rose summer flower 231222Lūdz, kad esi slims.

Dievs sūtīja Savu vārdu un dziedēja viņus, izpestīja ikvienu no viņa bedres! (Psalmi 107:20).

Laikos, kad mēs paši vai mūsu tuvinieki, draugi utt., ir slimi, nekad nav viegli. Šis ir arī laiks, kad mūsu ticība tiek pārbaudīta. Bet mums jāatrod laiks un vēlme lūgties ar ticību sirdī un paļāvību, ka Dieva Vārds ir uzticams, jo “Jēzus Kristus ir tas pats vakar, šodien un mūžos!” (Ebr.13:8). Kā arī uzreiz gribu piebilst to, ka Dievs disciplinē savus bērnus, bet Viņš to nekad nedara caur slimību. Slimība un jebkura kaite, nekad nav Dieva sūtīta.

Ja mēs, kas tic Dieva Vārdam, esam Jēzū Kristū, tad mēs esam jaunas radības (arī miesā) un tie neesam mēs, kas dzīvojam, bet Kristus dzīvo caur mums (2.Kor.5:17). Jēzus nebija slims, Viņš ārstēja visus, kas nāca pie Viņa. Tāpēc katrā slimības gadījumā mums ir jālūdz, lai Dievs vada ārstus un pāri visam jāiegremdē sevi Viņa Vārdā. Jo Dieva Vārdi ir "dzīve tiem, kas tos atrod un pilnīga veselība tās personas ķermenim" (Sakāmv.4:22; 3:8; 12:18; 16;24 un daudzi citi).

Tomēr bieži vien slimība ir tā, kas liek mums apstāties un padomāt par dzīves prioritātēm un pārvērtēt to, kā dzīvojam un kam ticam. Dievs runā uz katru no mums - vai mēs tam ticam tam, vai neticam. Bieži vien mums trūkst zināšanu, kā rīkoties un pie kā vērsties laikos, kad nāk nelaimes un dažādas dzīves likstas. Mēs neapzināmies arī to, ka Dievs vada it visu un Viņš zina arī to, ka slimība ir kādu skārusi. Tāpēc vienmēr - pirms iešanas pie ārsta un pirms ārstējošo zāļu ieņemšanas mums vajadzētu lūgt Dievam vadīt ārstus pareizajā virzienā un lai lietotās zāles darbojas ārstējoši. Un mums vienmēr un par visu jābūt pateicīgiem. Jā, pat slimības laikos, vismaz par to, ka Dievs ir Visuvarens un Viņš ir tas, kas vadīs ārstus, un dziedēs mūsu miesas.

Visi mēs, kas tic Dieva Vārdam un ir pieņēmuši Mesiju kā savu personīgo Glābēju, Ganu, Dziednieku utt. (gal.2:20),  vairs nedzīvojam paši vien par sevi, bet Dieva Dēls dzīvo mūsos. Dzīvi, ko mēs dzīvojam savos ķermeņos, mēs tagad dzīvojam ar ticību Dieva Dēlam, kas mūs mīlēja un atdeva Sevi par mums. Nevis mēs, Viņš tagad dzīvo mūsos. Pār šo katram Dieva bērnam ir jāmeditē, kamēr tas iespiežas sirdī. Dievs ir varens un Viņa Vārdā ir teikts, ka caur Kristus brūcēm, mēs esam jau dziedēti.

Tāpēc, lai cik smaga jūsu slimība, kaite arī nebūtu – meditējiet pār Dieva Vārdu un ticiet; lūdzieties, lasiet Svētos Rakstus un ticiet Dievam (Jņ.ev.8:32). Klausiet Dieva Vārdam, jo Viņš piedod visus jūsu grēkus un dziedē visas jūsu slimības… (Psalmi 103:1-5). Viņš apsolīja, ka nekad jūs neatstās; Viņš apsolīja, ka vienmēr būs blakus un palīdzēs. Ticiet Viņa Vārdam, jo Dievs nav cilvēks, kas melo  (4.Moz.gr.23:19). Viņš saka, ka ar Jēzus brūcēm jūs jau esat dziedēti. Jesajas gr. 53:5, piebilstot, ka visi ir kā aitas aizmaldījušies prom no Viņa. Bet, 1.Pēt.2:25 Viņš saka, ka tagad mēs esam atgriezušies pie sava Gana un Dziednieka. Tāpēc droši katru dienu meditējiet pār Dievu Vārdu: "caur Viņa brūcēm es esmu dziedēts!"

Dievs saka arī: “Redzi, es došu tiem nākotni un dziedināšanu, es tos dziedēšu un dāvāšu tiem bagātību, mieru un drošību” (Jer.gr.33:6).

Mēs visi esam Dieva dēli un meitas, jo Viņš Pats teica: “Tad es būšu jums par tēvu, un jūs būsiet man par dēliem un meitām, saka Kungs, Visuvaldītājs” (2.Kor.6:18). Visi Viņa apsolījumi ir “JĀ” priekš tiem, kas ir Jēzū Kristū (2.Kor.1:20). Kam vēl nav Kristus sirdī, tas to var pieņemt tieši tagad. Jo, ja tu ar savu muti apliecināsi, ka Jēzus ir Kungs un ar savu sirdi ticēsi, ka Dievs Viņu ir uzcēlis no mirušajiem, tu būsi glābts.  (Rom.10:8-10). Tev nav jāiet uz kaut kurieni, jo Dieva Vārds ir tuvu tev; tas ir tavā sirdī un tavā mutē. 5.Moz.gr.30:14.

Jēzus ārstēja visas kaites, vainas un slimības (Mk.ev.1:34). Tāpēc atkārtošos,- vienmēr lasiet un palieciet Dieva Vārdā, jo tie ir dzīve un veselība visam ķermenim (Sak.4:22sakv.3:5-8).

Dievs saka: “Nebaidies, jo Es Esmu ar tevi, nebīsties, Es Esmu tavs Dievs, Es spēcināšu tevi, Es tev palīdzēšu, ar Savu labo taisnības roku Es tevi uzturēšu!” (Jes.41:10).

Lūgšana:

Mans debesu Tēvs! Es Tev pateicos un slavinu Tavu Vārdu par to, ka dzirdi mūs un ārstē visas mūsu kaites. Es lūdzu, lai tu ārstē (vārds) un vadi viņu visā patiesībā. Lai Tu Savā mīlestībā sniedz viņam/ņai dvēseles un prāta mieru; atvieglo ciešanas un remdini sāpes. Lai caur Savu neizmērojamo žēlastību, ar Savu labo Taisnības roku skar (vārds) slimās vietas un dod spēku, sapratni un mieru. Es lūdzu, lai Tu vadi ārstus un lai Tava griba notiek uz zemes, kā tas ir debesīs, kur nav ne slimību, ne sāpju, ne ciešanu. Tev, vienīgajam Dievam mūsu visu Tēvam, pieder slava, gods un vara. Pie Tevis griežos vājuma un vajadzības brīžos un lūdzu būt kopā ar tiem, kas slimi. Psalmā 107:20 rakstītais apgalvo, ka Tu sūti Savu Vārdu un ārstē slimos. Tāpēc, lūdzu, sūti savu Vārdu un ārstē Savu bērnu (vārds). Paldies par to, ka mīli mūs tik ļoti. Paldies, ka dzirdi; paldies, ka dziedē visus tos, kas slimi. Tava Dēla Jēzus Vārdā mēs lūdzam. Āmen.

“Vai tu nezini, vai tu neesi dzirdējis – mūžīgs Dievs ir Kungs, kas radījis zemes malas, Viņš nepagurs un nepiekusīs, neizdibināma ir Viņa saprašana! Viņš nogurušam dod spēku un spēcina to, kam nav stipruma!

Nogurst jaunekļi, un pagurst varoņi – kluptin tie klūp!  Bet, kas cer uz Kungu, atgūst spēku, ceļas spārnos kā ērgļi,  skrej un nepiekūst, iet un nepagurst!”

(Jes.gr.40:28-31).