sun between trees wallpaper landscape nature wallpaper 1175 LIELDIENAS UN KUNGA VAKARĒDIENS

Es lūdzu, lai Dievs apgaismo mūsu siržu acis tā, ka esam spējīgi saskatīt Viņa labestību, Viņa Patiesību un Viņa nekad nebeidzamo Mīlestību pret mums. Es lūdzu, lai Viņš vada mūs un padara vieglākas dzīves rūpes; lai aizsargā un izglābj no katra ļaunuma un katras sāpes, un lai Viņa Gars vada mūs tā, ka beigās Viņa Vārds tiek godināts, jo tad arī mēs tiksim godināti. Lai Viņa Gars darbojas mūsos un rada augļus (Gal.5:22-23); lai Viņš apklāj mūs ar Savu Mīlestību un līdzjūtību; lai ar Viņa žēlastību esam pacelti pāri visam tā, ka stāvam stalti lūkojoties nākotnē ar drošu skatu; lai spējam izbaudīt šo dzīvi pilnībā paliekot Viņā, kā Viņš paliek mūsos. Jēzus vārdā un tā lai notiek, āmen.

"Jums tas jāēd šādi: jūsu gurni lai ir apjozti un kājas apautas; jūsu ceļaspieķi lai ir jūsu rokās. Ēdiet ātri, šis ir jūsu Kunga Dieva (jums nodrošinātā, nokārtotā iziešana no verdzības uz brīvību) PĀREJA (Bībelē varat lasīt 'Pashā)" (2.Moz.gr.12:11).

Šos cerību sniedzošos vārdus Dievs teica izraēliešiem, kad viņi vēl bija Ēģiptē noverdzināti un pazemoti. Tieši tur un tajā dienā ebreju svētki tika nodibināti. (Pashā... Prezīcs tulkojums jeb precīza, tieša nozīme visam šim notikumam, balstoties uz ko ir radītas Lieldienas, ir "PĀREJA" un arī "PAIEŠANA GARĀM." Jo Dievs Tas Kungs pagāja garām izraēliešu ģimenēm tās neskarot, bet paņēma katra ēģiptieša pirmdzimtā dzīvību). Šie SVĒTKI (ne sērošana, ne gavēšana, ne klusuma ieturēšana, ne kas cits, bet SVĒTKI to tiešā nozīmē) Paša Dieva iedibināti un nostiprināti, izraēliešiem bija jāsvin katru gadu ar prieku un gavilēm atceroties, kā Dievs viņus  atbrīvoja no verdzības. Viņiem bija jāsvin savas tautas "atbrīvošanas diena." Tā bija pāreja no viena punkta uz citu - iziešana no verdzības zemes un ieiešana brīvībā. Dievs teica viņiem - "esiet gatavi tikt atbrīvotiem no savām nepatikšanām." Tas nozīmēja to, ka uzreiz pēc šā mielasta jeb vakariņu ēšanas viņi nekavējoties tiks izvesti no verdzības zemes un "ēģiptiešus"  (cilvēka dzīves visa veida rūpesti, raizes utt.), tie vairs neredzēs nekad. 2.Moz.gr.14:13.

No tā laika izraēliešiem tika pavēlēts svinēt šos svētkus kā atceres dienu par godu Dievam, kas viņus bija radījis kā nāciju, saglabājis un izglābis no verdzības zemes. (tas bija jādara līdz dienai, kad Jēzus tika uzcelts no mirušajiem un nosēdās Savā vietā, debesīs pie Sava un tagad arī mūsu visu (arī neebreju) Tēva labās rokas.))

Tagad mēs zinām, ka patiesībā šie "svētki jeb notikums" bija tikai ēna, jeb norādījums uz atnākošo Kristu; tikai ēna jeb norādījums uz Paša Kristus (Dieva) ieviesto un mums nodoto mielasta jeb kā tas ir tagad, "Svētā Vakarēdiena" ieturēšanu. Jērs (Dieva nodrošināts) tika upurēts pie krusta paņemdams uz Sevi visas pasaules ciešanas un grēkus. Un vairāk nav un nebūs upura, ko upurēt par grēkiem, ja kāds vēl dzīvo grēkos. (Ebr.10:26). Tāpēc, atjaunojiet savus prātus lasīdami un mācīdamies to, ko saka Dievs un dzīvojiet Viņa Gaismā tā, ka Viņa asinis attīra jūs ikmirkli. Tēpēc tagad turot prātā to, ko Dievs ir devis, lauziet maizes savās mājās ar mīlestības pilnām sirdīm un dzīvojiet saskaņā viens ar otru. Ap.d.gr.2:46.

Jēzus paņēma maizi un pateicās Dievam par to. Tad lauza to gabalos un deva saviem mācekļiem sacīdams: "šī ir Mana Miesa, kas tiek atdota par jums. Savās satikšanās reizēs laužot un ēdot maizi kopā, atcerieties Mani. Pēc ieturētajām Vakariņām Jēzus atkal ņēma vīna kausu rokās un teica: "šis vīna kauss ir Jaunā Derība/ līgums starp Dievu un Viņa cilvēkiem, kas noslēgts un apstiprināts ar Manām Asinīm, kas tiek izlietas kā upuris jūsu labā" (Lūkas ev.22:19-20).

Tāpāt kā ebrejiem bija jāatceras savas "brīvības, atbrīvošanas, izvešanas" diena, tāpat arī tagad mums (un arī ebrejiem) ir jāsanāk kopā un jālauž maize, un jādzer vīns atceroties Jēzu Kristu un Viņa paveikto darbu pie krusta mūsu labā. Mums jāatceras un jāsvin kopā tas, ka tagad mēs (gan ebreji, gan neebreji) - visi, kam ir Kristus sirdīs caur ticību, esam atbrīvoti un izglābti no grēka varas pār mums. Mēs visi esam pārgājuši no viena punkta uz citu. Mēs esam izglābti no Baušļu lāsta un Sātana valdības pār mums; mēs esam iegājuši jaunā dzīvē.

Mēs esam jaunas radības.

Un tā nu mums ir jāsvin šie svētki katru reizi, kad mēs sanākot kopā laužam maizi un dzeram vīnu,- nevis jāseko 'dažādiem' izdomātiem stāstiem kuros nav patiesības; mums jāsvin vecās dzīves atstāšana,- pāriešana no ļaunā uz labo katru reizi atceroties Jēzu; to  ko Viņš ir izdarījis mūsu labā. Mums jāsvin, jo Dievs mūs izglāba un atbrīvoja dodams brīvību no augšā minētajām lietām - Grēka varas, Baušļu lāsta, Sātana ietekmes/ varas.

Mums jāpriecājas mūsu Kungā Jēzū Kristū un jāpateicas Viņam, jo ēdot Viņa miesu, mēs tiekam dziedēti. Tomēr jātur prātā, ka mums sevi jāizmeklē. Tas nozīmē,- lai mūsu sirdīs nebūtu nevismazākās paļaušanās uz sevi un ticības sev un saviem labajiem darbiem, bet gan tikai paļaušanās uz Jēzu Kristu un Viņa darbu pie krusta, ticību Viņam.

Ceru, ka izteicos skaidri un varat saskatīt, ka šie svētki, ko Dievs nodibināja otrajā (Exodus) (2)Moz.gr.12:11,  grāmatā, bija kā nozīmīgs, netiešs norādījums uz Kristu, mūsu visu Jēru, kuru Dievs Pats nodrošināja visiem tiem, kas nāk pie Viņa.

..." jo Tu tapi nokauts un esi atpircis Dievam ar Savām asinīm cilvēkus no visām ciltīm, valodām, tautām un tautībām" (Atkl.gr.5:9).

Tieši tādā pašā veidā kā YHWH-Yireh (Yireh nozīmē - Kungs, kas nodrošina/ apgādā), Mozus 1 grāmatā  (Genesis) 22:14, nodrošināja visu nepieciešamo Ābrahamam, tāpat arī tas Pats YHWH-Yireh (žēlīgais, mīlošais, taisnais, uzticīgais, Varenais Dievs visa Radītājs) nodrošināja mūs dodot mums Jēru, kas ir saņemams par brīvu (ne tāpēc, ka esam labi) ar pateicīgām sirdīm, jo tas ir dots tikai caur Viņa lielo žēlastību kā dāvana, un nav iegūstams nekādā citādā viedā, kā vien saņemams pilnīgi par brīvu bez jebkādu darbu pievienošanas.

Kristus Jēzus ir mūsu "Pashā (kā tas ir tulkots Bībelē)" Jērs bez mazākās vainas; nokauts un upurēts tā, ka tagad caur Viņa izlietajām asinīm pie krusta, mums viss ir piedots; mēs esam izglābti, izvesti no "verdzības zemes"; padarīti svēti, nevainojami, taisni un līdz ar to mums JAU ir mūžīgā dzīve bez jebkādu savu labo darbu vai kā cita pievienošanas.


Tagad Svētais Gars dzīvo mūsos un rada Savus augļus caur mums; bet tikai pēc tam, kad esam izglābti, atbrīvoti, svēti, labi un pieņemami Dievam pateicoties Jēzus Kristus paveiktajam darbam pie krusta. Ar brīdi, kad saprotam savu bezspēcību nākt pie Dieva ar saviem spēkiem; kad saņemam Kristu savās sirdīs kā Jēru, kas tika upurēts par mums; kad Kristus ir mūsu sirdīs (caur ticību), - mums nekavējoties ir dota pieeja Dievam Tēvam, jo mēs tiekam padarīti nevainīgi, svēti un labi Viņa acīs caur Kristu Jēzu.

Tieši tādā pašā veidā, kā izraēlieši ēda savus jērus tai vakarā, tāpat arī mēs savās sanāksmes reizēs ēdam maizi atceroties savu Kungu un Glābēju, priecājoties ar pateicību sirdīs par visu, ko Viņš ir padarījis mūsu labā; tāpat arī mēs ceram un gaidām ar nepacietību, ka Viņš, sargās, izglābs un izvedīs mūs no pašreizējajiem grūtumiem (atbrīvos no "ēģiptiešiem") tāpat, kā Viņš pasargāja un izveda no verdzības zemes savus cilvēkus toreiz. Mēs ēdam maizi un dzeram vīnu atceroties Jēzu, Viņa teikto un to, ka jau esam izglābti no visa, kas nu kuru nomoka.

 

Esiet gatavi! Jūsu gurni lai ir apjozti un kājas apautas; jūsu ceļaspieķi lai ir jūsu rokās; esiet gatavi (sagaidiet) tikt atbrīvotiem no rūpestiem, kas smagi guļ uz jūsu pleciem un sirdīm, nododot tos Viņa rokās. 

Tagad, nav svarīgi, kas ir noticis pagātnē. Atstājiet to. Nebaiļojaties, ja šobrīd esat problēmu un rūpju nomākti. Ziniet Dieva gribu attiecībā uz jūsu dzīvēm un tad lūkojieties, un gaidiet Viņa palīdzību, aizsardzību, vadību, izvešanu no verdzības, pazemojumiem, ciešanām... Viņš stiprinās jūs un atbrīvos balstoties ne uz jūsu pūliņiem, centieniem utt, bet gan balstoties uz Kristus paveikto darbu pie krusta, un uz to, ko Viņš ir apsolījis. Un Dievs nav cilvēks, kas melo... Jēzus ir jūsu Jērs. Sekojiet Viņa mācībai; pakļaujieties Viņa teiktajam. Katrs Dieva apsolījums ir "JĀ" Kristū Jēzū!
 

Lūkojieties tikai un vienīgi uz Viņu; ticiet tikai un vienīgi Viņam. Padariet Viņu vienīgo par Kungu pār savām dzīvēm un Viņš nāks un darīs tā, ka tiksiet guldināti leknās ganībās; tā, ka tiksiet vadīti gar rāmiem ūdeņiem (vētraini ūdeņi Bībelē bieži norāda uz dzīves vētrām). Viņš atjaunos un atspirdzinās jūsu vārgās dvēseles un vadīs pa Taisnības labo taku ne tāpēc, ka esat labi, vai mēginat dzīvot 'pareizi,' bet gan tikai un vienīgi Sava Paša Vārda labad.

Kad jūs barojat sevi ar Jēzu savu Jēru (maizi un Viņa Vārdu), ticat Viņam vienīgajam, paļaujaties uz Viņu vienīgo un pakļaujaties Viņam vienīgajam, Viņš nāk un izved no tumšas piķa melnas bedres. Un pat, ja arī iesiet caur tumšiem dzīves periodiem, vai kad būsiet sākuši lūkoties sevī un sev apkārt,- pat tad ļaunums jūs neskars, jo Viņš būs ar jums vienmēr. Viņš mācīs, vadīs un izglābs no visām briesmām kādās mēs, cilvēki, bieži paši sevi ievedam nogriežoties no Viņa mācībām un darot lietas pēc sava prāta un sapratnes.

Tāpēc lūkojieties uz Viņu vienīgo un atzīstiet Viņa Vārdu. Iepazīstiet un uztveriet Jēzu Kristu savu Kungu tādu, kāds Viņš ir - jūsu Glābējs, Atbrīvotājs, Gans... nevainīgs Jērs, kas tika upurēts par visiem jūsu grēkiem. Lūkojieties uz Viņu vienīgo, barojiet savas dvēseles ar Viņa Vārdu, ne to, ko redzat, dzirdat, jūtat, domājat, zināt utt.

Lūkojoties uz jebko citu nošķirtībā no Viņa, bez Viņa Vārda kā pamata barības, cilvēks dzīvo eksistences līmenī. Tāpēc ir tik daudz dvēseles sāpju un moku, un tā saucamo gadsimta slimību, depresijas, un stresa, un pašnāvību un dažādu citādu ļaunumu, no kuriem būtu bijis iespējams izvairīties.


Vienīgā pamata, galvenā barība, kas ved uz mieru un kam ir patiesa vērtība, un kas dod pilnīgu dzīvi ir mūsu visu Tēva, kas ir debesīs, Vārds, tas ir Jēzus Kristus mūsu Jērs, kas tika nokauts mūsu visu labā.

Tāpēc, "tieciet vaļā no vecā rauga, lai varat būt jauna, neraudzēta mīkla - kādi jūs jau arī patiesībā esat. Jo Kristus, mūsu 'pārejas, izglābšanas, atbrīvošanas' Jērs jau ir upurēts" (1.Korint.5:7).

... jūsu gurni lai ir apjozti un kājas apautas; jūsu ceļaspieķi lai ir jūsu rokās....

Pateicieties Viņam par it visu, slavējiet Viņu un ceriet, un sagaidiet, ka Viņš jums palīdzēs saskaņā ar Savu Paša Vārdu, jo visi Dieva apsolījumi, kādi vien tur ir, ir JĀ Jēzū Kristū mūsu Jērā. Šķiet, ka to ja teicu.

"Viņš izveda Savus cilvēkus ar gavilēm uz to lūpām, Savus izvēlētos (visus, kas pieņem Viņu un seko Viņa komandām) Viņš izveda ar skaļiem prieka saucieniem. Viņš deva tiem (ļauno) zemes un tie ieguva to, par ko nebija strādājuši un pūlējušies" (Psalmi 105:43-45).

Kad jūs kopā ar citiem ēdat Jēzus miesu un dzerat Viņa asinis atceroties savu izcilo, neizsakāmi lielo Pestīšanu/ Izglābšanu, Dievs attieksies pret jums tāpat kā Viņš attiecās pret izraēliešiem viņu paklausības brīžos. Tāpēc esiet paklausīgi Dievam, kas nozīmē,- Ticiet Viņam vienīgajam (kas ir augstākā paklausības forma), un kalpojiet Viņam vienīgajam, un klausieties tikai Jēzus Vārdos.

Ņemiet to, kas jums jau ir dots; par ko jau ir samaksāts līdz pēdējam grasim, un pat vairāk. Neklausieties sava ienaidnieka Sātana balsī un neesiet kautri, bet esiet pateicīgi, prieka pilni ar tīrām, vaļsirdīgām sirdīm; un ar pateicību sirdīs un uz lūpām ņemiet to, ko Dievs jau ir nodrošinājis pilnīgi par brīvu samaksājot ar savām Paša asinīm.

Dieva Dēls, Pats Dievs nāca dzīvot uz zemes kā vienkāršs mirstīgs cilvēks, izlēja Savas asinis par mums.... Kā gan mēs izbēgsim no soda, ja nonicināsim tik dārgu, vērtīgu Pestīšanu/ Izglābšanu/ Atbrīvošanu...!? Ebrejiem 2:3.

 

Un ziniet arī to, ka otra upuru, ko maksāt par grēkiem vairs nav un nebūs. Tāpēc vienreiz un par visām reizēm pieņemiet šo Viņa tik vērtīgo dāvanu un dzīvojiet dzīves Dievam mierā un mīlestībā.

 

Jo tagad, jūs, kam ir Kristus, - jūs neesat izglābti ar zūdošām lietām kā piemēram zelts vai sudrabs..., bet gan ar dārgajām Kristus, Dieva Dēla asinīm. Nevainīgs Jērs, bez mazākās vainas... tika atdots mokām un nāvei par jums. 1.Pēt.1:18-19;   Jes.gr.55.

Atstājiet visu, kas nenāk no Dieva mutes un tādējādi tur jūs gūstā; neklausieties cilvēku izdomātos stāstos, nosodījumos un pamācībās, bet gan dzirdiet un klausiet Jēzu tikai; barojiet sevi ar Jēru, kas atdots par jums.
 

Jēzus teica:
"Dariet to Man par piemiņu." (Lk.ev.22:17; 1 Korint.11:24).

Šodien Viņš ir tas pats, kas bija vakar, un tas pats Viņš būs arī rīt. Jēzus mīlēja vislielākos grēciniekus, atstumtos, nolādētos... un Viņš atbrīvoja tos no neskaitāmiem ļaunumiem, un Viņš dziedēja tos...

Ne jau labos un taisnos Jēzus glābj, bet gan grēciniekus; PADAROT tos par taisniem un svētiem.

 

Ko Dievs darīja Savu ļaužu, Izraēlas, labā toreiz, kad tie visi kopā ēda jēru vakara maltītes laikā, to pašu Viņš darīs arī jūsu labā, ja pieņemsiet un mīlēsiet Viņa Dēlu; ja pieņemsiet Viņu tādu, kāds Viņš patiesībā ir - MĪLESTĪBA UN GAISMA.

Caur Dieva žēlastību jūs tiekat glābti, jo Viņš mīl jūs; un caur Viņa žēlastību jūs tiekat izglābti un atbrīvoti no dzīves smagajām nastām, jo Viņš mīl jūs. Paklausiet Viņam vienīgajam, klausieties Viņā vienīgajā un miers jūsu dvēselēs ienāks. Ne tāpēc, ka esat labi vai darāt labus darbus (jo mūsu labie darbi ir kā vislielākā nešķīstība vai visnetīrākā lupata Viņa acīs) bet Viņa Paša Vārda labad dēļ tā, ka Viņš tiks godināts un slavināts pār visu zemi.

Jo visi, kas tic Jēzum un dzer ūdeni (Svēto Garu), ko Viņš dod, - dzīvā ūdens upes izplūdīs no tiem tieši tā, kā tas ir teikts Jes.gr.12:3.

 

"ar prieku tu smelsi ūdeni no Pestīšanas akas."

 

Tāpēc, esiet gatavi! Gavilējiet no prieka, slaviniet Viņa Vārdu un pateicieties Viņam visu laiku. Un skatiet savām acīm kā tiekat pasargāti, izglābti, izdziedēti, atjaunoti... un uzcelti 'augstā kalnā.'

"Apbruņojiet sevi pilnībā ar Dieva dotajiem ieročiem tā, ka esat spējīgi stāties pretī visām Sātana viltīgajām spēlēm un plāniem. Jo mūsu cīņas nav pret miesu un asinīm (tāpēc nekad nevainojiet cilvēkus), bet gan pret valdniekiem, varām, autoritātēm; pret šīs pasaules tumšajiem spēkiem un pret garīgajām ļaunā varām debesu telpā" (Efeziešiem 6:11-12).

Ticiet Jēzum un barojiet sevi ar Viņu un Viņa Vārdu tikai. Dariet to saskaņā ar rakstīto Dieva Vārdu Bībelē.
Lai Pats Miera Dievs ir ar jums visiem. Āmen.