgajam ir tik ļoti svarīgi iet uz vietējām sapulcēm un tikties ar citiem ticīgajiem. Ar katru dienu, ja Kristietis lasa un studē Dieva Vārdu, viņš mācās atpazīt Svētā Gara vadību. Lai arī Dieva Gars mājo katrā Kristietī, tomēr Viņš ir ļoti viegli aizvainojams, sāpināms vai apslāpējams (1.Tes.5:19; Jes.gr.63:10; Psalmi 78:40).

Tāpēc ir tik ļoti svarīgi lūgties; uzturēt nepārtrauktu sakaru ar Dievu, kas patiesību sakot nav viegli, un nav izdarāms bez Dieva palīdzības. Pat viena diena bez saskarsmes ar Dievu, var ticīgo iemest atpakaļ vecajā dzīvē un atstāt bez jebkādas vadības, atbalsta, palīdzības utt. Un tikai nākot Dieva priekšā, caur lūgšanu, ir atjaunojama sadarbība ar Svēto Garu. Un ar laiku, pieaugot un nobriestot savā ticībā Kristietis sāk radīt vairāk un vairāk Svētā Gara augļus (Gal.5:22-23).

Kad jaunais Kristietis atļauj Svētajam Garam pārņemt visus savas dzīves aspektus un sāk dzīvot zem pilnas Viņa kontroles, Gars pilnvaro jeb dod iespēju darīt to, ko Dievs ir nolēmis priekš katra cilvēka Kristū jau no pašiem pasaules sākumiem. Neviens cilvēks nespēj dzīvot tāpat, kā bija dzīvojis iepriekš un saukties par Dieva bērnu, vai Kristieti. Neviens cilvēks nevar turpināt dzīvot saskaņā ar šo pasauli, klausīt miesas iegribām un turpināt sekot Sātana viltīgajiem vilinājumiem, un joprojām saukties par Kristieti. Pats Svētais Gars mudinās, palīdzēs un stiprinās Kristieti būt tādu, kādu Dievs to vēlas būt. Tikai jāklausās Viņā, jālasa Bībele un jārunā ar Dievu (lūgšana).

Tāpēc apustulis Pāvils māca: ”Netopiet šim laikam līdzīgi, bet pārvērtieties, atjaunodamies savā prātā, lai jūs varētu izprast, kas ir Dieva griba – to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs” (Rom.12:2; Kol.3:10).

Svētais Gars veic daudzas funkcijas un visas no tām ir pilnā saskaņā ar Dieva Tēva un Kunga Jēzus Kristus prātu. Gars, ko ticīgie saņem ir Paša Dieva Gars, kas nozīmē arī – Patiesības Gars. Dievs ir Patiesība (Jņ.ev.14:6) un Viņā mēs dzīvojam.  

Svētais Gars savieno mūs (mūsu garu) ar Dievu. Bez Dieva, bez Viņa Gara mūsos mēs esam miruši savos pārkāpumos un grēkos (Ef.2:1-2). Svētais Gars atklāj mums visu par Kristu, padara mūs dzīvus Viņā un dod spēju rīkoties saskaņā ar Dieva teikto, Viņa prātu un gribu.

 Turpmākām jūsu studijām šinī jautājumā - Jņ.ev.14:26; 1.Jņ.vēst.2:27; Rom.8:10-11; Ef.3:16; Ef.1:13-14Ef.4:23-24; Ef.4:30.

 

“Ja jūs dzīvojat pēc miesas, jūs mirsiet, bet, ja jūs miesas darbus Garā nonāvējat, jūs dzīvosiet, jo tie, ko vada Dieva Gars, ir Dieva bērni. Jūs neesat saņēmuši verdzības garu, lai atkal baidītos, bet esat saņēmuši dēlu tiesības un Garu, kurā mēs saucam: Aba! Tēvs! Un Gars pats kopā ar mūsu garu liecina, ka mēs esam Dieva bērni. Bet, ja bērni, tad arī mantinieki - Dieva mantinieki un Kristus līdzmantinieki, ja vien līdz ar Viņu ciešam, lai līdz ar Viņu nāktu godībā” (Rom.8:13-17).

“Ja Gars jūs vada, jūs neesat zem bauslības lāsta!!!”

(Gal.5:18).