youre forgiven                                        

 

Kas Notiek Pēc Tam, Kad Persona Saņem Pilnīgu Grēku Piedošanu Un Tiek Izglābta?

 

 

Priekšvārds.

 

Visi cilvēki ir ar neizsakāmi milzīgu vajadzību pēc Glābēja, kas irJēzus Kristus - dzīvā un mūžīgā Dieva Dēls, ko Dievs sūtīja uz zemi piedzimt kā zīdainim nevainīgai meitenei sauktai vārdā Marija; Dievs Viņu sūtīja sludināt Labās Ziņas, dziedēt un mierināt, atjaunot sagrauto un dod dzīvi mirušajiem.

Dieva Mesija (sūtītais, nozīmētais, iesvaidītais) tika zemiski nodots tā laika reliģisko līderu rokās, nežēlīgi sists, spīdzināts, izsmiets un beigās sists kaunpilnā krustā; trešajā dienā Dievs Viņu uzcēla no mirušajiem lai visi, kas tic uz Viņu, saņemtu mūžīgo dzīvi un tiesības kļūt par Dieva bērniem. Kristus mira par visas pasaules cilvēku grēkiem, lai ikkatrs, kas sauc uz Viņu un tic Viņam, saņemtu grēku piedošanu.

 

Piezīme: cilvēks ir grēcinieks tāpēc, ka ieņemšanas brīdī pārmanto pirmo vecāku, Ādama un Ievas, grēcīgo dabu. To mēs visi iemantojam tāpat kā piem.zilas acis no saviem vecākiem. Mēs visi grēkojam tāpēc, ka esam grēcinieki un tāpēc mums visiem ir vajadzīgs kāds, kas var mūs atbrīvot  no iedzimtā grēka.  Oriģinālais grēks vienmēr būs mūsos līdz pat mūsu pēdējam elpas vilcienam. Tomēr, tas jau ir nosodīts Kristus miesā, tādājādi mēs esam brīvi no tā varas pār mums, tāpēc mēs spējam dzīvot saskaņā ar Garu, kas tiek Dieva dots tiem, kas nāk pie Viņa.

 

Jo tāpat kā caur vienu cilvēku visi cilvēki tika padarīti par grēciniekiem, tāpat arī tagad caur vienu cilvēku visi tiek padarīti taisni; pasludināti par nevainīgiem caur ticību Jēzum Kristum vien (Rom.5:12; Galat.1:4).

Tikai ar Jēzus asinīm mūsu grēki var tikt nomazgāti, jo visi cilvēki ir grēkojuši un atkrituši no Dieva godības (nav piepildījuši nevienu no Viņa komandām) Rom.3:10.

Nav pestīšanas nevienā citā; jo nav neviens cits vārds zem debess cilvēkiem dots, kurā mums lemta pestīšana (Ap.d.gr.4:12) kā vien Jēzus. Ir rakstīts: "nav neviena taisna, neviena paša" (Rom.3:10).

Jēzus ir vienīgā cerība saņemt grēku piedošanu. Viņš ir vienīgā cerība un ceļš uz debesīm.

Tagad, kad esat pieņēmuši Jēzu Kristu kā savu vienīgo Cerību un Glābēju, kad esat atgriezušies atpakaļ pie Dieva, jūs esat saņēmuši piedošanu un vairs neesat bezvērtīgi grēcinieki.

Jūs esat Dieva bērni un jums tagad ir dots Svētais Gars. Tagad Svētais Gars dzīvo jūsos. Viņš jūs mācīs visas lietas, ja lūgsiet.

Jūs esat atdzimuši caur Dieva Garu un atjaunoti atpakaļ pie Dieva. Tagad visi jūsu grēki - pagātnes, tagadnes, nākotnes - ir piedoti.

Šis Gars, ko saņēmāt, "dod jums tiesības būt Dieva bērniem un caur Viņu jūs tagad saucat uz Dievu - "Tēvs, Abba" (Rom.8:15).

Tagad jūs esat "dzimuši ne no asinīm, ne no miesas iegribas, ne no vīra gribas, bet no Dieva" (Jņ.ev.1:13).

Jaunā dzīve.

Tagad jūs, atdzimuši ne no iznīcīgās sēklas, bet no neiznīcīgās sēklas caur dzīvo un mūžam esošo, nekad nezūdošo Dieva Vārdu (kas bija, ir un būs mūžīgi mūžos) 1.Pēt.1:23.

 

Neiznīcīgā sēkla ir Dieva Svētais Gars, visas garīgās dzīves avots, kas dod dzīvi; Gars, kas liecina mūsu iekšējam garam, ka mēs esam Dieva bērni.

 

Tagad Jēzus Kristus, Dieva Dēls, dzīvo jūsu sirdīs un jūs esat pilnīgi jauna radība.

"Tādēļ katrs, kas ir Kristū, ir jauns radījums; kas bijis, ir pagājis, redzi, viss ir tapis jauns" (2.Korint.5:17).

 

Tagad "aizmirstiet visas vecās lietas, nekavējaties atmiņās" (Jes.gr.43:18), bet gan atjaunojiet savu prātu katru dienu un katru dienu ar Dieva Gara, jūs viscaur svētošo, darbu caur Viņa Vārdu pastāvīgi turoties Patiesībā. Jo tagad jūs tāpat kā tikko piedzimuši zīdaiņi sākat mācīties jaunu dzīvi, kura ir caur ticību, ne caur to, ko redzat un jūtat, kā pats Dievs komandē jūs. Viņš saka: "mans taisnīgais (tāds, kas pasludināts par absolūti "nevainīgu") dzīvos no ticības vien. Ebr.10:38; Rom.1:17.

 

Soli pa solim un pamazām jūs mācīsieties Dieva ceļus un augsiet Viņā ar Svētā Gara palīdzību, kas tagad dzīvo jūsos.

 

Jūs nepieredzēsiet kaut ko fiziski sajūtamu, kā daudzi cilvēki domā un gaida, bet jūs pilnīgi noteikti zināsiet, ka jūsu pagātnes, tagadnes un nākotnes grēki ir piedoti. Kā? Caur ticību mūžīgajam un dzīvajam Dieva Vārdam; caur ticību Jēzum Kristum un Viņa pabeigtajam, piepildītajam darbam pie krusta. Atcerieties vienmēr: "Dieva Taisnais dzīvo caur ticību."

 

Jūs esat saņēmuši absolūtu un pilnīgu grēku piedošanu tikai tāpēc, ka Jēzus asinis tika izlietas jūsu dēļ. Tās ir Viņa asinis, kas nomazgāja jūsu grēkus, kas bija purpursrkani, jo Pats Dievs teica, ka lai arī jūsu grēki ir purpursarkani kā asinis, tomēr tie būs balti kā baltākā vilna. Jes.gr.1:18.

 

Jo "Es, Es Pats, Esmu tas, kas izdzēš jūsu pārkāpumus un nelikumīgās rīcības; Es to daru Sava Vārda labad; un Es neatcerēšos jūsu grēkus vairs nekad" (Jes.gr.43:25).

 

Jo Viņā un caur Viņa asinīm mēs esam izpirkti, un saņēmuši pilnīgu grēku piedošanu saskaņā ar Viņa neiedomājami lielo žēlastību pret mums.

Efez.1:7.

 

Tagad jūsu galvenais darbs ir ticēt jūsu Dieva Tēva Vārdam un Viņa Dēlam Jēzum Kristum, un pieņemt savās sirdīs to, ka esat attaisnoti no visiem pārkāpumiem. Caur Viņu jūs esat pasludināti "nevainīgi!"

 

Tāpat kā visi ir grēkojuši un atkrituši no Dievišķās godības, tāpat arī visi ir devīgi , brīvi, attaisnoti pilnīgi par brīvu bez jebkādu darbu pievienošanas izņemot kā vien ticību uz Jēzu Kristu. 

(Rom.3:23).

 

Tagad jūs vairs neesat netīrs pagāns Viņa acīs, bet gan taisna un svēta persona Jēzū Kristū. Šis taisnīgums jums ir dots kā dāvana no Dieva.

 

Jo Dievs tagad ir samierinājis jūs ar Sevi ar Kristus cilvēcisko miesu caur Viņa nāvi, lai stādītu jūs Savā priekšā svētus Viņa acīs, bez vismazākā traipa un pilnīgi brīvus no (jebkādas Sātana) apsūdzības. Kolos.1:22.

 

Tagad jūs esat Dieva darbinieki, radīti (caur atdzimšanu) Kristū Jēzū darīt labus darbus, kurus Dievs no pasaules sākuma ir sagatavojies priekš jums. Efez.2:10.

 

Tagad, kad esat izglābti un atdzimuši caur Viņa Vārdu ar Svētā Gara darbu jūsos, jūs darīsiet Dieva darbus un Svētais Gars jūs vadīs, stiprinās, mācīs un dos padomus. Jūsu darbs ir palikt Viņā un ar Viņu visu laiku. Lasiet (klausieties) Viņa mūžīgo, padomus sniedzošo Vārdu (Bībele) un runājiet ar Viņu (lūgšana) no savas sirds dziļumiem patiesībā un garā tā, lai ne Sātans, ne pasaule, ne jūsu pašu vecā grēcīgā daba, kas ir un būs dzīva jūsos līdz jūsu pēdējam elpas vilcienam, nespēj jūs maldināt, nosodīt un iemest šaubās.

 

Lai arī jūsu vecā daba  (Grēks jūsos) sagādās jums diezgan daudz rūpju, tomēr ar katru dienu atjaunojot savu prātu jūs kļūsiet vairāk un vairāk līdzīgi Jēzum - uzvarētāji. Rom.12:2. Šis visu dzīvi ilgstošais process ir saukts par

iesvētīšanu un notiek nepārtraukti, ja paliekat Viņā un staigājat Viņa gaismā.

 

Palikt Viņā un staigāt Viņā nozīmē to, ka neskatoties uz saviem darbiem, domām un rīcībām, cilvēks zina to, ko Dievs ir teicis un tic Viņam vienīgajam. Un tas ir - Kristus asinis slaka jūs un padara svētus ik mirkli. Mirklī, kad aizgriežaties no Viņa un pievēršaties sev - saviem darbiem, domām, jūtām, rīcībām utt., jūs esat atkrituši no Viņa, un atkal iegājuši tumsā.

 

Jo caur to, ka Jēzus Kristus (būdams Dievs cilvēka ķermenī) upurēja Sevi pie kaunpilnā, neizturamu sāpju un ciešanu krusta, jums ir piedots, un jūs esat padarīti svēti (iesvētīti) vienreiz un par visām reizēm (Ebr.10:10). Bet jums ir un būs nepieciešams turēties pie Jēzus un Viņā nepārtraukti tieši šo trīs jūsu ienaidnieku dēļ - Sātana, pasaules un jūsu pašu vecās dabas dēļ (oriģinālais Grēks jūsos būs dzīvs līdz pat jūsu pēdējai dzīves stundai, bet tas jau ir nosodīts). Un ja tas ir nosodīts, tad jūs vairs netiksiet sodīti, jo nevienu nav iespējams notiesāt uz nāvi divreiz. Katru jūsu dzīves brīdi jums ir jātur prātā Kristus un tas, ko Viņš paveica pie krusta jūsu dēļ. Kārtībā, lai jūs paliktu svēti un nevainīgi, jums jādzīvo Viņa gaismā, jo, ja mēs dzīvojam gaismā, kā Viņš ir gaismā, tad mums ir sadraudzība pašu savā starpā un Viņa Dēla Jēzus asinis šķīsta mūs no visiem grēkiem (ko rada oriģinālais Grēks). Dzīvojiet Viņa gaismā, jo Viņš ir gaisma (1.Jņ.vēst.1:7). Dzīvojiet saskaņā ar garu.

 

Tagad jūs esat Dieva Templis un Dieva Gars dzīvo jūsos. 

(1.Korint.3:16). 

Tagad jūs esat izredzēta cilts, ķēnišķīgi priesteri, svēta tauta, Dieva īpašums, lai jūs paustu Tā varenos darbus, kas jūs ir aicinājis no tumsas Savā brīnišķīgajā gaismā. 

1.Pēt.2:9.

 

Tāpēc, ja esat priesteri - uzvedieties kā priesteri un Dieva svētā tauta. Neskatoties ne uz ko, ticiet Viņam, ka jums viss ir piedots un katrā dzīves mirklī sauciet uz Viņu, lūdziet Viņam padomu. Lieciet Viņa priekšā visas savas vajadzības, bēdas un rūpes. Viņš tagad ir tas, kas rūpējas par jums. Viss, kas pieder jums, Kristus paņem uz Sevi. Viss, kas pieder Viņam, Kristus dod jums. Saņemiet to ar pateicīgu, vientiesīgu sirdi un priecājieties Viņā.

 

Jo tagad - kāds Kristus ir debesīs - svēts, vesels, pilnīgs, atpūšas pēc pilnīgi paveikta darba un sēd pie mūsu visu Dieva Tēva labās rokas - tādi esam arī mēs. Jau nosēdināti debesīs Kristū.
(Ef.2:6).

 

Kā arī pārbaudiet katru mācību un vārdu, ko dzirdat. Jo Dievs Pats deva padomu - "neticiet katram garam, bet gan vienmēr pārbaudiet tos un pārliecinieties, ka tie ir no Dieva" (1.Jņ.vēst.4:1). Ja mācība, ko dzirdat nesaskan ar Dieva Vārdu, tad atstājiet to.

 

Un pāri visam ticiet, ka Viņš jūs nekad neatstās, bet gan visas lietas kārtos jums par labu. Ticiet, ka Viņš vadīs un mācīs jūs. Ticiet Viņam un paļaujieties uz Viņu, jo tagad tas ir Dievs, kas darbojas jūsos tā, ka jūs tagad visu darat ar labu prātu bez ierunām, lai Viņa labais mērķis tiktu piepildīts (Filip.2:13). Neviens nav spējīgs būt svēts (bet Dievs pavēl būt svētiem) un dzīvot dievbijīgu dzīvi pats ar saviem spēkiem pat ja pārceltos uz dzīvi baznīcā. Dievbijīgu dzīvi dzīvo tie, kuriem Dieva Gars dod varu aktīvi mīlēt un būt paklausīgiem (ticēt Kristum), ne ticot reliģijai vai saviem labajiem darbiem.

 

Dzīvojiet caur ticību!

 

Jo Dievs teica: "Mans taisnais no ticības dzīvos, bet uz to, kas atkāpjas, Manai dvēselei nav labs prāts" (Ebr.10:38). Tāpēc dzīvojiet droši ar ticību un neatkāpieties!

Dievs arī teica: "skaidrs ir tas, ka neviens kas paļaujas uz bauslību jeb likumiem netiks attaisnots (saņems grēku piedošanu) Dieva priekšā, jo taisnīgais dzīvos no ticības" (Galat.3:11).

 

Tātad, tagad visas lietas ir jaunas un jūs esat jauna persona, kāda vēl nav bijusi uz šīs zemes. Jūs esat unikāla persona. Jūs esat pilntiesīgs dzīvā Dieva bērns, un Dievs tagad ir jūsu mīlošais Tēvs, kas uzraudzīs jūs kā mīloša māte uzrauga savu bērnu un pieceļ katru reizi, kad viņš krīt. Viņš mācīs jūs; ja būs vajadzība, tad arī disciplinēs un pilnīgi noteikti novedīs jūs tur, kur Viņš vēlas jūs būt.

Uzturiet pastāvīgi augošas attiecības ar Viņu. Jo tāpat kā starp draugiem un laulības dzīvē komunikācijas trūkums sabojā it visu, tāpat arī jūsu attiecības ar Dievu nebūs dzīvas un intīmas, ja neveltīsiet Viņam pietiekoši daudz laika.
Ejot savās ikdienas gaitās turiet Viņu savā acu priekšā un savā prātā. Visu ko darāt prātā vai darbos, dariet to visu Viņa Vārdā. Esiet pateicīgi un slaviniet Viņa Vārdu.

 

Šis ir jaunas dzīves sākums. Kristus mira par jums, tāpēc pieņemiet Viņu kā vienīgo Ceļu, Patiesību un Dzīvi. Neesiet kā tie, kas atkrīt sekojot dažādām lietām nošķirtībā no Dieva mācības sitot Dieva Dēlu krustā atkal un atkal. 

(Ebrejiem 6:6). 

 

Jums nāksies izturēt un iziet dažādus dzīves pārbaudījumu un es lūdzu, lai ar Viņa žēlastību jūsu debesu Tēvs stiprina jūs un nodrošina ar gudrību it visā tā, ka Viņa Vārds vienmēr ir godināts un slavināts, un lai jūs dzirdat tikai Viņa balsi, bet ne ienaidnieka. Es lūdzu par visiem, kas jau seko Jēzum, lai esat pasargāti un iedrošināti, un Viņa Gara vadīti. Jēzus Vārdā es lūdzu. Āmen.