rose flowers roses 214251

Baznīca.

baznica pdf

Cilvēki vai celtne?

 

 

Saskaņā ar Bībeli, baznīca jeb draudze ir Dieva svētie cilvēki, Kristus miesa (Rom.12:4-5).

Kopš Jēzus tika sists krustā par mūsu grēkiem; un uzcelts no mirušajiem, lai visi, kas tic Viņam tiktu attaisnoti, padarīti svēti un taisni Dieva priekšā, - kopš tā laika ne templim, ne arī kādai citai ar cilvēku roku būvētai celtnei nav nekādas nozīmes. Dievs nedzīvo cilvēku roku celtos namos....Nami, lai kā tie arī netiktu saukti, ir vieta, kurā Dieva svētie cilvēki sanāk kopā.

 

Katru reizi, kad Bībelē lasām 'draudze' vai 'baznīca' vienmēr ar to ir domāti cilvēki, nekad celtne. Patiesībā celtne nekad nav pieminēta citādā veidā, kā vien sanāksmes vieta, piem. pie kāda mājās, jūras krastā utt.

 Saskaņā ar Bībeli, draudzei (Dieva cilvēkiem) nav nekāda sakara ar celtni. Celtne var būt celta par godu Dievam; tā var būt vislielākā, visgreznākā un skaistākā visā pasaulē; tā var būt apzeltīta un piepildīta ar neskaitāmiem dārgumiem, iedomātu dievu atveidiem, gleznām uc. kas visi ir tikai un vienīgi elki; tanī var atrasties simtiem cilvēku, kuri it kā pielūdz Dievu saskaņā ar savām tradīcijām un cilvēku izveidotiem rituāliem vai likumiem, bet beigu beigās saskaņā ar Bībeli Dievs nav ne tajā, ne kādā citā celtnē līdz brīdim, kad tur ienāk cilvēks, kas ir ar Dievu un ar kuru ir Dievs. Dievs ir tikai starp tiem cilvēkiem un ar tiem cilvēkiem, kas Viņu pielūdz patiesībā un Garā (Jņ.ev.4:24).

Baznīcas oriģinālais nosaukums nāk no vārda ekklesiaste un vienkārši nozīmē “kopā sasaukšana vai sanākšana.” Dievs caur savu Svēto Garu ir saucis vai aicinājis cilvēkus sapulcēties kopā un darboties saskaņā ar Viņa komandām, bet ne pēc gadsimtu laikā izveidotiem uzskatiem, tradīcijām, likumiem jeb pieņēmumiem. Dievs, Jēzus Pats nodibināja pirmo draudzi (sasauca kopā savus cilvēkus) un deva skaidrus norādījumus, kas ir patiesa “baznīca/ draudze.” Tie ir cilvēki, kas tic Dievam un seko Viņa mācībām; Jēzus miesa, kas zina, ka Kristum vienīgajam pieder autoritāte pār it visu. Jēzus Kristus ir Kungs, "GALVA" visiem tiem, kas ir pieņēmuši Viņu savās sirdīs.

Ja mēs, kas savās sirdīs esam pieņēmuši Jēzu un sekojam Viņa teiktajam, sanākot kopā jebkurā vietā, mēs jau esam saukti par Viņa miesu - draudze, kongregācija vai dievlūdzēji un Dievs Pats darbojas caur mums, un mūsos.

“Jo, kur divi vai trīs ir sapulcējušies Manā vārdā, tur arī Es Esmu viņu vidū” (Mt.ev.18:20).

Šie Jēzus Vārdi bieži vien ir atstāti novārtā; cilvēki bieži ignorē šo patiesību, tā vietā sekojot nepatiesai mācībai, ka, lai būtu ar Dievu un kalpotu Viņam ir obligāti jāiet uz kādu noteiktu vietu vai celtni.

Pat, ja visi tie, kas seko Jēzum, ir nošķirti viens no otra fiziski un pat nepazīst viens otru, jebkurā gadījumā, cilvēki, kas tic Viņam ir Viņa miesa, t.i. baznīca, draudze utt., kā nu kuram to ir vieglāk saprast. Un galvenais ir tas, ka tam nav nekāda sakara ar celtni, bet gan kā varam lasīt 1.vēst.Kor.1:2, mēs esam aicināti un svētīti Kristū ;

saukti par Viņa svētajiem cilvēkiem (Jņ.ev.14:15, 14:23, 1 Jņ.vēst.5:3;; 2 Jņ.vēst.1:66). Visi, kas sauc uz Kungu Jēzu Kristu kā savu vienīgo Glābēju un Dievu, un seko Viņa mācībai, jau ir padarīti svēti Dieva acīs caur Viņa Garu (Ebr.10:10), un saukti par Viņa miesu - baznīcu jeb draudzi.

Jau no laika gala mēs esam Dieva izvēlēti saskaņā ar Viņa iepriekšzināšanām un iesvētīti caur Viņa Garu tā, ka spējam būt paklausīgi Jēzum Kristum it visā, un esam apslacīti ar Jēzus Kristus asinīm, lai nebeidzamā Dieva žēlastība un miers būtu vienmēr ar mums (1.Pēt.1:2).

Visiem cilvēkiem, sauktiem par Kristus miesu, jābūt pilnīgā saskaņā par it visu un visās lietās (Filip.2:2, 4:2; 2.Kor.13:11;1.Pēt.3:8)) un Pats Kristus jāpieņem kā vienīgā Galva, autoritāte pāri visam (Jņ.ev.17:21). Viņš vienīgais ir Kungs, Priesteris, Mācītājs, Skolotājs, Atbrīvotājs, grēku Piedevējs, Palīgs utt, bet mēs esam tikai Viņa Vārda pildītāji, Viņam sekotāji un kalpi viens otram. Nevienam nav atļauts uzņemties godu un varu uz sevi, jo tas viss pieder Dievam vienīgajam.

Kristus miesa ir Dieva mītne (1.vēst.Tim.3:15). Visi, kas ir Kristū ir viena miesa atbildīgi par Kristus evaņģēlija uzturēšanu visā tā pilnā taisnībā, tiešumā un patiesumā, un ir atbildīgi pasniegt to tādu pašu, kādu to Kristus atstāja mums 2000 gadus atpakaļ. Tas nedrīkst būt izmainīts, vai piemērots šī gadsimta vajadzībām.

Dievs dzīvo mūsu sirdīs un mēs esam Viņa templis (1.Kor.3:16). Dievs dzīvo katrā no mums un starp mums, bet ne cilvēka roku celtos namos (Ap.d.gr.7:48-52). Dievs dzīvo starp tiem un tajos, kas pielūdz Viņu garā un patiesībā (Jņ.ev.4:23-24). Dievs nav starp sveču dedzināšanām un dažādiem rituāliem.

Vēl daži panti - Ap.d.gr. 9:31. (un baznīca - cilvēki skaits pieauga...). 16:5, u.d.c.

Korintiešus, kas ticēja uz Kristu, apustulis Pāvils uzrunāja ar šādiem vārdiem: “Dieva draudzei Korintā, Kristū Jēzū svētītajiem, aicinātajiem svētajiem līdz ar visiem citiem, kas piesauc mūsu Kunga Jēzus Kristus vārdu visās vietās” (1.Kor.1:2).

Viņš (Jēzus) ir savas miesas (kopā sanākošo cilvēku) Galva, sākums, pirmdzimtais no mirušajiem, lai Viņš būtu pirmais it visā (lai it visā Viņam piederētu augstākā, galējā vara, Viņš ir pārāks par visu).   (Kol.1:18).

Jēzum vienīgajam ir “ ir dota visa vara debesīs un virs zemes...”  (Mt.ev.28:18). Mēs esam “Viņa nams”   (Ebr.3:6).

Un Kristus ir

“...augstāk par ikkatru valdību, varu, spēku, valdīšanu un pār visu citu, lai kādā vārdā arī to nosauktu, ne vien šajā laikā, bet arī nākamajā. Visu Viņš (Dievs) ir nolicis zem Kristus kājām, bet Viņu pašu kā galvu pāri visam ir devis draudzei, kas ir Viņa miesa, Viņa piepildījums – Viņa, kas visu visur piepilda” (Ef.1:15-23).

Vienkārši sakot – cilvēks ir Dieva nams (Dieva Templis), kurā mīt Dieva Gars (pats Dievs) un sanākot visiem kopā (vai katrs par sevi), cilvēki ir Dieva Templis. Celtnei jeb kādai vietai pašai par sevi nav piešķirama ne nozīme, ne vara, ne jebkas cits.

Un esiet svēti! Jums ir pavēlēts būt svētiem. “Jo ir rakstīts: esiet svēti, jo Es Esmu svēts!”  1.Pēt.1:16.

“Vai jūs nezināt, ka esat Dieva templis un, ka Dieva Gars jūsos mājo?” 1.Kor.3:16.   1.Kor.6:19.

Amen.