Daniel 10:13 - "But the prince of the kingdom of Persia withstood me one and twenty days: but, lo, Michael, one of the chief princes, came to help me; and I remained there with the kings of Persia."

JoomVerses by: TerryWCarter.com

Laipni Lūgti! 

Es lūdzu, lai neviens no jūsu lasītajiem vārdiem nenokrīt zemē par velti; lai Svētais Gars jūs vada un atver jūsu siržu acis tā, ka jūs sadzirdat Viņa balsi, un redzat, un izbaudat to, ka Dievs ir labs. Mana lūgšana par jums ir, lai jūs topat glābti; jūs un jūsu ģimene. Lai miera Dievs drīz sadragā Sātanu zem jūsu kājām. Jēzus vārdā, āmen.

 

Žēlastība un miers lai nāk pār jums no Dieva mūsu Tēva, un no Kunga Jēzus Kristus. Lai slava mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievam un Tēvam; komforta, līdzjūtības, mierinājuma,  balsta un palīdzības Dievam, kas palīdz un mierina mūs visās mūsu raizēs tā, ka mēs varam sniegt komfortu un mierinājuma atbalstu tiem, kuri ir bēdās ar to pašu komfortu, kuru mēs saņemam no Dieva. (2.Kor.1:2-4).

 

Viņa apsolījums ir: ”tici Viņa Dēlam un tu būsi glābts” Rom. 10:9. Visi ir grēkojuši un atkrituši no Dieva godības un padarīti par nožēlojamiem grēciniekiem (Rom.3:23) Ādama nepaklausības dēļ. Un tagad, tāpat kā mēs tikām padarīti par grēciniekiem viena cilvēka, Ādama, dēļ; tāpat tagad Dievs visus tos, kas tic Viņam,  padara par taisniem, nevainīgiem, tīriem, šķīstiem Dieva bērniem caur vienu cilvēku, Savu Dēlu Jēzu Kristu. Rom.5:19.

 

Un tas nav no, vai caur cilvēka darbiem. Tas ir tikai caur ticību Dievam. Jo visi tie, kas tic Viņam ir padarīti taisnīgi, joir attaisnoti par brīvu ar Viņa žēlastību caur izpirkšanu, kas atnāca ar Kristu Jēzu. Rom.3:24. Un katrs, kas sauks uz tā Kunga Vārdu, būs glābts. Rom.10:13.

 

Tagad, kā jau Svētais Gars saka: “Šodien, ja dzirdat Viņa balsi, nenocietiniet savas sirdis…” (Ebr.3:7-8), bet drīzāk, “uzmanieties, brāļi un māsas, lai nevienam no jums nebūtu ļaunās, neticīgās sirds, kas aizgriežas prom no dzīvā Dieva” (Ebr.3:12).

Jo, šī ir mūžīgā dzīve: lai viņi zina Tevi, vienīgo patieso Dievu, un Jēzu Kristu, kuru Tu esi sūtījis. Jņ.ev.17:3.

 

Un tagad, “kad mēs zinām, ka esam Dieva bērni, un, ka visa pasaule ir zem ļaunā/ velna kontroles, mēs zinām arī to, ka Dieva Dēls ir nācis un devis mums saprašanu tā, ka mēs tagad zinām To, kas ir Patiess. Un mēs esam Viņā, kas ir patiess caur to, ka esam Viņa Dēlā Jēzū Kristū. Viņš ir patiesais Dievs un mūžīgā dzīve. 1.Jņ.gr.5:19-20.

Ticiet Dievam Tēvam un Viņa Dēlam Jēzum Kristum un Viņa Svētais Gars vadīs jūs visā patiesībā atklājot jums visas lietas.

Un mīliet, jo mīlestība piepilda visus Baušļus. Rom.13:10; Gal.5:14; Gal.6:2; Mt.ev.7:12. u.c.

 

Lai mīlestības un miera Dievs svētī jūs bagātīgi!

 

thumbs amazing sunset mountains landscape website header