sunrise wallpaper space nature wallpaper 1198 Kas ir grēku nožēla? Kā mēs nožēlojam?

 Raksts pdf formātā

 

Cilvēku pirmā un vissvarīgākā viņu dzīvē, Bībeliskā nožēla viņu sirdīs, notiek brīdī, kad tie saprot, ka ir neglābjami grēcinieki un absolūti pazuduši bez Dieva palīdzības un klātbūtnes. Šis ir vissvarīgākais, burtiskā nozīmē dzīvi nesošs/ dodošs, notikums katra cilvēka dzīvē.

Saskaņā ar Bībeli nožēla nav vārdi: "es nožēloju, ka kaut ko darīju, vai nedarīju." Nē, tālu no tā. Patiesa nožēla notiek prātā, sirdī un dvēselē mainot domas par Dievu un Jēzu. Nožēla iekļauj atzīšanu/ saprašanu, ka neesam dzīvojuši saskaņā ar Dieva Vārdu, bet gan saskaņā ar šīs pasaules mācību. Patiesa grēku nožēla nozīmē saprast un mainīt domas par to, kas ir Jēzus, ko Viņš ir padarījis mūsu labā un kāpēc mums Viņš ir vajadzīgs. Nožēla nāk brīdī, kad zinām, ka esam domājuši un rīkojušies pretrunā Dieva Vārdam un nošķirtībā no Viņa, tāpēc ar visu sirdi, dvēseli un prātu pagriežamies pret Viņu.

Nožēlot nozīmē mainīt savu attieksmi, savas domas un pagriežoties pret Dievu uzturēt ar Viņu attiecības; līdz ar to uzvedība un rīcība mainīsies laika gaitā. Nožēla iekļauj iekšējā cilvēka maiņu.  Nožēla nav tikai "atvainošanās, piedošanas lūgšana" turpinot dzīvot ierasto dzīvi. Mēs atvainojamies, lūdzam piedošanu tiem, kam esam nodarījuši pāri, bet tas ir cits temats.

Kad mēs savā sirdī saprotam/ zinām, ka mūsu labie darbi, baznīcas apmeklējumi, dievbijīgi vecāki, kristības pēc vecāku gribas, un visas pārējās ārēji morāli un ētiski labās lietas nespēj mūs glābt; nesniedz grēku piedošanu un līdz ar to arī Pestīšanu (izglābšanu, atbrīvošanu no Grēka varas pār mums), kas ir ceļš uz debesīm - tad mēs pieņemam Dieva ceļu un nožēlojam - tas ir, - aizgriežamies prom no pasaulīgās domāšanas, daudzām reliģiskām mācībām un skatīšanās sevī, un pagriežamies pret Viņu. Mēs nožēlojam to, ka dzīvojām mēģinot vadīt savas dzīves pēc savas sapratnes un zināšanām balstoties uz savu labestību, spējām, gudrību utt. Mēs pieņemam Dieva nolikto ceļu un pārmainām savas domas visā pilnībā, un paziņojam, ka tagad Jēzus ir Kungs pār mūsu dzīvēm, nekas cits.

Mirklī, kad nākat pie Jēzus personiski, Viņš piedod visus jūsu pagātnes, tagadnes un nākotnes grēkus. No brīža, kad esat nožēlojuši (mainījuši domāšanu) un saņēmuši piedošanu, jūs esat glābti un jums ir nodrošināta vieta debesīs (Jņ.ev.14:3). Viņš attīra jūs no grēka nepārtraukti un šis process ir saukts par svētīšanu, un notiek visu jūsu atlikušo dzīvi (2.Thessalonians 2:13). Pēc tam, kad esam nožēlojuši un saņēmuši grēku piedošanu, mēs mācāmies (atjaunojot savu prātu ikdienu) dzīvot Jēzus gaismā, jo Viņš ir gaisma... un Jēzus asinis attīra (svēta) mūs nepārtraukti no grēka (1.Jņ.ev.1:7).


Svētais Gars ieņem pastāvīgu vietu mūsos (John 16:13). Mēs esam piedzimuši no jauna.

Jo "neviens nav spējīgs ieiet Dieva Valstībā kamēr vien viņš/ viņa nav piedzimuši no jauna no ūdens un Gara. Miesa rada/ dzemdina miesu, bet Gars rada/ dzemdina garu"

Jņ.ev.3:5-6. Ap.d.gr.1:8; 4:31; Rom.8:9.

Pēc jūsu pirmās un vissvarīgākās grēku nožēlošanas (atgriešanās pie Dieva) jūs esat patiesi izglābti un pilnībā pasludināti par "nevainīgiem, svētiem un taisniem"

(Rom. 5:1: Efez.1:4: Ap.d.13:39; 1.Korint.6:11).

Tagad jūs esat brīvi no grēka un Sātana varas pār jums (Kolos.2:15).

Jūs esat kļuvuši par Dieva bērniem (Jņ.ev.1:12) un nekas uz šīs pasaules to nav spējīgs mainīt.

Tagad jums ir mūžīgā dzīve (1 Jņ.vēst.2:25; 1 Jņ.vēst.5:11-2; Jņ.ev.3:15).

Kā arī labi ir zināt arī to, ka Dievs, kas vēlas, lai visi cilvēki taptu izglābti un nonāktu pie Patiesības, piedāvā jeb sniedz spēju nožēlot (tas ir mainīt prātu pagriežoties pret Viņu) nepārtraukti visiem cilvēkiem, kas to vēl nav izdarījuši (1.Timot.2:4; 2.Timot.2:25). šīs Viņa Labās Ziņas tiek sludinātas un ir dzirdamas gandrīz it visur.

Kā arī ļoti daudzos gadījumos Dievs runā uz cilvēkiem caur apstākļiem un dažādiem dzīves notikumiem, un es lūdzu, lai cilvēki spēj to atpazīt.

Atveriet savas sirds acis un klausieties Jēzus Vārdos:

"Runājiet un apspriedieties, tad visi kopā padomu rodiet – kurš bija tas, kas jau sen to teica, kas jau no senlaikiem stāstīja – Es Esmu Kungs, un nav cita Dieva bez Manis, taisns un Glābējs Dievs – nav cita Dieva bez Manis! Pievērsieties Man (nožēlojiet), un jūs būsiet glābti, jūs, kas visās zemes malās, jo Es Esmu Dievs un nav cita! Pats pie Sevis Es Esmu zvērējis, Mana mute taisnību runājusi, Vārdus, kas neatsaucami, – Manā priekšā locīsies visi ceļi, un Man zvērēs ik mēle!" (Jes.gr.45:21-23; Rom.14:11).

 

Tāpēc " Meklējiet Kungu, kamēr Viņš atrodams, piesauciet Viņu, kamēr Viņš tuvu!" (Jes.gr.55:6).

 

Tādēļ "nožēlojiet grēkus un atgriezieties, lai jūsu grēki jums tiktu izdeldēti; lai no Kunga vaiga nāk atspirgšanas laiki un lai viņš sūta jums jau iepriekš izredzēto Kristu Jēzu." (Ap.d.gr.3:20).

Sauciet uz Viņu un Viņš atbildēs.

"Atgriezieties no grēkiem, un lai jūs ikviens topat kristīti Jēzus Kristus vārdā grēku piedošanai, un jūs saņemsiet Svētā Gara dāvanu."

(Ap.d.gr.2:38).